Ministerul Afacerilor Externe - MAE

Regulamentul privind procedura de selecție, acordare și monitorizare a utilizării bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenți români în Franța din 03.08.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 august 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 392/2016, Ministerul Afacerilor Externe acordă bursa anuală "Ierunca-Lovinescu", denumită în continuare bursa, ca urmare a acceptării, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2008, a legatului cu sarcini în favoarea statului român instituit de Monica Lovinescu.

Art. 2. -

(1) Potrivit legatului menționat la art. 1, beneficiari ai bursei sunt studenți români în Franța.

(2) În conformitate cu actul de predare-primire a legatului, semnat la Paris la data de 19 mai 2015, prin sintagma "student român în Franța" se înțelege persoana fizică, cetățean român sau de origine română, care efectuează o formă de școlarizare în Franța, la nivel de licență, masterat sau doctorat, într-un domeniu de specializare corespunzător "litere sau științe sociale", indiferent de parcursul universitar prin care a dobândit calitatea de student.

(3) Persoana fizică, cetățean român sau de origine română, poate beneficia o singură dată de bursa prevăzută la art. 1.

Art. 3. -

(1) Cuantumul bursei este de 500 euro lunar.

(2) Sursa de finanțare aferentă este bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe, capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 59 "Alte cheltuieli".

Art. 4. -

(1) Bursa se atribuie pe o perioadă de stagiu de 10 luni consecutive, începând cu prima zi a anului universitar corespunzător în Franța.

(2) Suma de bani, în valută, cuvenită cu titlu de bursă se acordă la începutul fiecărei luni calendaristice fie prin transfer bancar, fie în numerar, prin serviciul de contabilitate al Ambasadei României la Paris.

Art. 5. -

Studentul beneficiar al bursei este cazat, potrivit legatului, în locuința care a aparținut soților Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, situată în Paris, strada Francois Pinton nr. 8, 75019, Republica Franceză.

Art. 6. -

Potrivit obiectivelor bursei, pe parcursul stagiului, studentul bursier elaborează o lucrare de cercetare în unul dintre domeniile:

- constituirea, evaluarea și conservarea patrimoniului emigrației românești;

- studierea documentelor privitoare la exilul românesc;

- cercetarea exilului românesc, ca parte a rezistenței intelectuale din anii dictaturii și opresiunii comuniste, în contextul european de dinaintea și de după căderea comunismului;

- studierea moștenirii culturale Ierunca-Lovinescu și a importanței acesteia pentru spațiul cultural francez și european;

- studierea influențelor pe care exilul românesc în Franța le-a exercitat asupra mișcării intelectuale din România și din diaspora românească;

- cercetarea contribuției diasporei la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc.

Art. 7. -

(1) Dosarele de candidatură pentru obținerea bursei includ următoarele documente:

- cerere de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament;

- copie după actul de identitate;

- dovada efectuării de studii (licență, masterat, doctorat) în "litere sau științe sociale", în Franța, la momentul solicitării bursei;

- curriculum vitae;

- scrisoare de intenție incluzând motivația solicitării bursei și portofoliul științific;

- proiectul lucrării de cercetare în unul dintre domeniile propuse la art. 6.

(2) Candidații pot propune și alte teme de cercetare, circumscrise obiectivelor bursei.

(3) Dosarele de candidatură pentru obținerea bursei se trimit prin poștă sau se depun personal la sediul Ambasadei României la Paris (5, rue de l'Exposition, 75343, Paris cedex 07) sau la sediul Ministerului Afacerilor Externe (aleea Alexandru nr. 31, sectorul 1, București).

(4) Lista candidaților va fi publicată pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii și Ambasadei României la Paris.

Art. 8. -

(1) Prin prezentul regulament se instituie Comisia de atribuire a bursei, formată din:

- doi reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe;

- un reprezentant al Ministerului Culturii.

