Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Acordul de împrumut între Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului din 18.06.2009 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 455 din 01 iulie 2009.

În vigoare de la 01 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

5.000.000.000 euro- 23 iunie 2009 -

Acest acord de împrumut (acordul) este încheiat de către și între Comunitatea Europeană (denumită în continuare CE sau Împrumutătorul), reprezentată de Comisia Comunităților Europene (denumită în continuare Comisia), și România, acționând prin Ministerul Finanțelor Publice (denumită în continuare România sau Împrumutatul), reprezentată de ministrul finanțelor publice, domnul Gheorghe Pogea, și Banca Națională a României, acționând în calitate de agent în numele Împrumutatului (denumită în continuare agentul Împrumutatului), reprezentată de guvernatorul Băncii Naționale a României, domnul Mugur Constantin Isărescu.

Preambul

Având în vedere că:

(1) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 332/2002 din 18 februarie 2002 de creare a unei facilități prin care să se asigure asistența financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002, p. 1) a împuternicit Comisia în numele CE să contracteze împrumuturi de pe piața de capital sau de la instituțiile financiare în scopul acordării de împrumuturi unuia sau mai multor state membre care întâmpină dificultăți sau sunt amenințate de astfel de dificultăți în legătură cu balanța lor de plăți curente sau cu mișcările de capital;

(2) România a solicitat asistență financiară pe termen mediu;

(3) Consiliul, prin Decizia sa 2009/459/CE din 6 mai 2009 (denumită în continuare Decizia) a hotărât să acorde României, în baza Regulamentului (CE) nr. 332/2002 un împrumut în valoare maximă de 5.000.000.000 euro cu o scadență medie maximă de 7 ani. Împrumutul va fi disponibilizat în maximum 5 rate;

(4) împrumutul este acordat în coroborare cu un împrumut de la Fondul Monetar Internațional (FMI) în valoare de 11,40 miliarde DST (aproximativ 12,95 miliarde euro), acordat în cadrul unui acord stand-by. Banca Mondială a fost, de asemenea, de acord să ofere un împrumut de 1 miliard euro, iar BEI și BERD asigură un sprijin suplimentar în sumă totală de 1 miliard euro;

(5) împrumutul este condiționat de măsuri de politici economice menite să susțină durabilitatea balanței de plăți a României, după cum se stabilește în art. 2 și 3 ale Deciziei;

(6) condițiile de politică economică ce vor fi respectate de România sunt prevăzute în Memorandumul de înțelegere semnat la data de 23 iunie 2009 între Comisie și România și Banca Națională a României și în memorandumurile de înțelegere ulterioare (adiționale), dacă există (denumite în continuare în mod colectiv Memorandum de înțelegere);

(7) prima rată va fi eliberată la intrarea în vigoare a Memorandumului de înțelegere și a acestui acord de împrumut;

(8) eliberarea ratelor ulterioare primei rate va fi condiționată de decizia favorabilă a Comisiei, după consultarea cu Comitetul financiar și economic, ce va avea la bază constatările verificărilor sale, conform căreia politica economică a României este în concordanță cu programul de ajustare sau cu orice alte condiții prevăzute de Consiliu sau în Memorandumul de înțelegere;

(9) Comisia va lansa la timpul cuvenit, în numele CE și după acordul dat în scris de către Împrumutat în legătură cu condițiile principale descrise aici, emisiuni de obligațiuni sau orice alte operațiuni financiare adecvate pentru sumele ce reprezintă principalul ratelor, încasările obținute din acestea fiind apoi reîmprumutate Împrumutatului;

(10) contractele aferente emisiunilor de obligațiuni sau oricăror altor operațiuni financiare adecvate, inclusiv un posibil swap al ratelor dobânzilor, vor constitui parte integrantă a acestui acord, după cum se prevede în continuare;

(11) Banca Centrală Europeană va acționa ca agent al Împrumutătorului (denumită în continuare agentul Împrumutătorului);

(12) autoritățile Împrumutatului vor asigura măsurile corespunzătoare de combatere și luptă împotriva fraudei, corupției și a altor nereguli ce afectează asistența;

(13) Comisia, inclusiv Serviciul Anti-fraudă, va avea dreptul de a efectua controale și inspecții la fața locului, iar Curtea Auditorilor va avea dreptul de a efectua audituri, atunci când este cazul, la fața locului.

Prin urmare, părțile la prezentul acord au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Suma împrumutului

1. Împrumutătorul va disponibiliza în favoarea Împrumutatului un împrumut în sumă de până la 5.000.000.000 euro (cinci miliarde) în maximum 5 rate (fiecare dintre acestea fiind denumită în continuare rata și colectiv toate aceste rate fiind denumite în continuare împrumutul), în condițiile și termenii definiți în Decizie, în memorandumul de înțelegere și în acest acord.

2. Suma principalului primei rate este în valoare de 1.500.000.000 euro (un miliard cinci sute de milioane). Suma principalului fiecăreia dintre ratele ulterioare va fi prevăzută în memorandumul de înțelegere în conformitate cu art. 3 din Decizie.

3. O rată poate fi constituită din una sau mai multe tranșe (denumită/denumite în continuare tranșa/tranșele).

ARTICOLUL 2 Scadența

1. Scadența medie a împrumutului nu va depăși 7 ani. Aceasta se calculează în funcție de datele de tragere ale respectivelor tranșe, utilizându-se formula prevăzută în paragraful 3.

2. Scadența medie a tranșelor unei rate va fi astfel stabilită încât scadența medie a împrumutului să fie, în orice moment, în concordanță cu paragraful 1.

