Art 77 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici -
Art. 77.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acestora. Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; Jurisprudență, Reviste (3)

b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor; Jurisprudență, Reviste (1)

c) absențe nemotivate de la serviciu; Jurisprudență

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru; Jurisprudență

e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal; Jurisprudență

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter; Jurisprudență, Reviste (1)

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea; Jurisprudență, Reviste (1)

h) desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic; Jurisprudență

i) refuzul de a îndeplini atribuțiile de serviciu; Jurisprudență, Reviste (1)

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici; Jurisprudență, Reviste (3)

k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcției publice și funcționarilor publici. Jurisprudență

(3) Sancțiunile disciplinare sunt: Jurisprudență, Reviste (3)

a) mustrare scrisă; Jurisprudență, Reviste (2)

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni; Jurisprudență, Reviste (2)

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcția publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani; Reviste (1)

d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de până la un an; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

e) destituirea din funcția publică. Jurisprudență

(4) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcționarului public, precum și de existența în antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate în condițiile prezentei legi. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(5) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii abaterii disciplinare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(6) În cazul în care fapta funcționarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară și ca infracțiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau până la data la care instanța judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal. Modificări (1), Jurisprudență

(7) Pe perioada cercetării administrative, în situația în care funcționarul public care a săvârșit o abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, conducătorul autorității sau instituției publice are obligația de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influența cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcționarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorității ori instituției publice. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Act de sanctionare emis cu nerespectarea dispozitiilor art. 77 din Legea nr. 188/1999 - Mădălina Moceanu
Prin dispozitia contestata reclamanta a fost "sanctionata disciplinar" cu modificarea raporturilor de serviciu din functionar public, referent III in cadrul compartimentului "Relattii cu publicul" in functia de muncitor necalificat.
Pe lânga faptul ca la art. 77 al. 3 din Legea nr. 188/1999 nu este reglementata sanctiunea aplicata reclamantei, iar potrivit statutului functionarilor publici pot fi aplicate acestora decât sanctiunile prevazute de legea sus indicata, se mai retine ca functia de muncitor necalificat nici nu exista in anexa 1 a Legii nr. 188/1999, nefiind vorba de o functie publica ci eventual de un post pentru personal contractual.
[ Mai mult... ]

Când nu se poate reține că există abatere disciplinară în cazul unui funcționar public? - Mădălina Moceanu
În cuprinsul ordinului atacat și al Raportului Comisiei de Disciplină nu se precizează care îndatoriri sau norme de conduită au fost încălcate, neputându-se proceda la o analiză a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege astfel cum prevede art. 77 al 1 din Legea nr. 188/1999.
Interpretarea dată de funcționarul public cu funcție de conducere, prin prisma dispozițiilor art. 101 al 5 cod procedură civilă, nu poate fi calificată drept neglijență, încălcare a îndatoririlor de serviciu sau a unor norme de conduită.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    În mod corect instanța de fond a interpretat dispozițiile Legii nr. 215/2001 în sensul că lipsa unei semnături de pe un act administrativ duce la nulitatea respectivului act. 
    Nu au relevanță motivele pentru care lipsește semnătura secretarului comunei, astfel că nu pot fi reținute susținerile recurentului în sensul că dispoziția atacată este legală din moment ce postul de secretar al comunei era vacant la momentul emiterii dispoziției. [ Mai mult... ] 

.....
    Legea nr. 188/1999, la fel ca alte statute de personal sau disciplinare, stabilește faptele care constituie abateri disciplinare [art. 77 alin. (2)], astfel: 
    „a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 
    b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor; 
    c) absențe nemotivate de la serviciu; 
    d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru; 
    e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal; [ Mai mult... ] 
.....
    Prin Ordinul nr. 1492 din 14 decembrie 2009 Președintele C.N.P.A.S. a sancționat disciplinar pe R.G. ce ocupa funcția publică de conducere de director-consilier, clasa I, gradul superior treapta de salarizare I în cadrul C.N.P.A.S. – Direcția Generală Juridică – Direcția de Contencios și Executare Silită, cu retrogradarea în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, treaptă de salarizare I din cadrul Direcției Generale de Accidente de Muncă și Boli Profesionale – Direcția de Acordare Prestații, pe o perioadă de 1 an, pentru săvârșirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 77 alin. (2) lit. d), g), i), j) și k) din Legea nr. 188/1999 (privind Statutul funcționarilor publici) (art. 1), începând cu data emiterii ordinului fiindu-i menținute celui sancționat drepturile salariale exclusiv indemnizația de conducere (art. 2). [ Mai mult... ] 
.....
    Intimatul-reclamant a fost sancționat disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de 2 luni, conform prevederilor art. 75, art. 77 alin. (1), alin. (2) lit. j), alin. (3) lit. b), alin. (4), alin. (5), art. 78 alin. (3) și art. 79 alin. (1) din Legea nr. 188/1999. 
    Din actele și lucrările cauzei rezultă că, așa cum în mod judicios a reținut instanța de fond, Comisia de disciplină competentă a fost sesizată la data de 28 aprilie 2010, iar sancțiunea a fost aplicată prin Ordinul nr. 2111 din 19 mai 2011, ceea ce înseamnă încălcarea termenului de 1 an, prevăzut de lege. [ Mai mult... ] 
.....
    Actul administrativ dedus controlului de legalitate de către intimatul-reclamant I.B. este Decizia nr. 274 din 20 iunie 2007 emisă de Președintele Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale. 
    Prin această decizie intimatul-reclamant, care deținea funcția publică de conducere de director executiv al Casei Județene de Pensii Constanța, a fost mutat temporar, pe perioada cercetării administrative, în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, treapta de salarizare I, la Direcția Economică și Evidență Contribuabili – Serviciul evidență contribuabili, cu menținerea drepturilor salariale avute, mai puțin indemnizația de conducere în procent de 50%. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 67 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 68 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 69 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 70 Sistemul de promovare rapidă în funcția publică
Art 71 Sistemul de promovare rapidă în funcția publică
Art 72 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 73 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 74 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 75 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 76 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 77 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 78 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 79 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 80 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 81 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 82 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 83 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 84 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 85 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 86 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 87 Modificarea raportului de serviciu
Reviste:
Funcționar public. Răspundere disciplinară. Termen de prescripție
Unele considerații privind cercetarea disciplinară a funcționarilor publici
Răspunderea disciplinară a polițiștilor
Răspunderea juridică a funcționarilor publici și sancțiunile aplicabile: aspecte legislative, doctrinare și jurisprudențiale^1
STUDIU DE CAZ: Ce se întâmplă cu un act de sancționare emis cu nerespectarea art. 77 din Legea nr. 188/1999?
Abaterea disciplinară
STUDIU DE CAZ: Când nu se poate reține că există abatere disciplinară în cazul unui funcționar public?
Subiecții răspunderii juridice pentru încălcarea obligațiilor de serviciu
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Suspendare raport de serviciu
Despre neconstituționalitatea suspendării raportului de muncă al funcționarului public care a săvârșit o abatere disciplinară
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
;
se încarcă...