Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Metodologia de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume și fructe proaspete, în vederea folosirii regimului de autocontrol și de utilizare a logoului comunitar din 17.06.2009

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Inspecția de stat pentru controlul tehnic în producerea și valorificarea legumelor și fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 și (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor privind standardele de comercializare, cu modificările ulterioare, înregistrează, eliberează și retrage autorizațiile de efectuare a autocontrolului și de utilizare a logoului comunitar, pentru operatorii care desfășoară activități de producție și de valorificare a legumelor și fructelor proaspete pe teritoriul României.

Art. 2. -

Pentru a obține această autorizație operatorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să dispună de personal de control care a urmat o formă de pregătire agreată de autoritatea competentă - I.S.C.T.P.V.L.F. - (studii medii/superioare în domeniul agricol: horticultură/agronomie, biologie-științe agricole, biotehnologie);

b) să dispună de aparatura necesară efectuării controlului de conformitate cu standardele de comercializare (truse de control);

c) să dispună de echipamente adecvate pentru efectuarea condiționării, ambalării și etichetării produselor;

d) să se angajeze la efectuarea unui control de conformitate a loturilor de legume și fructe proaspete expediate pentru comercializare și să țină un registru care să cuprindă toate operațiunile de control efectuate.

Art. 3. -

Operatorii care doresc să beneficieze de acest regim de autocontrol trebuie să depună o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie, la autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Art. 4. -

(1) Operatorii care au depus cererea vor fi supuși unui regim de control, pentru verificarea respectării condițiilor prevăzute la art. 2, pe parcursul unui an de la depunerea cererii, de către inspectorii I.S.C.T.P.V.L.F.

(2) După finalizarea perioadei menționate la alin. (1), în termen de 15 de zile, inspectorii I.S.C.T.P.V.L.F. efectuează verificarea finală, cu scopul de a certifica respectarea condițiilor declarate de către operator și vor comunica acestuia acceptarea sau nu a cererii.

(3) Operatorul a cărui cerere a fost acceptată va primi o autorizație pentru efectuarea autocontrolului și de utilizarea logoului comunitar, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(4) Operatorii autorizați sunt obligați să completeze un angajament în vederea efectuării controlului de calitate a legumelor și fructelor proaspete, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie, care va fi depus și înregistrat la autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F., odată cu primirea Autorizației pentru efectuarea autocontrolului și de utilizare a logoului comunitar.

(5) În cazul în care operatorul autorizat nu mai oferă garanții suficiente pentru asigurarea unei rate constante și ridicate de conformitate sau când una dintre condițiile menționate la art. 2 nu mai este îndeplinită, autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (MAPDR) va retrage această autorizație.

(6) Vizarea anuală a Autorizației pentru efectuarea autocontrolului și de folosire a logoului comunitar se va face după efectuarea unei verificări a operatorului respectiv de către inspectorii autorității de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul MAPDR, asupra cerințelor impuse de această procedură. Lipsa vizei anuale conduce la suspendarea autorizației operatorului respectiv.

Art. 5. -

(1) Procedura de atestare a personalului de control al operatorului solicitant este următoarea:

a) operatorii care au depus cererea de înregistrare vor prezenta la autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul MAPDR decizia de numire și curriculum vitae al persoanei responsabile cu activitatea de control al conformității cu standardele de comercializare.

b) personalul desemnat la lit. a) va fi verificat sub aspectul cunoașterii legislației și a standardelor de comercializare a legumelor și fructelor proaspete în vigoare.

c) verificarea cunoștințelor se va face de către o comisie de examinare pe baza unei tematici stabilite de autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. și va consta într-o probă scrisă și un interviu;

d) comisia de examinare va fi formată din 3 membri: un inspector al autorității de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul MAPDR, un inspector al organismului de control județean al I.S.C.T.P.V.L.F., precum și coordonatorul activității de inspecții din cadrul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală județeană sau a municipiului București;

e) personalul verificat este considerat atestat dacă la examinare va obține o medie generală de minimum 7 (șapte).

f) rezultatul examinării se va aduce la cunoștința operatorului în termen de 24 de ore;

g) persoanele admise sunt autorizate prin eliberarea unui atestat pentru efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele și fructele proaspete, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu termen de valabilitate de 4 ani.

