Guvernul României

Hotărârea nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești

Modificări (23), Puneri în aplicare (2), Referințe (61), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iunie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, denumit în continuare Ministerul, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul are sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Ministerul contribuite la buna funcționare a sistemului judiciar și la asigurarea condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu public, apărarea ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenești.

Art. 3. -

În realizarea scopurilor sale fundamentale prevăzute la art. 2, Ministerul cooperează instituțional cu celelalte ministere, cu Administrația Prezidențială și Parlamentul, cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cu organizațiile neguvernamentale, cu Ministerul Public (MP) și exercită autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituția României, republicată.

CAPITOLUL II Funcțiile și atribuțiile principale

Art. 4. -

În realizarea scopurilor sale fundamentale prevăzute la art. 2, Ministerul are funcțiile și îndeplinește atribuțiile principale prevăzute de prezenta hotărâre sau de alte reglementări.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

Ministerul are următoarele funcții principale:

a) planifică strategic realizarea programului de guvernare prin elaborarea strategiilor și planurilor de acțiune în domeniul justiției; Modificări (1)

b) planifică strategic realizarea reformelor sistemului judiciar, implementarea politicilor publice de modernizare a acestuia și de prevenire și combatere a corupției și a criminalității organizate;

c) reglementează cadrul normativ și instituțional al sistemului judiciar și al înfăptuirii justiției ca serviciu public;

d) coordonează și controlează aplicarea unitară și respectarea normelor legale privind organizarea și funcționarea instituțiilor care se află în subordinea sau în coordonarea sa;

e) asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituția României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar și a înfăptuirii justiției ca serviciu public;

f) veghează la respectarea ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenești, prin mijloacele și procedurile puse la dispoziție prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări;

g) reprezintă statul sau Guvernul în domeniul de activitate și competență specifice stabilite prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări;

h) este autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale, potrivit tratatelor la care România este parte și instrumentelor juridice adoptate în cadrul Uniunii Europene;

i) coordonează integrarea eforturilor de realizare a obiectivelor de referință specifice din cadrul Mecanismului de cooperare și verificare instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 și integrează informațiile solicitate autorităților în virtutea acestei funcții; reprezintă statul și guvernul în cooperarea cu Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare.

Art. 6. -

Ministerul are următoarele atribuții principale:

I. în domeniul planificării strategice și al funcționării sistemului judiciar și a justiției ca serviciu public:

1. formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competență, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;

2. elaborează, coordonează și evaluează aplicarea strategiilor și programelor și asigură promovarea acestora;

3. negociază, implementează, monitorizează și evaluează programele internaționale de asistență tehnică și financiară pentru sistemul justiției și pentru prevenirea criminalității și a corupției, indiferent de instituția beneficiară sau care le implementează;

4. exercită competențele prevăzute de Constituție și de alte reglementări cu privire la organizarea sistemului judiciar și buna funcționare a justiției ca serviciu public;

5. exercită competențele și procedurile prevăzute de legi sau alte reglementări pentru asigurarea exercitării autorității prevăzute la art. 132 alin. (1) din Constituția României, republicată;

6. elaborează proiectele de reglementări în sfera sa de competență și participă la susținerea acestora în Parlament;

II. în domeniul reglementării cadrului normativ și al îmbunătățirii acestuia:

1. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri și alte acte normative complexe ce interesează domeniul justiției, fiind autorizat, în exclusivitate, să editeze și să publice edițiile oficiale ale acestora;

2. elaborează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate; participă la susținerea proiectelor de legi în cadrul comisiilor parlamentare și în plenul celor două Camere;

3. evaluează legislația, în sfera de competență, din punctul de vedere al constituționalității, al tehnicii legislative și al compatibilității cu acquis-ul comunitar și tratatele și convențiile internaționale, ori alte documente juridice cu caracter internațional la care România este parte și propune Guvernului, altor ministere sau autorități soluții de îmbunătățire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;

4. formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;

5. participă, de la caz la caz, potrivit sarcinilor încredințate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorități publice; Modificări (1)

