Guvernul României

Hotărârea nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești

Modificări (24), Puneri în aplicare (3), Referințe (62), Reviste (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iunie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, denumit în continuare Ministerul, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul are sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. - Referințe în jurisprudență (1)

Ministerul contribuite la buna funcționare a sistemului judiciar și la asigurarea condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu public, apărarea ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenești.

Art. 3. -

În realizarea scopurilor sale fundamentale prevăzute la art. 2, Ministerul cooperează instituțional cu celelalte ministere, cu Administrația Prezidențială și Parlamentul, cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cu organizațiile neguvernamentale, cu Ministerul Public (MP) și exercită autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituția României, republicată.

CAPITOLUL II Funcțiile și atribuțiile principale

Art. 4. -

În realizarea scopurilor sale fundamentale prevăzute la art. 2, Ministerul are funcțiile și îndeplinește atribuțiile principale prevăzute de prezenta hotărâre sau de alte reglementări.

Art. 5. - Referințe în jurisprudență (1)

Ministerul are următoarele funcții principale:

a) planifică strategic realizarea programului de guvernare prin elaborarea strategiilor și planurilor de acțiune în domeniul justiției; Modificări (1)

b) planifică strategic realizarea reformelor sistemului judiciar, implementarea politicilor publice de modernizare a acestuia și de prevenire și combatere a corupției și a criminalității organizate;

c) reglementează cadrul normativ și instituțional al sistemului judiciar și al înfăptuirii justiției ca serviciu public;

d) coordonează și controlează aplicarea unitară și respectarea normelor legale privind organizarea și funcționarea instituțiilor care se află în subordinea sau în coordonarea sa;

e) asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituția României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar și a înfăptuirii justiției ca serviciu public;

f) veghează la respectarea ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenești, prin mijloacele și procedurile puse la dispoziție prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări;

g) reprezintă statul sau Guvernul în domeniul de activitate și competență specifice stabilite prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări;

h) este autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale, potrivit tratatelor la care România este parte și instrumentelor juridice adoptate în cadrul Uniunii Europene;

i) coordonează integrarea eforturilor de realizare a obiectivelor de referință specifice din cadrul Mecanismului de cooperare și verificare instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 și integrează informațiile solicitate autorităților în virtutea acestei funcții; reprezintă statul și guvernul în cooperarea cu Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare.

Art. 6. -

Ministerul are următoarele atribuții principale:

I. în domeniul planificării strategice și al funcționării sistemului judiciar și a justiției ca serviciu public:

1. formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competență, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;

2. elaborează, coordonează și evaluează aplicarea strategiilor și programelor și asigură promovarea acestora;

3. negociază, implementează, monitorizează și evaluează programele internaționale de asistență tehnică și financiară pentru sistemul justiției și pentru prevenirea criminalității și a corupției, indiferent de instituția beneficiară sau care le implementează;

4. exercită competențele prevăzute de Constituție și de alte reglementări cu privire la organizarea sistemului judiciar și buna funcționare a justiției ca serviciu public;

5. exercită competențele și procedurile prevăzute de legi sau alte reglementări pentru asigurarea exercitării autorității prevăzute la art. 132 alin. (1) din Constituția României, republicată;

6. elaborează proiectele de reglementări în sfera sa de competență și participă la susținerea acestora în Parlament;

II. în domeniul reglementării cadrului normativ și al îmbunătățirii acestuia:

1. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri și alte acte normative complexe ce interesează domeniul justiției, fiind autorizat, în exclusivitate, să editeze și să publice edițiile oficiale ale acestora;

2. elaborează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate; participă la susținerea proiectelor de legi în cadrul comisiilor parlamentare și în plenul celor două Camere;

3. evaluează legislația, în sfera de competență, din punctul de vedere al constituționalității, al tehnicii legislative și al compatibilității cu acquis-ul comunitar și tratatele și convențiile internaționale, ori alte documente juridice cu caracter internațional la care România este parte și propune Guvernului, altor ministere sau autorități soluții de îmbunătățire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;

4. formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;

5. participă, de la caz la caz, potrivit sarcinilor încredințate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorități publice; Modificări (1)

6. analizează și avizează, după caz, exclusiv din punctul de vedere al constituționalității, legalității și tehnicii legislative, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere;

7. participă, de la caz la caz, în condițiile legii, potrivit sarcinilor încredințate de Guvern, la consilierea și asistența juridică generală a Guvernului, inclusiv în situațiile de conflict constituțional ori de altă natură și la negocieri ale unor acorduri internaționale; Modificări (1)

8. editează buletine informative, culegeri de acte normative și de practică judiciară, precum și alte materiale din domeniul său de activitate, fiind autorizat în exclusivitate să editeze și să publice edițiile oficiale ale codurilor și ale altor acte normative complexe;

III. în domeniul internațional, al drepturilor și libertăților cetățenești:

1. exercită competențele de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale, precum și cele prevăzute de tratatele și acordurile internaționale interesând domeniul justiției;

2. îndeplinește formalitățile pentru negocierea și semnarea tratatelor internaționale interesând domeniul justiției;

3. fundamentează, coordonează și asigură, în domeniile sale de competență, stabilirea și realizarea obiectivelor României ca stat membru al Uniunii Europene, participarea la procedurile decizionale ale Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia;

4. sprijină, la solicitarea instituțiilor publice implicate, pregătirea reprezentării României în cadrul procedurilor desfășurate în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Comunităților Europene în cauzele care privesc domeniile sale de competență; Modificări (1)

