Art 54 Recrutarea funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cariera funcționarilor publici - Recrutarea funcționarilor publici -
Art. 54.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Proceduri (2)

Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română și domiciliul în România; Jurisprudență, Reviste (3)

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; Jurisprudență

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu; Reviste (1)

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică; Reviste (1)

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice; Jurisprudență

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5)

i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (2)

j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Potrivit art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa ofuncție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 44 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 45 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 46 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 47 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 48 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 49 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 50 Perfecționarea profesională a funcționarilor publici
Art 51 Perfecționarea profesională a funcționarilor publici
Art 52 Perfecționarea profesională a funcționarilor publici
Art 53 Perfecționarea profesională a funcționarilor publici
Art 54 Recrutarea funcționarilor publici
Art 55 Recrutarea funcționarilor publici
Art 56 Recrutarea funcționarilor publici
Art 57 Recrutarea funcționarilor publici
Art 58 Recrutarea funcționarilor publici
Art 59 Recrutarea funcționarilor publici
Art 60 Perioada de stagiu
Art 61 Perioada de stagiu
Art 62 Numirea funcționarilor publici
Art 63 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 64 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Reviste:
Cine poate beneficia de ajutorul de șomaj?
Regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese aplicabil deputaților și senatorilor, precum și sancțiunile aplicabile acestora în cazul nerespectării regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese
Unele considerații privind cercetarea disciplinară a funcționarilor publici
Este discriminatorie impunerea condiției de domiciliu pentru ocuparea unui post în sistemul public și sistemul privat?
Al patrulea concurs pentru inspectori antifraudă (17 mai): Posturi disponibile, condiții, acte necesare
Încetarea de drept a contractului de muncă, sau a raportului de serviciu, de la data împlinirii condițiilor de pensionare. Situația femeilor salariat. Continuarea raporturilor de muncă
Abrogarea normelor legale referitoare la suspendarea raportului de serviciu al funcționarului public ca urmare a trimiterii în judecată. Neconstituționalitate/The repealing of the legal provisions concerning the suspension of the public officer‘s employment relation pursuant to the initiation of the court proceedings. Non-constitutionality
Aspecte teoretice și practice privind obligația de restituire a angajaților
Suspendarea de drept a funcționarului public. Aplicarea jurisprudenței Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului
Regulamentul general privind protecția datelor. Aplicații practice în materia litigiilor de muncă*
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Proceduri:
Procedura privind participarea la concursurile de recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere în administrația publică centrală - Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Județ București
Procedura privind participarea la concursurile de recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție auditor, din cadrul administrației publice locale - Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Județ București
;
se încarcă...