Ministerul Sănătății - MS

Metodologia transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu scop curativ din 04.06.2009

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2009 până la 01 iunie 2010, fiind abrogat prin Ordin 462/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Unitățile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătății să deruleze programe/subprograme naționale de sănătate cu scop curativ și farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamente specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecțiuni oncologice, medicamente specifice antidiabetice (insuline și antidiabetice orale) și teste de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttrasplant și medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă) transmit caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relații contractuale rapoarte privind indicatorii specifici, valoarea medicamentelor și a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renală și valoarea stocurilor medicamentelor și materialelor sanitare specifice, după caz.

1. Unitățile sanitare

1.1. Unitățile sanitare raportează caselor de asigurări de sănătate indicatorii specifici, valoarea medicamentelor și a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renală și valoarea stocurilor de medicamente și materiale sanitare specifice, pe baza evidenței tehnico-operative.

1.2. Rapoartele se transmit în format electronic conform structurii SIUI și pe suport hârtie, conform machetelor din anexa nr. 1.

1.3. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.

2. Farmaciile cu circuit deschis

2.1. Farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamente specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecțiuni oncologice, medicamente specifice antidiabetice (insuline și antidiabetice orale) și teste de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttrasplant și medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă) raportează caselor de asigurări de sănătate date, conform obligațiilor prevăzute în contractele/actele adiționale la contractele încheiate cu acestea.

2.2. Datele transmise de farmaciile cu circuit deschis sunt prelucrate la nivelul caselor de asigurări de sănătate pentru a se obține informațiile necesare completării machetelor din anexa nr. 2.

2.3. Prelucrarea menționată la pct. 2.2 se realizează utilizând aplicația pusă la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și are ca rezultat, pentru fiecare din cele 4 programe/subprograme pentru care medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, un singur raport cumulat pentru toate farmaciile cu circuit deschis.

3. Centrele-pilot și alți furnizori privați de servicii medicale de dializă raportează caselor de asigurări de sănătate datele, conform prevederilor Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 560/2009 pentru aprobarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă și dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câștigători ai licitației naționale pentru centrele-pilot, și alți furnizori privați de servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală autorizați și evaluați în condițiile legii.

4. Casele de asigurări de sănătate

4.1. Casele de asigurări de sănătate monitorizează, pentru fiecare program/subprogram, realizările pe fiecare unitate sanitară (conform rapoartelor transmise de unitățile sanitare, verificate și validate), centralizat pentru toate unitățile sanitare, cumulat pe farmaciile cu circuit deschis, precum și centralizat la nivel de casă de asigurări de sănătate.

4.2. Pentru Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică casele de asigurări de sănătate monitorizează datele pe fiecare unitate sanitară din sectorul public (conform rapoartelor transmise de unitățile sanitare, verificate și validate), centralizat pentru toate unitățile sanitare din sectorul public, pe fiecare centru-pilot și pe fiecare furnizor privat de servicii de hemodializă și dializă peritoneală (conform rapoartelor transmise de centrele-pilot/furnizor privat de servicii de hemodializă și dializă peritoneală, verificate și validate), centralizat pentru centrele-pilot și furnizori privați de servicii de hemodializă și dializă peritoneală, precum și centralizat la nivel de casă de asigurări de sănătate.

4.3. Casele de asigurări de sănătate transmit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate rapoarte centralizate la nivel de casă de asigurări de sănătate, pe fiecare program/subprogram, privind indicatorii specifici, valoarea medicamentelor și a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renală și valoarea stocurilor medicamentelor și materialelor sanitare specifice, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.

4.4. Rapoartele menționate la pct. 4.3 se transmit de către toate casele de asigurări de sănătate pe suport hârtie, conform machetelor transmise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și prevăzute în anexa nr. 2.

4.5. Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transportului, Construcțiilor și Turismului raportează și în format electronic către Casa Națională de Asigurări de Sănătate consumurile de medicamente pe CNP, conform structurii transmise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

4.6. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.

4.7. Trimestrial, în primele 10 zile ale lunii următoare celei în care se face raportarea trimestrială, una dintre persoanele de la nivelul casei de asigurări de sănătate responsabilă cu programele de sănătate și implicată în completarea, analiza și transmiterea rapoartelor va prezenta personal Direcției programe naționale din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate raportarea aferentă trimestrului respectiv, în original, și va participa la analiza și evaluarea evoluției în dinamică a indicatorilor raportați.

5. Casa Națională de Asigurări de Sănătate

5.1. Casa Națională de Asigurări de Sănătate primește, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, rapoartele transmise de casele de asigurări de sănătate.

5.2. Casa Națională de Asigurări de Sănătate monitorizează, pentru fiecare program/subprogram național de sănătate, indicatorii specifici pe fiecare casă de asigurări de sănătate și centralizat la nivel național.

5.3. Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite lunar, în primele 10 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă, Direcției generale de sănătate publică, asistență medicală și programe din cadrul Ministerului Sănătății indicatorii fizici și de eficiență aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu scop curativ finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, transmiși de casele de asigurări de sănătate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...