Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 735/2009 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedură penală

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Marinela Mincă - procuror
Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor ~art. 278~1 alin. 2 coroborat cu ~art. 277~ din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Vasilică Tălângă și Ileana Tălângă în Dosarul nr. 13.950/212/2008 al Tribunalului Constanța - Secția penală și de Ellinor David în Dosarul nr. 9.911/325/2008 al Tribunalului Timiș - Secția penală.

La apelul nominal se prezintă partea Constantin Tălângă, lipsind autorii excepției și celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că excepțiile de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 2.403D/2008 și nr. 2.517D/2008 au obiect parțial identic, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Partea Constantin Tălângă lasă la aprecierea Curții conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea Dosarului nr. 2.517D/2008 cu Dosarul nr. 2403D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul părții Constantin Tălângă, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, făcând trimitere, în acest sens, la jurisprudența Curții Constituționale în materie.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

Prin Încheierea din 9 octombrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 13.950/212/2008, Tribunalul Constanța - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedură penală. Excepția a fost ridicată de Vasilică Tălângă și Ileana Tălângă cu ocazia soluționării recursului împotriva unei sentințe penale prin

Prin Încheierea din 19 noiembrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 9.911/325/2008, Tribunalul Timiș - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală. Excepția a fost ridicată de Ellinor David cu ocazia soluționării recursului declarat împotriva unei sentințe penale prin care a fost respinsă ca tardivă plângerea formulată împotriva unei rezoluții de neîncepere a urmăririi penale.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin, în esență, că dispozițiile de lege criticate încalcă accesul liber la justiție, dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil și dreptul la apărare, întrucât, în cazul în care procurorul ierarhic superior nu soluționează plângerea în termen de 20 de zile, persoana vătămată este ținută, sub sancțiunea decăderii, să se adreseze instanței în termen de 20 de zile de la expirarea termenului inițial de soluționare a plângerii de către procurorul ierarhic superior, persoana vătămată fiind astfel sancționată pentru culpa procurorului ierarhic superior, în condițiile în care textele de lege criticate nu prevăd nicio sancțiune pentru acesta din urmă.

Tribunalul Constanța - Secția penală, cu opinie majoritară, consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că prevederile de lege criticate nu încalcă accesul liber la justiție.

Tribunalul Timiș - Secția penală apreciază ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate, întrucât art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală nu aduce nicio atingere dispozițiilor din Legea fundamentală invocate de autorul excepției.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile art. 2781 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedură penală sunt constituționale, întrucât textele de lege criticate nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate de autorii excepției. Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curții Constituționale nr. 598/2005, nr. 232/2007, nr. 667/2007, nr. 904/2007 și nr. 136/2008.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 2781 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins:

- Art. 277: "Procurorul este obligat sa rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire și să comunice de îndată persoanei care a făcut plângerea modul în care a fost rezolvată.";

- Art. 2781 alin. 2, modificat prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006: "În cazul în care prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul șef de secție al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori procurorul ierarhic superior nu a soluționat plângerea în termenul prevăzut în art. 277, termenul prevăzut în alin. 1 curge de la data expirării termenului inițial de 20 de zile."

În susținerea neconstituționalității acestor prevederi de lege, autorii excepției invocă încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 21 privind accesul liber la justiție, dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil și ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile de lege criticate au mai fost supuse controlului instanței de contencios constituțional prin raportare la aceleași prevederi din Constituție, invocate și în prezenta cauză, și față de critici similare. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 1.223 din 18 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 30 decembrie 2008, și Decizia nr. 1.279 din 25 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 17 decembrie 2008, prin care Curtea Constituțională a respins excepțiile de neconstituționalitate a acestor texte de lege, pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenței Curții, atât soluția, cât și considerentele deciziilor menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor ~art. 278~1 alin. 2 coroborat cu ~art. 277~ din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Vasilică Tălângă și Ileana Tălângă în Dosarul nr. 13.950/212/2008 al Tribunalului Constanța - Secția penală și de Ellinor David în Dosarul nr. 9.911/325/2008 al Tribunalului Timiș - Secția penală.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 12 mai 2009.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puică

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...