Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 737/2009 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. 8 teza a doua raportat la art. 140 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Marinela Mincă - procuror
Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor ~art. 159~ alin. 8 teza a doua raportat la ~art. 140~ alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Vasile Rodideal, Bogdan-Ionuț Radu și Ghiță Berbece în Dosarul nr. 8.774/99/2008 al Curții de Apel Iași - Secția penală.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind inadmisibilă.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 21 noiembrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 8.774/99/2008, Curtea de Apel Iași - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. 8 teza a doua raportat la art. 140 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală. Excepția a fost ridicată de Vasile Rodideal, Bogdan-Ionuț Radu și Ghiță Berbece cu ocazia soluționării recursului împotriva unei încheieri de ședință pronunțate de Tribunalul Iași prin care s-a dispus prelungirea măsurii arestării preventive dispuse în cursul urmăririi penale.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin că textele de lege criticate aduc atingere dispozițiilor constituționale și convenționale referitoare la punerea în libertate a celui reținut sau arestat. Arată că instanța de control judiciar consideră termenul prevăzut de ~art. 159~ alin. 8 teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluționarea recursului împotriva încheierii prin care s-a hotărât asupra prelungirii arestării preventive dispuse în cursul urmăririi penale ca nefiind un termen de decădere, întrucât nu fixează durata măsurii preventive și nu este cuprins între motivele de încetare a măsurii arestării preventive enumerate de art. 140 alin. 1 lit. a) din același cod.

Curtea de Apel Iași - Secția penală apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile de lege criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate de autorii excepției.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile art. 159 alin. 8 teza a doua raportat la art. 140 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală sunt constituționale, întrucât nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate. Apreciază că autorii excepției pun în discuție modul de aplicare a dispozițiilor de lege criticate, ceea ce excedează competenței Curții Constituționale, fiind de resortul exclusiv al instanței de judecată care se pronunță asupra fondului cauzei, precum și, eventual, al instanțelor de control judiciar, potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) și (3) din Constituție.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 159 alin. 8 teza a doua raportat la art. 140 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins:

- Art. 159 alin. 8 teza a doua: "[...] Recursul se soluționează înainte de expirarea duratei arestării preventive dispuse anterior încheierii atacate.";

- Art. 140 alin. 1 lit. a): "Măsurile preventive încetează de drept: a) la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare ori la expirarea termenului prevăzut în art. 160^b alin. 1, dacă instanța nu a procedat la verificarea legalității și temeiniciei arestării preventive în acest termen".

În susținerea neconstituționalității acestor prevederi de lege, autorii excepției invocă încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 23 alin. (9) privind punerea în libertate a celui reținut sau arestat și a prevederilor art. 5 paragraful 3 referitoare la dreptul persoanei reținute sau arestate de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorii acesteia nu formulează veritabile critici de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile art. 159 alin. 8 teza a doua raportat la art. 140 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, ci sunt nemulțumiți, în realitate, de modul de aplicare de către instanța de judecată a respectivelor prevederi legale. Or, acest aspect nu intră sub incidența controlului de constituționalitate exercitat de Curte, ci este de competența instanțelor judecătorești, în cadrul căilor de atac prevăzute de lege.

Prin urmare, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. 8 teza a doua raportat la art. 140 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală urmează a fi respinsă ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. 8 teza a doua raportat la ~art. 140~ alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Vasile Rodideal, Bogdan-Ionuț Radu și Ghiță Berbece în Dosarul nr. 8.774/99/2008 al Curții de Apel Iași - Secția penală.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 12 mai 2009.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puică

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...