Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 712/2009 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 pct. 39 și art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iunie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Tudorel Toader - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Simona Ricu - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 pct. 39 și art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, excepție ridicată de Societatea Comercială "Metal Invest Grup" - S.R.L. din Dărmănești în Dosarul nr. 7.506/212/2008 al Judecătoriei Constanța - Secția civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 2 decembrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 7.506/212/2008, Judecătoria Constanța - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 pct. 39 și art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007, excepție ridicată de Societatea Comercială "Metal Invest Grup" - S.R.L. din Dărmănești în cauza ce are ca obiect judecarea plângerii contravenționale formulate de autorul excepției.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia consideră că prevederile art. 8 pct. 39 și art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 sunt neconstituționale în raport cu dispozițiile art. 16 și art. 53 din Constituție, deoarece la situații egale trebuie să existe un tratament egal pentru toți conducătorii auto.

Judecătoria Constanța - Secția civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constituționale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat Curții Constituționale punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 8 pct. 39 și art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007. Aceste prevederi legale au următorul cuprins:

- Art. 8 pct. 39: "Constituie contravenții următoarele fapte:[...] 39. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu până la 3 ore; [...]".

Dispozițiile art. 9 alin. (1) din ordonanță prevăd modalitatea de sancționare a contravențiilor prevăzute la art. 8.

Autorul excepției de neconstituționalitate susține că au fost încălcate dispozițiile constituționale cuprinse în art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi și în art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele:

Potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aceasta reglementează cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operațiuni de transport rutier. Or, este evident că această categorie de conducători auto se află într-o situație specială, diferită de ceilalți conducători auto, fiind justificată măsura prevăzută de textul legal criticat.

În consecință, Curtea constată că dispozițiile de lege criticate nu contravin prevederilor art. 16 din Constituție, întrucât, așa cum a statuat în mod constant în jurisprudența sa, principiul egalității nu înseamnă uniformitate, iar la situații diferite tratamentul nu poate fi decât diferit.

În ceea ce privește criticile de neconstituționalitate referitoare la încălcarea dispozițiilor art. 53 din Constituție, Curtea reține că și acestea sunt neîntemeiate, deoarece textul constituțional se referă la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți fundamentale, iar dispozițiile criticate instituie o sancțiune pentru nerespectarea unei prevederi legale, ceea ce nu poate fi considerată o restrângere a exercițiului unui drept sau libertăți fundamentale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 pct. 39 și art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, excepție ridicată de Societatea Comercială "Metal Invest Grup" - S.R.L. din Dărmănești în Dosarul nr. 7.506/212/2008 al Judecătoriei Constanța - Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 7 mai 2009.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...