Dispoziții finale și tranzitorii | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL X Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 107. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Funcțiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate și instituție publică, în parte, de conducătorul acesteia ori prin hotărâre a consiliului județean sau, după caz, a consiliului local, pe baza activităților prevăzute la art. 2 alin. (1) și (3) și cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 108. - Jurisprudență, Doctrină (1)

În unitățile administrativ-teritoriale în care persoanele aparținând unei minorități naționale dețin o pondere de peste 20% unii funcționari publici din serviciile care au contacte direct cu cetățenii vor cunoaște și limba minorității naționale respective. Jurisprudență

Art. 109. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (31), Doctrină (4)

Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcționarului public sunt de competența instanțelor de contencios administrativ, cu excepția situațiilor pentru care este stabilită expres prin lege competența altor instanțe. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 110. - Jurisprudență

Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 5 alin. (1) au obligația de a armoniza statutele speciale cu prevederile prezentei legi, cu consultarea și avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 111. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Autoritățile și instituțiile publice care au prevăzute în statele de funcții posturi de natură contractuală, care presupun exercitarea unor atribuții dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (3), au obligația de a stabili funcții publice în condițiile art. 107. Modificări (3), Derogări (2), Jurisprudență

(2) Funcțiile publice vacante, funcțiile publice de conducere, precum și funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, stabilite potrivit alin. (1), se ocupă în condițiile prezentei legi. Jurisprudență

(3) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală care au fost stabilite și avizate ca funcții publice vor fi numite în funcții publice de execuție dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 54 și condițiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei și gradului profesional ale funcției publice. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Drepturile salariale ale persoanelor care ocupă funcții publice în condițiile alin. (3) se stabilesc potrivit salarizării funcțiilor publice în care au fost numite. Jurisprudență

Art. 112. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Numărul total al funcțiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice, cu excepția funcțiilor publice de secretar al unității administrativ-teritoriale și de șef al oficiului prefectural, este de maximum 12% din numărul total al funcțiilor publice. Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență

(2) Prin excepție, în cadrul aparatului propriu al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și al instituțiilor publice subordonate acestora, ponderea funcțiilor publice de conducere se poate stabili, pe baza justificării autorității sau instituției publice, la maximum 15% din numărul total al funcțiilor publice. Jurisprudență

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) al art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, aparatul propriu al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și al instituțiilor publice subordonate acestora.

Art. 113. - Modificări (1)

Programele organizate pentru obținerea statutului de manager public potrivit art. 70 alin. (1) lit. a) sunt programele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare.

Art. 114. - Referințe (1), Jurisprudență

Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și autorităților administrative autonome.

Art. 115. -

Prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (1), comisia de recrutare se constituie în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, astfel:

a) un membru numit pe o perioadă de un an și jumătate;

b) un membru numit pe o perioadă de 3 ani;

c) un membru numit pe o perioadă de 4 ani și jumătate;

d) un membru numit pe o perioadă de 6 ani;

e) un membru numit pe o perioadă de 7 ani și jumătate;

f) un membru numit pe o perioadă de 9 ani;

g) un membru numit pe o perioadă de 10 ani și jumătate.

Art. 116. - Jurisprudență

Cauzele având ca obiect litigii de muncă în care una dintre părți are calitatea de funcționar public, aflate pe rolul instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentului statut, vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanței.

Art. 117. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (2)

Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile legislației muncii, precum și cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legislației specifice funcției publice.

