Drepturile funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturi și îndatoriri -
SECȚIUNEA 1
Drepturile funcționarilor publici Jurisprudență

Art. 27. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Dreptul la opinie al funcționarilor publici este garantat.

(2) Este interzisă orice discriminare între funcționarii publici pe criterii politice, de apartenență sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 28. - Jurisprudență, Reviste (1)

Funcționarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea prezentului statut și care îl vizează în mod direct.

Art. 29. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Dreptul de asociere sindicală este garantat funcționarilor publici. Jurisprudență

(2) Funcționarii publici pot, în mod liber, să înființeze organizații sindicale, să adere la ele și să exercite orice mandat în cadrul acestora. Jurisprudență

(3) În situația în care înalții funcționari publici sau funcționarii publici de conducere sunt aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale, aceștia au obligația ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizațiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcții. În cazul în care funcționarul public optează pentru desfășurarea activității în funcția de conducere în organizațiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcția de conducere din organizația sindicală. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Funcționarii publici se pot asocia în organizații profesionale sau în alte organizații având ca scop protejarea intereselor profesionale.

Art. 30. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Funcționarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condițiile legii. Doctrină (1)

(2) Funcționarii publici care se află în grevă nu beneficiază de salariu și alte drepturi salariale pe durata grevei. Jurisprudență

Art. 31. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Pentru activitatea desfășurată, funcționarii publici au dreptul la un salariu compus din: Jurisprudență

a) salariul de bază; Jurisprudență

b) sporul pentru vechime în muncă; Jurisprudență

c) suplimentul postului;*) Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2)

d) suplimentul corespunzător treptei de salarizare.*) Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Funcționarii publici beneficiază de prime și alte drepturi salariale, în condițiile legii. Jurisprudență

(3) Salarizarea funcționarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcționarii publici. Jurisprudență

*) În perioada 2004-2006, prevederile referitoare la suplimentul postului și suplimentul corespunzător treptei de salarizare au fost suspendate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 76/2005, și prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 417/2006. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 32. - Jurisprudență

Funcționarii publici care, potrivit legii, sunt obligați să poarte uniformă în timpul serviciului o primesc gratuit. Jurisprudență

Art. 33. - Jurisprudență

(1) Durata normală a timpului de lucru pentru funcționarii publici este, de regulă, de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pentru orele lucrate din dispoziția conducătorului autorității sau instituției publice peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare funcționarii publici de execuție au dreptul la recuperare sau la plata majorată cu un spor de 100% din salariul de bază. Numărul orelor plătite cu sporul de 100% nu poate depăși 360 într-un an.*) Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

*) Până la data de 31 decembrie 2005, prevederile referitoare la acordarea orelor suplimentare au fost suspendate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 76/2005.

Art. 34. - Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Funcționarii publici pot fi aleși sau numiți într-o funcție de demnitate publică, în condițiile legii. Jurisprudență

(2) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot fi numiți în funcții de demnitate publică numai după încetarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot candida pentru funcții de demnitate publică numai după încetarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 35. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Funcționarii publici au dreptul, în condițiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale și la alte concedii. Jurisprudență

(2) Funcționarul public are dreptul, pe lângă indemnizația de concediu, la o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat.**) Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență

**) Până la data de 31 decembrie 2006, prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă au fost suspendate succesiv prin legile bugetare anuale, precum și prin actele normative anuale de salarizare a funcționarilor publici.

Art. 36. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate și a celor pentru creșterea și îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta și nu pot fi modificate decât din inițiativa funcționarului public în cauză. Jurisprudență

Art. 37. - Jurisprudență, Reviste (1)

Autoritățile și instituțiile publice au obligația să asigure funcționarilor publici condiții normale de muncă și igienă, de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică. Jurisprudență

Art. 38. - Jurisprudență

Funcționarii publici beneficiază de asistență medicală, proteze și medicamente, în condițiile legii.

Art. 39. - Jurisprudență

Funcționarii publici beneficiază de pensii, precum și de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii.

Art. 40. - Jurisprudență

(1) În caz de deces al funcționarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaș, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcționarului public decedat.

(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaș nu a fost emisă din vina autorității sau a instituției publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaș.

Art. 41. - Jurisprudență

(1) Funcționarii publici beneficiază în exercitarea atribuțiilor lor de protecția legii.