3. Pentru a calcula scadențele medii menționate în paragrafele 1 și 2 se va folosi următoarea formulă: Scadența medie a unei tranșe este perioada de timp dintre data tragerii respectivei tranșe și media ponderată a rambursărilor sale de capital. Dacă R1, R2, ..., R(n) sunt rambursările de capital la momentele t1, t2, ..., t(n) de la data tragerii, scadența medie a tranșei este egală cu

R1t1 + R2t2 +...+ R(n)t(n)
||||||||||||||||||||||||||
    R1 + R2 +...+ R(n)

Scadența medie a împrumutului este media ponderată a scadenței medii a tranșelor ce formează împrumutul la orice moment. Dacă M1, M2, ..., M(m) este scadența medie a tranșelor care au totalizat A1, A2, ..., A(m), atunci scadența medie a împrumutului este egală cu

M1A1 + M2A2 +...+ M(m)A(m)
||||||||||||||||||||||||||
   A1 + A2 + ...+ A(m)

ARTICOLUL 3 Trageri, valoarea netă a tragerii și condiționalități

1. Odată ce Împrumutătorul a decis eliberarea unei rate în conformitate cu Decizia și cu memorandumul de înțelegere, Împrumutatul îi poate solicita Împrumutătorului în scris, sub forma prevăzută în anexa nr. 1, o rată sau o tranșă din aceasta, dacă rata este formată din mai multe tranșe, și va propune și accepta anticipat, după consultarea cu Împrumutătorul, dimensiunea, scadența, rata maximă a dobânzii, caracterul fix sau variabil al acesteia, sumele nete minime și alte caracteristici aferente ratei sau tranșei respective, considerate acceptabile de către Împrumutat (denumită în continuare solicitare de fonduri). Ori de câte ori se face referire în acest acord la o tranșă, aceasta se va considera a fi o rată atunci când respectiva rată este constituită dintr-o singura tranșă.

2. În cadrul caracteristicilor solicitate de Împrumutat în solicitarea de fonduri, Împrumutătorul va transmite Împrumutatului un aviz utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 2, în care se stabilesc principalele condiții aferente tranșei solicitate (denumit în continuare aviz de acceptare). Odată ce Împrumutătorul a transmis avizul de acceptare aferent solicitării de fonduri, va exista, de la momentul transmiterii acestui aviz, un contract obligatoriu între Împrumutător și Împrumutat. Totuși, obligația Împrumutătorului de a disponibiliza o tranșă va fi condiționată de obținerea fondurilor corespondente de pe piețele internaționale de capital. Împrumutătorul va lansa, în numele CE, o emisiune de obligațiuni sau o altă operațiune financiară pentru finanțarea sumei tranșei (operațiunea financiară).

3. După executarea operațiunii financiare, solicitarea de fonduri, avizul de acceptare și copii ale contractului (contractelor) aferent fiecărei operațiuni financiare (denumite în continuare contracte de împrumut) vor constitui un contract de finanțare (denumit în continuare contract de finanțare) între Împrumutător și Împrumutat și vor fi parte integrantă a acestui acord.

4. Sumele nete ale tranșei vor fi egale cu sumele obținute din operațiunea financiară, mai puțin valoarea agregată a comisioanelor și costurilor aferente operațiunii financiare respective și pregătirii și executării ei. Din sumele nete vor fi deduse de asemenea și costurile menționate în art. 7 paragraful 6, valoarea rezultată reprezentând suma ce va fi virată Împrumutatului (denumită în continuare valoarea netă a tragerii).

5. Valoarea netă a tragerii tranșei va fi transferată de către agentul Împrumutătorului la data primirii ei (data tragerii) în contul în euro al agentului Împrumutatului (BIC: NBORROBU) cont EUR 0D de la Banca de Decontări Internaționale, Bazel (BIC: BISBCHBB) via Banque de France (Safire), Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN FR7630001000640000005532338, Ref.: "Asistență acordată României de către CE pentru balanța de plăți", sau în orice alt cont în euro indicat în scris de către agentul Împrumutatului agentului Împrumutătorului, o copie a acestei mențiuni fiind adresată Împrumutatului cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data tragerii.

6. Obligația Împrumutătorului de a transfera valoarea netă a tragerii Împrumutatului pentru prima tranșă a primei rate va fi condiționată de:

(1) primirea de către Împrumutat a unei opinii juridice satisfăcătoare pentru Împrumutător, emise de Ministerul Finanțelor Publice al Împrumutatului, în forma prevăzută în anexa nr. 3.

Data acestei opinii juridice nu va fi ulterioară datei solicitării de fonduri.

Împrumutatul se angajează să îl informeze imediat pe Împrumutător dacă între data opiniei juridice și data tragerii intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmațiile din opinia juridică să devină incorectă;

(2) primirea de către Împrumutător de la Ministerul Finanțelor Publice al Împrumutatului a unui document oficial în care sunt indicate persoanele autorizate să semneze solicitările de fonduri și deci să angajeze astfel în mod valabil Împrumutatul în contracte de finanțare, care să conțină specimenele de semnătură ale acestor persoane;

(3) semnarea de către Împrumutător, pe de o parte, și de către o bancă sau un sindicat de bănci, pe de altă parte, a contractelor de împrumut și primirea de către agentul Împrumutătorului la data tragerii a sumelor obținute din operațiunea financiară de la bancă sau sindicatul de bănci menționate;

(4) neapariția niciunei schimbări negative care ar putea prejudicia în mod substanțial, după părerea Împrumutătorului, ulterior consultării cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-și respecta obligațiile de plată asumate prin acest acord, și anume de a asigura serviciul tranșei ce va fi finanțată și rambursarea ei.

7. Obligația Împrumutătorului de a transfera valoarea netă a tragerii Împrumutatului pentru oricare dintre tranșele ulterioare va fi condiționată de:

(1) angajamentul Împrumutatului de a-l informa pe Împrumutător imediat în cazul în care intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmațiile din opinia juridică primită de Împrumutător conform paragrafului 6 (1) al acestui articol să devină incorectă;

(2) semnarea de către Împrumutător, pe de o parte, și de către o bancă sau un sindicat de bănci, pe de altă parte, a contractelor de împrumut și primirea de către agentul Împrumutătorului la data tragerii a sumelor obținute din operațiunea financiară de la bancă sau sindicatul de bănci menționate;

(3) neapariția niciunei schimbări negative care ar putea prejudicia în mod substanțial, după părerea Împrumutătorului, ulterior consultării cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-și respecta obligațiile de plată asumate prin acest acord, și anume de a asigura serviciul tranșei ce va fi finanțată și rambursarea ei.

8. Tragerea unei tranșe nu va angaja, în nicio situație, niciuna dintre părți la acordarea sau primirea cu împrumut a unei tranșe ulterioare. Împrumutatul va solicita orice tranșă ulterioară de la Împrumutător în conformitate cu acest articol. Împrumutătorul va lansa apoi procedura prevăzută în acest articol.

