Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 715/2009 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 pct. 47 și art.9 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iunie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Tudorel Toader - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Simona Ricu - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 pct. 47 și art. 9 alin. (1) lit. h) și n) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, excepție ridicată de Societatea Comercială "Tatoo Trading Impex" - S.R.L. din Cernavodă în Dosarul nr. 14.209/325/2008 al Judecătoriei Timișoara.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 195D/2009, având ca obiect o excepție de neconstituționalitate identică, ridicată de Societatea Comercială "Tatoo Trading Impex" - S.R.L. din Cernavodă în Dosarul nr. 4.993/279/2008 al Judecătoriei Piatra-Neamț.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 465D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007, ridicată de Societatea Comercială "Euro Metal Works" - S.R.L. din Timișoara în Dosarul nr. 5.198/221/2007 al Tribunalului Hunedoara - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor nr. 195D/2009 și nr. 465D/2009 la Dosarul nr. 58D/2009, având în vedere că acestea au un obiect similar.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 195D/2009 și nr. 465D/2009 la Dosarul nr. 58D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, cu referire la jurisprudența Curții Constituționale în materie.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 noiembrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 14.209/325/2008, Judecătoria Timișoara a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 pct. 47 și art. 9 alin. (1) lit. h) și n) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007, excepție ridicată de Societatea Comercială "Tatoo Trading Impex" - S.R.L. din Cernavodă în cauza ce are ca obiect judecarea plângerii contravenționale formulate de autorul excepției.

Prin Încheierea din 24 noiembrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 4.993/279/2008, Judecătoria Piatra-Neamț a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007, excepție ridicată de Societatea Comercială "Tatoo Trading Impex" - S.R.L. din Cernavodă în cauza ce are ca obiect judecarea plângerii contravenționale formulate de autorul excepției.

Prin Încheierea din 12 ianuarie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 5.198/221/2007, Tribunalul Hunedoara - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007, excepție ridicată de Societatea Comercială "Euro Metal Works" - S.R.L. din Timișoara în cauza ce are ca obiect judecarea plângerii contravenționale formulate de autorul excepției.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin, în esență, că textele de lege criticate sunt neconstituționale în raport cu dispozițiile art. 16, art. 20 și art. 44 alin. (2) din Constituție, deoarece contravenția este comisă de conducătorul auto, iar sancțiunea se aplică operatorului de transport. Astfel se creează posibilitatea ca o persoană să răspundă pentru fapta alteia. Totodată, sunt invocate și dispozițiile art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Judecătoria Timișoara și Judecătoria Piatra-Neamț apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

Tribunalul Hunedoara - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal nu și-a exprimat punctul de vedere asupra excepției.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece prepusul nu se află în aceeași situație juridică cu comitentul.

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale criticate sunt constituționale, deoarece nu încalcă prevederile art. 16 din Constituție.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curții Constituționale punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 8 pct. 47 și ale art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007.

Dispozițiile art. 8 pct. 47 au următorul cuprins: "Constituie contravenții următoarele fapte: [...] 47. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală după 6 perioade zilnice de conducere;".

Dispozițiile art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 fac parte din cap. III - "Contravenții și sancțiuni" și prevăd modalitatea de constatare și de sancționare a contravențiilor prevăzute la art. 8 din ordonanță.

Autorii excepției consideră că aceste texte de lege contravin dispozițiilor art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 20 referitoare la tratatele internaționale privind drepturile omului și ale art. 44 alin. (2) privind ocrotirea proprietății private. Sunt invocate și dispozițiile art. 6 din ~Convenția~ pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 683 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 22 octombrie 2007, a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 și 9 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007. Cu acel prilej, Curtea a reținut că obligarea întreprinderii sau operatorului de transport la plata amenzii pentru o faptă săvârșită de către conducătorul auto este o soluție legislativă justificată prin raportul de prepușenie existent între întreprinderea sau operatorul de transport rutier și conducătorul auto, angajat al acestuia, raport în virtutea căruia comitentul are obligația de a impune conducătorului auto respectarea perioadei minime de odihnă. Totodată, întrucât răspunderea comitentului este o răspundere pentru fapta altuia, acesta are la dispoziție o acțiune în regres împotriva prepusului.

Referitor la pretinsa încălcare a principiului egalității în fața legii, Curtea a reținut că această critică este neîntemeiată, întrucât comitentul și prepusul nu se află în aceeași situație juridică și, ca atare, nu li poate aplica același tratament juridic.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să modifice jurisprudența Curții, atât soluția, cât și considerentele deciziei menționate sunt valabile și în prezenta cauză.

În ceea ce privește critica de neconstituționalitate privind încălcarea prevederilor art. 44 alin. (2) din Constituție, Curtea constată că nici aceasta nu poate fi reținută. Întreprinderea sau operatorul de transport rutier în activitatea căruia s-a constatat săvârșirea unei contravenții nu poate invoca principiul garantării și ocrotirii în mod egal a proprietății, câtă vreme acesta nu a respectat prevederile legale. Potrivit alin. (1) al art. 44 din Constituție, conținutul și limitele acestui drept fundamental sunt stabilite de lege.

Referitor la critica de neconstituționalitate raportată la dispozițiile art. 6 din ~Convenția~ pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Curtea constată că dispozițiile de lege criticate reglementează modalitatea de constatare și de sancționare a contravențiilor prevăzute de ordonanță și nu au legătură cu dispozițiile din Convenție, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 pct. 47 și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, excepție ridicată de Societatea Comercială "Tatoo Trading Impex" - S.R.L. din Cernavodă în Dosarul nr. 14.209/325/2008 al Judecătoriei Timișoara și în Dosarul nr. 4.993/279/2008 al Judecătoriei Piatra-Neamț și de Societatea Comercială "Euro Metal Works" - S.R.L. din Timișoara în Dosarul nr. 5.198/221/2007 al Tribunalului Hunedoara - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 7 mai 2009.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...