Acorduri colective Comisii paritare | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL VI Cariera funcționarilor publici CAPITOLUL VIII Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici

CAPITOLUL VII Acorduri colective. Comisii paritare Referințe (1), Practică judiciară (1)

Art. 72. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (40), Doctrină (1)

(1) Autoritățile și instituțiile publice pot încheia anual, în condițiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale funcționarilor publici sau cu reprezentanții funcționarilor publici, care să cuprindă numai măsuri referitoare la: Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (17), Comentarii expert (1)

a) constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă; Practică judiciară (2)

b) sănătatea și securitatea în muncă; Practică judiciară (2)

c) programul zilnic de lucru; Practică judiciară (1)

d) perfecționarea profesională;

e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecția celor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale.

(2) În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat, acordul se încheie cu reprezentanții funcționarilor publici din respectiva autoritate sau instituție publică, desemnați în condițiile legii.

(3) Autoritatea sau instituția publică va furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentanților funcționarilor publici informațiile necesare pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condițiile legii.

Art. 73. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (3)

(1) În cadrul autorităților și instituțiilor publice se constituie comisii paritare. Practică judiciară (1)

(2) În alcătuirea comisiei paritare intră un număr egal de reprezentanți desemnați de conducătorul autorității sau instituției publice și de sindicatul reprezentativ al funcționarilor publici. În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat, reprezentanții lor vor fi desemnați prin votul majorității funcționarilor publici din respectiva autoritate sau instituție publică. Practică judiciară (2)

(3) Modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, precum și componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Practică judiciară (1)

Art. 74. - Practică judiciară (3), Doctrină (1)

(1) Comisiile paritare sunt consultate în următoarele situații: Practică judiciară (1)

a) la stabilirea măsurilor de îmbunătățire a activității autorităților și instituțiilor publice pentru care sunt constituite;

b) la stabilirea oricăror măsuri privind pregătirea profesională a funcționarilor publici, dacă costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare;

c) la stabilirea programului de lucru de către conducătorul autorității sau instituției publice;

d) alte situații prevăzute de lege.

(2) În exercitarea atribuțiilor, comisiile paritare emit avize consultative. Practică judiciară (3)

(3) Comisiile paritare urmăresc permanent realizarea acordurilor stabilite între sindicatele reprezentative sau reprezentanții funcționarilor publici cu autoritățile sau instituțiile publice.

(4) Comisia paritară întocmește rapoarte trimestriale cu privire la respectarea prevederilor acordurilor încheiate în condițiile legii, pe care le comunică conducerii autorității sau instituției publice, precum și conducerii sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici.

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...