6. analizează și avizează, după caz, exclusiv din punctul de vedere al constituționalității, legalității și tehnicii legislative, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere;

7. participă, de la caz la caz, în condițiile legii, potrivit sarcinilor încredințate de Guvern, la consilierea și asistența juridică generală a Guvernului, inclusiv în situațiile de conflict constituțional ori de altă natură și la negocieri ale unor acorduri internaționale; Modificări (1)

8. editează buletine informative, culegeri de acte normative și de practică judiciară, precum și alte materiale din domeniul său de activitate, fiind autorizat în exclusivitate să editeze și să publice edițiile oficiale ale codurilor și ale altor acte normative complexe;

III. în domeniul internațional, al drepturilor și libertăților cetățenești:

1. exercită competențele de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale, precum și cele prevăzute de tratatele și acordurile internaționale interesând domeniul justiției;

2. îndeplinește formalitățile pentru negocierea și semnarea tratatelor internaționale interesând domeniul justiției;

3. fundamentează, coordonează și asigură, în domeniile sale de competență, stabilirea și realizarea obiectivelor României ca stat membru al Uniunii Europene, participarea la procedurile decizionale ale Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia;

4. sprijină, la solicitarea instituțiilor publice implicate, pregătirea reprezentării României în cadrul procedurilor desfășurate în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Comunităților Europene în cauzele care privesc domeniile sale de competență; Modificări (1)

5. participă la Consiliul Justiție și Afaceri Interne și la alte reuniuni internaționale în domeniul de competență;

6. formulează propuneri privind cererile de grațiere;

7. supraveghează respectarea drepturilor și libertăților cetățenești și exercită competențele de sesizare privind încălcarea acestora de către alte instituții;

IV. în domeniul supravegherii executării pedepselor:

1. coordonează serviciile de probațiune, inclusiv selecția, recrutarea și pregătirea profesională a personalului; Modificări (2)

2. coordonează executarea pedepselor privative de libertate aplicate condamnaților și a măsurilor educative aplicate minorilor și asigură condițiile pentru respectarea drepturilor acestora; Modificări (1)

3. verifică modul de punere în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-au luat măsuri de siguranță cu caracter medical;

4. întocmește lucrările pregătitoare și face propuneri în legătură cu cererile de grațiere și comutare a pedepselor;

V. în domeniul organizării, coordonării și controlului unor profesii și servicii juridice conexe:

1. îndeplinește atribuțiile care îi sunt încredințate prin lege cu privire la notarii publici, executorii judecătorești, executorii bancari și executorii organizațiilor cooperatiste de credit, instituțiilor financiare nebancare și ai societăților de microfinanțare; Modificări (1)

2. autorizează operatorii și agenții Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare și îndeplinește atribuțiile stabilite prin lege, în calitate de autoritate de supraveghere a Arhivei;

3. autorizează interpreții și traducătorii folosiți în activitatea judiciară;

4. coordonează, în condițiile legii, activitatea de autorizare și evidență a experților criminaliști;

5. coordonează din punct de vedere administrativ și metodologic activitatea de expertiză tehnică judiciară;

6. coordonează activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale;

7. gestionează Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial și îndeplinește atribuțiile privind verificarea disponibilității de denumire, în condițiile legii;

8. exercită atribuțiile prevăzute de lege în materia acordării ajutorului public judiciar, a asistenței judiciare în materie penală și a asistenței juridice în cauzele privind cooperarea judiciară internațională în materie civilă și penală;

VI. în domeniul cetățeniei:

1. îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege cu privire la acordarea, redobândirea, renunțarea și, după caz, retragerea cetățeniei române;

2. adoptă sau, după caz, propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative și alte măsuri necesare îmbunătățirii activității și cadrului de reglementare în aceste domenii;

VII. în domeniul gestionării resurselor:

1. exercită atribuțiile ce îi revin privind recrutarea, numirea și eliberarea din funcție a personalului propriu și a altor categorii de personal care, potrivit legii, este numit prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești, precum și privind gestionarea carierei acestora;

2. exercită atribuțiile prevăzute de lege în legătură cu funcționarii cu statut special din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP);

