Guvernul României

Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 67. -

(1) Comerciantul care în rețeaua de distribuție oferă spre vânzare produse/servicii trebuie să indice prețul de vânzare/tariful practicat și prețul pe unitatea de măsură, conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Prețurile de vânzare, prețurile pe unitatea de măsură și tarifele practicate se indică în mod vizibil, lizibil și fără echivoc prin marcare, etichetare și/sau afișare.

(3) Când livrarea produsului sau prestarea serviciului se face ulterior plății unui acont, comerciantul este obligat să elibereze consumatorului, la plata acontului, un document fiscal conform legislației în vigoare sau, după caz, un contract scris și să respecte condițiile contractuale.

(4) Comercianții care, potrivit legislației în vigoare, sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale vor elibera bonuri fiscale cumpărătorilor de produse/servicii.

C. Reguli privind indicarea cantității

Art. 68. -

(1) În funcție de tipul și caracteristicile produsului, pe ambalajul acestuia se vor indica vizibil, lizibil și fără echivoc dimensiunile sau numărul de articole (bucăți) conținute, cantitatea netă conținută, exprimată în unități de măsură recunoscute de autoritatea statului român în materie de metrologie.

(2) Obligativitatea indicării acestor date revine producătorului, ambalatorului sau, după caz, importatorului.

Art. 69. -

În cazul vânzărilor la distanță prin corespondență, orice comerciant care informează consumatorul asupra ofertei sale de produse prin intermediul cataloagelor, broșurilor sau al altor publicații tipărite este obligat ca pentru produsele preambalate să menționeze cantitatea netă conținută de fiecare ambalaj, prețul de vânzare, precum și prețul pe unitatea de măsură, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 70. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru produsele comercializate în vrac, care sunt cântărite sau măsurate în prezența consumatorului, dispozițiile art. 68 alin. (1) nu se aplică.

(2) Informațiile furnizate de aparatele de măsură utilizate pentru determinarea cantității produselor vândute în vrac trebuie să fie clare și vizibile pentru consumator.

D. Clauze abuzive

Art. 71. -

În calitate de parte contractantă consumatorii pot refuza încheierea contractelor care cuprind clauze definite ca abuzive, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 72. - Jurisprudență (1)

Pentru unele categorii de produse/servicii, în scopul asigurării unui echilibru între obligațiile și drepturile părților contractante și pentru a promova un mediu concurențial normal, Guvernul poate stabili contracte-tip cu caracter obligatoriu.

CAPITOLUL VII Sancțiuni

Art. 73. - Jurisprudență (1)

Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

1. desfășurarea oricărui exercițiu comercial cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu suspendarea activității comerciale până la data autorizării și cu amendă: Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

a) de la 200 lei la 500 lei pentru structurile de vânzare cu suprafață mică; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

b) de la 500 lei la 1.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafață medie;

c) de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafață mare;

d) de la 100 lei la 200 lei pentru comercianții ambulanți;

e) de la 500 lei la 1.000 lei pentru comercianții care practică vânzări în afara spațiilor comerciale și pentru cei care practică vânzări directe;

2. nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;

3. comercializarea de produse și servicii de piață, altele decât cele înscrise în autorizația de funcționare, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;

4. nerespectarea prevederilor art. 9, cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei;

5. oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 17, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurenței nr. 21/1996, republicată;

6. vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 18 lit. a)-g), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei și cu sistarea operațiunilor de lichidare;

7. nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) și ale art. 27 alin. (2), cu privire la notificare, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;

8. neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind justificarea situației care a motivat lichidarea, conform dispozițiilor cuprinse în art. 19 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;

9. nerespectarea prevederilor art. 20, 23 și 24, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei și cu sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz;

10. realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 27 alin. (1), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei și cu sistarea vânzărilor de soldare;

11. neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative, conform prevederilor art. 26 și 31, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;

12. nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (3) și ale art. 28 alin. (2), cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;

13. utilizarea denumirii "soldare/solduri/soldări" sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta nu este în legătură cu o operațiune de soldare astfel cum este definită de prezenta ordonanță, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei și cu interzicerea practicării acestei denumiri;

14. practicarea de vânzări sau de orice alte procedee prevăzute la art. 36, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, iar veniturile realizate din aceste practici se confiscă și se fac venit la bugetul de stat;

15. nerespectarea prevederilor art. 39, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

16. nerespectarea prevederilor art. 40, cu amendă de la 100 lei la 200 lei;

17. nerespectarea de către organizatorii de loterii publicitare a prevederilor art. 41 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, iar veniturile realizate ilicit din această practică se confiscă și se fac venit la bugetul de stat;

18. neprezentarea în termen a documentelor solicitate conform prevederilor art. 43 alin. (2), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

19. nerespectarea prevederilor art. 49, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

20. nerespectarea prevederilor art. 51, 54 și 56, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei;

21. nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (2), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;

22. exercitarea de activități de comerț cu ridicata și comerț cu amănuntul în aceeași structură de vânzare, respectiv suprafață de vânzare, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei și cu interzicerea uneia dintre cele două activități;

23. desfășurarea oricărui exercițiu comercial în perioada suspendării activității comerciale, cu amenda prevăzută la pct. 1 lit. a)-e), caz în care limitele minime și maxime se dublează, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activității comerciale și momentul constatării contravenției se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.

Art. 74. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

Sancțiunile prevăzute la art. 73 se pot aplica și persoanelor juridice, caz în care limitele minime și maxime ale amenzilor se dublează.