(2) I.S.C.T.P.V.L.F. organizează instruiri anuale sau ori de câte ori apar reglementări noi în domeniul controlului de conformitate cu standardele de comercializare pentru legumele și fructele proaspete, pentru personalul atestat în vederea efectuării autocontrolului.

Art. 6. -

(1) Tehnoredactarea, tipărirea și evidența acestor atestate se realizează de către autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul MAPDR.

(2) Autorizația va purta un număr ce reprezintă codul unic al operatorului respectiv, care va fi înscris pe toate documentele oficiale ale acestuia, eliberate pentru loturile de legume și fructe proaspete comercializate de aceștia.

(3) Codul unic va fi format astfel:

a) prima parte din 3 cifre este alcătuită din indicativul interurban al județului (de la 230 până la 269 pentru județe și, respectiv, 210 pentru județul Ilfov și 211 pentru municipiul București);

b) a doua parte va fi formată din 3 cifre, începând de la 001 până la 999, indicând operatorul, în ordinea eliberării autorizațiilor.

(4) I.S.C.T.P.V.L.F. va putea completa sau modifica sistemul de codificare și va ține evidența informatizată a operatorilor înregistrați.

Art. 7. -

Operatorii autorizați au obligația de a notifica în scris, în termen de 15 zile, autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F., în legătură cu orice modificare a condițiilor ce au stat la baza autorizării. Orice nou-angajat al operatorului al cărui obiect de activitate îl va constitui efectuarea autocontrolului va fi testat conform prezentei metodologii.

Art. 8. -

(1) Autorizația pentru efectuarea autocontrolului și de utilizare a logoului comunitar acordată unui operator se poate retrage de către inspectorii autorității de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul MAPDR, în cazul în care se constată că nu sunt respectate condițiile prevăzute în art. 2 din prezenta metodologie, pe baza procesului-verbal de retragere a autorizației al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) Operatorul poate depune contestație, în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de retragere a autorizației, la autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul MAPDR. Autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul MAPDR va analiza contestația și va răspunde operatorului în termen de 15 zile de la data primirii acesteia.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

CERERE
de obținere a Autorizației pentru efectuarea autocontrolului
și de utilizare a logoului comunitar

Operatorul ......................................................., cu sediul în ................................................................, înregistrat la registrul comerțului cu nr. ......................................, CUI .........................................., punct de lucru ...................................................., adresa ............................................................................................ ............................................................................................................. ..................................................................................................................., reprezentat prin .........................................................................., cu CNP ....................................................,și BI/CI seria ................... nr. ..............................., eliberat/eliberată de ....................................................., având funcția de .........................................., solicit obținerea Autorizației pentru efectuarea autocontrolului și de utilizare a logoului comunitar, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2008, art. 11.

Data
...................................

Reprezentant legal,
.................................................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 2 la metodologie

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC ÎN PRODUCEREA ȘI VALORIFICAREA LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR
AUTORIZAȚIE
pentru efectuarea autocontrolului și de utilizare a logoului comunitar
Autorizația nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
În temeiul prevederilor art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1221/2008, art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 591/2006 și ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 390/2009, se autorizează operatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., înregistrat la registrul comerțului cu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., pentru efectuarea autocontrolului și de utilizare a logoului comunitar în activitatea de producție și/sau valorificare a legumelor și fructelor proaspete, desfășurată în punctul de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., situat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data Inspector I.S.C.T.P.V.L.F.,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)
Director,
. . . . . . . . . . . . . .

Autorizația acordată unui operator se poate retrage dacă se constată că nu sunt respectate condițiile prevăzute în art. 2 din metodologie și este valabilă cu viza pe anul în curs.