3. asigură fondurile necesare, fundamentează și elaborează proiectul bugetului pentru activitatea proprie, a instituțiilor publice din sistemul justiției pentru care ministrul justiției și libertăților cetățenești are calitatea de ordonator principal de credite și a unităților subordonate Ministerului; repartizează creditele bugetare ordonatorilor secundari de credite și urmărește modul de utilizare a acestora; Reviste (1)

4. coordonează și îndrumă activitatea economică, de investiții, de achiziții și administrativă a instanțelor judecătorești, a aparatului propriu și a unităților subordonate Ministerului, putând emite, în condițiile legii, norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale; Modificări (1)

5. coordonează activitățile de implementare a proiectelor cu finanțare externă pentru toate domeniile sale de activitate și administrează fondurile provenind din intrări de credite externe și fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte;

6. elaborează Strategia de informatizare a sistemului judiciar; implementează strategia și programele guvernamentale de informatizare în unitățile sistemului judiciar; coordonează, îndrumă și verifică din punct de vedere tehnic, metodologic și profesional activitatea informatică a instanțelor și unităților subordonate;

7. organizează și asigură, în condițiile legii, exercitarea activităților de audit public intern; coordonează, îndrumă și verifică din punct de vedere tehnic, metodologic și profesional activitatea de audit intern a instanțelor judecătorești și a unităților subordonate Ministerului;

8. asigură controlul cu privire la tipărirea și circulația timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale;

9. gestionează, în condițiile legii, sumele provenind din taxele judiciare de timbru, precum și din impozitele încasate din onorariile avocaților, ale notarilor publici și ale executorilor judecătorești;

10. asigură protecția juridică a patrimoniului propriu și a intereselor sale legitime în fața instanțelor de judecată;

11. asigură accesarea și implementarea proiectelor și a programelor cu finanțare internațională în domeniul său de competență;

12. realizează lucrări de statistică judiciară; Modificări (1)

VIII. alte atribuții:

1. asigură condițiile necesare acordării asistenței medicale personalului din sistemul justiției, potrivit legii; coordonează metodologic activitatea de asistență medicală desfășurată la nivelul ANP atât pentru persoanele private de libertate, cât și pentru personalul acesteia; controlează activitatea de asistență medicală la locurile de deținere; Modificări (1)

2. ia măsuri pentru asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă și prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale la nivelul personalului din aparatul propriu;

3. asigură condițiile de odihnă, tratament și de recuperare a stării de sănătate a personalului din sistemul justiției; asigură, prin ANP, gestionarea bazei materiale aflate în administrare, formată din case de odihnă, de tratament, cluburi, unități hoteliere și alte dotări destinate acestui scop; execută lucrări de întreținere și reparații;

4. îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările ulterioare;

5. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Guvernului, precum și însărcinările încredințate de Guvern sau de primul-ministru.

Art. 7. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul va adopta o politică de colaborare instituțională cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu CSM, MP, Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, precum și cu alte autorități publice, cu asociațiile judecătorilor și procurorilor și cu alte asociații profesionale sau organizații neguvernamentale, prezervând însă obiectivele și politicile sale în domeniul de competență.

CAPITOLUL III Conducerea Ministerului

SECȚIUNEA 1 Ministrul justiției și libertăților cetățenești

Art. 8. -

Conducerea și reprezentarea Ministerului se exercită de către ministrul justiției și libertăților cetățenești, denumit în continuare ministrul.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

Ministrul îndeplinește, în domeniile de competență ale Ministerului, atribuțiile generale prevăzute de lege, în special la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile specifice prevăzute în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

Ministrul conduce activitatea Ministerului, îl reprezintă și îl angajează în raporturile cu alte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu alte autorități, instituții publice și organizații centrale și locale, cu instituțiile Uniunii Europene și cu alte organizații internaționale, precum și cu alte persoane juridice și persoane fizice din țară și din străinătate.

Art. 11. - Modificări (2)

Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atribuțiile de conducere, reprezentare și angajare a Ministerului, în primul rând secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general sau altor angajați ai Ministerului.

Art. 12. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...