Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL VII Acorduri colective Comisii paritare CAPITOLUL IX Modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu

CAPITOLUL VIII Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici Practică judiciară (4)

Art. 75. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (15), Reviste (4), Doctrină (2)

Încălcarea de către funcționarii publici, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.

Art. 76. - Practică judiciară (4), Reviste (1)

(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanței judecătorești, în condițiile legii, împotriva autorității sau instituției publice care a emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim. Practică judiciară (3)

(2) În cazul în care acțiunea se admite și se constată vinovăția funcționarului public, persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau instituția publică. Reviste (1)

(3) Răspunderea juridică a funcționarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat prevederile legale și procedurile administrative aplicabile autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea. Reviste (1)

Art. 77. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Reviste (3), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (2)

(1) Încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acestora. Jurisprudență (2), Practică judiciară (13), Reviste (3), Comentarii expert (1)

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Reviste (1)

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; Jurisprudență (1), Practică judiciară (9)

b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor; Jurisprudență (1), Practică judiciară (15)

c) absențe nemotivate de la serviciu; Practică judiciară (2)

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru; Practică judiciară (3)

e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal; Practică judiciară (3)

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter; Practică judiciară (2), Reviste (1)

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea; Practică judiciară (11), Reviste (1)

h) desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic; Practică judiciară (1)

i) refuzul de a îndeplini atribuțiile de serviciu; Practică judiciară (4)

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici; Jurisprudență (1), Practică judiciară (26), Reviste (1)

k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcției publice și funcționarilor publici. Practică judiciară (8)

(3) Sancțiunile disciplinare sunt: Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (3)

a) mustrare scrisă; Practică judiciară (16), Reviste (1)

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni; Practică judiciară (23)

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcția publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de până la un an; Modificări (1), Practică judiciară (4), Reviste (1)

e) destituirea din funcția publică. Practică judiciară (5)

(4) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcționarului public, precum și de existența în antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate în condițiile prezentei legi. Practică judiciară (12), Reviste (1)

(5) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii abaterii disciplinare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (7), Reviste (3)

(6) În cazul în care fapta funcționarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară și ca infracțiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau până la data la care instanța judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal. Modificări (1), Practică judiciară (2)

(7) Pe perioada cercetării administrative, în situația în care funcționarul public care a săvârșit o abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, conducătorul autorității sau instituției publice are obligația de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influența cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcționarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorității ori instituției publice. Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Reviste (6)

Art. 78. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (10), Reviste (2)

(1) Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. a) se poate aplica direct de către persoana care are competența legală de numire în funcția publică. Practică judiciară (13), Reviste (1)

(2) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b) -e) se aplică de persoana care are competența legală de numire în funcția publică, la propunerea comisiei de disciplină. Practică judiciară (7)

(3) Sancțiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârșite și după audierea funcționarului public. Audierea funcționarului public trebuie consemnată în scris, sub sancțiunea nulității. Refuzul funcționarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declarație privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal. Practică judiciară (20), Reviste (3)

Art. 79. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (2), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

(1) Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare și propunerea sancțiunii disciplinare aplicabile funcționarilor publici din autoritățile sau instituțiile publice se constituie comisii de disciplină. Practică judiciară (4)

(2) Din comisia de disciplină face parte și un reprezentant al organizației sindicale reprezentative sau, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorității funcționarilor publici pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat. Practică judiciară (4)

(3) Comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulți membri și, după caz, poate solicita compartimentelor de control din cadrul autorităților sau instituțiilor publice să cerceteze faptele sesizate și să prezinte rezultatele activității de cercetare.

(4) Comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici este compusă din 5 înalți funcționari publici, numiți prin decizia primului-ministru, la propunerea ministrului internelor și reformei administrative. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(5) Modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Reviste (1)

Art. 80. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (25), Reviste (1), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

Funcționarul public nemulțumit de sancțiunea aplicată se poate adresa instanței de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziției de sancționare.