5. participă la Consiliul Justiție și Afaceri Interne și la alte reuniuni internaționale în domeniul de competență;

6. formulează propuneri privind cererile de grațiere;

7. supraveghează respectarea drepturilor și libertăților cetățenești și exercită competențele de sesizare privind încălcarea acestora de către alte instituții;

IV. în domeniul supravegherii executării pedepselor:

1. coordonează serviciile de probațiune, inclusiv selecția, recrutarea și pregătirea profesională a personalului; Modificări (2)

2. coordonează executarea pedepselor privative de libertate aplicate condamnaților și a măsurilor educative aplicate minorilor și asigură condițiile pentru respectarea drepturilor acestora; Modificări (1)

3. verifică modul de punere în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-au luat măsuri de siguranță cu caracter medical;

4. întocmește lucrările pregătitoare și face propuneri în legătură cu cererile de grațiere și comutare a pedepselor;

V. în domeniul organizării, coordonării și controlului unor profesii și servicii juridice conexe:

1. îndeplinește atribuțiile care îi sunt încredințate prin lege cu privire la notarii publici, executorii judecătorești, executorii bancari și executorii organizațiilor cooperatiste de credit, instituțiilor financiare nebancare și ai societăților de microfinanțare; Modificări (1)

2. autorizează operatorii și agenții Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare și îndeplinește atribuțiile stabilite prin lege, în calitate de autoritate de supraveghere a Arhivei;

3. autorizează interpreții și traducătorii folosiți în activitatea judiciară;

4. coordonează, în condițiile legii, activitatea de autorizare și evidență a experților criminaliști;

5. coordonează din punct de vedere administrativ și metodologic activitatea de expertiză tehnică judiciară;

6. coordonează activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale;

7. gestionează Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial și îndeplinește atribuțiile privind verificarea disponibilității de denumire, în condițiile legii;

8. exercită atribuțiile prevăzute de lege în materia acordării ajutorului public judiciar, a asistenței judiciare în materie penală și a asistenței juridice în cauzele privind cooperarea judiciară internațională în materie civilă și penală;

VI. în domeniul cetățeniei:

1. îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege cu privire la acordarea, redobândirea, renunțarea și, după caz, retragerea cetățeniei române;

2. adoptă sau, după caz, propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative și alte măsuri necesare îmbunătățirii activității și cadrului de reglementare în aceste domenii;

VII. în domeniul gestionării resurselor:

1. exercită atribuțiile ce îi revin privind recrutarea, numirea și eliberarea din funcție a personalului propriu și a altor categorii de personal care, potrivit legii, este numit prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești, precum și privind gestionarea carierei acestora;

2. exercită atribuțiile prevăzute de lege în legătură cu funcționarii cu statut special din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP);

3. asigură fondurile necesare, fundamentează și elaborează proiectul bugetului pentru activitatea proprie, a instituțiilor publice din sistemul justiției pentru care ministrul justiției și libertăților cetățenești are calitatea de ordonator principal de credite și a unităților subordonate Ministerului; repartizează creditele bugetare ordonatorilor secundari de credite și urmărește modul de utilizare a acestora; Reviste (1)

4. coordonează și îndrumă activitatea economică, de investiții, de achiziții și administrativă a instanțelor judecătorești, a aparatului propriu și a unităților subordonate Ministerului, putând emite, în condițiile legii, norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale; Modificări (1)

5. coordonează activitățile de implementare a proiectelor cu finanțare externă pentru toate domeniile sale de activitate și administrează fondurile provenind din intrări de credite externe și fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte;

6. elaborează Strategia de informatizare a sistemului judiciar; implementează strategia și programele guvernamentale de informatizare în unitățile sistemului judiciar; coordonează, îndrumă și verifică din punct de vedere tehnic, metodologic și profesional activitatea informatică a instanțelor și unităților subordonate;

7. organizează și asigură, în condițiile legii, exercitarea activităților de audit public intern; coordonează, îndrumă și verifică din punct de vedere tehnic, metodologic și profesional activitatea de audit intern a instanțelor judecătorești și a unităților subordonate Ministerului;

8. asigură controlul cu privire la tipărirea și circulația timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale;

9. gestionează, în condițiile legii, sumele provenind din taxele judiciare de timbru, precum și din impozitele încasate din onorariile avocaților, ale notarilor publici și ale executorilor judecătorești;

10. asigură protecția juridică a patrimoniului propriu și a intereselor sale legitime în fața instanțelor de judecată;

11. asigură accesarea și implementarea proiectelor și a programelor cu finanțare internațională în domeniul său de competență;

12. realizează lucrări de statistică judiciară; Modificări (1)

VIII. alte atribuții:

1. asigură condițiile necesare acordării asistenței medicale personalului din sistemul justiției, potrivit legii; coordonează metodologic activitatea de asistență medicală desfășurată la nivelul ANP atât pentru persoanele private de libertate, cât și pentru personalul acesteia; controlează activitatea de asistență medicală la locurile de deținere; Modificări (1)

2. ia măsuri pentru asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă și prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale la nivelul personalului din aparatul propriu;

3. asigură condițiile de odihnă, tratament și de recuperare a stării de sănătate a personalului din sistemul justiției; asigură, prin ANP, gestionarea bazei materiale aflate în administrare, formată din case de odihnă, de tratament, cluburi, unități hoteliere și alte dotări destinate acestui scop; execută lucrări de întreținere și reparații;

4. îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările ulterioare;

5. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Guvernului, precum și însărcinările încredințate de Guvern sau de primul-ministru.

