Parlamentul României

Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice

Modificări (3), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 martie 2000
Formă aplicabilă de la 08 mai 2009 până la 17 martie 2014, fiind înlocuită prin republicarea (r3) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 18 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Se înființează Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, în scopul instituționalizării dialogului social dintre persoanele vârstnice și autoritățile publice, pentru protecția drepturilor și libertăților acestor persoane.

Art. 2. -

Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul București.

Art. 3. -

Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi, cât și ale regulamentului propriu de organizare și funcționare.

CAPITOLUL II Atribuțiile Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice

Art. 4. -

Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice are, în principal, următoarele atribuții:

a) sprijină instituțiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale a Persoanelor Vârstnice și urmărește realizarea lor;

b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continuă a condițiilor de viață a persoanelor vârstnice;

c) urmărește aplicarea reglementărilor legale privind persoanele vârstnice și sesizează organele competente despre abaterile constatate;

d) formulează teme de cercetare și contractează elaborarea de studii sociologice privind viața persoanelor vârstnice cu instituții și unități specializate în domeniu, realizează analize proprii și elaborează puncte de vedere referitoare la îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;

e) avizează proiecte de acte normative care privesc persoanele vârstnice, avizul fiind consultativ;

f) sprijină organizarea asociativă a persoanelor vârstnice și participarea lor activă la viața socială;

g) reprezintă persoanele vârstnice din România în relațiile cu organizații similare din alte țări sau cu organizații internaționale ale persoanelor vârstnice;

h) participă, în calitate de reprezentant al societății civile privind persoanele vârstnice, în grupuri de lucru, consilii și comitete organizate la nivel național, local și în cadrul ministerelor, al agențiilor și al instituțiilor asimilate acestora, alături de alți parteneri sociali și guvernamentali, care analizează și propun măsuri ce privesc îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;

i) îl informează pe Președintele României, pe primul-ministru, conducerile organelor administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției sociale, prefecții și primarii, în legătură cu aspecte ce privesc riscurile și situația de criză în care se găsesc unele persoane vârstnice; Modificări (2)

j) întreține relații permanente de colaborare cu reprezentanții mass-media, pentru informarea populației cu privire la problematica persoanelor vârstnice.

CAPITOLUL III Organizarea și structura Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice

Art. 5. -

Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice are următoarea componență:

a) președinții consiliilor județene ale persoanelor vârstnice și ai sectoarelor municipiului București;

b) președinții sau vicepreședinții organizațiilor centrale reprezentative ale pensionarilor a căror stare de sănătate le permite să participe permanent la acțiunile stabilite;

c) câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, al Ministerului Sănătății, al Ministerului Economiei, al Ministerului Finanțelor Publice, al Ministerului Administrației și Internelor, al Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, al Institutului Național de Statistică, al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, desemnat de conducerea autorității publice respective.

Art. 6. -

(1) Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice are un președinte și 2 vicepreședinți.

(2) Președintele și vicepreședinții Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se desemnează pe o perioadă de 4 ani, dintre membrii prevăzuți la art. 5 lit. b), fără posibilitatea reînnoirii mandatului de președinte, respectiv de vicepreședinte. Modificări (1)

Art. 7. -

Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

a) au cetățenie română și domiciliul în România;

b) au capacitate deplină de exercițiu;

c) nu au suferit condamnări pentru infracțiuni de drept comun săvârșite cu intenție; Modificări (1)

d) nu prezintă afecțiuni de sănătate care ar putea împiedica participarea la acțiunile organizate.

Art. 8. -

Membrii Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, prevăzuți la art. 5 lit. a) și b), sunt verificați individual de comisia prevăzută la art. 29 înainte de dobândirea acestei calități, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7.

Art. 9. - Modificări (1)

Durata mandatului membrilor Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reînnoit, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7.

Art. 10. -

(1) Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice se consideră legal constituit la data la care două treimi din numărul membrilor săi au fost confirmate.

(2) Până la data constituirii unui nou Consiliu Național al Persoanelor Vârstnice, dar nu mai târziu de 3 luni de la încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior își continuă activitatea. Modificări (1)

Art. 11. -

(1) Calitatea de membru al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice încetează în următoarele situații:

a) la expirarea mandatului;

b) în caz de deces;

c) în caz de demisie;

d) în caz de revocare de către cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. c);

e) în cazul în care nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 7.

(2) Procedura revocării din calitatea de membru al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se stabilește prin regulamentul propriu de organizare și funcționare.

Art. 12. -

În situațiile prevăzute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmată potrivit prevederilor art. 8.