Art. 81. - Practică judiciară (4)

(1) Pentru evidențierea situației disciplinare a funcționarului public, Agenția Națională a Funcționarilor Publici va elibera un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o administrează.

(2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancțiunile disciplinare aplicate funcționarului public și care nu au fost radiate în condițiile legii.

(3) Cazierul administrativ este necesar în următoarele cazuri:

a) desemnarea unui funcționar public ca membru în comisia de concurs pentru recrutarea funcționarilor publici; Practică judiciară (1)

b) desemnarea unui funcționar public în calitate de președinte și membru în comisia de disciplină;

c) desemnarea unui funcționar public ca membru în comisia paritară;

d) ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici sau categoriei funcționarilor publici de conducere; Practică judiciară (1)

e) în orice alte situații prevăzute de lege.

(4) Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:

a) funcționarului public interesat;

b) conducătorului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea;

c) președintelui comisiei de disciplină;

d) altor persoane prevăzute de lege.

Art. 82. - Practică judiciară (2), Reviste (1)

(1) Sancțiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează: Jurisprudență (1)

a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. a); Practică judiciară (3)

b) în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b) -d); Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

c) în termen de 7 ani de la aplicare, sancțiunea prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. e). Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Radierea sancțiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se constată prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (1)

Art. 83. - Practică judiciară (1)

(1) Răspunderea contravențională a funcționarilor publici se angajează în cazul în care aceștia au săvârșit o contravenție în timpul și în legătură cu sarcinile de serviciu. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii funcționarul public se poate adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul autoritatea sau instituția publică în care este numit funcționarul public sancționat.

Art. 84. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (63), Reviste (9), Doctrină (1), Referințe în cărți (2)

Răspunderea civilă a funcționarului public se angajează: Practică judiciară (1)

a) pentru pagubele produse cu vinovăție patrimoniului autorității sau instituției publice în care funcționează; Jurisprudență (1), Practică judiciară (19), Reviste (9), Doctrină (1)

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit; Practică judiciară (28), Reviste (7), Comentarii expert (1)

c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituția publică, în calitate de comitent, unor terțe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Modificări (1), Practică judiciară (8), Reviste (2)

Art. 85. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (54), Reviste (8), Doctrină (1)

(1) Repararea pagubelor aduse autorității sau instituției publice în situațiile prevăzute la art. 84 lit. a) și b) se dispune prin emiterea de către conducătorul autorității sau instituției publice a unui ordin sau a unei dispoziții de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situația prevăzută la lit. c) a aceluiași articol, pe baza hotărârii judecătorești definitive și irevocabile. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (37), Reviste (10), Doctrină (1)

(2) Împotriva ordinului sau dispoziției de imputare funcționarul public în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ. Jurisprudență (2), Practică judiciară (11), Reviste (2), Doctrină (2)

(3) Dreptul conducătorului autorității sau instituției publice de a emite ordinul sau dispoziția de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei. Practică judiciară (5), Reviste (4)

Art. 86. - Practică judiciară (6), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

(1) Răspunderea funcționarului public pentru infracțiunile săvârșite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuțiile funcției publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(2) În cazul în care funcționarul public este trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h), persoana care are competența legală de numire în funcția publică va dispune suspendarea funcționarului public din funcția publică pe care o deține. Respingeri de neconstituționalitate (14), Practică judiciară (15), Reviste (4)

(3) Dacă instanța judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din funcția publică încetează, iar funcționarul public respectiv își va relua activitatea în funcția publică deținută anterior și îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Reviste (4)

(4) În situația în care nu sunt întrunite condițiile pentru angajarea răspunderii penale, iar fapta funcționarului public poate fi considerată abatere disciplinară, va fi sesizată comisia de disciplină competentă.

(5) De la momentul începerii urmăririi penale, în situația în care funcționarul public poate influența cercetarea, persoana care are competența numirii în funcția publică are obligația să dispună mutarea temporară a funcționarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a autorității ori instituției publice. Modificări (1), Practică judiciară (3)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...