Art. 7. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul va adopta o politică de colaborare instituțională cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu CSM, MP, Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, precum și cu alte autorități publice, cu asociațiile judecătorilor și procurorilor și cu alte asociații profesionale sau organizații neguvernamentale, prezervând însă obiectivele și politicile sale în domeniul de competență.

CAPITOLUL III Conducerea Ministerului

SECȚIUNEA 1 Ministrul justiției și libertăților cetățenești

Art. 8. -

Conducerea și reprezentarea Ministerului se exercită de către ministrul justiției și libertăților cetățenești, denumit în continuare ministrul.

Art. 9. - Referințe în jurisprudență (1)

Ministrul îndeplinește, în domeniile de competență ale Ministerului, atribuțiile generale prevăzute de lege, în special la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile specifice prevăzute în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

Ministrul conduce activitatea Ministerului, îl reprezintă și îl angajează în raporturile cu alte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu alte autorități, instituții publice și organizații centrale și locale, cu instituțiile Uniunii Europene și cu alte organizații internaționale, precum și cu alte persoane juridice și persoane fizice din țară și din străinătate.

Art. 11. - Modificări (2)

Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atribuțiile de conducere, reprezentare și angajare a Ministerului, în primul rând secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general sau altor angajați ai Ministerului.

Art. 12. -

Ministrul controlează activitatea Ministerului, a tuturor unităților subordonate și verifică modul de îndeplinire a atribuțiilor de către toate compartimentele din structura organizatorică a acestuia și de unitățile aflate în coordonarea acestuia.

Art. 13. - Reviste (2)

În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul emite ordine și instrucțiuni scrise.

Art. 14. -

Ministrul este ordonator principal de credite, președinții curților de apel sunt ordonatori secundari de credite, iar președinții tribunalelor sunt ordonatori terțiari de credite.

Art. 15. -

(1) Ministrul poate adresa mesaje publice pe teme generale de justiție, de politică legislativă a statului, constituționale sau de politică generală, din perspectiva funcționării sistemului judiciar ca serviciu public și a asigurării supremației legii și bunei funcționări a statului de drept.

(2) Ministrul poate acorda diplome, premii și distincții stabilite prin ordin, pentru merite în activitatea judiciară, în practicarea unei profesii juridice sau pentru orice altă performanță profesională în domeniul juridic.

SECȚIUNEA a 2-a Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general
și colegiul de conducere al Ministerului
Modificări (4)

Art. 16. - Modificări (5), Referințe în jurisprudență (1)

Ministrul este ajutat în activitatea de conducere și reprezentare a Ministerului de 4 secretari de stat, de un subsecretar de stat, precum și de secretarul general al Ministerului.

Art. 17. -

(1) Secretarii de stat și subsecretarul de stat sunt numiți prin decizie a primului-ministru și desfășoară activitățile stabilite prin ordin sau instrucțiune de către ministru, realizând operațiunile ce decurg implicit din acestea. Modificări (1)

(2) Ministrul poate desemna prin ordin un secretar de stat coordonator, care va asigura legătura dintre ministru și secretarii de stat, va coordona activitatea celorlalți secretari de stat, va evalua stadiul îndeplinirii ordinelor și instrucțiunilor ministrului și îi va îndruma în realizarea acestora.

Art. 18. - Modificări (3)

(1) Secretarul general este înalt funcționar public, numit în condițiile legii.

(2) Secretarul general coordonează buna funcționare a compartimentelor administrative ale Ministerului și a activităților cu caracter funcțional din cadrul acestuia, asigură legătura operativă dintre ministru și conducătorii compartimentelor administrative din Minister și unitățile subordonate. De asemenea, îndeplinește și celelalte atribuții prevăzute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcțiilor sale, ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor temporar pentru perioada respectivă.

Art. 19. - Modificări (4)

Secretarii de stat, subsecretarul de stat și secretarul general emit dispoziții și rezoluții scrise.

Art. 20. -

(1) Pe lângă ministru funcționează colegiul Ministerului, format din secretarii de stat, secretarul general, consilieri și conducătorii compartimentelor administrative. Modificări (4)

(2) Ministrul poate dispune ca la lucrările colegiului să participe și alte persoane, atunci când, în opinia sa, situația o impune.

(3) Colegiul dezbate activitatea Ministerului și politicile acestuia.

(4) Convocarea și agenda colegiului sunt stabilite de către ministru, lucrările se conduc de către acesta sau de un secretar de stat desemnat în acest scop.

(5) Colegiul are un rol consultativ.

(6) Componența și regulamentul de desfășurare a lucrărilor colegiului se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 21. -

(1) Pe lângă ministru funcționează Corpul de control al ministrului, organizat la nivel de serviciu și condus de un inspector-șef.

(2) Componența și atribuțiile Corpului de control al ministrului se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

CAPITOLUL IV Organizarea Ministerului

SECȚIUNEA 1 Aparatul propriu

Art. 22. - Modificări (5)

(1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcții generale, direcții, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, și compus din 409 posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului și cele ale Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe (DIPFIE). Modificări (5)

(2) Structura organizatorică a Ministerului este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Structura organizatorică la nivel de servicii și birouri, numărul posturilor de conducere, precum și alocarea personalului în direcții generale, direcții, servicii, birouri și compartimente administrative asimilate sunt stabilite prin ordin al ministrului, emis în temeiul și pentru executarea prezentei hotărâri. Modificări (1)

Art. 23. - Modificări (1)

(1) Compartimentele administrative ale Ministerului sunt direcțiile generale, direcțiile, serviciile și birourile.