Art. 75. -

Împiedicarea sau obstrucționarea sub orice formă, de către comerciant sau de oricare altă persoană, a organelor autorităților administrației publice în exercitarea atribuțiilor lor privind controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Art. 76. -

Contravențiile prevăzute la art. 73 se constată și se sancționează de către:

a) organele de control abilitate ale primăriilor, pentru cele prevăzute la pct. 1-4, 6-11, 13 și 21-23; Modificări (1)

b) organele de control abilitate ale Ministerului Economiei și Finanțelor, pentru cele prevăzute la pct. 5, 6, 8-11, 13, 14, 17-19 și 22;

c) organele de control abilitate ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, pentru cele prevăzute la pct. 4, 12, 18, 20 și 21; Modificări (1)

d) organele de control abilitate ale poliției, pentru cele prevăzute la pct. 15, 16 și 18. Modificări (1)

Art. 77. -

Prevederile prezentei ordonanțe referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29.

Art. 78. - Jurisprudență (1)

În cazul repetării contravențiilor prevăzute la art. 73 pct. 1, 3, 6-11, 13, 22 și 23 într-un interval de 12 luni, chiar dacă amenda a fost plătită, precum și în cazul în care se încalcă în mod repetat dispozițiile legale privind liniștea și ordinea publică, primăriile vor suspenda activitatea comercială pe o perioadă de până la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă.

Art. 79. - Jurisprudență (1)

Sancțiunile aplicate de organele de control abilitate, conform prevederilor prezentei ordonanțe, vor fi aduse la cunoștință primăriilor în termen de 48 de ore de la aplicarea acestora.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 80. -

În cazul vânzărilor de lichidare și de soldare, atunci când acestea se efectuează în pierdere, conform prevederilor art. 17, costul de achiziție este deductibil din punct de vedere fiscal.

Art. 81. - Puneri în aplicare (1)

În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe comercianții care desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață sunt obligați să solicite autorizarea exercițiilor comerciale în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe.

Art. 82. -

Ministerul cu atribuții în domeniul comerțului interior, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor, va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe. Normele metodologice vor fi supuse spre aprobare Guvernului.

Art. 83. -

Ministerul cu atribuții în domeniul comerțului interior, în baza consultării cu alte organisme abilitate ale administrației publice, precum și cu organizațiile neguvernamentale, elaborează reglementări specifice cu privire la comercializarea produselor și serviciilor de piață.

Art. 84. -

Pentru realizarea unei baze de date privind rețeaua de distribuție și de prestări de servicii de piață autoritățile administrației publice locale vor transmite ministerului cu atribuții în domeniul comerțului interior informații privind rețeaua de distribuție, conform normelor stabilite de către acesta.

Art. 85. -

(1) Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanță și poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului.

(2) Valoarea amenzilor prevăzute la art. 73 și 75 se va actualiza prin hotărâre a Guvernului.

Art. 86. -

(1) Organele abilitate în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe vor stabili modalitățile concrete de colaborare.

(2) Administrațiile publice locale vor întreprinde acțiunile necesare în vederea aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe și a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(3) La solicitarea autorităților administrației publice interesate, Oficiul Național al Registrului Comerțului sau, după caz, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale vor pune gratuit la dispoziție acestora informațiile cu privire la înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților.

Art. 87. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

ANEXĂ

TABEL cu clasificarea activităților din economia națională

Cod CAEN1) Denumirea activității
5010 Comerț cu autovehicule
5020 Întreținerea și repararea autovehiculelor (fără reparații executate în întreprinderi organizate de tip industrial)
5030 Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule
5040 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente, și reparații
5050 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
5122 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
5132 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
5133 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
5134 Comerț cu ridicata al băuturilor
5135 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
5136 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
5138 Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
5139 Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun
5141 Comerț cu ridicata al produselor textile
5142 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
5143 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
5144 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete și produse de întreținere
5145 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
5146 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
5147 Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.
5151 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
5153 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții
5154 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor, de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
5155 Comerț cu ridicata al produselor chimice
5156 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
5185 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
5188 Comerț cu ridicata al mașinilor, accesoriilor și uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor
5190 Comerț cu ridicata al altor produse
5211 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
5212 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
5221 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
5222 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
5223 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
5224 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
5225 Comerț cu amănuntul al băuturilor
5226 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
5227 Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor alimentare
5231 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
5232 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
5233 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
5241 Comerț cu amănuntul al textilelor
5242 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
5243 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
5244 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic
5245 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electro-menajere, al aparatelor radio și televizoarelor
5246 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, cu articole din sticlă, cu cele pentru vopsit
5247 Comerț cu amănuntul al cărților, ziarelor și articolelor de papetărie
5248 Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
5250 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
5261 Comerț cu amănuntul prin corespondență
5262 Comerț cu amănuntul prin standuri în piețe
5263 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
5271 Reparații de încălțăminte și ale altor articole din piele
5272 Reparații de articole electrice de uz gospodăresc
5273 Reparații de ceasuri și bijuterii
5274 Alte reparații de articole personale n.c.a.
5530 Restaurante
5540 Baruri
5551 Cantine
5552 Alte unități de preparare a hranei
7020 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
7110 Închirierea autoturismelor și utilitarelor de capacitate mică
7133 Închirierea mașinilor și echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor
7140 Închirierea bunurilor personale și gospodărești n.c.a.
7250 Întreținerea și repararea mașinilor de birou, de contabilizat și a calculatoarelor
7470 Activități de întreținere și curățare a clădirilor
7481 Activități fotografice
7485 Activități de secretariat și traducere
9301 Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor
9302 Coafură și alte activități de înfrumusețare
9303 Activități de pompe funebre și similare
9304 Activități de întreținere corporală
9305 Alte activități de servicii personale n.c.a.
9500 Activități ale personalului angajat în gospodării particulare

1) Conform Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 și 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...