9. Dreptul Împrumutatului de a solicita orice tranșă în baza acestui acord expiră pe data de 6 mai 2012.

ARTICOLUL 4 Angajamente

1. Fiecare tranșă a împrumutului va constitui o obligație negarantată, directă, necondiționată și generală a Împrumutatului și va avea același rang (pari passu) ca toate celelalte împrumuturi și obligații negarantate prezente și viitoare ce decurg din datoriile prezente sau viitoare ale acestuia, definite în art. 8 paragraful 1 (g).

2. Împrumutatul se angajează ca, până la momentul la care întreaga sumă a principalului prevăzut în acest acord de împrumut va fi fost integral rambursată și toate dobânzile și sumele suplimentare, dacă există, prevăzute în acest acord, vor fi fost integral plătite, cu excepția privilegiilor enumerate în paragraful 4 al acestui articol, să nu garanteze prin ipotecarea, garantarea sau acordarea altor privilegii asupra propriilor sale active ori venituri nicio datorie externă prezentă sau viitoare și nicio garanție ori asigurare de despăgubire acordată în legătură cu aceasta, decât dacă și împrumutul beneficiază de același rang (pari passu) și pro rata într-o astfel de garanție.

3. Împrumutatul se angajează să nu solicite reeșalonarea împrumutului sau vreo scutire de datorie în legătură cu împrumutul și recunoaște că Împrumutătorul va beneficia de aceeași calitate legală, aceleași imunități și privilegii ca și cele acordate instituțiilor financiare internaționale. Împrumutatul se angajează de asemenea ca, în afara privilegiilor prevăzute în paragraful 4 al acestui articol, să nu acorde prioritate înaintea Împrumutătorului niciunui alt creditor.

4. Împrumutatul, în respectarea angajamentelor asumate prin paragraful 2, poate accepta numai următoarele privilegii:

(1) privilegii asupra unei proprietăți, acordate pentru garantarea prețului de achiziție al acelei proprietăți și orice reînnoire sau prelungire a unui astfel de privilegiu care este limitat la proprietatea ce a făcut inițial obiectul său și care garantează orice reînnoire sau prelungire a finanțării asigurate inițial; și

(2) privilegii asupra unor bunuri comerciale ce apar în cursul operațiunilor bancare comerciale obișnuite (și care expiră cel târziu într-un an de la acestea) pentru finanțarea importului sau exportului acestor bunuri în sau din țara Împrumutatului; și

(3) privilegii prin care se asigură sau se garantează plata unor datorii externe contractate exclusiv pentru a se asigura finanțarea unui proiect de investiții bine definit, cu condiția ca proprietățile pentru care se aplică aceste privilegii să fie proprietăți ce fac obiectul respectivei finanțări a proiectului sau să fie venituri ori creanțe ce decurg din proiect; și

(4) orice alte privilegii existente la data semnării acestui acord, cu condiția ca aceste privilegii să fie limitate la proprietățile afectate în prezent de acestea și la proprietățile ce vor deveni afectate de astfel de privilegii în baza unor contracte în vigoare la data semnării acestui acord și cu condiția ca aceste privilegii să garanteze sau să asigure numai plata acelor obligații astfel garantate ori asigurate la data acestuia sau orice refinanțare a acestor obligații; și

(5) toate celelalte privilegii și drepturi statutare ce operează strict în virtutea legii și ce nu pot fi evitate în mod justificat de către Împrumutat.

Sintagma finanțarea unui proiect folosită în acest articol înseamnă orice finanțare a achiziției, construirii sau dezvoltării oricăror proprietăți ce au legătură cu un proiect, dacă entitatea ce asigură acea finanțare agreează în mod expres să privească proprietățile finanțate și veniturile generate de exploatarea acestor proprietăți sau pierderile ori pagubele aferente acestora ca fiind principala sursă de rambursare a sumelor avansate.

5. Împrumutatul se angajează să utilizeze valoarea netă a tragerii din împrumut în conformitate cu Decizia și Memorandumul de înțelegere.

ARTICOLUL 5 Dobânda

1. Rata dobânzii pentru fiecare tranșă și termenele de plată a dobânzii vor fi cele stabilite în contractele de împrumut corespondente.

Împrumutatul va transfera suma dobânzii datorate în contul menționat în art. 7 paragraful 3, la data transferului. Dobânda se va plăti de la data tragerii până la data-limită. Data transferului va fi respectată indiferent de sărbătorile oficiale din România.

2. Dacă Împrumutătorul, datorită condițiilor de piață existente la momentul lansării emisiunii de obligațiuni sau oricărei alte operațiuni financiare, nu poate obține finanțare la nivelul ratelor maxime sau sub nivelul ratelor maxime menționate în avizul de acceptare relevant, atunci Împrumutătorul nu are obligația de a disponibiliza valoarea netă a tragerii unei tranșe în favoarea Împrumutatului. Totuși, la solicitarea Împrumutatului, Împrumutătorul îi poate propune Împrumutatului noi rate maxime ale dobânzii având în vedere condițiile de piață existente.

3. La solicitarea Împrumutatului și dacă, după aprecierea Împrumutătorului, circumstanțele permit o îmbunătățire a ratei dobânzii unei tranșe, Împrumutătorul poate restructura condițiile financiare aplicabile tranșei, cu condiția ca și contractele de împrumut relevante să permită o astfel de restructurare sau ca Împrumutătorul să poată renegocia contractele de împrumut în acest sens.

4. Dacă Împrumutatul nu își respectă obligația de a transfera principalul sau dobânda datorată conform acestui acord la data transferului, Împrumutatul va plăti dobânda suplimentară pentru suma respectivă (sau, după caz, valoarea acesteia pentru perioada în care este datorată și neplătită Împrumutătorului) de la data transferului până la data achitării integrale, calculată prin raportare la perioade succesive de dobândă (fiecare având durate pe care Împrumutătorul le poate selecta periodic, prima perioadă începând la data relevantă a transferului și, ori de câte ori este posibil, durata acestei perioade va fi de o săptămână), la cea mai mare dintre următoarele:

a) rata pe an fiind valoarea agregată a:

(i) 2% pe an; și

(ii) rata EURIBOR pentru durata respectivă;

sau

b) 2% pe an plus rata dobânzii pentru respectiva tranșă, stabilită în paragraful 1 al acestui articol.

Dacă obligația de plată continuă să nu fie îndeplinită, această rată se va redetermina în conformitate cu prevederile acestui paragraf în ultima zi a fiecărei asemenea perioade de dobândă și dobânda neplătită conform acestui paragraf aferentă perioadelor de dobândă anterioare se va adăuga sumei dobânzii datorate la sfârșitul fiecărei astfel de perioade de dobândă.

