Parlamentul României

Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind managementul instituțiilor publice de cultură"

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind managementul instituțiilor publice de cultură care organizează și desfășoară activități cultural-artistice sau oferă servicii culturale."

3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autoritate - organ al administrației publice centrale sau al administrației publice locale în subordinea căruia funcționează instituția publică de cultură;

b) manager - persoana fizică sau juridică ce a câștigat concursul de proiecte de management organizat de către autoritate și a încheiat un contract de management, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

c) management - organizarea, gestionarea și conducerea activității unei instituții publice de cultură de către o persoană fizică sau juridică, pe baza setului de cerințe definite de autoritate în caietul de obiective, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

d) caiet de obiective - setul de cerințe formulate de către autoritate, pe care managerul trebuie să le îndeplinească, prin intermediul instituției publice de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale ale comunității, într-o perioadă determinată de timp;

e) proiect de management - documentul elaborat de candidat, ca ofertă, care cuprinde descrierea soluțiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum și estimarea resurselor și mijloacelor necesare îndeplinirii cerințelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective;

f) contract de management - contractul dintre autoritate și manager, stabilit în urma negocierii, încheiat pe durată determinată, prin care se încredințează managementul instituției publice de cultură, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;

g) program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizează setul de cerințe specifice, stabilite de autoritate prin caietul de obiective, astfel cum au fost prevăzute în contractul de management;

h) proiect - ansamblul de acțiuni sau activități specifice fiecărei categorii de instituții publice de cultură, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depășește, de regulă, durata unui exercițiu bugetar;

i) program minimal - parte din programul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp și în condițiile negociate prin contractul de management, costurile fiind acoperite integral de către autoritate din subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz."

4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Managementul instituțiilor publice de cultură poate fi încredințat unei persoane fizice care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are cetățenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b) are capacitate deplină de exercițiu;

c) întrunește condițiile de studii, de pregătire culturală și de experiență managerială, precum și alte condiții solicitate de autoritate;

d) nu deține o funcție de conducere la o altă instituție din România.

(2) Managementul instituțiilor publice de cultură poate fi asigurat de o persoană juridică de drept privat care a câștigat concursul de proiecte de management și îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este înregistrată în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b) are în obiectul de activitate organizarea sau desfășurarea de activități cultural-artistice ori oferirea de servicii culturale;

c) poate desemna un reprezentant legal care să corespundă condițiilor prevăzute la alin. (1)."

5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) În vederea încredințării managementului instituțiilor publice de cultură, autoritatea organizează concurs de proiecte de management, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență."

6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, de soluționare a contestațiilor, precum și modelul-cadru al caietului de obiective, corespunzător specificului fiecărei categorii de instituții publice de cultură, sunt elaborate de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, după consultarea structurilor asociative ale autorităților locale, în calitate de ordonatori principali de credite, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Pregătirea concursului de proiecte de management de către autoritate constă în:

a) elaborarea și aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, de soluționare a contestațiilor, precum și a caietului de obiective, pe baza documentelor prevăzute la art. 5;

b) desemnarea componenței comisiei de concurs și a celei de soluționare a contestațiilor.

(2) În urma evaluării mapelor de concurs ale fiecărui candidat, etapele concursului de proiecte de management sunt:

a) analiza proiectului de management;

b) susținerea proiectului de management în cadrul unui interviu."

8. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) În vederea organizării concursului de proiecte de management, caietul de obiective se întocmește de către autoritate, respectând modelul-cadru, și se aprobă prin ordin al ministrului sau, după caz, prin hotărâre a autorității."

9. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Condițiile de participare la concurs, caietul de obiective, bibliografia, regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, de soluționare a contestațiilor, precum și datele pentru depunerea mapelor de concurs, a proiectelor de management și desfășurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunoștința publică de către autoritate, prin mijloacele de informare în masă, pe pagina de internet a instituției publice de cultură și a autorității, după caz, precum și prin afișare la sediul autorității și al instituției pentru care se organizează concursul."

10. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Autoritatea stabilește termenele pentru depunerea proiectelor de management și a mapelor de concurs, precum și datele privind desfășurarea etapelor de concurs, astfel încât să asigure:

a) minimum 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului de management;

b) între 7 și 14 zile calendaristice pentru analizarea acestora de către membrii comisiei de concurs."

11. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

În vederea participării la concurs, candidații depun la sediul autorității proiectele de management, în scris și, după caz, în format electronic, precum și mapele de concurs, cuprinzând - conform regulamentului-cadru - documentele solicitate în anunțul public."

