Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 750/2009 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) și ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor "art. 14 și ale art. 15" din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepție ridicată de Societatea Comercială "EEC Invest Imobiliare" - S.R.L. din București în Dosarul nr. 32.397/3/2008 al Tribunalului București - Secția a IX-a de contencios administrativ și fiscal, cauză ce face obiectul Dosarului nr. 83D/2009 al Curții Constituționale.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 178D/2009, având ca obiect aceeași excepție de neconstituționalitate, ridicată de același autor în Dosarul nr. 32.399/3/2008 al aceleiași instanțe de judecată.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Președintele Curții, văzând identitatea de obiect a acestor cauze, din oficiu, pune în discuție problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a cauzelor.

Curtea, în temeiul art. 14 și al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 178D/2009 la Dosarul nr. 83D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate. Contrar susținerilor autorilor excepției, dispozițiile art. 14 și ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 stabilesc cu precizie condițiile în care judecătorul poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, astfel că acestea nu pot genera arbitrariu în luarea acestei măsuri. În plus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudența sa, de exemplu Cauza Rekveny împotriva Ungariei, 1999, că o prea mare strictețe sau rigiditate a unui text de lege nu este de dorit, acesta fiind caracterizat printr-un anumit grad de generalitate. Totodată, Curtea s-a pronunțat asupra unor probleme asemănătoare celor sesizate de autorii prezentei excepții prin deciziile nr. 804/2007 și nr. 219/2009.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

Prin încheierile din 15 octombrie 2008 și din 17 noiembrie 2008 pronunțate în dosarele nr. 32.397/3/2008, respectiv nr. 32.399/3/2008, Tribunalul București - Secția a IX-a de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor "art. 14 și ale art. 15" din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Excepțiile de neconstituționalitate au fost ridicate de Societatea Comercială "EEC Invest Imobiliare" - S.R.L. din București într-o cauză având ca obiect o ordonanță președințială, respectiv într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ.

În motivarea excepției de neconstituționalitate, având un conținut similar, autorul acesteia susține că textele de lege criticate, care nu prevăd cazuri sau condiții restrictive de admisibilitate a cererii de suspendare a unui act administrativ emis în beneficiul altei persoane, afectează grav libera inițiativă și activitatea economică a unei persoane juridice și înfrâng principiile egalității și al echitabilității procesului. Astfel, la simpla cerere a unui terț și pe calea unei proceduri sumare, magistratul este liber să aprecieze în mod subiectiv sau pe considerente de oportunitate asupra efectelor unui act administrativ emis de o autoritate publică, beneficiarul neavând alt mijloc de apărare decât dovedirea legalității respectivului act.

Tribunalul București - Secția a IX-a de contencios administrativ și fiscal și-a exprimat opinia în sensul constituționalității textelor de lege criticate, astfel cum s-a pronunțat și Curtea Constituțională prin deciziile sale nr. 108/2007 și nr. 673/2005. În plus, în Dosarul nr. 178D/2009, instanța de judecată adaugă că textele de lege criticate conțin ca și condiții de admitere a cererii de suspendare a executării actului administrativ dovada cazului bine justificat, adică acele împrejurări de fapt și de drept care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privința legalității actului administrativ, precum și justificarea pagubei iminente, astfel că posibilitatea legală a instanței de a dispune suspendarea executării unui act a cărui nelegalitate este vădită și a cărui executare este prejudiciabilă terților nu contravine textelor constituționale invocate în motivarea excepției.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată.

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile art. 14 și ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt constituționale, în același sens pronunțându-se și Curtea Constituțională, de exemplu prin deciziile nr. 8/2008 și nr. 791/2008. Consideră, totodată, că prevederile art. 45 și ale art. 135 din Constituție, invocate, nu au incidență în cauză.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie, astfel cum rezultă din motivarea scrisă a autorului acesteia, dispozițiile art. 14 alin. (1) [și nu ale întregului art. 14, cum se indică în dispozitivul încheierii de sesizare] și ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, astfel cum au fost modificate și completate de art. I pct. 20, 21 și 22 din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. Textele de lege criticate au următorul conținut:

Art. 14. - Suspendarea executării actului:

"

(1) În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condițiile art. 7, a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acțiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept și fără nicio formalitate."

Art. 15. - Solicitarea suspendării pe cale principală:

"

(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, și prin cererea adresată instanței competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanța poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu acțiunea principală sau printr-o acțiune separată, până la soluționarea acțiunii în fond.

(2) Dispozițiile art. 14 alin. (2)-(7) se aplică în mod corespunzător.

(3) Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspendă executarea.

(4) În ipoteza admiterii acțiunii de fond, măsura suspendării, dispusă în condițiile art. 14, se prelungește de drept până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei, chiar dacă reclamantul nu a solicitat suspendarea executării actului administrativ în temeiul alin. (1)."

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, textele de lege menționate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 16 alin. (2) potrivit cărora "Nimeni nu este mai presus de lege", art. 21 alin. (3) care garantează dreptul părților la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 45 - Libertatea economică și ale art. 135 alin. (1) și alin. (2) lit. a), care consacră principiile economiei României ca economie de piață și instituie obligația statului de a asigura libertatea comerțului, protecția concurenței loiale și crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție. Este invocat, de asemenea, art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, referitor la dreptul la un proces echitabil.

Analizând excepția de neconstituționalitate, Curtea Constituțională constată că aceasta urmează să fie respinsă ca neîntemeiată, deoarece dispozițiile art. 14 alin. (1) și ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 au mai fost examinate pe calea excepției de neconstituționalitate prin raportare la aceleași norme fundamentale și din prisma unor critici de neconstituționalitate asemănătoare. În acest sens sunt relevante Decizia nr. 804 din 27 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2007, și Decizia nr. 939 din 19 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2007, prin care Curtea a reținut, în esență, că "nereglementarea, prin textul legal criticat, a cazurilor în care poate fi solicitată suspendarea executării unui act administrativ unilateral nu încalcă dreptul persoanei vătămate printr-un astfel de act la un proces echitabil ori la soluționarea cauzei într-un termen rezonabil. Posibilitatea reclamantului de a solicita suspendarea executării actului administrativ unilateral prin cererea adresată instanței pentru anularea actului nu creează, prin ea însăși, nicio discriminare. Instanța de judecată va putea dispune suspendarea fără ca una dintre părți să fie privilegiată, iar cealaltă, dezavantajată, ținând seama de toate garanțiile procesuale de care se bucură părțile. Curtea a mai reținut că dispozițiile legale criticate nu împiedică, sub nicio formă, soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, deoarece suspendarea actului administrativ atacat poate fi dispusă de instanța de judecată numai până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei".

De vreme ce în prezenta cauză nu au fost aduse critici noi față de cele deja analizate în jurisprudența constituțională în materie, atât soluția pronunțată prin deciziile indicate, cât și argumentele care au fundamentat-o își păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (1) și ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepție ridicată de Societatea Comercială "EEC Invest Imobiliare" - S.R.L. din București în dosarele nr. 32.397/3/2008, respectiv nr. 32.399/3/2008 ale Tribunalului București - Secția a IX-a de contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 12 mai 2009.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...