Dacă Împrumutatul nu își îndeplinește obligația de a achita alte costuri sau cheltuieli datorate Împrumutătorului la data la care acestea devin scadente conform acestui acord, Împrumutatul va plăti în plus toate costurile și cheltuielile, inclusiv onorarii aferente serviciilor juridice, suportate de Împrumutător datorită plății cu întârziere și determinate de Împrumutător.

Totodată, Împrumutatul se angajează să plătească Împrumutătorului toate dobânzile adiționale și toate costurile și cheltuielile, inclusiv onorarii aferente serviciilor juridice, suportate și datorate de Împrumutător ca rezultat al nerespectării de către Împrumutat a oricărei obligații asumate prin acest acord.

Agentul Împrumutătorului îl va informa pe Împrumutat cu privire la detaliile privind calculul dobânzii și mai ales cu privire la referința utilizată pentru stabilirea EURIBOR, dacă este cazul.

ARTICOLUL 6 Rambursarea și opțiunea de plată anticipată

1. Împrumutatul va rambursa suma principalului fiecărei tranșe la datele și în condițiile stabilite în contractele de împrumut și care îi sunt comunicate de către agentul Împrumutătorului.

Împrumutatul va transfera suma principalului datorat în contul menționat în art. 7 paragraful 3 la data transferului. Data transferului va fi respectată indiferent de sărbătorile oficiale din România.

2. Împrumutătorul nu va include clauza de rambursare anticipată în termenii și condițiile operațiunii financiare decât dacă Împrumutatul a solicitat în mod explicit o astfel de clauză în solicitarea de fonduri. Termenii și condițiile unei astfel de opțiuni de plată anticipată pentru Împrumutat vor fi cele din opțiunea de plată anticipată corespondentă pentru Împrumutător din contractele de împrumut. Dacă Împrumutatul dorește să își exercite opțiunea, el îl va informa pe Împrumutător cu privire la decizia sa de a plăti anticipat tranșa respectivă cu cel puțin o lună înainte de data-limită de notificare a rambursării anticipate din contractele de împrumut.

În cazul unei rambursări anticipate, se va respecta data transferului.

ARTICOLUL 7 Plăți

1. Împrumutatul va transfera principalul și dobânda datorate, aferente fiecărei tranșe, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înaintea datei-limită corespunzătoare (data transferului). Sumele transferate vor rămâne la agentul Împrumutătorului până la data scadentă corespunzătoare.

Toate plățile ce vor fi efectuate de Împrumutat vor fi achitate fără taxe, comisioane și fără orice alte deduceri pe toată durata acestui acord.

2. Împrumutatul declară că toate plățile și transferurile efectuate în baza acestui acord, precum și acordul în sine nu fac obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel în țara Împrumutatului și nu vor face obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel pe toată durata acestui acord. Dacă totuși Împrumutatul este obligat prin lege să procedeze la astfel de deduceri, Împrumutatul va acoperi sumele suplimentare necesare astfel încât Împrumutătorul să primească integral sumele precizate în acest acord.

3. Toate plățile vor fi făcute de Împrumutat în euro în contul în euro al agentului Împrumutătorului în TARGET2, TARGET2 participant SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, TARGET2 titularul contului SWIFT-BIC ECBFDEFFBAC, Ref.: "Asistență acordată României de către CE pentru balanța de plăți", sau în orice alt cont indicat în scris de către agentul Împrumutătorului agentului Împrumutatului, cu cel puțin 6 zile lucrătoare înainte de data relevantă a transferului.

4. Agentul Împrumutătorului îl va informa pe Împrumutat și pe agentul acestuia cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data transferului în legătură cu suma principalului și dobânda datorată și care trebuie plătită la acea dată și în legătură cu detaliile (rata dobânzii, perioada de dobândă) ce au stat la baza calculării dobânzii. Toate sumele datorate vor fi creditate în contul agentului Împrumutătorului menționat în paragraful 3, până cel târziu la 11,00 a.m., ora Frankfurtului, din data relevantă a transferului.

5. Împrumutatul va transmite agentului Împrumutătorului o copie a instrucțiunilor sale de plată, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data relevantă a transferului.

6. Împrumutatul se angajează să plătească toate costurile și cheltuielile efectuate și datorate de către Împrumutător în legătură cu pregătirea și implementarea fiecărei tranșe și a operațiunilor financiare corespondente, a contractelor de împrumut, precum și orice alte costuri și cheltuieli efectuate și datorate de Împrumutător în legătură cu aceste operațiuni financiare și orice costuri și cheltuieli aferente pe toată durata operațiunii financiare. Aceste costuri și cheltuieli ce vor fi suportate de Împrumutat pot include, printre altele, costuri aferente serviciilor juridice (cum ar fi costurile efectuate pentru obținerea unor opinii juridice), costurile documentației de împrumut, costurile ratingului, costurile de deplasare, dacă este cazul, și comisioanele aferente serviciilor financiare ale operațiunilor financiare, taxe, costuri de înregistrare și costuri de publicare, dacă există. Sumele menționate mai sus vor fi plătite de către Împrumutat, cu excepția cazului în care ele sunt deduse din sumele obținute în conformitate cu art. 3 paragraful 4, în termen de o lună de la notificarea de către Împrumutător, această notificare fiind însoțită de documentele justificative.

7.

a) Dacă Împrumutatul plătește o sumă pentru oricare dintre tranșe, care este mai mică decât valoarea totală datorată și care trebuie plătită conform acestui acord, Împrumutatul renunță prin prezentul la orice drept pe care l-ar putea avea de a repartiza suma astfel plătită pentru sumele datorate.

b) Suma astfel plătită în cadrul unei tranșe va fi utilizată pentru acoperirea sumei datorate în următoarea ordine: mai întâi onorarii și cheltuieli, apoi dobânda datorată pentru plata cu întârziere stabilită conform art. 5 paragraful 4, în al treilea rând dobânda și în al patrulea rând principalul, cu condiția ca aceste sume să fie datorate sau restante la plată în data respectivă.

