Încetarea raportului de serviciu | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 2 a Suspendarea raportului de serviciu

CAPITOLUL IX Modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu -
SECȚIUNEA a 3-a
Încetarea raportului de serviciu

Art. 97. - Practică judiciară (27), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

Încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici se face prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică și are loc în următoarele condiții:

a) de drept; Practică judiciară (7)

b) prin acordul părților, consemnat în scris; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (7), Reviste (2)

c) prin eliberare din funcția publică; Jurisprudență (1), Practică judiciară (103), Reviste (4)

d) prin destituire din funcția publică; Practică judiciară (9)

e) prin demisie. Practică judiciară (3), Reviste (2)

Art. 98. - Practică judiciară (3), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Raportul de serviciu încetează de drept: Modificări (1), Practică judiciară (2)

a) la data decesului funcționarului public;

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții funcționarului public; Modificări (1)

c) dacă funcționarul public nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 54 lit. a), d) și f);

d) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parțială ori invaliditate a funcționarului public, potrivit legii; Modificări (2), Practică judiciară (13)

e) ca urmare a constatării nulității absolute a actului administrativ de numire în funcția publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă; Modificări (1), Practică judiciară (1), Reviste (1)

f) când funcționarul public a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o faptă prevăzută la art. 54 lit. h) sau prin care s-a dispus aplicarea unei sancțiuni privative de libertate, la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii de condamnare; Modificări (2), Respingeri hotărâri prealabile (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Reviste (3)

g) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau funcției, ca măsură de siguranță ori ca pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția; Modificări (1), Practică judiciară (1), Reviste (1)

h) la data expirării termenului în care a fost ocupată pe perioadă determinată funcția publică. Derogări (1), Practică judiciară (2)

(2) Constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu se face, în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea lui, prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică. Actul administrativ prin care s-a constatat încetarea de drept a raporturilor de serviciu se comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea lui. Practică judiciară (4)

Art. 99. - Practică judiciară (76), Reviste (5)

(1) Persoana care are competența legală de numire în funcția publică va dispune eliberarea din funcția publică prin act administrativ, care se comunică funcționarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, în următoarele cazuri: Practică judiciară (29), Reviste (1)

a) autoritatea sau instituția publică și-a încetat activitatea ori a fost mutată într-o altă localitate, iar funcționarul public nu este de acord să o urmeze; Jurisprudență (2), Practică judiciară (12), Reviste (6)

b) autoritatea sau instituția publică își reduce personalul ca urmare a reorganizării activității, prin reducerea postului ocupat de funcționarul public; Jurisprudență (3), Practică judiciară (163), Reviste (2), Comentarii expert (1)

c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția publică ocupată de către funcționarul public a unui funcționar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus reintegrarea; Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (9), Reviste (2)

d) pentru incompetența profesională, în cazul obținerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea performanțelor profesionale individuale; Practică judiciară (15)

e) funcționarul public nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 54 lit. g); Practică judiciară (10), Reviste (1)

f) starea sănătății fizice sau/și psihice a funcționarului public, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare funcției publice deținute; Practică judiciară (3), Reviste (1)

g) ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltului funcționar public de acceptare a numirii în condițiile art. 93. Practică judiciară (3)

(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) -c) și e) -g) reprezintă motive neimputabile funcționarilor publici. Practică judiciară (13), Reviste (3)

(3) În cazul eliberării din funcția publică, autoritatea sau instituția publică este obligată să acorde funcționarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice. Jurisprudență (1), Practică judiciară (134), Reviste (4)

(4) În perioada de preaviz, persoana care are competența legală de numire în funcția publică poate acorda celui în cauză reducerea programului de lucru, până la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor salariale cuvenite. Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Reviste (3)

(5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), și e), în perioada de preaviz, dacă în cadrul autorității sau instituției publice există funcții publice vacante corespunzătoare, aceasta are obligația de a le pune la dispoziție funcționarilor publici. Modificări (2), Practică judiciară (111), Reviste (2)

(6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și e), dacă nu există funcții publice vacante corespunzătoare în cadrul autorității sau instituției publice, autoritatea ori instituția publică are obligația de a solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcțiilor publice vacante. În cazul în care există o funcție publică vacantă corespunzătoare, identificată în perioada de preaviz, funcționarul public va fi transferat în interesul serviciului sau la cerere. Modificări (2), Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (45), Reviste (5)

(7) Funcționarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcții publice vacante la nivel inferior. Modificări (1), Practică judiciară (37), Reviste (1)

Art. 100. - Practică judiciară (78), Reviste (4)

(1) În caz de reorganizare a autorității sau instituției publice, funcționarii publici vor fi numiți în noile funcții publice sau, după caz, în noile compartimente în următoarele cazuri: Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (35), Reviste (1)

a) se modifică atribuțiile aferente unei funcții publice mai puțin de 50%; Practică judiciară (10), Reviste (1)

b) sunt reduse atribuțiile unui compartiment; Practică judiciară (3), Reviste (1)

c) este schimbată denumirea fără modificarea în proporție de peste 50% a atribuțiilor aferente funcției publice; Practică judiciară (12), Reviste (1)

d) este schimbată structura compartimentului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (9)

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea următoarelor criterii: Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (20), Reviste (1)

a) categoria, clasa și, după caz, gradul profesional ale funcționarului public; Practică judiciară (2)

b) îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru funcția publică; Practică judiciară (1)

c) pregătirea profesională; Practică judiciară (1)

d) să fi desfășurat activități similare.

