Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Anexele la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009 din 03.04.2009

Modificări (21), Puneri în aplicare (17), Referințe (4)

În vigoare de la 10 aprilie 2009

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr. 1

BILANȚ
la data de .......

cod 01 - lei -
NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârșitul perioadei
A B C 1 2
A. ACTIVE 01 X X
ACTIVE NECURENTE 02 X X
1. Active fixe necorporale (ct. 203 + 205 + 206 + 208 + 233 - 280 - 290 - 293*) 03
2. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 213 + 214 + 231 - 281 - 291 - 293*) 04
3. Terenuri și clădiri (ct. 211 + 212 + 231 - 281 - 291 - 293*) 05
4. Alte active nefinanciare (ct. 215) 06
5. Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 260 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 296) din care: 07
Titluri de participare (ct. 260 - 296) 08
6. Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4112 + 4118 + 4282 + 4612 - 4912 - 4962) din care: 09
Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4112 + 4118 + 4612 - 4912 - 4962) 10
7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09) 15
ACTIVE CURENTE 18 X X
1. Stocuri (ct. 301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 307 + 309 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + 347 + 349 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 359 + 361 + 371 + 381 + /-348 + /-378- 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398) 19
2. Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an - 20 X X
Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 4611 + 473** + 481 + 482 + 483 - 4911 - 4961 + 5128) din care: 21
Creanțe comerciale și avansuri (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 4611 - 4911 - 4961) 22
Creanțe bugetare (ct. 431** + 437** + 4424 + 4428** + 444** + 446 ** + 4482 + 461 + 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669 + 481** + 482** - 497) din care: 23
Creanțele bugetului general consolidat (ct. 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669 - 497) 24
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4501 + 4503 + 4505 + 4507 + 4511 + 4513 + 4515 + 4531 + 4541 + 4543 + 4545 + 4551 + 4553 + 4561 + 4563 + 4571 + 4572 + 4573 + 4581 + 4583 + 473** + 474) din care: 25
Sume de primit de la Comisia Europeană (ct. 4501 + 4503 + 4505 + 4507) 26
Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2671 + 2672 + 2673 + 2675 + 2676 + 2678 + 2679 + 4681 + 4682 + 4683 + 4684 + 4685 + 4686 + 4687 + 4688 + 4689 + 469) 27
Total creanțe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27) 30
3. Investiții pe termen scurt (ct. 505-595) 31
4. Conturi la trezorerii și instituții de credit 32
Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 510 + 5121 + 5125 + 5131 + 5141 + 5151 + 5153 + 5161 + 5171 + 5187 + 5201 + 5211 + 5212 + 5221 + 5222 + 523 + 5251 + 5252 + 5253 + 526 + 527 + 528 + 5291 + 5292 + 5293 + 5294 + 5299 + 5311 + 532 + 542 + 550 + 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 557 + 558 + 559 + 5601 + 5602 + 561 + 562 + 5711 + 5712 + 5713 + 5714 + 5741 + 5742 + 5743 + 5744) din care: 33
depozite (ct. 5153 + 5187 + 5222 + 5602 + 5714 + 5744) 34
Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5131 + 5132 + 5141 + 5142 + 5151 + 5152 + 5153 + 5161 + 5162 + 5171 + 5172 + 5187 + 5314 + 5411 + 5412 + 542 + 550 + 558 + 5601 + 5602) din care: 35
depozite (ct. 5153 + 5187 + 5602) 36
Total disponibilități (rd. 33 + 35) 40
5. Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct. 5126 + 5127 + 5201 + 5202 + 5203 + 5241 + 5242 + 5243) 41
6. Cheltuieli în avans (ct. 471) 42
7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 42) 45
8. TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45) 46
B. DATORII 50 X X
DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după - o perioadă mai mare de un an 51 X X
1. Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 269 + 401 + 403 + 4042 + 405 + 4622 + 509) din care: 52
Datorii comerciale (ct. 401 + 403 + 4042 + 405 + 4622) 53
2. Împrumuturi pe termen lung (ct. 1612 + 1622 + 1632 + 1642 + 1652 + 1661 + 1662 + 1672 + 168-169) 54
3. Provizioane (cont 151) 55
TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55) 58
DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an 59 X X
1. Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621 + 473 + 481 + 482 + 483 + 269 + 509 + 5128) din care: 60
Datorii comerciale și avansuri (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621) 61
2. Datorii către bugete (ct. 431 + 437 + 440 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 4481 + 4555 + 4671 + 4672 + 4673 + 4674 + 4675 + 4679 + 473 + 481 + 482) din care: 62
Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 431 + 437 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 4481) 63
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4555) 64
3. Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4502 + 4504 + 4506 + 4512 + 4514 + 4516 + 4521 + 4522 + 4532 + 4542 + 4544 + 4546 + 4552 + 4554 + 4564 + 4584 + 4585 + 459 + 462 + 473 + 475) 65
din care: sume datorate Comisiei Europene (ct. 4502 + 4504 + 4506 + 459 + 462) 66
4. Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) 70
5. Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1611 + 1621 + 1631 + 1641 + 1651 + 1661 + 1662 + 1671 + 168 - 169) 71
6. Salariile angajaților (ct. 421 + 423 + 426 + 4271 + 4273 + 4281) 72
7. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 422 + 424 + 426 + 4272 + 4273 + 429 + 438) 73
8. Venituri în avans (ct. 472) 74
9. Provizioane (ct. 151) 75
10. TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75) 78
11. TOTAL DATORII (rd. 58 + 78) 79
12 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80= rd. 46-79 = rd. 90) 80
C. CAPITALURI PROPRII 83 X X
1. Rezerve, fonduri (ct. 100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 1391 + 1392 + 1393 + 1394 + 1396 + 1399) 84
2. Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor) 85
3. Rezultatul reportat (ct. 117 - sold debitor) 86
4. Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 121 - sold creditor) 87
5. Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 121- sold debitor) 88
6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84 + 85 - 86 + 87 - 88) 90
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de ..........

