Suspendarea raportului de serviciu | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu -
SECȚIUNEA a 2-a
Suspendarea raportului de serviciu

Art. 94. - Referințe (1), Jurisprudență

(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcționarul public se află în una dintre următoarele situații: Jurisprudență, Reviste (2)

a) este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică, pentru perioada respectivă, cu excepțiile prevăzute la art. 34; Modificări (4), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) este încadrat la cabinetul unui demnitar; Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (1)

c) este desemnat de către autoritatea sau instituția publică să desfășoare activități în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituții internaționale, pentru perioada respectivă;

d) desfășoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (1)

e) efectuează stagiul militar*), serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;

f) este arestat preventiv; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

g) efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcționarul public nu se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum și pentru însoțirea soțului sau, după caz, a soției ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în condițiile legii;

h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare de o lună, în condițiile legii; Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (2)

i) carantină, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (1)

j) concediu de maternitate, în condițiile legii;

k) este dispărut, iar dispariția a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă; Modificări (1), Reviste (1)

l) forța majoră; Reviste (1)

m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h); Respingeri de neconstituționalitate (20), Jurisprudență, Reviste (6)

n) pe perioada cercetării administrative, în situația în care funcționarul public care a săvârșit o abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, la propunerea motivată a comisiei de disciplină; Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

o) în alte cazuri expres prevăzute de lege. Reviste (1)

(2) În termen de 15 zile calendaristice înainte de data încetării motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de data luării la cunoștință de motivul încetării suspendării de drept, funcționarul public este obligat să informeze în scris persoana care are competența legală de numire în funcția publică despre acest fapt. Neinformarea persoanei care are competența legală de numire în funcția publică atrage încetarea de drept a raportului de serviciu al funcționarului public, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. f), h), i), k) și l). Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Persoana care are competența legală de numire în funcția publică are obligația să asigure, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), condițiile necesare reluării activității de către funcționarul public. Jurisprudență, Reviste (2)

*) A se vedea Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006, lege care a abrogat Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare.

Art. 95. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Raportul de serviciu se suspendă la inițiativa funcționarului public în următoarele situații: Jurisprudență

a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condițiile legii; Jurisprudență

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; Jurisprudență

c) desfășurarea unei activități în cadrul unor organisme sau instituții internaționale, în alte situații decât cele prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. c);

d) pentru participare la campania electorală; Jurisprudență

e) pentru participarea la grevă, în condițiile legii.

(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcționarului public, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) și la art. 94 alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună și 3 ani. Modificări (4), Jurisprudență

(3) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data când se solicită suspendarea, cu excepția situației prevăzute la alin. (1) lit. e), când cererea de suspendare se face cu 48 de ore înainte de declanșarea grevei. Jurisprudență

(4) Suspendarea raportului de serviciu se constată în cazurile prevăzute la alin. (1) și la art. 94 alin. (1), precum și în alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se aprobă în cazul prevăzut la alin. (2), prin act administrativ al persoanei care are competența numirii în funcția publică. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Dispozițiile art. 94 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și pentru cazurile prevăzute la alin. (1) și (2). Jurisprudență

Art. 96. - Jurisprudență

(1) Reluarea activității se dispune prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică. Jurisprudență

(2) Actul administrativ prin care se constată, respectiv se aprobă suspendarea raportului de serviciu, precum și cel prin care se dispune reluarea activității de către funcționarul public se comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii.

(3) Pe perioada suspendării raportului de serviciu autoritățile și instituțiile publice au obligația să rezerve postul aferent funcției publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioadă determinată, în condițiile legii. Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale funcționarilor publici nu pot înceta și nu pot fi modificate decât din inițiativa sau cu acordul funcționarului public în cauză. Jurisprudență

(4) Perioada suspendării raporturilor de serviciu în condițiile art. 94 alin. (1) lit. c) și art. 95 alin. (1) lit. c) se consideră vechime în funcția publică. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre neconstituționalitatea suspendării raportului de munca al funcționarului public care a săvârșit o abatere disciplinară - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 166/ 27.03.2018 pronunțată de către Curtea Constituțională (CCR) s-a admis excepția de neconstituționalitate formulată într-un dosar, CCR constatând cu unanimitate de voturi că “prevederile art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sunt neconstituționale”.
Decizia CCR nr. 166/ 27.03.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 437/23.05.2018 și menționăm faptul că, potrivit art.147 alin.4 din Constituție, de la data publicării (în cazul de față de la data de 23.05.2018) decizia CCR este general obligatorie și are putere numai pentru viitor.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici
Drepturile funcționarilor publici
Îndatoririle funcționarilor publici
Perfecționarea profesională a funcționarilor publici
Recrutarea funcționarilor publici
Perioada de stagiu
Numirea funcționarilor publici
Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Sistemul de promovare rapidă în funcția publică
Modificarea raportului de serviciu
Suspendarea raportului de serviciu
Încetarea raportului de serviciu
Reviste:
Considerații privind despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său de muncă a fost suspendat de către angajator - art. 52 alin. (2) din Codul muncii
Abrogarea normelor legale referitoare la suspendarea raportului de serviciu al funcționarului public ca urmare a trimiterii în judecată. Neconstituționalitate/The repealing of the legal provisions concerning the suspension of the public officer‘s employment relation pursuant to the initiation of the court proceedings. Non-constitutionality
Răspunderea penală a funcționarilor publici
Suspendarea de drept a funcționarului public. Aplicarea jurisprudenței Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului
Statutul liderilor de sindicat între protecția necesară și prezumția de abuz din partea angajatorului: art. 50 lit. e) din Codul muncii
Unele considerații privind cercetarea disciplinară a funcționarilor publici
Invocarea efectului direct al Directivei nr. 2003/88/CE anterior modificării art. 145 alin. (2) din Codul muncii într-un litigiu având ca obiect plata indemnizației de concediu
Președintele trimite proiectul de modificare a Legii funcționarilor publici înapoi la Parlament
Funcționarii publici, demiși doar la o decizie definitivă a instanței, nu la trimiterea în judecată
Este constituțională suspendarea raportului de muncă al funcționarului public care a săvârșit o abatere disciplinară?
;
se încarcă...