Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 748/2009 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 77 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 77 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, excepție ridicată de Tudor A. Gheorghe în Dosarul nr. 33.698/3/2008 al Tribunalului București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale.

La apelul nominal răspunde personal autorul excepției, lipsind partea Municipiul București, prin primarul general, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții Constituționale acordă cuvântul părții prezente pentru susținerea excepției de neconstituționalitate. Acesta reiterează motivarea expusă în notele scrise, solicitând, în final, admiterea excepției, "în măsura în care textul de lege criticat permite instanței de judecată să admită calitatea de persoană juridică a primăriei", în sensul acceptării calității sale procesuale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate. Arată, în acest sens, că art. 77 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cuprinde definiția primăriei ca fiind "o structură funcțională cu activitate permanentă", organizată astfel încât să aducă la îndeplinire atribuțiile legale ale primarului, care este reprezentantul, inclusiv în justiție, al unității administrativ-teritoriale. Pe de altă parte, menționează că susținerile autorului excepției se constituie, mai degrabă, în critici ale hotărârii judecătorești pronunțate de prima instanță în care acesta are calitatea de reclamant, și nu în veritabile critici de neconstituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 29 octombrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 33.698/3/2008, Tribunalul București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001.

Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Tudor A. Gheorghe într-o cauză având ca obiect soluționarea unui recurs formulat împotriva unei încheieri prin care a fost respinsă cererea autorului excepției de lămurire a dispozitivului unei sentințe civile.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile art. 77 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 încalcă prevederile art. 121 alin. (1) din Constituție, "în măsura în care aceste dispoziții permit admiterea calității de persoană juridică și parte procesuală pentru structura funcțională intitulată «primăria municipiului» din orașele unități administrativ-teritoriale organizate ca municipii". Deoarece textul de lege criticat nu conferă în mod expres calitatea de persoană juridică "structurii funcționale" denumite "primăria municipiului" și plecând de la premisa că aceasta ar avea, totuși, personalitate juridică, atunci sunt posibile două ipoteze, și anume: primăria municipiului ar avea calitatea fie de instituție, fie de autoritate a administrației publice locale. Prima ipoteză ar contrazice normele art. 121 alin. (1) din Constituție, deoarece, conform definiției instituțiilor publice locale, prevăzute de art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, primarul ar fi supus obligatoriu numirii prin concurs, și nu în urma alegerii sale, cum impune textul fundamental invocat; dacă, în schimb, primăria municipiului ar avea calitatea de autoritate a administrației publice locale, atunci norma constituțională este, din nou, încălcată, deoarece aceasta enumeră doar două, și nu trei autorități ale administrației publice locale, respectiv consiliile locale și primarii aleși.

Tribunalul București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale opinează în sensul respingerii excepției, având în vedere că art. 62 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 prevede în mod expres că primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum și în justiție.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată.

Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Se arată, în esență, că dispozițiile art. 77 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 consacră instituția primăriei, stabilind structura sa organizatorică, caracterul și scopul activității acesteia, în sensul de structură funcțională cu activitate permanentă având ca scop îndeplinirea hotărârilor consiliului local, respectiv a dispozițiilor primarului, ceea ce nu este de natură să încalce dispozițiile art. 121 alin. (1) din Constituție. În subsidiar, Guvernul apreciază că în cauză nu se pune problema neconstituționalității dispozițiilor legale criticate, ci este vorba de stricta interpretare și aplicare a legii, în raport cu situația de fapt ce urmează a fi reținută de instanța de judecată.

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile art. 77 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 sunt constituționale. Acestea cuprind o definiție a noțiunii de "primărie" și nu contravin sub niciun aspect regulii constituționale prevăzute de art. 121 alin. (1), potrivit căreia autoritățile administrației publice locale, prin care se realizează autonomia locală în comune și orașe, sunt consiliile locale și primarii aleși, în condițiile legii.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 77 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu următorul conținut:

- Art. 77: "Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, orașului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale."

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, textul de lege menționat contravine dispozițiilor art. 121 alin. (1) din Constituție, potrivit cărora "Autoritățile administrației publice, prin care se realizează autonomia locală în comune și orașe, sunt consiliile locale și primarii aleși, în condițiile legii."

Analizând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea Constituțională constată că aceasta urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Criticile de neconstituționalitate formulate de autorul excepției au natura unor interpretări ale textului de lege criticat, interpretări considerate a duce la rezultate contrare prevederilor art. 121 alin. (1) din Constituție, invocate, și care pornesc, totodată, de la o pretinsă lipsă de omisiune a reglementării atacate. Astfel, arătând că dispozițiile art. 77 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 nu prevăd în mod expres calitatea de persoană juridică a structurii funcționale denumite în text "primăria municipiului", autorul excepției dezvoltă două teze potrivit cărora aceasta are fie calitatea de instituție, fie de autoritate a administrației publice locale, ambele bazându-se pe premisa capacității juridice a primăriei municipiului. Or, o asemenea critică nu poate fi reținută, întrucât neconstituționalitatea unei reglementări constituie o stare intrinsecă a acesteia și nu poate fi dedusă pe calea unei interpretări proprii autorului excepției, operație ce presupune a atribui legiuitorului ceea ce acesta nu a prevăzut in terminis. Curtea Constituțională s-a pronunțat constant în acest sens, de pildă prin Decizia nr. 122 din 16 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 27 aprilie 2004.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, excepție ridicată de Tudor A. Gheorghe în Dosarul nr. 33.698/3/2008 al Tribunalului București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 12 mai 2009.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...