Art. 13. - Modificări (1)

Membrii comisiei permanente a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se desemnează dintre persoanele prevăzute la art. 5 lit. b) și c), astfel încât organizațiile centrale reprezentative ale pensionarilor să aibă în mod obligatoriu câte un reprezentant.

Art. 14. -

(1) Prin regulamentul de organizare și funcționare, în structura Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice pot fi constituite și pot funcționa comisii de specialitate pentru analizarea și inițierea de propuneri, în vederea soluționării problemelor ce privesc persoanele vârstnice.

(2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnați dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

CAPITOLUL IV Funcționarea și conducerea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice

Art. 15. -

Funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se asigură de:

a) plenul consiliului;

b) comisia permanentă;

c) președinte.

Art. 16. -

(1) Plenul Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se întrunește semestrial în sesiuni ordinare și, ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel puțin unei pătrimi din numărul membrilor săi.

(2) Lucrările plenului se desfășoară în ședințe publice, în afara cazurilor expres stabilite de comisia permanentă.

Art. 17. -

Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice și are următoarele atribuții principale:

a) alege președintele și cei 2 vicepreședinți, în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (2);

b) alege membrii comisiei permanente;

c) aprobă componența comisiilor de specialitate;

d) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;

e) aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie, precum și raportul privind execuția bugetară;

f) aprobă raportul anual privind activitatea desfășurată de membrii săi;

g) aprobă planul de acțiuni pentru perioada următoare.

Art. 18. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale plenul adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.

(2) Sesiunile plenului se pot desfășura numai în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

(3) Membrii plenului și ai comisiei permanente nu pot delega votul.

Art. 19. -

(1) Comisia permanentă a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice este alcătuită din președinte, 2 vicepreședinți și 10 membri. Președintele Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice este și președintele comisiei permanente.

(2) Comisia permanentă asigură conducerea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice în intervalul dintre ședințele plenului și adoptă hotărâri cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, urmând ca acestea să fie ratificate ulterior de către plen. Modificări (1)

(3) Comisia permanentă se întrunește în ședințe de lucru cel puțin o dată pe lună și are următoarele atribuții principale:

a) aduce la îndeplinire hotărârile adoptate de Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice;

b) adoptă hotărâri între sesiunile plenului, în prezența președintelui și a cel puțin 8 membri;

c) soluționează problemele curente apărute între sesiunile plenului;

d) pregătește desfășurarea în bune condiții a sesiunilor plenului;

e) aprobă statul de funcții și structura organizatorică a secretariatului tehnic.

(4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

(5) Președintele Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice beneficiază de o indemnizație lunară al cărei cuantum este egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar vicepreședinții beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 75% din indemnizația președintelui. Membrii comisiei permanente beneficiază de o indemnizație lunară al cărei cuantum este de 50% din indemnizația președintelui. Modificări (3), Referințe (1)

Art. 20. -

Atribuțiile președintelui și ale vicepreședinților Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se stabilesc prin regulamentul său de organizare și funcționare.

Art. 21. -

Președintele Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice reprezintă consiliul în relațiile cu terții, potrivit hotărârilor luate de comisia permanentă și de plen.

Art. 22. -

(1) Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, comisia permanentă și comisiile de specialitate își desfășoară activitatea cu sprijinul secretariatului tehnic, format din 12 persoane, încadrate în muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Secretariatul tehnic este condus de un director general și are un contabil-șef.

(3) Angajații secretariatului tehnic nu pot fi membri ai Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

(4) Salarizarea angajaților secretariatului tehnic se realizează la nivelul prevăzut de dispozițiile legale pentru aparatul ministerelor.

(5) Atribuțiile secretariatului tehnic sunt stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, iar repartizarea lor pe funcțiile de conducere și execuție se realizează prin fișa postului.

(6) Secretariatul tehnic asigură, în principal, lucrările de secretariat pentru desfășurarea activității plenului, a comisiei permanente și a comisiilor de specialitate ale Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, precum și cele necesare acțiunilor de relaționare cu Guvernul, instituțiile publice centrale și locale, prefecturi, consilii județene și locale, cu reprezentanți ai societății civile care au atribuții și preocupări în domeniul protecției persoanelor vârstnice; administrează și gestionează fondurile pe care le are la dispoziție, monitorizează execuția bugetară în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat.

Art. 23. -

(1) Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul să solicite de la orice persoană juridică de drept public sau privat datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor consiliului, iar aceste persoane au obligația să le transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare.

(2) Păstrarea și folosirea datelor și a informațiilor se vor face cu respectarea confidențialității stabilite de emitent.