(2) Direcțiile generale grupează minimum 25 de angajați și sunt conduse de un director general. Modificări (1)

(3) Direcțiile grupează minimum 15 angajați și sunt conduse de un director. Puneri în aplicare (1)

(4) Serviciile grupează minimum 7 angajați și sunt conduse de un șef de serviciu.

(5) Birourile grupează minimum 5 angajați și sunt conduse de un șef de birou.

(6) Organizarea, atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor administrative se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 24. -

Prin ordin sau instrucțiune a ministrului se pot organiza grupuri de lucru temporare și funcționale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operațiuni în domeniile de competență ale Ministerului.

Art. 25. -

Direcția instanțelor militare se află în coordonarea metodologică a Ministerului. Numărul de posturi cu care este încadrată aceasta este cuprins în numărul total de posturi al Ministerului Apărării Naționale, iar bugetul necesar funcționării sale este cuprins în bugetul Ministerului Apărării Naționale.

Art. 26. -

(1) În structura Ministerului funcționează DIPFIE, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate din împrumuturi externe, potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale DIPFIE se stabilesc prin ordin al ministrului.

Art. 27. - Modificări (3)

(1) În structura Ministerului funcționează Unitatea de implementare a proiectelor (UIP), organizată la nivelul Direcției programe europene (DPE), cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului. DPE asigură coordonarea programării, implementării tehnice, raportării și monitorizării asistenței financiare nerambursabile pre- și postaderare acordate de Uniunea Europeană și alte state, având ca beneficiar Ministerul și instituțiile din subordinea sau coordonarea acestuia.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal, funcțiile și atribuțiile UIP se stabilesc prin ordin al ministrului, potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 869/2002 pentru perfecționarea activității unităților de implementare a programelor PHARE.

Art. 28. -

(1) În structura Ministerului funcționează Unitatea de management public și planificare strategică (UMPPS), organizată la nivel de serviciu. Modificări (1)

(2) Numărul de posturi, precum și atribuțiile UMPPS se stabilesc prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului.

Art. 29. -

Personalul Ministerului are obligația să urmeze programele de pregătire profesională continuă și este evaluat profesional în condițiile legilor speciale.

Art. 30. -

Instituțiile publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite, sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înființează și se organizează potrivit legii.

SECȚIUNEA a 2-a Unitățile subordonate și cele aflate în coordonarea Ministerului

Art. 31. -

Unitățile aflate în subordinea Ministerului sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 32. -

Institutul Național de Expertize Criminalistice, instituție publică cu personalitate juridică, funcționează în subordinea Ministerului, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înființarea Institutului Național de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., cu modificările ulterioare.

Art. 33. -

(1) Administrația Națională a Penitenciarelor, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare, funcționează în subordinea Ministerului.

(2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(3) Repartizarea posturilor prevăzute pentru Administrația Națională a Penitenciarelor și pentru unitățile sale subordonate pe categorii, grade profesionale și coeficienți de ierarhizare se face prin ordin al ministrului.

Art. 34. -

(1) Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" funcționează în subordinea Ministerului ca unitate cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii și din bugetul de stat, în condițiile legii. Modificări (1)

(2) Pentru acordarea asistenței medicale ambulatorii și stabilirea diagnosticului, a recomandărilor terapeutice și tratamentului ambulatoriu, în subordinea Ministerului funcționează Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii și din bugetul de stat, în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Sursele de venituri proprii ale Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" și ale Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu din activitățile ce se desfășoară în afara prestărilor de servicii rezultate din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, cuantumul tarifelor acestora, precum și modul de utilizare pe destinații de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului. Puneri în aplicare (2)

(4) Regulamentele de organizare și funcționare a Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" și a Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu se aprobă prin ordin al ministrului. Modificări (1)

Art. 35. - Modificări (1)

(1) Serviciile de probațiune funcționează pe lângă fiecare tribunal, aflându-se în coordonarea Ministerului, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2002, cu modificările ulterioare, și al Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Serviciile de probațiune sunt finanțate din bugetul Ministerului, prin ordonatorii terțiari de credite, pe baza propunerilor formulate în acest sens de serviciile de probațiune.

Art. 36. -

(1) Oficiul Național al Registrului Comerțului funcționează în subordinea Ministerului, în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Structura organizatorică și modul de funcționare ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și numărul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului.

SECȚIUNEA a 3-a Măsuri de reorganizare a Ministerului

Art. 37. -

Structura organizatorică a Ministerului se reduce cu 60 de posturi vacante, care se repartizează sistemului instanțelor judecătorești.

Art. 38. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului, prevăzută în anexa nr. 1, intră în vigoare la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3).

(2) Ordinul ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3) va fi emis în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Ordinul ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3) va stabili noua structură a serviciilor și birourilor Ministerului și realocarea personalului în cadrul noilor direcții generale, direcții, servicii și birouri sau compartimente asimilate.

(4) Până la data emiterii ordinului prevăzut la art. 22 alin. (3), Ministerul și personalul acestuia vor funcționa potrivit structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Ministrul poate lua orice alte măsuri necesare pentru realizarea reorganizării Ministerului potrivit prezentei hotărâri.

Art. 39. - Modificări (1)

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, Ministerul va desfășura activitatea de statistică judiciară. Modificări (1)

(2) Până la data prevăzută la alin. (1), Ministerul va desfășura, prin direcția de specialitate, formarea profesională a specialiștilor, pregătirea metodologică a componentelor sistemului pentru participarea la activitatea de statistică judiciară și elaborarea instrucțiunilor și programelor de lucru pentru colectarea și agregarea datelor statistice.