Art. 118. - Jurisprudență

La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziții contrare se abrogă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Un al doilea aspect este întinderea dreptului de folosire alimbii materne. Din interpretarea textului supus analizei rezultă că este vorba despre raporturile cu autoritățile administrației publice locale și cu serviciile publice deconcentrate din unitățile administrativ-teritoriale. Prin Legea nr. 215/2001, republicată, s-a extrapolat, într-un mod criticabil, în opinia noastră, acest drept, în sensul că el include, pe lângă relațiile cu autoritățile precizate în textul constituțional, și cu aparatul de specialitate și instituțiile publice aflate în subordinea acestora (art. 19). În ceea ce privește referirea la aparatul de specialitate al primarului, denumire care afost introdusă prin Legea nr. 286/2006 și aînlocuit-o pe cea de aparat propriu de specialitate al consiliului local, apreciem că ea este nu numai forțată, deoarece acest aparat nu are personalitate juridică și nu se impunea menționarea lui, dar și periculoasă, pentru că poate determina interpretarea că toți cei care compun aparatul de specialitate al primarului trebuie să cunoască limba minorității respective. Textul ar trebui raportat la art. 108 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, care prevede că obligația de cunoaștere alimbii minorităților naționale cu opondere semnificativă într-o unitate administrativ-teritorială incumbă numai funcționarilor publici care își desfășoară activitatea în structurile care au legătură directă cu publicul. Nelegitimă apreciem că este și adăugarea instituțiilor publice aflate în subordinea autorităților administrației publice locale, utilizată de art. 19, pentru că ea excede textul constituțional, text care instituie onormă de excepție față de regula reprezentată de limba română, limbă oficială în stat. Ca orice excepție, și aceasta trebuie să fie de strictă interpretare și aplicare, conform principiului exceptio est strictissimae interpretationis. Se impune să precizăm și faptul că exercițiul acestui drept privește numai administrația publică locală, nu și cea centrală. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Funcționarul nemulțumit de sancționarea dispusă împotriva sa poate sesiza instanța de contencios administrativ (tribunalul) solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziției de sancționare (art. 80 din Legea nr. 188/1999). De asemenea, poate cere și repararea pagubei cauzate, precum și, eventual, despăgubiri pentru daunele morale. 
    În temeiul prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 554/2004500 și ale art. 177 din Legea nr. 188/1999501, judecata se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură civilă502. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Astfel, legislația muncii intervine ori de câte ori funcționează un raport de muncă cu privire la care nu intervine o normă specială. Este, de exemplu, situația funcționarilor publici, cu luarea în considerare a regimului juridic specific reglementat prin Legea nr. 188/1999. Conform art. 117 din lege, dispozițiile acesteia se completează cu prevederile legislației muncii, precum și cu reglementările de drept comun, civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legislației specifice funcției publice. Astfel, de exemplu, conform Legii nr. 188/1999, la nivelul instituțiilor publice se pot încheia anual acorduri colective. Statutul funcționarilor publici reglementează aceste acorduri colective, ca și dialogul social ce se poate forma la nivelul instituțiilor publice, în cuprinsul a trei articole, art. 72-74. Alte reglementări specifice nu există. Făcând aplicarea art. 117 din Legea nr. 188/1999 și, având în vedere și dispozițiile art. 295 alin. (2) Codul muncii, rezultă că dispozițiile din Codul muncii, art. 236 și urm., precum și reglementările speciale din Legea nr. 130/1996, sunt aplicabile în măsura în care acestea nu contravin dispozițiilor cuprinse în art. 72-74 din Legea nr. 188/1999. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Funcționarul nemulțumit de sancționarea dispusă împotriva sa poate sesiza instanța de contencios administrativ (tribunalul) solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziției de sancționare (art. 80 din Legea nr. 188/1999). De asemenea, poate cere și repararea pagubei cauzate, precum și, eventual, despăgubiri pentru daunele morale. 
    În temeiul prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 554/2004500 și ale art. 177 din Legea nr. 188/1999501, judecata se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură civilă502. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Dispoziții generale
Clasificarea funcțiilor publice Categorii de funcționari publici
Categoria înalților funcționari publici
Managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici
Drepturi și îndatoriri
Cariera funcționarilor publici
Acorduri colective Comisii paritare
Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu
Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Unitate bugetară. Prestarea unor atribuții ce necesită cunoștințe specifice altui post. Salarizare
Funcționar public. Anulare decizie de numire într-o altă funcție publică, ca urmare a reoganizării instituției. Procedura prelabilă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004
Unele considerații privind cercetarea disciplinară a funcționarilor publici
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 43 din O. G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în sensul de a se stabili cărei instanțe de contencios administrativ îi revine competența să soluționeze litigiile având ca obiect acțiuni în anularea deciziilor de imputare și a hotărârilor comisiilor de jurisdicție a imputațiilor, constituite la nivelul ministerelor și autorităților publice centrale, în situația în care reclamanții au urmat procedura administrativ-jurisdicțională prevăzută de O. G. nr. 121/1998
Decizie de eliberare din funcție a unui funcționar public, în situația desființării instituției în cadrul căreia activa
Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară
Competența instanței specializate în soluționarea litigiilor de muncă în ceea ce privește acțiunile în angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților cărora le-a încetat calitatea de funcționar public
18. Decizia nr. 16 din 26 septembrie 2016 în dosarul nr. 15/2016
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 16/2016 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu privire la "interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1, art. 278 alin. (2) și art. 231 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii), art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), raportat la prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 393/2004) și art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 188/1999), în legătură cu unele aspecte
Decizia nr. 78/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, modificată prin Legea nr. 246/2006, raportate la dispozițiile art. 60 alin. (1) și (2) din Statutul profesiei de consilier juridic, art. 31 și 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, privind admisibilitatea acordării consilierilor juridici, cu statut de funcționari publici, a prestațiilor suplimentare în bani, reprezentând clauza de mobilitate și clauza de confidențialitate
;
se încarcă...