(3) În cazul în care există mai mulți funcționari publici, se organizează examen de către autoritatea sau instituția publică. Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (43), Reviste (1)

(4) Reducerea unui post este justificată dacă atribuțiile aferente acestuia se modifică în proporție de peste 50% sau dacă sunt modificate condițiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii. Jurisprudență (1), Practică judiciară (49)

(5) În cazul reorganizării activității prin reducerea posturilor, autoritatea sau instituția publică nu poate înființa posturi similare celor desființate pentru o perioadă de un an de la data reorganizării. Practică judiciară (28), Reviste (1)

Art. 101. - Practică judiciară (2)

(1) Destituirea din funcția publică se dispune, în condițiile art. 78, prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică, ca sancțiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcționarului public, în următoarele cazuri: Practică judiciară (2), Reviste (1)

a) pentru săvârșirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecințe grave; Practică judiciară (1)

b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcționarul public nu acționează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. Practică judiciară (5), Reviste (1)

(2) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se comunică funcționarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la date emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie să se facă anterior datei destituirii din funcția publică. Practică judiciară (4)

Art. 102. - Practică judiciară (7), Reviste (1)

Funcționarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificată în scris persoanei care are competența legală de numire în funcția publică. Demisia nu trebuie motivată și produce efecte după 30 de zile calendaristice de la înregistrare. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 103. - Practică judiciară (20), Reviste (4)

(1) La modificarea, la suspendarea și la încetarea raportului de serviciu funcționarul public are îndatorirea să predea lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu. Practică judiciară (4)

(2) La încetarea raportului de serviciu funcționarul public își păstrează drepturile dobândite în cadrul carierei, cu excepția cazului în care raportul de serviciu a încetat din motive imputabile acestuia. Practică judiciară (5), Reviste (1)

(3) Funcționarii publici beneficiază de drepturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul în care raporturile de serviciu le-au încetat în condițiile prevăzute la: Practică judiciară (2)

a) art. 98 alin. (1) lit. c), cu excepția cazului în care funcționarul public nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 54 lit. a);

b) art. 98 alin. (1) lit. e) și h);

c) art. 99 alin. (1).

Art. 104. - Practică judiciară (8)

(1) Redistribuirea funcționarilor publici se face de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, astfel: Modificări (2)

a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice din aceeași localitate sau dintr-o localitate aflată la o distanță de până la 50 km de localitatea de domiciliu;

b) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice din alt județ sau aflate la o distanță mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, la cererea funcționarului public.

(2) Redistribuirea funcționarilor publici se face într-o funcție publică de aceeași categorie, clasă și același grad profesional cu funcția publică deținută de funcționarul public. Modificări (2), Practică judiciară (2)

(3) Redistribuirea se poate face și într-o funcție publică inferioară vacantă, cu acordul scris al funcționarului public. Practică judiciară (2)

(4) Redistribuirea într-o funcție publică de conducere se face cu respectarea alin. (2) sau, după caz, a alin. (3) numai dacă funcționarul public a îndeplinit atribuții similare cu atribuțiile funcției publice de pe care se efectuează redistribuirea. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1)

(5) Agenția Națională a Funcționarilor Publici va asigura redistribuirea pe funcții publice temporar vacante, ca urmare a suspendării titularului pe o perioadă de cel puțin o lună, a funcționarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice respective. În cazul în care există mai mulți funcționari publici care îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice respective, Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează, în colaborare cu autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia se află funcția publică vacantă, o testare profesională pentru selectarea funcționarului public care urmează să fie redistribuit. Practică judiciară (2)

(6) Redistribuirea funcționarilor publici din corpul de rezervă se dispune prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Modificări (2)

(7) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice au obligația de a numi funcționarii publici redistribuiți cu caracter permanent sau temporar. Modificări (2), Practică judiciară (2)

(8) În cazul în care conducătorii autorităților și instituțiilor publice refuză încadrarea funcționarilor publici în condițiile alin. (7), funcționarul public se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Modificări (2), Practică judiciară (1), Doctrină (1)

Art. 105. - Practică judiciară (1)

(1) Corpul de rezervă este format din funcționarii publici care au fost eliberați din funcția publică în condițiile art. 99 alin. (1) lit. a) -c), e) și g) și este gestionat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Practică judiciară (3)

(2) Funcționarii publici părăsesc corpul de rezervă și pierd calitatea de funcționar public în următoarele situații:

a) după împlinirea termenului de 2 ani de la data trecerii în corpul de rezervă;

b) în cazul în care Agenția Națională a Funcționarilor Publici îl redistribuie într-o funcție publică vacantă corespunzătoare studiilor absolvite și pregătirii profesionale, iar funcționarul public o refuză; Modificări (2)

c) angajarea în baza unui contract de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni; Practică judiciară (1)

d) la cererea funcționarului public. Practică judiciară (1)

Art. 106. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (151), Reviste (3), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

(1) În cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care funcționarul public le consideră netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instanței de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum și plata de către autoritatea sau instituția publică emitentă a actului administrativ a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și recalculate, și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat funcționarul public. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență (2), Practică judiciară (57)

(2) La solicitarea funcționarului public, instanța care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia în funcția publică deținută. Practică judiciară (32), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...