Art. 40. -

În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul va înainta Guvernului un memorandum cu privire la măsurile de reorganizare și transformare a Direcției cetățenie în considerarea sarcinilor estimate ca urmare a aplicării în timp a noilor reglementări în materie.

Art. 41. -

(1) În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va proceda la o evaluare a capacității administrative și profesionale a aparatului Ministerului, cu excepția demnitarilor și consilierilor, potrivit criteriilor și procedurilor stabilite prin ordin al ministrului, cu respectarea legilor speciale care guvernează regimul juridic al angajaților.

(2) În funcție de rezultatele evaluării și de prevederile legale speciale care guvernează regimul juridic al angajaților Ministerului, se vor înainta Guvernului propunerile ministrului pentru optimizarea activității Ministerului, creșterea standardelor și performanțelor profesionale ale personalului.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 42. -

Ministerul dispune de un parc auto propriu, precum și de un parc auto pentru activitățile specifice, stabilit potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 43. -

Datele de la care vor începe să funcționeze instanțele judecătorești care vor fi înființate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum și localitățile în care acestea își vor desfășura activitatea se stabilesc prin ordin al ministrului, cu avizul conform al CSM.

Art. 44. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 45. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 12 alin. (2) și a anexei nr. 1, care se abrogă la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3), dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
Cătălin Marian Predoiu
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mariana Nedelcu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 27 mai 2009.

Nr. 652.

ANEXA Nr. 11) Modificări (8)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești
Modificări (2)

                                                 Nr. maxim de posturi: 409
                                    (exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, DIPFIE)
 
     ┌─────────────────────┐                     ┌─────────────────────┐
     │COLEGIUL MINISTRULUI ├───┐                 ┌───┤ CABINET MINISTRU  │
     └─────────────────────┘  │                 │  └─────────────────────┘
     ┌─────────────────────┐  │   ┌───────────────────┐    │  ┌─────────────────────┐
     │CORPUL DE CONTROL AL ├───┼──────┤   MINISTRU   ├───────┼───┤CORPUL DE CONSILIERI │
     │  MINISTRULUI*)  │  │   └─────────┬─────────┘    │  │  AI MINISTRULUI  │
     └─────────────────────┘  │        │         │  └─────────────────────┘
     ┌─────────────────────┐  │        │         │  ┌─────────────────────┐
     │ DEPARTAMENTUL DE  ├───┘        │         └───┤ BIROUL MASS-MEDIA │
     │AUDIT PUBLIC INTERN*)│          │           └─────────────────────┘
     └─────────────────────┘          │
                           │
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     ┌──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐     │
│ ┌───────┴────────┐     ┌───────┴────────┐   ─        │       ┌────────┴───────┐  ┌───────┴────────┐ │
│ │SECRETAR DE STAT│     │SECRETAR DE STAT│   ─   ┌─────────┴─────────┐  │SECRETAR DE STAT│  │SECRETAR DE STAT│ │
│ └────────────────┘     └────────────────┘   ─   │SUBSECRETAR DE STAT│  └────────────────┘  └────────────────┘ │
│                          ─   └───────────────────┘                      │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           │
                           │           ┌────────────────┐
                           ├─────────────────────┤SECRETAR GENERAL│
                           │           └────────────────┘
                           │
        ┌─────────────────────────────┬──────┴───────────────────────┬─────────────────────────────┐
        │               │               │               │
┌───────────────┴────────────┐ ┌──────────────┴──────────────┐ ┌─────────────┴─────────────┐ ┌─────────────┴────────────────┐
│Direcția Generală Legislație│ │ Direcția Generală Cooperare │ │   Direcția Generală   │ │   Direcția Generală    │
│  și Afaceri Juridice   │ └──────────────┬──────────────┘ │   Sprijin Logistic   │ │  Dezvoltare și Management  │
└───────────────┬────────────┘        │        └─────────────┬─────────────┘ └─────────────┬────────────────┘
        │               │               │               │
        └────────────┐        └──────────────┐        └─────────────┐        └────────────────┐
               │                │               │                │
┌────────────────────────┐  │ ┌─────────────────────────┐  │ ┌───────────────────────┐  │ ┌──────────────────────────┐  │
│  DIRECȚIA ELABORARE  ├─┐ │ │ DIRECȚIA PENTRU REFORMA │  │ │ DIRECȚIA INVESTIȚII ├─┐ │ │ UNITATEA DE MANAGEMENT │  │
│   ACTE NORMATIVE   │ │ │ │ SISTEMULUI JUDICIAR ȘI ├─┐ │ └───────────────────────┘ │ │ │ PUBLIC ȘI PLANIFICARE  ├─┐ │
└────────────────────────┘ │ │ │ COMBATEREA CORUPȚIEI  │ │ │ ┌───────────────────────┐ │ │ │    STRATEGICĂ*)    │ │ │
┌────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────┘ │ │ │    DIRECȚIA    ├─┤ │ └──────────────────────────┘ │ │
│ DIRECȚIA AVIZARE ACTE ├─┤ │ ┌─────────────────────────┐ │ │ │ FINANCIAR-CONTABILĂ │ │ │ ┌──────────────────────────┐ │ │
│    NORMATIVE    │ │ │ │DIRECȚIA AFACERI EUROPENE├─┤ │ └───────────────────────┘ │ │ │DIRECȚIA PROGRAME EUROPENE├─┼─┘
└────────────────────────┘ │ │ │  DREPTURILE OMULUI  │ │ │ ┌───────────────────────┐ │ │ └──────────────────────────┘ │
┌────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────┘ ├─┘ │ DIRECȚIA TEHNOLOGIA ├─┤ │ ┌──────────────────────────┐ │
│ DIRECȚIA CONTENCIOS  ├─┤ │ ┌─────────────────────────┐ │  │   INFORMAȚIEI   │ │ │ │ DIRECȚIA DE IMPLEMENTARE │ │
└────────────────────────┘ ├─┘ │   DIRECȚIA DREPT   ├─┤  └───────────────────────┘ ├─┘ │ A PROIECTELOR FINANȚATE ├─┘
┌────────────────────────┐ │  │INTERNAȚIONAL ȘI TRATATE │ │  ┌───────────────────────┐ │  │DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE**)│
│DIRECȚIA SERVICII CONEXE├─┤  └─────────────────────────┘ │  │DIRECȚIA RESURSE UMANE ├─┤  └──────────────────────────┘
└────────────────────────┘ │  ┌─────────────────────────┐ │  └───────────────────────┘ │
┌────────────────────────┐ │  │ DEPARTAMENTUL PENTRU  │ │  ┌───────────────────────┐ │
│  DIRECȚIA CETĂȚENIE  ├─┤  │ COMUNICARE ȘI RELAȚII ├─┘  │SERVICIUL DE ASISTENȚĂ ├─┤
└────────────────────────┘ │  │    PUBLICE*)    │   │    MEDICALĂ    │ │
┌────────────────────────┐ │  └─────────────────────────┘   └───────────────────────┘ │
│ DIRECȚIA PROBAȚIUNE  ├─┘                  ┌───────────────────────┐ │
└────────────────────────┘                   │ DIRECȚIA INFORMAȚII ├─┘
                                │   CLASIFICATE   │
                                └───────────────────────┘
Modificări (1)