ARTICOLUL 8 Evenimente de neonorare a obligațiilor de plată
și de rambursare anticipată

1. Împrumutătorul poate declara, prin comunicare scrisă transmisă Împrumutatului, că suma restantă din principalul împrumutului este datorată și plătibilă imediat, împreună cu dobânda acumulată, dacă:

a) Împrumutatul nu își îndeplinește obligația de a transfera la data transferului orice plată de principal și dobândă, integrală sau parțială, în maniera și valuta agreate în acest acord, în legătură cu oricare dintre tranșe; sau

b) Împrumutatul nu plătește la scadența stabilită orice plată de principal și dobândă, integrală sau parțială, în maniera și valuta agreate în acest acord, în legătură cu oricare dintre tranșe; sau

c) Împrumutatul nu își îndeplinește o obligație asumată prin acest acord, alta decât cele conținute în Memorandumul de înțelegere, dar inclusiv obligația stabilită în art. 4 paragraful 5, și această stare persistă timp de o lună după ce Împrumutătorul comunică în scris situația Împrumutatului; sau

d) din orice motiv datorat unui act sau unei omisiuni a unei instituții ori a unei persoane sau a altui organism ce are autoritatea legală în țara Împrumutatului, se consideră că obligațiile Împrumutatului prevăzute în acest acord nu sunt obligatorii pentru Împrumutat și nu sunt executorii împotriva acestuia; sau

e) s-a stabilit că în legătură cu acest împrumut, Împrumutatul sau agentul Împrumutatului s-a angajat în orice act de fraudă ori corupție sau în orice altă activitate ilegală ce contravine intereselor financiare ale CE; sau

f) există în cadrul oricărui acord de împrumut anterior între Împrumutat, agentul Împrumutatului și Comunitatea Europeană, indiferent de sumă, sau în cadrul oricărei datorii externe a Împrumutatului ce are o valoare agregată a principalului mai mare de 50 de milioane euro o declarație de neonorare a obligațiilor de plată conform definiției date în orice instrument ce guvernează sau evidențiază acea datorie și ca rezultat al acestei declarații de neonorare a obligațiilor de plată are loc o accelerare a datoriei respective; sau

g) Împrumutatul nu își plătește în general datoriile externe atunci când acestea ajung la scadență sau declară ori impune un moratoriu pe plata datoriei externe a Împrumutatului sau a unei datorii externe asumate ori garantate de acesta.

În sensul celor de mai sus, datorie externă a Împrumutatului înseamnă orice datorie contractată, garantată sau altfel asigurată de către Împrumutat ori de agentul Împrumutatului, care este fie:

(i) exprimată într-o altă valută decât moneda națională a Împrumutatului; fie

(ii) obținută sau apărută (în orice valută) în afara țării Împrumutatului.

2. În eventualitatea unei încheieri anticipate a unui swap al ratei dobânzii, dacă există, Împrumutatul, în loc să asigure serviciul obligațiilor de plată în cadrul swapului, va asigura serviciul datoriei pentru emisiunea de obligațiuni sau pentru altă operațiune financiară.

3. Împrumutătorul poate, fără a fi obligat să facă acest lucru, să își exercite drepturile conform acestui articol și poate de asemenea să le exercite numai parțial fără a prejudicia exercitarea în viitor a acestor drepturi.

4. Împrumutatul va rambursa toate costurile, cheltuielile, onorariile și pierderile de dobândă apărute și plătibile de către Împrumutător ca urmare a unei rambursări anticipate a oricăreia dintre tranșe, conform acestui articol. Pierderea de dobândă este diferența dintre rata dobânzii tranșei și dobânda primită de CE din reinvestirea sumelor rambursate anticipat, pe perioada cuprinsă între data rambursării anticipate și data la care avea scadența operațiunea financiară sau la care aceasta poate fi încheiată conform contractelor de împrumut.

ARTICOLUL 9 Angajamente referitoare la inspecții, combaterea fraudei
și audituri

1. Comisia, inclusiv Serviciul European Antifraudă, și Curtea Europeană a Auditorilor vor avea dreptul să își trimită agenții proprii sau reprezentanții autorizați să efectueze orice controale tehnice ori financiare pe care le poate considera necesare în vederea gestionării acestei asistențe.

2. Împrumutatul și agentul Împrumutatului vor furniza informațiile și documentele relevante ce le pot fi solicitate în vederea acestor evaluări, controale sau audituri și vor lua toate măsurile ce se impun pentru a facilita activitatea persoanelor mandatate să le desfășoare. Împrumutatul și agentul Împrumutatului se angajează să asigure accesul persoanelor menționate în paragraful 1 la locurile și incintele în care sunt păstrate informațiile și documentele relevante.

3. Împrumutatul și agentul Împrumutatului vor asigura investigarea și acordarea unui tratament satisfăcător în toate cazurile de suspiciune ori fraudă, corupție sau orice activitate ilegală efectivă ce au legătură cu gestionarea asistenței CE pentru balanța de plăți, în detrimentul intereselor financiare ale CE. Toate aceste cazuri, precum și măsurile aferente lor ce au fost adoptate de autoritățile competente naționale vor fi raportate fără întârziere Comisiei.

ARTICOLUL 10 Notificări

Toate notificările legate de acest acord vor fi valabile dacă sunt transmise în scris și către:

Pentru Împrumutător:

Comisia Comunităților Europene

Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare -

Unitatea L-3 - Managementul Programului Împrumuturi și IFI

L-2920 Luxemburg

În atenția: domnului Javier Garcia Lon, director de unitate

Tel.: (+352) 4301 36372

Fax: (+352) 4301 36599

Adresa SWIFT: EUCOLULL

Cu copie la agentul Împrumutătorului:

Banca Centrală Europeană

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt pe Main

În atenția: directorului Diviziei de Servicii Operațiuni Financiare

Tel.: + 49 69 1344 7333

Fax: + 49 69 1344 6171

SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC

Pentru Împrumutat:

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

RO-050741 București

În atenția: domnului Ștefan Nanu

Tel.: + 4021 318 8689

Fax: + 4021 319 9818

SWIFT BIC: TREZROBU

Cu copie la agentul Împrumutatului:

Banca Națională a României

Str. Lipscani nr. 25

RO-030031 București

În atenția: doamnei Lia Tase

Tel.: + 4021 312 0120

Fax: + 4021 315 1255

SWIFT BIC: NBORROBU

Toate notificările vor fi transmise prin poștă cu confirmare de primire. În caz de urgențe, acestea pot fi transmise prin fax, Swift sau prin curier la adresele de mai sus și confirmate fără întârzieri inutile prin poștă cu confirmare de primire. Notificările intră în vigoare de la primirea efectivă a faxului, mesajului Swift sau scrisorii.

