Guvernul României

Hotărârea nr. 606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare și a Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Modificări (2), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iunie 2009 până la 29 ianuarie 2018, fiind abrogat prin Hotărâre 29/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. II și VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, al art. 1 și 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, și al art. 7 din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Practică judiciară (2)

În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activităților de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare și control tehnic și financiar, efectuare a plăților, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcționării adecvate a sistemelor de management și control, precum și activități de natură financiar-contabilă și activități specifice de coordonare cu privire la instrumentul de preaderare SAPARD, precum și pentru Fondul European de Garantare Agricolă, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit; Modificări (1)

b) structuri organizatorice de gestionare a asistenței financiare nerambursabile comunitare - instituțiile publice din subordinea și coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, precum și compartimentele și colectivele organizatorice din aparatul central al acestuia, cu atribuții și responsabilități în gestionarea fondurilor SAPARD, a fondurilor europene pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit, altele decât Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit; Modificări (1)

c) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură organism care răspunde de gestionarea eficientă, efectivă și transparentă a asistenței financiare asigurate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru plățile directe și măsurile de piață și pentru unele măsuri finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

d) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură organismul responsabil pentru eficiența și corectitudinea programării, implementării, coordonării, promovării, controlului și raportării pentru Programul operațional pentru pescuit finanțat din Fondul European pentru Pescuit (FEP); Modificări (1)

e) autoritatea de management pentru Programul SAPARD organismul responsabil pentru eficiența și corectitudinea coordonării și raportării privind monitorizarea și evaluarea Programului SAPARD;

f) autoritatea de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală - organismul responsabil pentru eficiența și corectitudinea programării, implementării, coordonării, promovării, controlului și raportării Programului Național de Dezvoltare Rurală, finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

g) autoritatea competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit - structură organizatorică care acordă și/sau retrage acreditarea de funcționare a acestora.

Art. 2. - Practică judiciară (1)

Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere și personalului de execuție definit ca personal de specialitate potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, și prevederilor art. 7 din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

a) are atribuții specifice domeniului gestionării asistenței financiare nerambursabile comunitare, prevăzute în fișa postului, reprezentând minimum 75% din totalul obiectivelor și atribuțiilor de serviciu și pentru îndeplinirea cărora alocă minimum 75% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului; Practică judiciară (1)

b) este încadrat în următoarele structuri din cadrul și din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale: Referințe (1)

1. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură; Modificări (1)

2. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;

3. Direcția generală dezvoltare rurală, care îndeplinește funcția de autoritate de management pentru Programul SAPARD și de autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală;

4. unitățile de plată pentru programele finanțate din fonduri comunitare, în cazul în care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management;

5. autoritatea competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți;

6. structurile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și din cadrul instituțiilor subordonate care îndeplinesc, prin delegare, funcții de gestionare și implementare a asistenței financiare nerambursabile comunitare, prevăzute de regulamentele comunitare și memorandumurile de finanțare aplicabile, pe perioada de valabilitate a acordurilor de delegare.

Art. 3. - Modificări (1)

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcții de demnitar, respectiv ministru, secretar de stat, sau în funcții asimilate acestora, personalului încadrat la cabinetele demnitarilor, personalului din corpul consilierilor de afaceri europene.

Art. 4. -

(1) Salariile de bază ale personalului nou-încadrat, prin concurs sau examen, în structurile prevăzute la art. 2 și care îndeplinește criteriile prevăzute în cadrul aceluiași articol se majorează cu 25% față de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanțelor profesionale individuale realizată în condițiile legii. Salariile de bază ale personalului al cărui raport de serviciu se modifică prin transfer sau detașare de la alte instituții care nu gestionează fonduri comunitare se majorează cu 25% față de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanțelor profesionale individuale realizată în condițiile legii. Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară (2)

(2) Pentru personalul aflat în funcție la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar în cadrul structurilor prevăzute la art. 2 și care îndeplinește criteriile prevăzute în cadrul aceluiași articol, salariile de bază se majorează cu până la 75% față de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanțelor profesionale individuale realizată în condițiile legii. Practică judiciară (2)

(3) Verificarea și confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, care avizează structurile și personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare. Practică judiciară (1)

(4) Majorarea salarială se aplică de la data încadrării în funcție, dar nu înainte de data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2009, cu condiția obținerii avizului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Art. 5. -

(1) Lista cuprinzând numărul și structura posturilor ocupate de personalul care gestionează asistența financiară nerambursabilă comunitară se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, pentru fiecare structură organizatorică cu atribuții în procesul de gestionare a asistenței financiare nerambursabile comunitare, la propunerea conducerii structurilor prevăzute la art. 2.