Art. 24. -

(1) La nivelul județelor și al sectoarelor municipiului București se înființează și funcționează câte un consiliu al persoanelor vârstnice, îndeplinind atribuțiile stabilite în regulamentul propriu de organizare și funcționare.

(2) Consiliul persoanelor vârstnice prevăzut la alin. (1) se constituie din toți președinții organizațiilor pensionarilor și persoanelor vârstnice județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, cu personalitate juridică sau care sunt afiliate la una dintre organizațiile centrale reprezentative ale pensionarilor, membră a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice. Modificări (1)

(3) Conducerea consiliilor județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București, este asigurată de un președinte și de un vicepreședinte și se desfășoară prin aportul voluntar al celorlalți membri ai acestora.

(4) Președintele, vicepreședintele și membrii consiliilor județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București, se aleg pe o perioadă de 2 ani, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 7.

(5) Președinții consiliilor județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București, beneficiază, trimestrial, de o indemnizație la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, iar vicepreședinții, de o indemnizație trimestrială în cuantum de 75% din acesta.

Art. 25. -

(1) Pentru soluționarea pe plan central a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul aparatului de specialitate al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale vor fi desemnate persoane care vor asigura colaborarea permanentă cu Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice.

(2) Pentru soluționarea pe plan local a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul fiecărei direcții de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, este desemnată persoana care asigură colaborarea permanentă cu consiliile județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București.

Art. 26. -

Prefecturile, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale vor sprijini consiliile județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București, precum și Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice pentru repartizarea sediilor necesare desfășurării activității.

CAPITOLUL V Finanțarea activităților

Art. 27. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice și ale consiliilor județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București, se asigură din donații, sponsorizări, alte activități nonprofit, realizate în condițiile legii, precum și din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate pentru: Modificări (1)

a) cheltuieli de personal, materiale și capital pentru secretariatul tehnic al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;

b) plata indemnizațiilor președintelui și vicepreședinților Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, precum și ale membrilor comisiei permanente și ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București; Modificări (1)

c) cheltuieli de transport, diurnă și cazare pentru membrii Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, în cuantumurile stabilite de dispozițiile legale;

d) cheltuieli materiale și servicii pentru funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, precum și a comisiei permanente și a consiliilor județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București;

e) cheltuieli de capital pentru dotarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice și a consiliilor județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București.

(3) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în calitate de ordonator principal de credite, asigură Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice fondurile pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2), pe baza documentelor justificative, potrivit legii. În cazul consiliilor județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București, aceste documente se elaborează sub coordonarea metodologică a direcțiilor de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(4) Președintele Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice și președinții consiliilor județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București, răspund de cheltuirea sumelor alocate de la bugetul de stat, potrivit destinațiilor reglementate la alin. (2).

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 28. -

(1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organizațiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregătire pentru înființarea și organizarea primului Consiliu Național al Persoanelor Vârstnice.

(2) În sensul prezentei legi, prin organizație centrală reprezentativă a pensionarilor se înțelege organizația care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are minimum 75.000 de membri cotizanți;

b) are cel puțin 15 filiale la nivel de județ și, respectiv, al municipiului București;

c) desfășoară în mod constant acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice dezavantajate.

Art. 29. -

Comisia de pregătire pentru înființarea și organizarea primului Consiliu Național al Persoanelor Vârstnice este formată din 15 membri, câte 2 din partea organizațiilor centrale ale pensionarilor, și este condusă de ministrul muncii, familiei și protecției sociale.

Art. 30. -

Comisia de pregătire pentru înființarea și organizarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuții:

a) confirmă membrii primului Consiliu Național al Persoanelor Vârstnice, la propunerea consiliilor județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București și, respectiv, a organizațiilor centrale ale pensionarilor;

b) elaborează proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;

c) convoacă plenul Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice în prima ședință.

Art. 31. -

Comisia de pregătire pentru înființarea și organizarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice își încetează activitatea la prima ședință a plenului consiliului, a cărei dată de desfășurare nu poate depăși 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 32. - Modificări (1)

La expirarea mandatului de 4 ani al membrilor Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, secretariatul tehnic preia atribuțiile comisiei de pregătire prevăzute la art. 29, pentru înființarea unui nou consiliu, și se preocupă ca, într-o perioadă de cel mult 3 luni, acesta să se valideze.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 71/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, care nu au fost încorporate în forma republicată a Legii nr. 16/2000 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr. 71/2008:

"

Art. II. -

În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, plenul Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice va lua măsurile legale necesare pentru modificarea și adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice în conformitate cu prevederile prezentei legi."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...