Toate documentele, informațiile și materialele ce vor fi furnizate în cadrul acestui acord vor fi în limba engleză sau în limba țării Împrumutatului, însoțite de o traducere autorizată în limba engleză, cu condiția ca, în acest din urmă caz, varianta care prevalează în caz de divergență să fie traducerea în limba engleză.

ARTICOLUL 11 Diverse

1. Dacă una sau mai multe dintre prevederile cuprinse în acest acord este ori devine integral sau parțial nevalabilă, ilegală ori neaplicabilă în orice sens, conform oricărei legi aplicabile, valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest acord nu vor fi în niciun fel afectate sau limitate. Prevederile ce sunt integral sau parțial nevalabile, ilegale ori neaplicabile vor fi interpretate și deci implementate în spiritul și sensul acestui acord.

2. Preambulul și anexele la acest acord, Decizia, Memorandumul de înțelegere și contractele de finanțare încheiate după semnarea acestui acord în legătură cu acest acord și contractele de împrumut incluzând, după caz, unul sau mai multe acorduri de distribuție sau acorduri de subscriere, acorduri de agenție ori acorduri de agenție fiscală, circulare de ofertă și acorduri de swap constituie și vor constitui parte integrantă a acestui acord.

Împrumutătorul este total liber să recurgă la operațiuni financiare care finanțează și tranșe din alte acorduri de împrumut. În acest caz, termenii financiari din aceste contracte de împrumut se aplică Împrumutatului numai proporțional cu tranșa sa.

3. Scopul acestui acord este acela de a stabili condițiile în care CE pune la dispoziția Împrumutatului sumele obținute din operațiunile financiare corespondente contractate de CE în acest scop. Prin urmare, Împrumutatul și CE acceptă faptul că drepturile și obligațiile ce le revin sunt definite prin referire la documentația de împrumut corespondentă, dacă în acest acord nu se prevede altfel. În mod special, termenii contractelor de împrumut, ale căror copii vor fi transmise Împrumutatului, vor fi aplicabili acestui acord. Totuși, în cazul în care există vreun conflict între termenii acestui acord și vreun contract de împrumut, vor prevala termenii acestui acord.

4. O zi lucrătoare înseamnă o zi în care este deschis pentru operare sistemul de plăți TARGET2.

ARTICOLUL 12 Legea și jurisdicția ce guvernează acordul

1. Acest acord este guvernat de legea engleză și va fi interpretat în conformitate cu aceasta.

2. Părțile se angajează să înainteze, conform art. 238 din Tratatul de constituire a Comunității Europene (denumit în continuare Tratatul CE), orice dispută ce poate apărea în legătură cu legalitatea, valabilitatea, interpretarea sau îndeplinirea acestui acord jurisdicției exclusive a Curții de Primă Instanță a Comunităților Europene (CPI) și arbitrajului acesteia, cu drept de apel la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (CEJ) prevăzut în art. 225 din Tratatul CE.

Deciziile CEJ și ale CPI, după caz, vor fi obligatorii și aplicabile de către părți, cu excepția cazurilor în care, în așteptarea soluționării unui apel de la CPI, CEJ suspendă, prin scutire interimară, aplicarea unei decizii sau a oricărei părți a unei decizii a CPI, și în cazul Comunității Europene, fără a prejudicia aplicarea Protocolului privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene.

3. Împrumutătorul poate aplica orice decizie obținută de la CEJ sau CPI, prevăzută în acest acord, sau orice alte drepturi împotriva Împrumutatului în instanțele din țara Împrumutatului.

ARTICOLUL 13 Intrarea în vigoare

1. După semnarea sa de către toate părțile, acest acord va intra în vigoare la data la care Împrumutătorul primește notificarea oficială sub forma opiniei juridice (anexa nr. 3 la acest acord) de la Împrumutat prin care se confirmă că toate condițiile constituționale și legale necesare intrării în vigoare a acestui acord și angajamentul valabil și irevocabil al Împrumutatului față de toate obligațiile asumate de Împrumutat prin acest acord au fost îndeplinite.

2. Acordul va intra în vigoare cel târziu la 6 luni după semnarea sa. Dacă acordul nu a intrat în vigoare până la acea dată, părțile semnatare nu vor mai fi angajate de acest acord.

ARTICOLUL 14 Semnarea Acordului

Acest acord se va semna de către fiecare parte în 4 exemplare originale în limba engleză, fiecare dintre acestea constituind un instrument original.

ARTICOLUL 15 Anexe

Anexele la acest acord vor constitui parte integrantă a acestuia:

1. formular de solicitare de fonduri;

2. formular de aviz de acceptare;

3. formular de opinie juridică.

Semnat la Luxemburg la data de 23 iunie 2009 și la București la data de 18 iunie 2009.

ROMÂNIA, COMUNITATEA EUROPEANĂ,
acționând prin Ministerul Finanțelor Publice, reprezentată de Comisia Comunităților Europene,
în calitate de Împrumutat, în calitate de Împrumutător,
reprezentată de reprezentată de
Gheorghe Pogea, Javier Garcia Lon,
ministrul finanțelor publice șef de unitate
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, Marjut Santoni,
în calitate de agent al Împrumutatului, șef adjunct de unitate
reprezentată de
Mugur Constantin Isărescu,
guvernator al Băncii Naționale a României

ANEXA Nr. 1

Antetul autorităților române

Prin fax și apoi prin poștă cu confirmare de primire:

Comisia Europeană

Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare -

Unitatea L-3 - Managementul Programului Împrumuturi și IFI

L-2920 Luxemburg

Fax: +352 4301 36599

Copie la Banca Centrală Europeană

[Introduceți adresa]

Fax: [▪]

Copie la Banca Națională a României

[Introduceți adresa]

Fax: [▪]

Subiect: Asistența acordată României de către CE pentru balanța de plăți - Solicitare de fonduri pentru a [numărul tranșei [▪] din] rata [▪]

Stimați domni,

Facem referire la Acordul de împrumut încheiat între Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, în calitate de Împrumutat, pentru o sumă maximă de 5.000.000.000 euro, semnat la [▪] 2009 (Acordul de împrumut) și intrat în vigoare în urma transmiterii către Împrumutător a opiniei juridice a Împrumutatului din data de [▪] 2009. Termenii definiți în Acordul de împrumut vor avea aceeași semnificație și în acest document.

