Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 713/2009 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (2) și art. 60 alin. (4) și (5) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iunie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Tudorel Toader - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Simona Ricu - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (2) și art. 60 alin. (4) și (5) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, excepție ridicată, din oficiu, de către Curtea de Apel Constanța - Secția civilă, minori și familie, litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 1.889/36/2008.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 11 noiembrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 1.889/36/2008, Curtea de Apel Constanța - Secția civilă, minori și familie, litigii de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (2) și art. 60 alin. (4) și (5) din Legea nr. 567/2004, excepție ridicată de instanța de judecată din oficiu în cauza ce are ca obiect judecarea cererilor de drepturi salariale.

În motivarea excepției de neconstituționalitate instanța de judecată susține că prevederile art. 91 alin. (2) și art. 60 alin. (4) și (5) din Legea nr. 567/2004 sunt neconstituționale în raport cu dispozițiile art. 16 alin. (1) și art. 53 din Constituție, deoarece "prin menținerea salariilor de încadrare pentru grefierii dactilografi, reîncadrați ca grefieri, acest personal a primit salarii mai mici decât grefierii de ședință, deși prestau aceeași muncă".

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constituționale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat Curții Constituționale punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 91 alin. (2) și art. 60 alin. (4) și (5) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, modificată și completată prin Legea nr. 17/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 19 ianuarie 2006, care au următorul conținut:

- Art. 60 alin. (4) și (5):

"

(4) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate, a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul instanțelor judecătorești, parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul Ministerului Justiției, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri se stabilește prin lege specială.

(5) Până la intrarea în vigoare a legii speciale de salarizare, rămân aplicabile în continuare dispozițiile legale referitoare la salarizarea personalului prevăzut la alin. (4).";

- Art. 91 alin. (2): "(2) Grefierii dactilografi ale căror posturi au fost transformate în posturi de grefieri urmează să fie salarizați corespunzător legii speciale de salarizare. Tehnicienii criminaliști din cadrul parchetelor sunt asimilați grefierilor. [...]"

Autorul excepției de neconstituționalitate susține că au fost încălcate dispozițiile constituționale cuprinse în art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi și ale art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele:

Prin Decizia nr. 64/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 martie 2009, s-a mai pronunțat asupra acelorași dispoziții de lege, prin raportare la aceleași texte constituționale. Cu acel prilej, a reținut că susținerea autorului excepției nu poate fi primită, deoarece art. 91 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 stabilește doar că grefierii dactilografi ale căror posturi au fost transformate în posturi de grefieri urmează să fie salarizați corespunzător legii speciale de salarizare. De asemenea, potrivit art. 60 alin. (4) și (5) din lege, salarizarea personalului auxiliar de specialitate se stabilește prin lege specială, fără a se putea reține existența vreunei discriminări între cele două categorii de grefieri.

În ceea ce privește invocarea dispozițiilor art. 53 din Constituție în susținerea excepției de neconstituționalitate, Curtea a constatat că aceste reglementări nu sunt incidente în cauză, deoarece nu poate fi vorba despre restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți fundamentale.

Întrucât în cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să modifice jurisprudența Curții, soluția pronunțată în această decizie și considerentele care au stat la baza ei sunt valabile și în cauza de față.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (2) și art. 60 alin. (4) și (5) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, excepție ridicată, din oficiu, de către Curtea de Apel Constanța - Secția civilă, minori și familie, litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 1.889/36/2008.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 7 mai 2009.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent
Ioana Marilena Chiorean

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...