Parlamentul României

Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (6), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 09 iunie 2009.

În vigoare de la 12 iunie 2009 până la 31 august 2013, fiind abrogat prin Ordonanță 26/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Contractul de mandat este acordul de voință încheiat între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administrație, și directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de către acționari, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, respectiv de către conducerea ministerelor, autorităților publice centrale sau locale în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora se află, în cazul regiilor autonome."

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) În cazul regiilor autonome, obiectivele și criteriile de performanță se aprobă de conducătorii ministerelor, ai autorităților publice centrale sau locale, după caz, în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea cărora se află."

3. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 31 și 32, cu următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (1)

"

Art. 31. -

(1) Directorul general/directorul beneficiază de o remunerație lunară acordată prin contractul de mandat, după cum urmează:

a) la nivelul regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și a autorităților publice centrale la care statul este acționar unic sau majoritar, precum și al filialelor acestora, remunerația nu poate depăși nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de secretar de stat;

b) la nivelul regiilor autonome, societăților și companiilor de interes județean aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unități administrativ-teritoriale județene, cât și al filialelor acestora, remunerația nu poate depăși nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de vicepreședinte al consiliului județean, respectiv viceprimar al municipiului București;

c) la nivelul regiilor autonome, societăților și companiilor de interes local aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unități administrativ-teritoriale de interes local, precum și al filialelor acestora, remunerația nu poate depăși nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de viceprimar.

(2) Directorul general/directorul beneficiază prin contractul de mandat de concediu de odihnă anual și indemnizația aferentă, diurnă și cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil unității respective.

Art. 32. -

(1) Remunerația lunară a directorului general/directorului stabilită prin contractul de mandat în condițiile art. 31 alin. (1) este unica formă de recompensare în bani a activității depuse de persoana respectivă.

(2) Directorului general/directorului nu i se pot acorda prin contractul de mandat alte beneficii, de orice formă, în afara celor prevăzute la art. 31 alin. (2)."

4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Remunerația lunară a directorului general/directorului se diminuează proporțional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia.

(2) În cazul îndeplinirii pe perioada cumulată de la începutul anului a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat, la sfârșitul anului sumele reținute conform alin. (1) se restituie directorului general/directorului."

5. La articolul 5, litera c) se abrogă.

6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Operatorii economici prevăzuți la art. 1 prezintă spre aprobare bugetele de venituri și cheltuieli, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale."

7. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.

8. La articolul 7, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Indicele productivității muncii se poate calcula în unități fizice pentru activitatea de bază, dacă aceasta reprezintă mai mult de 50% din totalul veniturilor.

(4) Pentru operatorii economici-filiale, a căror activitate depinde de contractele cu societatea-mamă în proporție mai mare de 60%, drepturile salariale se acordă în condițiile prevăzute la alin. (1), dar nu mai mult decât creșterea acordată pentru societatea-mamă."

9. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Pentru companiile care fac servicii comunitare de utilități publice definite în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, se vor elabora și aproba indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii, prin ordin al ministrului administrației și internelor, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, la care se pot adăuga și alți indicatori, la propunerea autorităților publice locale în subordinea cărora se află serviciile respective."

Art. II. - Modificări (2), Jurisprudență

Prevederile alin. (1) al art. 31 se aplică până la data de 31 decembrie 2009, contractele de mandat încheiate până la data de 31 decembrie 2008, inclusiv, modificându-se în mod corespunzător.

Art. III. -

Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili remunerațiile cuvenite reprezentanților statului sau ai unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere sau control ale regiilor autonome, companiilor naționale și societăților la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială.

Art. IV. - Jurisprudență

(1) Până la data de 31 decembrie 2009, unica formă de remunerare a conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice, indiferent de forma de finanțare, aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și ai celor aflate în coordonarea primului-ministru o reprezintă o sumă egală cu indemnizația prevăzută de lege pentru funcția de secretar de stat din ministere, respectiv de subsecretar de stat din ministere, după caz.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice în cauză a căror remunerație depășește, la data de 31 decembrie 2008, nivelul indemnizației prevăzute de lege pentru funcția de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat din minister.

Art. V. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 2 iunie 2009.

Nr. 203.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...