*) Se organizează la nivel de serviciu

**) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

ANEXA Nr. 2

INSTITUȚIILE PUBLICE
din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției și libertăților cetățenești are calitatea de ordonator principal de credite

A. Curțile de apel, circumscripțiile acestora și localitățile de reședință*)

Nr. crt. Curtea de apel Tribunalele cuprinse în circumscripţia curţii de apel Localitatea de reşedinţă
1. Curtea de Apel Alba Iulia Alba Municipiul Alba Iulia
Sibiu
Hunedoara
2. Curtea de Apel Piteşti Argeş Municipiul Piteşti
Vâlcea
3. Curtea de Apel Bacău Bacău Municipiul Bacău
Neamţ
4. Curtea de Apel Oradea Bihor Municipiul Oradea
Satu Mare
5. Curtea de Apel Suceava Suceava Municipiul Suceava
Botoşani
6. Curtea de Apel Braşov Braşov Municipiul Braşov
Covasna
7. Curtea de Apel Bucureşti Bucureşti Municipiul Bucureşti
Călăraşi
Giurgiu
Ialomiţa
Ilfov
Teleorman
8. Curtea de Apel Cluj-Napoca Cluj Municipiul Cluj-Napoca
Bistriţa-Năsăud
Maramureş
Sălaj
9. Curtea de Apel Constanţa Constanţa Municipiul Constanţa
Tulcea
10. Curtea de Apel Craiova Dolj Municipiul Craiova
Gorj
Mehedinţi
Olt
11. Curtea de Apel Galaţi Galaţi Municipiul Galaţi
Brăila
Vrancea
12. Curtea de Apel Iaşi Iaşi Municipiul Iaşi
Vaslui
13. Curtea de Apel Târgu Mureş Mureş Municipiul Târgu Mureş
Harghita
14. Curtea de Apel Ploieşti Prahova Municipiul Ploieşti
Buzău
Dâmboviţa
15. Curtea de Apel Timişoara Timiş Municipiul Timişoara
Arad
Caraş-Severin

B. Tribunalele și localitățile de reședință ale acestora**)

Judeţul Tribunalul Localitatea de reşedinţă
Alba Alba Municipiul Alba Iulia
Arad Arad Municipiul Arad
Argeş Argeş Municipiul Piteşti
Bacău Bacău Municipiul Bacău
Bihor Bihor Municipiul Oradea
Bistriţa-Năsăud Bistriţa-Năsăud Municipiul Bistriţa
Botoşani Botoşani Municipiul Botoşani
Braşov Braşov Municipiul Braşov
Brăila Brăila Municipiul Brăila
Buzău Buzău Municipiul Buzău
Caraş-Severin Caraş-Severin Municipiul Reşiţa
Călăraşi Călăraşi Municipiul Călăraşi
Cluj Cluj Municipiul Cluj-Napoca
Constanţa Constanţa Municipiul Constanţa
Covasna Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe
Dâmboviţa Dâmboviţa Municipiul Târgovişte
Dolj Dolj Municipiul Craiova
Galaţi Galaţi Municipiul Galaţi
Giurgiu Giurgiu Municipiul Giurgiu
Gorj Gorj Municipiul Târgu Jiu
Harghita Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc
Hunedoara Hunedoara Municipiul Deva
Ialomiţa Ialomiţa Municipiul Slobozia
Iaşi Iaşi Municipiul Iaşi
Ilfov Ilfov Oraşul Buftea
Maramureş Maramureş Municipiul Baia Mare
Mehedinţi Mehedinţi Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Mureş Mureş Municipiul Târgu Mureş
Neamţ Neamţ Municipiul Piatra-Neamţ
Olt Olt Municipiul Slatina
Prahova Prahova Municipiul Ploieşti
Satu Mare Satu Mare Municipiul Satu Mare
Sălaj Sălaj Municipiul Zalău
Sibiu Sibiu Municipiul Sibiu
Suceava Suceava Municipiul Suceava
Teleorman Teleorman Municipiul Alexandria
Timiş Timiş Municipiul Timişoara
Tulcea Tulcea Municipiul Tulcea
Vaslui Vaslui Municipiul Vaslui
Vâlcea Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea
Vrancea Vrancea Municipiul Focşani
Bucureşti Bucureşti Municipiul Bucureşti

