Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 739/2009 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 1, 7 și 11 din Codul de procedură penală și ale art. 6 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Marinela Mincă - procuror
Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 1, 7 și 11 din Codul de procedură penală și ale art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, excepție ridicată de Societatea Comercială "Cătălina Impex" - S.R.L. din Vaslui în Dosarul nr. 2.338/231/2008 al Tribunalului Vrancea - Secția penală.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorul excepției, consilierul juridic Cătălin Ursu, cu delegație la dosar. Lipsesc celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepției, care solicită admiterea acesteia, pentru argumentele invocate în fața Tribunalului Vrancea - Secția penală, depunând și note scrise în acest sens.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind inadmisibilă.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 27 octombrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 2.338/231/2008, Tribunalul Vrancea - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 1, 7 și 11 din Codul de procedură penală și ale art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială "Cătălina Impex" - S.R.L. din Vaslui în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect recursul declarat împotriva unei sentințe penale prin care a fost respinsă plângerea formulată împotriva unei rezoluții de neîncepere a urmăririi penale.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile de lege criticate încalcă egalitatea în drepturi, accesul liber la justiție, dreptul la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv, dreptul de proprietate privată, libertatea economică, dreptul de petiționare, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, precum și îndatorirea de exercitare a drepturilor și a libertăților constituționale cu bună-credință, întrucât în cauza în care a ridicat excepția de neconstituționalitate "instanța de judecată nu ajunge să se pronunțe în raport cu faptele săvârșite și reclamate", în condițiile în care "organele de cercetare penală se fac scutul celor vinovați". Face trimitere la Decizia Curții Constituționale nr. 486/1997. De asemenea, prezintă o serie de critici asupra modului de rezolvare de către organele judiciare a plângerilor formulate în cauză.

Tribunalul Vrancea - Secția penală apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile de lege criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate de autorul excepției.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului învederează Curții că Ordonanța Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului a fost abrogată prin Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, soluția legislativă cuprinsă în art. 6 alin. (4) din actul normativ abrogat fiind preluată de dispozițiile art. 6 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007. Consideră că dispozițiile art. 2781 din Codul de procedură penală și ale art. 6 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 sunt constituționale, întrucât nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate de autorul excepției, făcând trimitere și la deciziile Curții Constituționale nr. 36/2007, nr. 697/2008 și nr. 777/2008. Mai arată că dispozițiile art. 45, 51, 52 și 57 din Constituție nu au incidență în cauză.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 2781 alin. 1, 7 și 11 din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, precum și prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, ordonanță care a fost însă abrogată prin Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007. Având în vedere că soluția legislativă cuprinsă în art. 6 alin. (4) din actul normativ abrogat a fost preluată de dispozițiile art. 6 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007, rectificate prin rectificarea din 2 martie 2007 la cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 14/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 2 martie 2007, Curtea se va pronunța asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 2781 alin. 1, 7 și 11 din Codul de procedură penală și ale art. 6 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 2781 alin. 1, 7 și 11 din Codul de procedură penală:

"

După respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 împotriva rezoluției de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonanței ori, după caz, a rezoluției de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum și orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 și 278, la judecătorul de la instanța căreia i-ar reveni, potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță. Plângerea poate fi făcută și împotriva dispoziției de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu. [...]

Judecătorul, soluționând plângerea, verifică rezoluția sau ordonanța atacată, pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul cauzei și a oricăror înscrisuri noi prezentate. [...]

În situația prevăzută în alin. 8 lit. a), persoana în privința căreia judecătorul, prin hotărâre definitivă, a decis că nu este cazul să se înceapă ori să se redeschidă urmărirea penală nu mai poate fi urmărită pentru aceeași faptă, afară de cazul când s-au descoperit fapte sau împrejurări noi ce nu au fost cunoscute de organul de urmărire penală și nu a intervenit unul dintre cazurile prevăzute în art. 10.";

- Art. 6 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007: "(7) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la solicitarea deținătorului, același termen și aceeași procedură de valorificare prevăzute la alin. (6) se aplică și bunurilor al căror termen de garanție expiră înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunța în litigiu, al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare."

În susținerea neconstituționalității acestor prevederi de lege autorul excepției invocă încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 16 alin. (1) și (2) referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justiție, ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată, ale art. 45 cu privire la libertatea economică, ale art. 51 referitoare la dreptul de petiționare, ale art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, ale art. 57 referitoare la exercitarea drepturilor și a libertăților și ale art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justiției, precum și încălcarea prevederilor art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil și ale art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că aspectele înfățișate de autorul excepției nu vizează constituționalitatea textelor de lege criticate, ci situația de fapt din dosar, respectiv modul de aplicare a prevederilor de lege criticate de către organele de urmărire penală și de instanța de judecată, astfel încât aceste aspecte nu pot fi reținute, deoarece ele nu intră în competența de soluționare a Curții Constituționale, ci sunt de competența instanțelor de judecată, în cadrul căilor de atac prevăzute de lege.

Prin urmare, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 1, 7 și 11 din Codul de procedură penală și ale art. 6 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 urmează a fi respinsă ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 1, 7 și 11 din Codul de procedură penală și ale art. 6 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, excepție ridicată de Societatea Comercială "Cătălina Impex" - S.R.L. din Vaslui în Dosarul nr. 2.338/231/2008 al Tribunalului Vrancea - Secția penală.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 12 mai 2009.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puică

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...