Parlamentul României

Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2009 până la 17 ianuarie 2010, fiind înlocuit prin Lege 9/2010;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2009, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2009, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanțe publice și economie:

1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare;

2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea nr. 19/2009;

3. reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziție prevăzut în Decizia CE nr. 5.793/2007;

4. măsuri financiar-fiscale necesare ca urmare a descentralizării sistemului de sănătate;

5. măsuri financiar-fiscale în vederea participării României la EXPO 2010 Shanghai, China;

6. alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE;

7. gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European;

8. gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană";

9. reglementarea unor măsuri în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității Europene și abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare;

10. instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor, în vederea depășirii actualei crize economice;

11. instituirea unui sistem de sprijin temporar pentru operatorii economici, în vederea finalizării obligațiilor asumate în procesul de privatizare;

12. măsuri pentru recapitalizarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

13. acreditarea organismelor de evaluare a conformității;

14. scutirea la plată a obligațiilor fiscale ale Companiei Naționale a Huilei - S.A. Petroșani;

15. măsuri financiar-fiscale pentru transpunerea unor directive comunitare și corelarea unor prevederi legislative în domeniu;

16. aprobarea unor acorduri de garanție între România și Banca Europeană de Investiții, în vederea finanțării activităților de cercetare-dezvoltare și inovare ale unor companii din sectorul auto.

II. Transporturi:

1. înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de investigații și analiză pentru siguranța aviației civile;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare;

4. modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră;

5. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007;

6. reglementarea activității școlilor de șoferi auto și a instructorilor;

7. măsuri pentru reglementarea unor împrumuturi și aspecte cu implicații financiare asupra activităților desfășurate de unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

8. înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile Române.

III. Agricultură:

1. măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit;

2. abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării, republicată.

IV. Protecție socială:

- reglementarea serviciilor de tip familial.

V. Sănătate:

1. reglementări privind organizarea, funcționarea, finanțarea rezidențiatului și introducerea stagiaturii;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare;

3. înființarea Registrului național al donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice periferice și centrale.

VI. Administrație publică și interne:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006;

4. modificarea și completarea Legii nr. 274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții, cu modificările ulterioare;

5. măsuri privind transmiterea unor instituții publice din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului în subordinea administrațiilor publice locale, ca urmare a procesului de descentralizare;

6. modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

7. înființarea uniunii profesionale a persoanelor autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei și organizarea și exercitarea profesiei de geodez.

VII. Învățământ:

1. descentralizarea, finanțarea și funcționarea învățământului preuniversitar;

2. probleme de conținut pentru învățământ preuniversitar;

3. cercetarea științifică și învățământul superior;

4. burse și credite pentru elevi și studenți.

VIII. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

Art. 2. -

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor acestuia în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2009. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERTA ALMA ANASTASE ALEXANDRU PEREȘ

București, 30 iunie 2009.

Nr. 253.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...