(2) Instituțiile publice în cadrul cărora funcționează structurile prevăzute la art. 2 lit. b) solicită avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru structurile și personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare, pe baza următoarelor documente:

a) cererea conformă modelului stabilit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale;

b) regulamentul de organizare și funcționare al instituției publice;

c) structura organizatorică a instituției publice;

d) ordinul/decizia de numire pe posturi cu atribuții în gestionarea fondurilor comunitare a personalului pentru care se solicită avizarea, emis/emisă de către conducătorul instituției respective, care va cuprinde și lista persoanelor numite;

e) fișele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate potrivit legii;

f) statul de funcții al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea.

Art. 6. - Modificări (1)

După evaluarea performanțelor individuale ale personalului prevăzut la art. 2, realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile pentru funcțiile publice sau funcțiile contractuale bugetare pe care le ocupă, procentul de majorare salarială poate fi menținut, crescut, diminuat sau neacordat, până la următoarea evaluare, după cum urmează:

a) în cazul calificativului "foarte bine", majorarea salarială va fi de 75% față de salariul de bază prevăzut de lege;

b) în cazul calificativului "bine", respectiv al calificativului la nivelul standardului de performanță stabilit postului, majorarea salarială va fi de 50% față de salariul de bază prevăzut de lege;

c) în cazul calificativelor "satisfăcător" sau "nesatisfăcător" nu se aplică majorare salarială.

Art. 7. -

(1) Pe baza documentației depuse, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se pronunță în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, în sensul eliberării avizului sau respingerii.

(2) Procedura internă de avizare este stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. -

(1) Instituțiile publice al căror personal beneficiază de majorările salariale în condițiile prezentei hotărâri vor comunica Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale orice modificare de personal, structură, organizare și/sau funcționare, împreună cu documentele constatatoare conform prevederilor art. 5, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Pe baza documentației depuse, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se pronunță în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentației prevăzute la alin. (1), în sensul menținerii, retragerii sau modificării avizului acordat inițial.

(3) Pe perioada cuprinsă între data modificărilor prevăzute la alin. (1) și data soluționării cererii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, personalul beneficiază de majorarea salarială, pe răspunderea ordonatorului de credite, dacă modificările nu constituie încălcări ale criteriilor stabilite la art. 2.

Art. 9. -

(1) În situațiile în care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale constată încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2, în baza cărora a fost emis avizul inițial, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale va retrage sau, după caz, va modifica, motivat, avizul acordat.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), ordonatorii de credite vor întreprinde demersurile legale, astfel încât sumele reprezentând majorări salariale acordate de la data neîndeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale să fie recuperate.

Art. 10. -

(1) Pentru personalul aflat în funcție la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2009 și pentru care s-a obținut avizul în baza Hotărârii Guvernului nr. 543/2006 pentru aprobarea structurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare, precum și a normelor de acordare a drepturilor salariale personalului aferent și a Legii nr. 1/2004, cu modificările și completările ulterioare, conducătorii instituțiilor în cadrul cărora acesta își desfășoară activitatea analizează îndeplinirea criteriilor stabilite la art. 2 și transmit Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale lista nominală a personalului pentru care confirmă, pe propria răspundere, îndeplinirea acestor criterii, cu precizarea direcției generale/direcției/serviciului/biroului/ compartimentului din care fiecare persoană face parte.

(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale emite un nou ordin, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1).

Art. 11. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 543/2006 pentru aprobarea structurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare, precum și a normelor de acordare a drepturilor salariale personalului aferent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 5 mai 2006, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 13 mai 2009.

Nr. 606.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...