(2) Autoritatea sau instituția publică este obligată să asigure protecția funcționarului public împotriva amenințărilor, violențelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcției publice sau în legătură cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituția publică va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii. Puneri în aplicare (1)

(3) Măsurile speciale de protecție pentru funcționarii publici cu atribuții de control și inspecție, executare silită a creanțelor bugetare, precum și pentru alte categorii de funcționari publici care desfășoară activități cu grad ridicat de risc profesional se stabilesc prin acte normative, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sau de către autorități și instituții publice, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 42. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Autoritatea sau instituția publică este obligată să îl despăgubească pe funcționarul public în situația în care acesta a suferit, din culpa autorității sau instituției publice, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Potrivit art. 30 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, acestora le este recunoscut dreptul la grevă, în condițiile legii, respectiv ale Legii nr. 168/1999. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit prevederilor art. 35 (actualmente art. 36n.n.) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, în perioada concediului de boală, raportul de serviciu nu poate înceta și nu poate fi modificat decât din inițiativa funcționarului public în cauză. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Dreptul la grevă, drept fundamental al salariaților, este, prin natura sa, un drept, în egală măsură, individual, dar și colectiv. Deși textul constituțional, în redactarea sa din 1991, se referă doar la salariați, în baza reglementărilor în vigoare el privește și funcționarii publici. Această remarcă trebuie făcută în considerarea dezbaterilor din doctrină care califică funcționarul public ca aflându-se într-un raport de serviciu; în realitate, acesta se află tot într-un raport de muncă, dar cu anumite particularități care-l individualizează, cum ar fi faptul că exercită autoritatea de stat și care determină, între altele, calificarea sa drept raport de serviciu. De altfel, art. 30 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată statuează că funcționarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condițiile legii; evident, trimiterea la lege semnifică trimiterea la Legea nr. 168/1999. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici
Drepturile funcționarilor publici
Îndatoririle funcționarilor publici
Perfecționarea profesională a funcționarilor publici
Recrutarea funcționarilor publici
Perioada de stagiu
Numirea funcționarilor publici
Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Sistemul de promovare rapidă în funcția publică
Modificarea raportului de serviciu
Suspendarea raportului de serviciu
Încetarea raportului de serviciu
Reviste:
Funcționar public cu statut special - polițist local. Dreptul la compensarea cu timp liber a muncii prestate în zilele de repaus săptămânal și sărbători legale . Dreptul la despăgubiri conform art. 42 din legea nr. 188/1999 . Nelegalitate
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, modificată prin Legea nr. 246/2006, raportate la dispozițiile art. 60 alin. (1) și (2) din Statutul profesiei de consilier juridic, art. 31 și 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, privind admisibilitatea acordării consilierilor juridici, cu statut de funcționari publici, a prestațiilor suplimentare în bani, reprezentând clauza de mobilitate și clauza de confidențialitate
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Chestiunea dacă diferența de tratament din partea unui angajator, manifestată cu ocazia punerii în executare a unor hotărâri judecătorești, ce constituie titluri executorii de care beneficiază mai mulți angajați, în sensul că pentru unii angajați, beneficiari ai titlurilor executorii menționate, acestea au fost puse în executare voluntar, iar pentru alții, aflați în aceeași situație, s-a refuzat executarea, deși toate hotărârile judecătorești ce constituie titluri executorii vizează aceleași drepturi salariale, respectiv sporuri acordate pe baza acelorași temeiuri de drept, în toate cazurile necuantificate, această diferență de tratament poate fi interpretată ca fiind o discriminare în sensul art. 2 din O.G. nr. 137/2000
Note și aprecieri de ordin practic privind necesitatea jurisprudenței unitare și recunoașterea prin valorificare a principiului dispozitiv al speranței legitime
Rolul evaluării performanțelor profesionale ale funcționarului public pentru crearea unui corp al funcționarilor publici profesioniști în Republica Moldova
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 3 ind.1 alin. (1), raportat la art. 3 ind.1 alin. (1 ind.3) din O.U.G. nr. 57/2015, în forma modificată prin O.U.G. nr. 43/2016, respectiv interpretarea noțiunii de "instituție sau autoritate publică", în situația salarizării personalului din cadrul instituțiilor publice deconcentrate, de același tip, subordonate consiliilor județene, în raport de interpretarea noțiunii de "același ordonator de credite"
Desființare instituție publică. Funcționar public eliberare din funcție. Condiții
Funcționar public. Acțiune în anularea ordinului de detașare
Statutul liderilor de sindicat între protecția necesară și prezumția de abuz din partea angajatorului: art. 50 lit. e) din Codul muncii
Suspendarea prin hotărâre judecătorească a executării actului administrativ*
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 20/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 31 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, referitor la posibilitatea acordării și cuantificării drepturilor bănești reprezentând suplimentul postului și suplimentul corespunzător treptei de salarizare
Decizia nr. 78/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, modificată prin Legea nr. 246/2006, raportate la dispozițiile art. 60 alin. (1) și (2) din Statutul profesiei de consilier juridic, art. 31 și 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, privind admisibilitatea acordării consilierilor juridici, cu statut de funcționari publici, a prestațiilor suplimentare în bani, reprezentând clauza de mobilitate și clauza de confidențialitate
Decizia nr. 77/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicabilitatea dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la acordarea primei de concediu de odihnă
Decizia nr. 28/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (2) și art. 114 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (5) din același act normativ, precum și la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plății primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006, privind admisibilitatea acordării controlorilor financiari și altor categorii de personal contractual din cadrul Curții de Conturi a primei de concediu, egală cu indemnizația brută din luna anterioară plecării în concediu de odihnă, pentru perioada 2001-2007
;
se încarcă...