1. Prin prezenta solicităm în mod irevocabil încheierea unui contract de finanțare pentru a [ [▪] tranșă a] ratei [▪] în baza și în conformitate cu Acordul de împrumut, în termenii următori:

a) valoarea nominală a tranșei [/ratei] să fie [▪] euro;

b) valoarea minimă netă a tragerii tranșei [/ratei] să fie de [▪] euro;

c) rambursarea capitalului tranșei[/ratei] să fie:

Data (ani) Rambursarea de capital (euro)
0 Rambursare

d) în consecință, scadența medie a acestei tranșe[/rate] este fixată la [▪] ani, iar scadența medie a împrumutului este de [▪] ani, în conformitate cu art. 2 din Acordul de împrumut.

2. Ca rată a dobânzii solicităm o [rată fixă a dobânzii/rată variabilă a dobânzii].

3. [Rata fixă nominală a dobânzii nu va depăși [▪] % pe an.]/[Rata variabilă nominală a dobânzii nu va depăși [▪] luni EURIBOR plus [▪] % pe an.]

Plățile de dobânzi se vor efectua la [▪] luni după data tragerii, ultima având loc în aceeași dată în care are loc ultima rambursare de capital. În cazul ratei variabile a dobânzii, frecvența plăților va coincide cu termenul EURIBOR-ului ales.

4. Baza de numărare a zilelor se va stabili în contractul de împrumut.

5. [Prin prezenta autorizăm în mod irevocabil Împrumutătorul să ia în considerare opțiunea utilizării swap-urilor de rate ale dobânzii pentru a obține cele mai favorabile condiții financiare pentru această tranșă [/rată], dacă circumstanțele pieței impun acest lucru.]

6. Confirmăm și suntem de acord că tragerea fondurilor se va face în conformitate cu și condiționat de:

a) emiterea de către Împrumutător a unui aviz de acceptare; și

b) convingerea în orice moment a Împrumutătorului că fondurile corespondente îi sunt puse la dispoziție de o contraparte de pe piețele internaționale de capital, în termeni și condiții ce sunt acceptabile pentru el, și sunt în concordanță cu termenii stabiliți în această solicitare de fonduri și în avizul de acceptare.

7. Confirmăm, de asemenea, și suntem de acord că:

a) după transmiterea de către Împrumutător a avizului de acceptare aferent acestei solicitări de fonduri, se va încheia în mod automat un contract de finanțare între noi și Împrumutător pentru tranșa [/rata] solicitată. Ulterior, vom primi o copie a contractelor de împrumut relevante ce conțin termenii și condițiile detaliate ale contractului de finanțare;

b) dacă noi, Împrumutatul, nu am solicitat în mod expres în această solicitare de fonduri opțiunea de plată anticipată, această alegere este definitivă pentru această tranșă [/rată];

c) lista semnăturilor autorizate să angajeze în mod valabil Împrumutatul în contracte de finanțare transmisă de ministrul finanțelor publice pe data de [▪] rămâne valabilă și aplicabilă;

d) nu a intervenit niciun eveniment care să facă incorectă vreuna dintre declarațiile date în opinia juridică transmisă Împrumutătorului pe data de [▪].

Cu stimă,

ANEXA Nr. 2

COMISIA EUROPEANĂ

DIRECȚIA GENERALĂ AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

Operațiuni financiare, managementul programului și legătura cu IFI

Prin fax și apoi prin poștă cu confirmare de primire:

[Introduceți datele de contact ale Împrumutatului]

Copie la Banca Centrală Europeană

[Introduceți adresa]

Fax: [▪]

Copie la Banca Națională a României

[Introduceți adresa]

Fax: [▪]

[Copie la [▪]

[Introduceți adresa]

Fax: [▪] ]

Subiect: Asistența acordată României de către CE pentru balanța de plăți - aviz de acceptare a termenilor financiari pentru a [[▪] tranșă din] rata [▪] de [▪] euro

Stimați domni,

Facem referire la Acordul de împrumut încheiat între Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, în calitate de Împrumutat, pentru o sumă maximă de 5.000.000.000 euro semnat la [▪] 2009 (Acordul de împrumut). Termenii definiți în Acordul de împrumut vor avea aceeași semnificație și în acest document.

Confirmăm prin prezenta că am primit solicitarea dumneavoastră de fonduri pentru a [[▪] tranșă din] rata [▪] pe data de [▪].

Comunitatea Europeană intenționează să lanseze o operațiune financiară pentru finanțarea mai sus menționatei tranșe[/rate] de [▪] euro, în conformitate cu termenii pe care i-ați agreat în solicitarea de fonduri și cu următorii:

Valoare nominală [▪] euro

Data tragerii: planificată pentru [săptămâna]

Valoarea minimă netă a tragerii [▪] euro, așa cum este definită în solicitarea dumneavoastră de fonduri

Acest aviz este condiționat de capacitatea CE de a încheia operațiunea financiară în termenii indicați mai sus. În cazul în care CE nu poate obține acești termeni, atunci ea nu va avea nicio obligație de a disponibiliza fondurile. În această situație, conform articolului 5 paragraful 2 din Acordul de împrumut, Împrumutatul îi poate solicita Împrumutătorului să propună noi rate maxime ale dobânzii.

Vă asigurăm că în orice caz CE, în negocierile sale cu băncile, va face toate demersurile pentru a obține cel mai mic cost de finanțare.

Cu stimă,

Comunitatea Europeană

Comisia Europeană

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

DEPARTAMENTUL JURIDIC

(Va fi emisă cu antetul oficial al Ministerului)

[București, data]

Comisia Comunităților Europene

Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare

Direcția L - Operațiuni financiare, managementul programului și legătura cu IFI

Unitatea L3 - Managementul Programului împrumuturi și IFI

L-2920 Luxemburg

Subiect: Acordul de împrumut încheiat între Comunitatea Europeană (în calitate de Împrumutător) și România (în calitate de Împrumutat) și Banca Națională a României (în calitate de agent al Împrumutatului) pentru o sumă maximă de 5.000.000.000 euro

Stimați domni,

În calitatea mea de director al Departamentului Juridic al Ministerului Finanțelor Publice din România fac referire la Acordul de împrumut mai sus menționat și la anexele acestuia ce constituie parte integrantă a lui (denumite împreună în continuare Acordul de împrumut), încheiat între România (denumită în continuare Împrumutat) și Comunitatea Europeană (denumită în continuare Împrumutător) pe data de [▪] 2009.

