Art 22 Agenția Națională a Funcționarilor Publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici - Agenția Națională a Funcționarilor Publici -
Art. 22.
- Jurisprudență

(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici are următoarele atribuții: Jurisprudență

a) elaborează politicile și strategiile privind managementul funcției publice și al funcționarilor publici;

b) elaborează și avizează proiecte de acte normative privind funcția publică și funcționarii publici; Jurisprudență

c) monitorizează și controlează modul de aplicare a legislației privind funcția publică și funcționarii publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

d) elaborează reglementări comune, aplicabile tuturor autorităților și instituțiilor publice, privind funcțiile publice, precum și instrucțiuni privind aplicarea unitară a legislației în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici;

e) elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcționarii publici; Jurisprudență

f) stabilește criteriile pentru evaluarea activității funcționarilor publici; Jurisprudență

g) centralizează propunerile de instruire a funcționarilor publici, stabilite ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici;

h) colaborează cu Institutul Național de Administrație la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializată în administrația publică și de perfecționare a funcționarilor publici;

i) întocmește și administrează baza de date cuprinzând evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici;

j) aprobă condițiile de participare și procedura de organizare a recrutării și promovării pentru funcțiile publice pentru care organizează concurs, avizează și monitorizează recrutarea și promovarea pentru celelalte funcții publice, în condițiile prezentei legi; Modificări (5), Jurisprudență

k) realizează redistribuirea funcționarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor; Modificări (2)

l) acordă asistență de specialitate și coordonează metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale;

m) participă la negocierile dintre organizațiile sindicale reprezentative ale funcționarilor publici și Ministerul Internelor și Reformei Administrative; Modificări (1)

n) colaborează cu organisme și cu organizații internaționale din domeniul său de activitate;

o) elaborează anual, cu consultarea autorităților și instituțiilor publice, Planul de ocupare a funcțiilor publice, pe care îl supune spre aprobare Guvernului;

p) întocmește raportul anual cu privire la managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici, pe care îl prezintă Guvernului;

q) constată contravenții și aplică sancțiuni, în condițiile legii.

(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege. Jurisprudență

(3) Agenția Națională a Funcționarilor Publici are legitimare procesuală activă și poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă cu privire la: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) actele prin care autoritățile sau instituțiile publice încalcă legislația referitoare la funcția publică și funcționarii publici, constatate ca urmare a activității proprii de control;

b) refuzul autorităților și instituțiilor publice de a aplica prevederile legale în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici. Jurisprudență

(4) Actul atacat potrivit alin. (3) este suspendat de drept. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici poate sesiza și prefectul în legătură cu actele ilegale emise de autoritățile sau instituțiile publice locale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Deși în cadrul art. 3 (Tutela administrativă) este reglementat și controlul exercitat de Agenția Națională aFuncționarilor Publici asupra actelor privind legislația referitoare la funcția publică și funcționarii publici, acest control nu se încadrează în tipicul controlului de tutelă, pentru că el se referă nu numai la actele autorităților administrației publice locale, ci are ca obiect actele emise de toate autoritățile și instituțiile publice în domeniul funcției publice. Acest text de lege se completează cu dispozițiile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, care prevăd că: „Agenția Națională aFuncționarilor Publici are legitimare procesuală activă și poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă cu privire la: a) actele prin care autoritățile sau instituțiile publice încalcă legislația referitoare la funcția publică și funcționarii publici, constatate ca urmare aactivității proprii de control; b) refuzul autorităților și instituțiilor publice de aaplica prevederile legale în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 12 Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici
Art 13 Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici
Art 14 Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici
Art 15 Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici
Art 16 Categoria înalților funcționari publici
Art 17 Categoria înalților funcționari publici
Art 18 Categoria înalților funcționari publici
Art 19 Categoria înalților funcționari publici
Art 20 Categoria înalților funcționari publici
Art 21 Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Art 22 Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Art 23 Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Art 24 Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Art 25 Evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici
Art 26 Evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici
Art 27 Drepturile funcționarilor publici
Art 28 Drepturile funcționarilor publici
Art 29 Drepturile funcționarilor publici
Art 30 Drepturile funcționarilor publici
Art 31 Drepturile funcționarilor publici
Art 32 Drepturile funcționarilor publici
Reviste:
Calitatea procesuală în contenciosul administrativ
Suspendarea prin hotărâre judecătorească a executării actului administrativ*
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...