Ministerul Administrației și Internelor

Anexa cuprinzând formularele tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale locale din 30.04.2009

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 29 mai 2009

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr. 1

Model 2009 ITL 026

Stema unității

administrativ-teritoriale

ROMÂNIA
Comuna/Orașul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Nr. ........../.../20....

Codul de identificare fiscală: .......................

Adresă/Cont IBAN/tel./fax/e-mail

DECLARAȚIA SPECIALĂ DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor
fizice deținătoare a mai multor clădiri cu destinația de locuință

Subsemnatul(a) .................., identificat prin C.I./B.I./C.I.P./Pașaport seria ....... nr. .............., C.I.F.*) ...................................., domiciliat în ROMÂNIA/.................., județul ............................., codul poștal ...................., municipiul/orașul/comuna .................... satul/sectorul ......................, str. ..................., nr. .........., bl. .........., sc. ......., et. ......, ap. ......., tel./fax ................, e-mail ..............................................., declar că dețin în proprietate următoarele clădiri cu destinația de locuință, înscrise în ordinea numerică determinată în funcție de anul dobândirii:

Nr. crt. Județul/Municipiul București Localitatea/Sectorul Adresa unde este situată clădirea Suprafața utilă - m2 - Supr. constr. desfășurată - m2 - Cotă parte din proprietate fracție/ % Din total col. 4, suprafața închiriată - m2 -
Supr. constr. la sol - m2 - Anul dobândirii
0 1 2 3 4 5 6
1. str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ...
2. str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ...
3. str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ...
4. str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ...
5. str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ...
6. str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ...

Declar că la adresa de domiciliu sunt proprietar/NU sunt proprietar conform actelor anexate
Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

În cazul în care în același an se dobândesc mai multe clădiri cu destinația de locuință, ordinea numerică este determinată de data dobândirii.
În cazul în care la aceeași dată se dobândesc mai multe clădiri cu destinația de locuință, ordinea numerică este cea pe care o declară contribuabilul respectiv.
Pentru n clădiri cu destinația de locuință se întocmesc n+1 exemplare, 1 exemplar rămâne contribuabilului, celelalte n exemplare se depun la compartimentele de specialitate ale administrației publice locale unde sunt situate toate clădirile, inclusiv cea de domiciliu.
Pentru determinarea suprafeței construite desfășurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeței utile se aplică coeficientul de transformare 1,20.
Data Semnătura
....................... ......................

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...