Parlamentul României

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

Modificări (24), Puneri în aplicare (4), Acțiuni admise (6), Acțiuni respinse (64), Referințe (466), Derogări (11), Cărți (4), Reviste (47), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 ianuarie 2000
Formă aplicabilă de la 29 mai 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 8 din 9

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(2) La solicitarea funcționarului public, instanța care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia în funcția publică deținută. Jurisprudență (32), Reviste (1)

CAPITOLUL X Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 107. - Modificări (2), Jurisprudență (20), Reviste (1)

Funcțiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate și instituție publică, în parte, de conducătorul acesteia ori prin hotărâre a consiliului județean sau, după caz, a consiliului local, pe baza activităților prevăzute la art. 2 alin. (1) și (3) și cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Jurisprudență (5), Reviste (1)

Art. 108. - Jurisprudență (8)

În unitățile administrativ-teritoriale în care persoanele aparținând unei minorități naționale dețin o pondere de peste 20% unii funcționari publici din serviciile care au contacte direct cu cetățenii vor cunoaște și limba minorității naționale respective. Jurisprudență (1)

Art. 109. - Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (9), Jurisprudență (366), Reviste (4), Referințe în cărți (1)

Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcționarului public sunt de competența instanțelor de contencios administrativ, cu excepția situațiilor pentru care este stabilită expres prin lege competența altor instanțe. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Art. 110. - Jurisprudență (3)

Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 5 alin. (1) au obligația de a armoniza statutele speciale cu prevederile prezentei legi, cu consultarea și avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 111. - Jurisprudență (4), Reviste (1)

(1) Autoritățile și instituțiile publice care au prevăzute în statele de funcții posturi de natură contractuală, care presupun exercitarea unor atribuții dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (3), au obligația de a stabili funcții publice în condițiile art. 107. Modificări (2), Jurisprudență (5)

(2) Funcțiile publice vacante, funcțiile publice de conducere, precum și funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, stabilite potrivit alin. (1), se ocupă în condițiile prezentei legi. Jurisprudență (2)

(3) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală care au fost stabilite și avizate ca funcții publice vor fi numite în funcții publice de execuție dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 54 și condițiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei și gradului profesional ale funcției publice. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (5)

(4) Drepturile salariale ale persoanelor care ocupă funcții publice în condițiile alin. (3) se stabilesc potrivit salarizării funcțiilor publice în care au fost numite. Jurisprudență (1)

Art. 112. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

(1) Numărul total al funcțiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice, cu excepția funcțiilor publice de secretar al unității administrativ-teritoriale și de șef al oficiului prefectural, este de maximum 12% din numărul total al funcțiilor publice. Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență (6)

(2) Prin excepție, în cadrul aparatului propriu al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și al instituțiilor publice subordonate acestora, ponderea funcțiilor publice de conducere se poate stabili, pe baza justificării autorității sau instituției publice, la maximum 15% din numărul total al funcțiilor publice. Jurisprudență (1)

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) al art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, aparatul propriu al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și al instituțiilor publice subordonate acestora.

Art. 113. -

Programele organizate pentru obținerea statutului de manager public potrivit art. 70 alin. (1) lit. a) sunt programele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare.

Art. 114. - Referințe (1), Jurisprudență (6)

Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și autorităților administrative autonome.

Art. 115. -

Prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (1), comisia de recrutare se constituie în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, astfel:

a) un membru numit pe o perioadă de un an și jumătate;

b) un membru numit pe o perioadă de 3 ani;

c) un membru numit pe o perioadă de 4 ani și jumătate;

d) un membru numit pe o perioadă de 6 ani;

e) un membru numit pe o perioadă de 7 ani și jumătate;

f) un membru numit pe o perioadă de 9 ani;

g) un membru numit pe o perioadă de 10 ani și jumătate.

Art. 116. - Jurisprudență (1)

Cauzele având ca obiect litigii de muncă în care una dintre părți are calitatea de funcționar public, aflate pe rolul instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentului statut, vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanței.

Art. 117. - Acțiuni admise (1), Jurisprudență (114), Reviste (10)

Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile legislației muncii, precum și cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legislației specifice funcției publice.

Art. 118. - Jurisprudență (2)

La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziții contrare se abrogă.

ANEXĂ Jurisprudență (9)

LISTA
cuprinzând funcțiile publice

I. Funcții publice generale

A. Funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

1. secretar general al Guvernului;

2. secretar general adjunct al Guvernului;

3. secretar general din ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale;

4. secretar general adjunct din ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale;

5. prefect;

6. subprefect;

7. inspector guvernamental.