(2) Comisia de atribuire a bursei are următoarele responsabilități:

a) stabilește calendarul organizării concursului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament, și modalitățile practice de jurizare a concursului pentru atribuirea bursei;

b) verifică dosarele, cu luarea în considerare numai a dosarelor complete;

c) evaluează portofoliul științific al candidaților în funcție de următoarele categorii de activități:

(i) publicarea unor lucrări (cărți) de specialitate;

(ii) publicarea de articole în reviste de specialitate;

(iii) participarea la sesiuni de comunicări științifice etc.;

d) în urma verificării și selecției dosarelor, redactează și semnează procesul-verbal privind jurizarea și rezultatul jurizării concursului pentru atribuirea bursei (analiză și evaluare);

e) face public rezultatul jurizării concursului pentru atribuirea bursei pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii și Ambasadei României la Paris;

f) la încheierea stagiului de bursă, evaluează lucrarea de cercetare realizată de studentul bursier potrivit art. 6 și îi înmânează atestatul privind efectuarea bursei anuale "Ierunca-Lovinescu", emis sub auspiciile Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 9. -

(1) Împotriva rezultatului jurizării concursului pentru atribuirea bursei candidații pot formula contestație în formă scrisă, depusă la sediul Ministerului Afacerilor Externe, în termenul stabilit prin calendarul aprobat de Comisia de atribuire a bursei.

(2) Pentru rezolvarea contestațiilor se instituie Comisia de soluționare a contestațiilor, formată din:

- doi reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe;

- un reprezentant al Ministerului Culturii. Componența prezentei comisii este distinctă de cea a comisiei care a efectuat evaluarea inițială.

(3) Comisia de soluționare a contestațiilor analizează și rezolvă contestațiile în termenul stabilit prin calendarul aprobat de Comisia de atribuire a bursei.

(4) Rezultatele privind soluționarea contestațiilor se publică pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii și Ambasadei României la Paris.

Art. 10. -

Pentru utilizarea spațiului de cazare oferit prin bursă, potrivit art. 5, studentul bursier se obligă, printr-un proces- verbal de predare-primire încheiat cu Ambasada României la Paris, la:

- semnarea unui inventar al locuinței, cu stabilirea stării reale a bunurilor (mobilier, aparatură etc.);

- plata facturilor de utilități pe durata efectuării stagiului de bursă (racordarea la internet, telefon, gaze, apă, taxe locale etc.);

- predarea locuinței în stare bună de folosință (uzură normală) la sfârșitul stagiului de bursă.

Art. 11. -

În cazul în care studentul bursier renunță, în scris, la efectuarea stagiului de bursă sau nu predă evaluatorilor (Comisiei de atribuire a bursei) la sfârșitul stagiului de bursă lucrarea de cercetare cu tema aleasă potrivit art. 6, acesta se obligă să returneze cuantumul primit cu titlu de bursă corespunzător duratei de stagiu efectuate.

Art. 12. -

Prezentul regulament se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor externe și al ministrului culturii și intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1 la regulament

CALENDARUL
organizării concursului privind atribuirea bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenți români în Franța

Etape Termen-limită
1. Depunerea dosarelor de candidatură
2. Evaluarea dosarelor de candidatură
3. Anunțarea rezultatelor
4. Depunerea contestațiilor
5. Anunțarea rezultatelor analizării contestațiilor

Comisia de atribuire a bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenți români în Franța

ANEXA Nr. 2 la regulament

CERERE DE ÎNSCRIERE

Domnule Ministru/Domnule Ambasador,

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . .,

student(ă) al/a Universității . . . . . . . . . . .,

Facultatea de . . . . . . . . . . .,

domeniul/specializarea . . . . . . . . . . .,

în anul . . . . . . . . . . .,

nr. de înmatriculare școlară . . . . . . . . . . .,

CI/pașaport seria/nr. . . . . . . . . . . .,

vă rog să binevoiți a-mi aproba înscrierea la concursul pentru atribuirea bursei anuale "Ierunca-Lovinescu", acordată de Ministerul Afacerilor Externe, pentru anul universitar . . . . . . . . . . .

Expunere de motive: . . . . . . . . . . .

În susținerea solicitării anexez următoarele documente: . . . . . . . . . . .

Am luat cunoștință de condițiile de acordare a bursei prevăzute în Regulamentul privind procedura de selecție, acordare și monitorizare a utilizării bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenți români în Franța.

Data
. . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...