C. Tribunalele specializate și localitățile de reședință ale acestora***)

Tribunalul specializat Localitatea de reşedinţă
1. Tribunalul Comercial Mureş Municipiul Târgu Mureş
2. Tribunalul Comercial Argeş Municipiul Piteşti
3. Tribunalul Comercial Cluj Municipiul Cluj-Napoca
4. Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov Municipiul Braşov

D. Judecătoriile și localitățile de reședință ale acestora***)

Judeţul Judecătoria Localitatea de reşedinţă
Alba Alba Iulia Municipiul Alba Iulia
Câmpeni Oraşul Câmpeni
Aiud Municipiul Aiud
Blaj Municipiul Blaj
Sebeş Municipiul Sebeş
Arad Arad Municipiul Arad
Ineu Oraşul Ineu
Lipova Oraşul Lipova
Gurahonţ Comuna Gurahonţ
Chişineu-Criş Oraşul Chişineu-Criş
Argeş Piteşti Municipiul Piteşti
Câmpulung Municipiul Câmpulung
Curtea de Argeş Municipiul Curtea de Argeş
Costeşti Oraşul Costeşti
Topoloveni Oraşul Topoloveni
Bacău Bacău Municipiul Bacău
Oneşti Municipiul Oneşti
Moineşti Municipiul Moineşti
Podu Turcului Comuna Podu Turcului
Buhuşi Oraşul Buhuşi
Bihor Oradea Municipiul Oradea
Beiuş Municipiul Beiuş
Marghita Municipiul Marghita
Aleşd Oraşul Aleşd
Salonta Municipiul Salonta
Bistriţa-Năsăud Bistriţa Municipiul Bistriţa
Năsăud Oraşul Năsăud
Beclean Oraşul Beclean
Botoşani Botoşani Municipiul Botoşani
Dorohoi Municipiul Dorohoi
Săveni Oraşul Săveni
Darabani Oraşul Darabani
Braşov Braşov Municipiul Braşov
Făgăraş Municipiul Făgăraş
Rupea Oraşul Rupea
Zărneşti Oraşul Zărneşti
Brăila Brăila Municipiul Brăila
Făurei Oraşul Făurei
Însurăţei Oraşul Însurăţei
Buzău Buzău Municipiul Buzău
Râmnicu Sărat Municipiul Râmnicu Sărat
Pătârlagele Oraşul Pătârlagele
Pogoanele Oraşul Pogoanele
Caraş-Severin Reşiţa Municipiul Reşiţa
Caransebeş Municipiul Caransebeş
Oraviţa Oraşul Oraviţa
Moldova Nouă Oraşul Moldova Nouă
Bozovici Comuna Bozovici
Bocşa Oraşul Bocşa
Călăraşi Călăraşi Municipiul Călăraşi
Olteniţa Municipiul Olteniţa
Lehliu-Gară Oraşul Lehliu-Gară
Cluj Cluj-Napoca Municipiul Cluj-Napoca
Turda Municipiul Turda
Dej Municipiul Dej
Huedin Oraşul Huedin
Gherla Municipiul Gherla
Constanţa Constanţa Municipiul Constanţa
Medgidia Municipiul Medgidia
Hârşova Oraşul Hârşova
Mangalia Municipiul Mangalia
Cernavodă Oraşul Cernavodă
Băneasa Oraşul Băneasa
Covasna Sfântu Gheorghe Municipiul Sfântu Gheorghe
Târgu Secuiesc Municipiul Târgu Secuiesc
Întorsura Buzăului Oraşul Întorsura Buzăului
Dâmboviţa Târgovişte Municipiul Târgovişte
Găeşti Oraşul Găeşti
Pucioasa Oraşul Pucioasa
Răcari Oraşul Răcari
Moreni Municipiul Moreni
Dolj Craiova Municipiul Craiova
Băileşti Municipiul Băileşti
Filiaşi Oraşul Filiaşi
Segarcea Oraşul Segarcea
Calafat Municipiul Calafat
Bechet Oraşul Bechet
Galaţi Galaţi Municipiul Galaţi
Tecuci Municipiul Tecuci
Târgu Bujor Oraşul Târgu Bujor
Lieşti Comuna Lieşti
Giurgiu Giurgiu Municipiul Giurgiu
Bolintin-Vale Oraşul Bolintin-Vale
Comana Comuna Comana
Gorj Târgu Jiu Municipiul Târgu Jiu
Târgu Cărbuneşti Oraşul Târgu Cărbuneşti
Novaci Oraşul Novaci
Motru Municipiul Motru
Harghita Miercurea-Ciuc Municipiul Miercurea-Ciuc
Odorheiu Secuiesc Municipiul Odorheiu Secuiesc
Topliţa Municipiul Topliţa
Gheorgheni Municipiul Gheorgheni
Hunedoara Deva Municipiul Deva
Hunedoara Municipiul Hunedoara
Petroşani Municipiul Petroşani
Orăştie Municipiul Orăştie
Brad Municipiul Brad
Haţeg Oraşul Haţeg
Ialomiţa Slobozia Municipiul Slobozia
Urziceni Municipiul Urziceni
Feteşti Municipiul Feteşti
Iaşi Iaşi Municipiul Iaşi
Paşcani Municipiul Paşcani
Hârlău Oraşul Hârlău
Răducăneni Comuna Răducăneni
Ilfov Buftea Oraşul Buftea
Cornetu Comuna Cornetu
Maramureş Baia Mare Municipiul Baia Mare
Sighetu Marmaţiei Municipiul Sighetu Marmaţiei
Vişeu de Sus Oraşul Vişeu de Sus
Târgu Lăpuş Oraşul Târgu Lăpuş
Dragomireşti Oraşul Dragomireşti
Şomcuta Mare Oraşul Şomcuta Mare
Mehedinţi Drobeta-Turnu Severin Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Strehaia Oraşul Strehaia
Orşova Municipiul Orşova
Vânju Mare Oraşul Vânju Mare
Baia de Aramă Oraşul Baia de Aramă
Mureş Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş
Sighişoara Municipiul Sighişoara
Reghin Municipiul Reghin
Târnăveni Municipiul Târnăveni
Luduş Oraşul Luduş
Sângeorgiu de Pădure Oraşul Sângeorgiu de Pădure
Neamţ Piatra-Neamţ Municipiul Piatra-Neamţ
Roman Municipiul Roman
Târgu-Neamţ Oraşul Târgu-Neamţ
Bicaz Oraşul Bicaz
Olt Slatina Municipiul Slatina
Caracal Municipiul Caracal
Corabia Oraşul Corabia
Balş Oraşul Balş
Scorniceşti Oraşul Scorniceşti
Prahova Ploieşti Municipiul Ploieşti
Câmpina Municipiul Câmpina
Vălenii de Munte Oraşul Vălenii de Munte
Mizil Oraşul Mizil
Sinaia Oraşul Sinaia
Urlaţi Oraşul Urlaţi
Satu Mare Satu Mare Municipiul Satu Mare
Carei Municipiul Carei
Negreşti-Oaş Oraşul Negreşti-Oaş
Sălaj Zalău Municipiul Zalău
Şimleu Silvaniei Oraşul Şimleu Silvaniei
Jibou Oraşul Jibou
Sibiu Sibiu Municipiul Sibiu
Mediaş Municipiul Mediaş
Agnita Oraşul Agnita
Avrig Oraşul Avrig
Sălişte Oraşul Sălişte
Suceava Suceava Municipiul Suceava
Câmpulung Moldovenesc Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Rădăuţi Municipiul Rădăuţi
Fălticeni Municipiul Fălticeni
Vatra Dornei Municipiul Vatra Dornei
Gura Humorului Oraşul Gura Humorului
Teleorman Alexandria Municipiul Alexandria
Roşiori de Vede Municipiul Roşiori de Vede
Turnu Măgurele Municipiul Turnu Măgurele
Videle Oraşul Videle
Zimnicea Oraşul Zimnicea
Timiş Timişoara Municipiul Timişoara
Lugoj Municipiul Lugoj
Deta Oraşul Deta
Sânnicolau Mare Oraşul Sânnicolau Mare
Făget Oraşul Făget
Jimbolia Oraşul Jimbolia
Tulcea Tulcea Municipiul Tulcea
Babadag Oraşul Babadag
Măcin Oraşul Măcin
Vaslui Vaslui Municipiul Vaslui
Bârlad Municipiul Bârlad
Huşi Municipiul Huşi
Murgeni Oraşul Murgeni
Vâlcea Râmnicu Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea
Drăgăşani Municipiul Drăgăşani
Horezu Oraşul Horezu
Brezoi Oraşul Brezoi
Bălceşti Oraşul Bălceşti
Vrancea Focşani Municipiul Focşani
Panciu Oraşul Panciu
Adjud Municipiul Adjud
Bucureşti Judecătoria Sectorului 1 Municipiul Bucureşti
Judecătoria Sectorului 2 Municipiul Bucureşti
Judecătoria Sectorului 3 Municipiul Bucureşti
Judecătoria Sectorului 4 Municipiul Bucureşti
Judecătoria Sectorului 5 Municipiul Bucureşti
Judecătoria Sectorului 6 Municipiul Bucureşti
Modificări (1)