B. Funcții publice de conducere

1. director general din cadrul autorităților administrative autonome, al ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale;

2. director general adjunct din cadrul autorităților administrative autonome, din aparatul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale;

3. secretar al județului și al municipiului București;

4. director din cadrul autorităților administrative autonome, din aparatul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, director executiv în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și în cadrul autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora; Modificări (4)

5. director adjunct din cadrul autorităților administrative autonome, din aparatul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, director executiv adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și în cadrul autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora; Modificări (4)

6. secretar al municipiului, al sectorului municipiului București, al orașului și comunei;

7. șef serviciu;

8. șef birou.

C. Funcții publice de execuție

1. consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector;

2. referent de specialitate;

3. referent.

NOTĂ:

1. Funcțiile publice generale, altele decât cele prevăzute la pct. I, se stabilesc cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

2. Funcțiile publice prevăzute la lit. B pct. 1 și 2 se pot stabili și în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală care au un număr de minimum 150 de posturi.

3. Funcțiile publice de conducere prevăzute la lit. B pct. 7 și 8, precum și funcțiile publice de execuție prevăzute la lit. C pot fi funcții publice de stat, teritoriale sau locale.

II. Funcții publice specifice

A. Funcții publice de conducere

1. arhitect-șef.

B. Funcții publice de execuție

1. inspector de concurență;

2. inspector vamal;

3. inspector de muncă;

4. controlor delegat;

5. expert în tehnologia informațiilor și a telecomunicațiilor;

6. comisar.

C. Alte funcții publice specifice

1. manager public.

NOTĂ:

Funcțiile publice specifice, altele decât cele prevăzute la pct. II, se pot stabili de autoritățile și instituțiile publice, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. IV-XIV din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, care nu au fost cuprinse în forma republicată a Legii nr. 188/1999 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr. 251/2006*):

"

Art. IV. -

(1) Prin excepție de la dispozițiile prezentei legi, în cursul anului 2006, pot participa la concursul organizat pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.**)

(2) Până la adoptarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege***), concursul organizat pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici este gestionat de comisia de recrutare a înalților funcționari publici numită prin Decizia Primului-Ministru nr. 38/2006 privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru recrutarea înalților funcționari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006.

(3) Prin excepție de la dispozițiile prezentei legi, pot ocupa o funcție publică din categoria înalților funcționari publici persoanele care au promovat examenul de atestare, precum și persoanele care au intrat în categoria înalților funcționari publici în condițiile alin. (1).

(4) Funcționarii publici care ocupă o funcție publică din categoria înalților funcționari publici în condițiile alin. (3) și funcționarii publici care ocupă o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu îndeplinesc condiția prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege****), au obligația de a îndeplini această condiție în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sub sancțiunea eliberării din funcția publică.

(5) Condiția prevăzută la art. 511 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege*****), nu este obligatorie, pentru recrutarea funcționarilor publici de conducere, în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere, precum și pentru funcționarii publici care ocupă o funcție publică de conducere, pe o perioadă de 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(6) Funcționarii publici prevăzuți la alin. (5) sunt obligați să îndeplinească condiția prevăzută la art. 511 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege*****), în termenul prevăzut, sub sancțiunea eliberării din funcția publică.

Art. V. -

(1) Secretarii de comune care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare juridice sau administrative își pot păstra funcția publică, cu obligația ca în termen de 3 ani să absolve o formă de învățământ superior de lungă durată în specialitate juridică sau administrație publică, sub sancțiunea eliberării din funcție.

(2) În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de secretar al comunei nu se prezintă persoane care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la alin. (1) și/sau condițiile de vechime în specialitatea studiilor juridice ori administrative, pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții. În această situație, ocuparea funcției publice de secretar se face pe perioadă determinată, cu obligația organizării anuale a concursului pentru ocuparea acesteia.

Art. VI. -

Condiția prevăzută la art. 511 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege*****), se consideră îndeplinită pentru funcționarii publici care au absolvit, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, programe de formare și perfecționare în administrația publică, organizate de Institutul Național de Administrație, centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, precum și de alte instituții specializate, din țară sau din străinătate, cu durata de minimum un an, sau care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează una dintre formele de învățământ menționate, cu condiția absolvirii acestor studii în termenul prevăzut.

Art. VII. -

(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă:

a) normele privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

b) normele privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină;

c) normele privind organizarea și funcționarea comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...