Operatorul înregistrat are obligația de a notifica în scris emitentul prezentei autorizații, în termen de 15 zile, orice modificare intervenită după obținerea autorizației.

Viza anuală
Data (ziua, luna, anul) . . . . . . . . . . Data (ziua, luna, anul) . . . . . . . . . .
L.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ștampila Ștampila
Data (ziua, luna, anul) . . . . . . . . . . Data (ziua, luna, anul) . . . . . . . . . .
L.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ștampila Ștampila
Data (ziua, luna, anul) . . . . . . . . . . Data (ziua, luna, anul) . . . . . . . . . .
L.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ștampila Ștampila
Data (ziua, luna, anul) . . . . . . . . . . Data (ziua, luna, anul) . . . . . . . . . .
L.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ștampila Ștampila
Data (ziua, luna, anul) . . . . . . . . . . Data (ziua, luna, anul) . . . . . . . . . .
L.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ștampila Ștampila

ANEXA Nr. 3 la metodologie

ANGAJAMENT
pentru efectuarea controlului de conformitate cu standardele de
comercializare pentru obținerea autorizației pentru efectuarea
autocontrolului și de utilizare a logoului comunitar

În conformitate cu dispozițiile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.221/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 și (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor privind standardele de comercializare, pentru obținerea Autorizației pentru efectuarea autocontrolului și de utilizare a logoului comunitar,

subsemnatul, .........................., în calitate de reprezentant legal al operatorului ............................................, mă angajez:

- să verific conformitatea loturilor de legume și fructe destinate comercializării cu standardele de calitate;

- să efectuez autocontrolul, prin folosirea de personal calificat, atestat pentru efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele și fructele proaspete;

- să efectuez înregistrarea în timp real a rezultatelor controalelor efectuate asupra loturilor de legume și fructe destinate comercializării;

- să notific Inspecția de stat pentru controlul tehnic în producerea și valorificarea legumelor și fructelor (I.S.C.T.P.V.L.F.) în legătură cu toate modificările apărute.

Data
..................

Reprezentant legal,
.................................................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 4 la metodologie

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC ÎN PRODUCEREA ȘI VALORIFICAREA LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR
ATESTAT
pentru efectuarea controlului de conformitate cu standardele
de comercializare la legumele și fructele proaspete
Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . .
Domnul/Doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat/ă în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . , eliberat/eliberată la data . . . . . . . . . . . . . . . . . . , de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., este atestat pentru efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele și fructele proaspete.
Director,
. . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 la metodologie

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC ÎN PRODUCEREA ȘI VALORIFICAREA LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR

PROCES-VERBAL
nr. ............/.............
de retragere a Autorizației pentru efectuarea autocontrolului
și de utilizare a logoului comunitar, în activitatea de producție
și/sau de valorificare a legumelor și fructelor proaspete

Inspector .............................................................................al Inspecției de stat pentru controlul tehnic în producerea și valorificarea legumelor și fructelor (I.S.C.T.P.V.L.F.) din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale am constatat că operatorul .............................................................., cu sediul în ................................................................................................, înregistrat la registrul comerțului cu nr. ........................................................., CUI .............................................................., punctul de lucru ..................................................................................., adresa ............................................................................................ ..............................................................................................................................................................................................................., reprezentată prin ..........................................................., cu CNP ................................ și BI/CI seria ............... nr. ..............., eliberat/eliberată de ....................................................., având funcția de ..........................................., nu respectă condițiile prevăzute în art. 2 din metodologie.

Se retrage Autorizația pentru efectuarea autocontrolului și de utilizare a logoului comunitar în activitatea de producție și/sau de valorificare a legumelor și fructelor proaspete.

Contestația se depune în termen de 15 zile de la data încheierii prezentului proces-verbal la autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F.din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Proces-verbal încheiat astăzi, ......................................, în 2 (două) exemplare, unul pentru operator, unul pentru autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F.

Inspector I.S.C.T.P.V.L.F., Reprezentant operator,
................................................. .................................................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila) (numele și prenumele, semnătura și ștampila)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...