12. La capitolul II, titlul secțiunii a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins:

SECȚIUNEA a 2-a Caietul de obiective și proiectul de management"

13. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Caietul de obiective se întocmește de către autoritate pe baza modelului-cadru, prevăzut la art. 5, ținând cont de următoarele criterii:

a) obiectivele și misiunea instituției publice de cultură;

b) evoluțiile economice și socioculturale ale comunității în care instituția publică de cultură își desfășoară activitatea;

c) dezvoltarea specifică a instituției publice de cultură.

(2) Caietul de obiective cuprinde prevederi organizatorice, financiare și tehnice privind proiectul de management, după cum urmează:

a) date despre activitatea, bugetul și specificul instituției publice de cultură;

b) regulamentul de organizare și funcționare al instituției;

c) sarcini și obiective pentru management;

d) perioada pentru care se încheie contractul de management, în intervalul de minimum 3 ani și maximum 5 ani;

e) structura obligatorie a proiectului de management."

14. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Prin caietul de obiective, autoritatea solicită candidaților:

a) analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția publică de cultură și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

b) analiza activității instituției publice de cultură și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

c) analiza organizării instituției publice de cultură și propuneri de reorganizare și/sau restructurare, după caz;

d) analiza situației economico-financiare a instituției publice de cultură;

e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor și obiectivelor formulate de autoritate;

f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate."

15. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Proiectele de management sunt elaborate de către candidați fără a fi personalizate, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerințelor din caietul de obiective și a prevederilor legislației indicate în bibliografie."

16. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Candidații pot solicita informații suplimentare necesare elaborării proiectelor de management, în baza unei cereri motivate.

(2) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii privind solicitarea de date suplimentare, instituția publică de cultură pentru care se organizează concursul este obligată să furnizeze informațiile solicitate."

17. La articolul 16, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Comisia de concurs este alcătuită din specialiști în domeniu, desemnați de autoritatea competentă în funcție de tipul instituției publice de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management, precum și din reprezentanți ai autorității.

...............................................................................................

(4) Din comisia de concurs nu pot face parte, în calitate de specialiști desemnați, persoane care au un contract individual de muncă încheiat cu autoritatea ori cu instituția publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management."

18. La articolul 16, alineatul (6) se abrogă.

19. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat prin grija compartimentului resurse umane din cadrul autorității.

(2) Rolul secretariatului comisiei de concurs este de a verifica legalitatea și conformitatea documentelor depuse de candidați, de a asigura condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea concursului, precum și de a comunica rezultatele.

(3) Secretariatul comisiei elimină din concurs mapele de concurs incomplete și pe cele care conțin documente neconforme cu cerințele din anunțul public și îi anunță pe candidații în cauză."

20. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:

a) elimină din concurs proiectele de management care conțin informații privind identitatea autorului;

b) analizează proiectele de management depuse de candidați, acordând note pentru etapele concursului prevăzute la art. 6 alin. (2);

c) stabilește rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape, potrivit prevederilor regulamentului de organizare și desfășurare a concursului."

21. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Concursul de proiecte de management se desfășoară în etapele prevăzute la art. 6 alin. (2).

(2) Nota obținută în etapa prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a) se aduce la cunoștința candidaților, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, precum și prin afișare la sediul autorității și al instituției și pe pagina de internet a instituției publice de cultură, după caz.

(3) Sunt declarați admiși pentru susținerea interviului candidații ale căror proiecte de management au obținut în prima etapă a concursului note mai mari de 7.

(4) Rezultatul concursului, pentru fiecare candidat, se obține prin calculul mediei aritmetice a notelor obținute pentru fiecare etapă.

(5) Este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 7.

(6) În cazul în care mai mulți candidați obțin medii egale, este declarat câștigător candidatul care a obținut nota cea mai mare la proiectul de management.

(7) În cazul în care niciun candidat nu a obținut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispozițiilor art. 8 și 9.

(8) Rezultatul concursului se aduce la cunoștința candidaților, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape, precum și la cunoștința publică, prin afișare la sediul autorității, la sediul instituției publice de cultură și pe pagina de internet a autorității, după caz."

22. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Contestațiile se depun în condițiile stabilite de autoritate, într-un termen care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința candidaților a rezultatului concursului."

23. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) În vederea soluționării contestațiilor depuse de candidați, la nivelul autorității se înființează comisii de soluționare a contestațiilor."

24. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința publică a rezultatului final al concursului, potrivit prevederilor art. 20 alin. (4), câștigătorul acestuia și ordonatorul principal de credite au obligația de a negocia, pe baza proiectului de management, clauzele contractului de management.

(2) În cazul în care câștigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunță în scris la calitatea de manager înainte de semnarea contractului de management, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiția ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19."

25. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

Contractul de management se încheie pe o durată determinată, egală cu cea pentru care a fost aprobat proiectul de management."

26. La articolul 24, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) Contractul de management cuprinde clauze organizatorice, financiare și tehnice prevăzute în caietul de obiective și clauzele convenite de părțile contractante în urma negocierii prevăzute la art. 22.

.............................................................................................

(3) Modelul-cadru al contractului de management pentru instituțiile publice de cultură, în funcție de categoria și specificul acestora, este elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național și se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

27. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor periodice ale managementului.

(2) Părțile au dreptul de a reanaliza periodic sumele necesare realizării programului, în raport cu valorile asumate prin angajamentele luate în documentul de referință, și de a negocia anual programul minimal, în funcție de bugetul aprobat pentru derularea contractului de management.

(3) Rezultatele negocierilor desfășurate potrivit alin. (2) sunt consemnate în acte adiționale la contractul de management."

28. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Managerul își realizează obligațiile asumate prin contractul de management potrivit termenilor și condițiilor acestuia și cu respectarea prevederilor legale.

(2) În funcție de mărimea, complexitatea și specificul instituției publice de cultură, managerul este asistat în activitatea sa de organisme colegiale cu rol consultativ, după cum urmează:

a) un consiliu administrativ;

b) un consiliu de specialitate, în funcție de domeniul de activitate al instituției.

(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, managerul poate fi ajutat de unul sau de mai mulți directori generali adjuncți ori directori adjuncți, după caz, în funcție de specificul și complexitatea activității instituției publice de cultură, potrivit organigramei și statului de funcții aprobate de autoritate."

29. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) Pentru activitatea depusă, managerul are dreptul la o remunerație, plătită de către autoritate, conform contractului de management.

(2) Cuantumul remunerației managerului se stabilește la nivelul salariului maxim brut care se plătește în instituție, în condițiile legii, majorat cu până la 55% din acesta, fără a mai fi aplicată indemnizația de conducere.

(3) Remunerația managerului se stabilește prin negociere între manager și autoritate, în funcție de importanța și complexitatea activității instituției publice de cultură, precum și de impactul activității culturale specifice asupra comunității, reflectate de următoarele criterii de performanță:

a) nivelul de reprezentativitate;

b) eficiența financiară raportată la bugetul anual al instituției;

c) nivelul de ocupare a posturilor raportat la numărul de salariați;

d) numărul de contracte interne și externe, reflectat în colaborări cu alte instituții de cultură, din țară și din străinătate;

e) numărul de spectacole, premiere, reprezentații, expoziții, de activități culturale organizate ori găzduite;

f) numărul de beneficiari, reflectat în numărul de spectatori, vizitatori, cititori ori utilizatori.

(4) Remunerația lunară a managerului se poate modifica în funcție de rezultatul fiecărei evaluări, raportat la obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin contractul de management, precum și la sumele alocate anual de autoritate pentru programul minimal."

30. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) Remunerația managerului persoană fizică este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor salariale."

31. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) Contractul de management încetează în următoarele cazuri:

a) rezultatul evaluării managementului este nesatisfăcător;

b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

c) managerul nu mai îndeplinește oricare dintre condițiile prevăzute la art. 3;

d) renunțarea de către manager la mandatul încredințat;

e) cu acordul părților;

f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a managerului.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), managerul va acorda un preaviz de cel puțin 30 de zile."

32. La articolul 33, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

(1) În situațiile de încetare a contractului de management, autoritatea desemnează o conducere interimară a instituției publice de cultură în maximum 5 zile de la constatarea încetării contractului de management și organizează un nou concurs de proiecte de management în maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar.

(2) În cazul în care conducerea interimară este asigurată de o persoană din cadrul instituției publice de cultură sau al autorității, pe durata interimatului raporturile de muncă sau de serviciu ale acesteia se suspendă.

...............................................................................................

(4) Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management."

33. La articolul 33, alineatul (5) se abrogă.

34. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

(1) Contractul de management se încheie în formă scrisă, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte."

35. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

(1) Evaluarea managementului se face pe baza Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, și reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate.

(2) În toate cazurile, evaluarea prevăzută la alin. (1) se face prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programului asumat și, după caz, ținându-se cont și de activitățile realizate, altele decât cele prevăzute în programul minimal."

36. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) Evaluările anuale sunt efectuate în primul trimestru al anului următor, conform clauzelor din contractul de management.

(2) În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt pozitive, evaluarea finală are loc cu cel puțin 150 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management."

37. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

(1) În vederea evaluării managementului, la nivelul autorității se înființează comisii de evaluare pentru fiecare categorie de instituție publică de cultură, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului.

(2) Comisia de evaluare este alcătuită din specialiști în domeniu și reprezentanți ai autorității, conform prevederilor art. 16, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Membrii comisiei de evaluare sunt numiți prin ordin sau, după caz, prin hotărâre a autorității.

(4) Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului este elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național și se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

38. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

(1) În vederea efectuării evaluării, managerul are obligația de a înainta, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situațiilor financiare anuale, un raport de activitate întocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național și aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) În cuprinsul raportului de activitate, managerul are dreptul de a formula propuneri motivate privind modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin contractul de management încheiat cu ordonatorul principal de credite, ca reprezentant al autorității, și poate propune, pentru următoarea perioadă de raportare, noi proiecte, în cadrul programului ce face obiectul contractului de management."

39. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

Evaluarea managementului este organizată în următoarele etape:

a) analiza raportului de activitate;

b) susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu."

40. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 41. -

(1) Comisia de evaluare elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de manager în urma evaluării și face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv reînnoirea ori rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager.

(2) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător.

(3) Rezultatul evaluării, nota finală și concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare sunt aduse la cunoștința managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare."

41. La articolul 42, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Rezultatul final al evaluării se aprobă printr-un act administrativ: ordin sau, după caz, hotărâre a autorității, în funcție de tipul de subordonare a instituției publice de cultură."

42. Articolul 43 se modifică va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

Rezultatul final al evaluării poate fi atacat în justiție în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare."

43. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 44. -

(1) În cazul în care rezultatul evaluării finale prevăzute la art. 37 alin. (2) este situat peste nota 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele caietului de obiective întocmit de autoritate.

(2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabilește de către autoritate.

(3) Proiectul de management depus în condițiile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management."

44. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

Autoritatea are obligația să organizeze concurs de proiecte de management, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, dacă:

a) rezultatul evaluării finale a managerului este nesatisfăcător;

b) rezultatul evaluării anuale a managerului este nesatisfăcător;

c) managerul nu respectă termenul de depunere a proiectului de management stabilit de autoritate conform art. 44;

d) în termenul de negociere stabilit potrivit prevederilor art. 22 alin (1), părțile nu convin asupra clauzelor noului contract de management."

45. După titlul capitolului V se introduce un nou articol, articolul 451, cu următorul cuprins:

"

Art. 451. -

(1) În termen de un an de la semnarea contractului de management, ordonatorul principal de credite are obligația de a asigura participarea managerilor la cursurile de atestare în domeniul managementului, special organizate de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.

(2) Cheltuielile ocazionate de participarea la cursurile prevăzute la alin. (1): deplasare, cazare și diurnă, precum și costul cursurilor de management se suportă de către autoritate și se prevăd în bugetul instituției publice de cultură."

46. Articolele 46-48 se abrogă.

47. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 49. -

Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelul-cadru al caietului de obiective, pe categorii de instituții, modelul-cadru al raportului de activitate, precum și modelele-cadru recomandate pentru contractele de management se elaborează de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național și se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

48. Articolul 50 se abrogă.

49. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 52. -

(1) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de concurs, de evaluare, ai comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum și membrii secretariatelor acestora beneficiază de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația ordonatorului principal de credite, precum și de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă.

(2) Sumele reprezentând costurile corespunzătoare prevederilor alin. (1) sunt suportate din bugetul autorității, pe baza unor convenții încheiate conform prevederilor ~Codului~ civil."

50. La articolul 53, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, conducătorii instituțiilor publice de cultură aflați în exercițiu la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 vor încheia cu ordonatorul principal de credite un nou contract de management.

Art. III. -

Încheierea și exercitarea contractului de management, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată prin prezenta lege, se face independent de ocuparea unei funcții de execuție ori de conducere în cadrul instituției de cultură în cauză.

Art. IV. -

Hotărârea Guvernului privind aprobarea regulamentelor-cadru și a modelelor-cadru prevăzute la art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, se adoptă în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. V. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERTA ALMA ANASTASE ALEXANDRU PEREȘ

București, 7 iulie 2009.

Nr. 269.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...