Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 747/2009 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iunie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Tudorel Toader - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 88 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, excepție invocată de Valeria Petrof și Bogdan Petrof în Dosarul nr. 4.998/300/2006 al Curții de Apel București - Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției ca neîntemeiată, invocând în acest sens și jurisprudența Curții Constituționale în materie.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 4 decembrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 4.998/300/2006, Curtea de Apel București - Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995. Excepția a fost invocată de Valeria Petrof și Bogdan Petrof într-o cauză având ca obiect constatarea nulității unui certificat de moștenitor.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că prevederile legale criticate contravin dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (2) referitoare la liberul acces la justiție și neîngrădirea prin lege a exercitării acestui drept, deoarece interzic promovarea unei acțiuni în justiție, pentru anularea unui certificat de moștenitor, persoanelor care nu au vocație succesorală la respectiva succesiune.

Curtea de Apel București - Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală și-a exprimat opinia în sensul că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale, invocând în acest sens jurisprudența Curții Constituționale în materie.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 88 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, având următorul cuprins:

"

Cei care se consideră vătămați în drepturile lor prin emiterea certificatului de moștenitor pot cere instanței judecătorești anularea acestuia și stabilirea drepturilor lor, conform legii. Până la anularea sa prin hotărâre judecătorească, certificatul de moștenitor face dovada deplină în privința calității de moștenitor și a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecărui moștenitor în parte.

În cazul anulării certificatului de moștenitor, notarul public va elibera un nou certificat, pe baza hotărârii judecătorești definitive și irevocabile. În acest scop, instanțelor judecătorești le revine obligația de a trimite la biroul notarului public competent în soluționarea cauzei copie de pe hotărârea rămasă definitivă și irevocabilă, împreună cu dosarul notarial, dacă a fost cerut în timpul judecății."

Excepția de neconstituționalitate se raportează la prevederile constituționale cuprinse în art. 21 alin. (1) și (2) referitoare la liberul acces la justiție și neîngrădirea prin lege a exercitării acestui drept.

Examinând excepția, Curtea constată următoarele:

Prevederile art. 88 alin. 1 au mai fost supuse controlului de constituționalitate, prin raportare la dispozițiile constituționale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în fața legii, ale art. 24 privind dreptul la apărare și ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată, însă cu o motivare identică celei din prezenta cauză.

Cu acel prilej, făcând referire la jurisprudența sa anterioară, Curtea a reținut că susținerea autorului excepției referitoare la excluderea, în temeiul prevederile de lege criticate, a posibilității persoanelor străine de moștenire de a contesta certificatul de moștenitor este nefondată, dat fiind că în cuprinsul textului de lege nu se face nicio distincție între succesori și terțele persoane care ar putea fi vătămate prin folosirea unui certificat de moștenitor emis cu încălcarea legii.

Pe de altă parte, Curtea a reținut că, potrivit art. 99 alin. 1 coroborat cu art. 100 alin. 1 din Legea nr. 36/1995, actele notariale sunt supuse controlului judecătoresc și pot fi atacate de părți sau de orice persoană interesată prin acțiune în anulare la instanța judecătorească, în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Considerentele pronunțate în decizia menționată își mențin valabilitatea și în prezenta cauză, astfel încât este neîntemeiată susținerea autorului excepției privind încălcarea dreptului la acces liber la justiție de către dispozițiile art. 88 din Legea notarilor publici și a activității notariale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1- 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, excepție invocată de Valeria Petrof și Bogdan Petrof în Dosarul nr. 4.998/300/2006 al Curții de Apel București - Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 12 mai 2009.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...