cod 02 - lei -
Nr. crt. DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând An precedent An curent
A B C 1 2
I. VENITURI OPERAȚIONALE 01
1. Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 739 + 745 + 746 + 750 + 751) 02
2. Venituri din activități economice (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + /-709) 03
3. Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 778 + 779) 04
4. Alte venituri operaționale (ct. 714 + 718 + 719 + 721 + 722 + 781) 05
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd. 02 + 03 + 04 + 05) 06
II. CHELTUIELI OPERAȚIONALE 07
1. Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 641 + 642 + 645 + 646 + 647) 08
2. Subvenții și transferuri (ct. 670 + 671 + 672 + 673 + 674 + 675 + 676 + 677 + 678 + 679) 09
3. Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 601 + 602 + 603 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613 + 614 + 622 + 623 + 624 + 626 + 627 + 628 + 629) 10
4. Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 681 + 682 + 689) 11
5. Alte cheltuieli operaționale (ct. 635 + 654 + 658) 12
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd. 08 + 09 + 10 + 11 + 12) 13
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ 14
- EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13) 15
- DEFICIT (rd. 13 - rd. 06) 16
IV. VENITURI FINANCIARE (ct. 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 786) 17
V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668 + 669 + 686) 18
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ 19
- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18) 20
- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17) 21
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 22
- EXCEDENT (rd. 15 + 20 - 16 - 21) 23
- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20) 24
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 790 + 791) 25
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 690 + 691) 26
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ 27
- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26) 28
- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25) 29
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI 30
- EXCEDENT (rd. 23 + 28 - 24 - 29) 31
- DEFICIT (rd. 24 + 29 - 23 - 28) 32
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de ...........................

cod 03 - lei -
DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ 01
1. Încasări 02
2. Plăți 03
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03) 04
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII 05
1. Încasări 06
2. Plăți 07
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06 - 07) 08
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE 09
1. Încasări 10
2. Plăți 11
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10 - rd. 11) 12
IV. CREȘTEREA DESCREȘTEREA NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04 + rd. 08 + rd. 12) 13
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI 14
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14) 15
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil Viza trezoreriei

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col. 1 - TOTAL (Col. 2 + Col. 8)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Col. 7- ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate". La ct. 770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă

Col. 8 și următoarele - ct. de disponibilități: (5xx)

ANEXA Nr. 4

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...