Dispoziții generale | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Clasificarea funcțiilor publice Categorii de funcționari publici

CAPITOLUL I Dispoziții generale Practică judiciară (1), Reviste (3)

Art. 1. - Practică judiciară (16), Referințe în cărți (1)

(1) Prezenta lege reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici și stat sau administrația publică locală, prin autoritățile administrative autonome ori prin autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, denumite în continuare raporturi de serviciu. Referințe (1), Practică judiciară (58)

(2) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispozițiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul cetățenilor, precum și al autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală. Practică judiciară (26)

Art. 2. - Practică judiciară (25), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

(1) Funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administrația publică centrală, administrația publică locală și autoritățile administrative autonome. Practică judiciară (19), Reviste (4)

(2) Funcționarul public este persoana numită, în condițiile legii, într-o funcție publică. Persoana care a fost eliberată din funcția publică și se află în corpul de rezervă al funcționarilor publici își păstrează calitatea de funcționar public. Referințe (1), Practică judiciară (27), Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Activitățile desfășurate de funcționarii publici, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, sunt următoarele: Practică judiciară (16), Reviste (1)

a) punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative; Practică judiciară (9)

b) elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice autorității sau instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora; Practică judiciară (2)

c) elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice, precum și a documentației necesare executării legilor, în vederea realizării competenței autorității sau instituției publice; Practică judiciară (3), Reviste (1)

d) consilierea, controlul și auditul public intern; Practică judiciară (2)

e) gestionarea resurselor umane și a resurselor financiare; Practică judiciară (1)

f) colectarea creanțelor bugetare; Practică judiciară (1)

g) reprezentarea intereselor autorității sau instituției publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din țară și străinătate, în limita competențelor stabilite de conducătorul autorității sau instituției publice, precum și reprezentarea în justiție a autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea; Respingeri de neconstituționalitate (2)

h) realizarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice. Practică judiciară (1)

(4) Funcțiile publice sunt prevăzute în anexa la prezenta lege. Modificări (1), Practică judiciară (5)

(5) În sensul prezentei legi, totalitatea funcționarilor publici din cadrul autorităților administrative autonome și din cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală constituie corpul funcționarilor publici. Referințe (1), Practică judiciară (2)

Art. 3. - Practică judiciară (38), Reviste (3)

Principiile care stau la baza exercitării funcției publice sunt: Practică judiciară (3)

a) legalitate, imparțialitate și obiectivitate; Practică judiciară (8), Reviste (1)

b) transparență; Practică judiciară (3)

c) eficiență și eficacitate; Practică judiciară (6)

d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale; Practică judiciară (7)

e) orientare către cetățean; Practică judiciară (7)

f) stabilitate în exercitarea funcției publice; Practică judiciară (30), Reviste (2)

g) subordonare ierarhică.

Art. 4. - Practică judiciară (12), Reviste (1)

(1) Raporturile de serviciu se nasc și se exercită pe baza actului administrativ de numire, emis în condițiile legii. Practică judiciară (6), Reviste (3)

(2) Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată. Practică judiciară (7)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), funcțiile publice de execuție temporar vacante pe o perioadă de cel puțin o lună pot fi ocupate pe perioadă determinată, astfel:

a) prin redistribuirea funcționarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice respective; Practică judiciară (1)

b) prin numire pe perioadă determinată, prin concurs în condițiile legii, în situația în care în corpul de rezervă nu există funcționari publici care să îndeplinească cerințele specifice pentru a fi redistribuiți în conformitate cu dispozițiile prevăzute la lit. a). Persoana numită în aceste condiții dobândește calitatea de funcționar public numai pe această perioadă și nu beneficiază la încetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra în corpul de rezervă al funcționarilor publici. Practică judiciară (1)

Art. 5. - Practică judiciară (13), Doctrină (1)

(1) Pot beneficia de statute speciale funcționarii publici care își desfășoară activitatea în cadrul următoarelor servicii publice: Practică judiciară (4)

a) structurile de specialitate ale Parlamentului României; Practică judiciară (1)

b) structurile de specialitate ale Administrației Prezidențiale;

c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;

d) serviciile diplomatice și consulare;

e) autoritatea vamală;

f) poliția și alte structuri ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative; Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară (3), Reviste (3)

g) alte servicii publice stabilite prin lege. Referințe (1), Practică judiciară (1), Reviste (2)

(2) Prin statutele speciale prevăzute la alin. (1) se pot reglementa: Practică judiciară (1)

a) drepturi, îndatoriri și incompatibilități specifice, altele decât cele prevăzute de prezenta lege;

b) funcții publice specifice.

(3) În cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice și consulare, precum și polițiștilor și altor structuri ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative, dispozițiile speciale pot reglementa prevederi de natura celor prevăzute la alin. (2), precum și cu privire la carieră. Modificări (1), Practică judiciară (1)

Art. 6. - Practică judiciară (16), Reviste (1), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

Prevederile prezentei legi nu se aplică: Practică judiciară (2), Reviste (1)

a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al autorităților și instituțiilor publice, care desfășoară activități de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire, pază, precum și altor categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică. Persoanele care ocupă aceste funcții nu au calitatea de funcționar public și li se aplică legislația muncii; Practică judiciară (4)

b) personalului salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la cabinetul demnitarului;

c) corpului magistraților; Practică judiciară (1)

d) cadrelor didactice; Practică judiciară (1)

e) persoanelor numite sau alese în funcții de demnitate publică. Practică judiciară (2), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...