Garantez că am toată competența necesară pentru a emite această opinie juridică în legătură cu Acordul de împrumut în numele Împrumutatului.

Am examinat originalele Acordului de împrumut. Am studiat, de asemenea, prevederile relevante din legile naționale și internaționale aplicabile Împrumutatului și agentului său, mandatele semnatarilor și alte documente pe care le-am considerat necesare sau adecvate. De asemenea, am efectuat și alte investigații și am analizat aspectele juridice pe care le-am considerat relevante pentru opinia exprimată prin prezenta.

Termenii utilizați și nedefiniți în această opinie vor avea semnificația stabilită în Acordul de împrumut.

Condiționat de cele de mai sus, opinia mea este că:

1. Conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, Guvernul, în numele României, este autorizat să contracteze obligații de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Finanțelor Publice, ce are atribuțiile de a contracta direct, în numele statului, și de a rambursa împrumuturile de stat, inclusiv costurile aferente acestora, în vederea susținerii balanței de plăți, și coroborat cu prevederile corespondente din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (denumite în continuare Norme metodologice) și modificate ulterior prin Hotărârea Guvernului nr. 468/2009.

2. În temeiul celor menționate mai sus și luând în considerare prevederile art. 5 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică și pe cele ale art. 29 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, Ministerul Finanțelor Publice, reprezentând Guvernul României, în numele României, și Banca Națională a României, acționând în calitate de agent în numele României, au negociat și încheiat Acordul de împrumut cu Comunitatea Europeană (în calitate de Împrumutător) pentru o sumă maximă de 5.000.000.000 euro.

3. Conform prevederilor pct. 4.1.i) alin. 7 din Normele metodologice, Memorandumul de înțelegere și Acordul de împrumut au fost semnate în mod corespunzător la [introduceți locul] pe data de [introduceți data] iunie 2009, în numele României, de domnul Gheorghe Pogea, ministrul finanțelor publice, în calitate de reprezentant legal al României, în baza mandatului deplin nr. [ ] emis în data de [ ] de Ministerul Afacerilor Externe, cu aprobarea domnului Traian Băsescu, Președintele României. Prin această semnare a Acordului de împrumut, Împrumutatul este angajat în mod valabil și irevocabil să îndeplinească toate obligațiile ce îi revin prin acesta. În mod special, prevederile Acordului de împrumut referitoare la stabilirea de contracte de finanțare în legătură cu tragerile sunt pe deplin valabile conform legii române.

4. În mod special, semnarea, transmiterea și derularea de către Împrumutat a Acordului de împrumut: (i) au fost autorizate în mod corespunzător prin toate consimțămintele, autorizațiile și aprobările necesare; și (ii) nu au încălcat și nu vor încălca nicio prevedere sau decizie aplicabilă a niciunei autorități competente.

5. Prin urmare, nimic din acest acord nu contravine sau nu limitează drepturile Împrumutatului de a efectua plăți punctuale și efective în valoare egală cu orice sumă datorată pentru principal, dobândă sau alte comisioane conform Acordului de împrumut.

6. Acordul de împrumut este întocmit în forma juridică corectă, în conformitate cu legile României, având efect obligatoriu împotriva Împrumutatului și agentului. Aplicarea dispozițiilor Acordului de împrumut nu contravine prevederilor obligatorii din legea română, ordinii publice din România, tratatelor internaționale sau principiilor general acceptate de drept internațional pe care Împrumutatul este obligat să le respecte.

7. Pentru a se asigura legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea Acordului de împrumut nu este necesară depunerea, înregistrarea sau evidențierea sa la nicio instanță sau autoritate din România.

8. Niciun fel de impozite, taxe, sau tarife impuse de România sau de orice autoritate fiscală a acesteia nu sunt datorate în legătură cu semnarea și executarea Acordului de împrumut și nici în legătură cu vreo plată sau transfer de principal, dobândă, comisioane ori alte sume datorate conform Acordului de împrumut.

9. Nu sunt necesare autorizații de control al schimbului și nu vor fi plătite niciun fel de taxe sau comisioane la transferul sumelor datorate conform Acordului de împrumut.

10. Cosemnarea Acordului de împrumut de către domnul Mugur Constantin Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, îl angajează în mod valabil și legal pe agent.

11. Alegerea legii engleze ca lege care să guverneze Acordul de împrumut este o alegere valabilă obligatorie pentru Împrumutat conform legii române.

12. Împrumutatul a acceptat în mod legal, efectiv și irevocabil jurisdicția exclusivă a Curții de Justiție a Comunităților Europene și Curții de Primă Instanță a Comunităților Europene în ceea ce privește Acordul de împrumut și orice decizie a acestor instanțe va fi definitivă și aplicabilă în România.

13. Nici Împrumutatul și niciuna dintre proprietățile sale nu sunt imune, pe motive de suveranitate sau pe alte motive, față de jurisdicția, confiscarea - înainte sau după judecare - ori executarea în legătură cu orice acțiune sau procedură ce ține de Acordul de împrumut, cu excepția acelor active ce aparțin proprietății publice a Împrumutatului, conform art. 136 din Constituția României, republicată, și art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

14. Ratificarea Memorandumului de înțelegere și a Acordului de împrumut s-a făcut prin Ordonanța de urgență a Guvernului [introduceți nr. data] în conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică și ale pct. 4.1.i) alin. 8 din Normele metodologice.

Prin urmare, în conformitate cu cele mentionate, Guvernul României a aprobat Memorandumul de înțelegere și Acordul de împrumut prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [ ] din data de [ ].

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [ ] din data de [ ] prin care se ratifică Memorandumul de înțelegere și Acordul de împrumut a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. [ ] din data de [ ] și transmisă spre ratificare Parlamentului României, în conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (5) din Constituția României, republicată.

15. Suma împrumutului, precizată în art. 1 din Acordul de împrumut, va fi primită de Împrumutat în rate, în conformitate cu Memorandumul de înțelegere și în termenii și condițiile stabilite în Acordul de împrumut și în contractele de finanțare.

16. În concluzie, Acordul de împrumut a fost corect semnat și toate obligațiile Împrumutatului ce decurg din Acordul de împrumut sunt valabile, obligatorii și aplicabile în termenii lor, nimic altceva nemaifiind necesar pentru ca acestea să creeze efecte.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...