*) Ordonator secundar de credite.

**) Ordonator terțiar de credite.

***) Nu sunt ordonatori de credite.

NOTĂ: Modificări (5)

Unitățile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 13.910 posturi. Modificări (2)

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

UNITĂȚILE
subordonate Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești

I. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat Numărul maxim de posturi
A. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice: 64
a) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti
b) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj
c) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi
d) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara
B. Administraţia Naţională a Penitenciarelor: 15.613
a) 32 de penitenciare
b) un penitenciar pentru femei
c) două penitenciare pentru minori şi tineri
d) 3 centre de reeducare pentru minori
e) Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna
f) Centrul de Formare şi Specializare a Ofiţerilor din Administraţia Penitenciară
g) Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii
h) Subunitatea de Acces, Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi
i) 6 penitenciare-spital*)
j) Centrul de Pregătire Sovata
k) Complexul "Flamingo" din Eforie Sud
II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile legii
- Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" 219
- Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu 80
III. Unităţi finanţate integral din venituri proprii
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
- 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale
Modificări (9)

*) Veniturile proprii provin din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Pretenții privind drepturi salariale rezultate din includerea în salariu a premiului anual
Ordinul nr. 3933/2014 privind actualizarea numărului posturilor de notar public
Participarea procurorilor la judecarea cauzelor. S.I.I.J
;
se încarcă...