Parlamentul României

Legea nr. 160/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 562 din 26 iulie 2016.

În vigoare de la 29 iulie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 1 august 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), literele f) și p) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

f) elaborarea de norme și reglementări tehnice în scopul creșterii eficienței energetice, precum și colaborarea la elaborarea normelor și reglementărilor specifice, la solicitarea autorităților competente;

. . . . . . . . . .

p) colaborarea cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în vederea sprijinirii autorităților administrației publice centrale pentru respectarea obligației de a achiziționa doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanțe înalte de eficiență energetică, în măsura în care acestea corespund cerințelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum și unui nivel suficient de concurență;".

2. La articolul 3 alineatul (2), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

"

r) organizarea, inclusiv din surse proprii, de campanii de informare și de motivare de interes național a consumatorilor mici de energie, inclusiv casnici, pentru a utiliza eficient energia."

3. La articolul 4, punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

15. eficiență energetică - raportul dintre valoarea rezultatului performant obținut, aferentă serviciilor, bunurilor sau energiei rezultate, și valoarea energiei utilizate în acest scop;".

4. La articolul 4, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

"

191. interoperabilitate - capacitatea a două sau mai multe rețele, echipamente, aplicații sau componente de rețea de a schimba informații cu ușurință, într-un mod sigur, eficient, cu inconveniente minime sau nule pentru utilizatori; o rețea inteligentă este un exemplu de sistem cuprinzând componente interoperabile;".

5. La articolul 4, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 341, cu următorul cuprins:

"

341. rețea inteligentă - rețea de electricitate, care poate integra eficient, din punctul de vedere al costurilor, modalitatea de a acționa a tuturor utilizatorilor conectați la rețea - producători, consumatori și autoproducători - printr-o circulație bidirecțională a fluxurilor de puteri și a informațiilor, în scopul de a asigura un sistem energetic eficient economic, sustenabil, cu pierderi de energie reduse și un nivel ridicat de calitate și securitate în continuitatea și siguranța alimentării cu energie electrică;".

6. La articolul 4, punctele 38 și 43 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

38. sistem de măsurare inteligentă - sistem electronic care măsoară consumul de energie electrică, asigură transmiterea bidirecțională securizată a informațiilor la clientul final, furnizează mai multe informații decât un contor convențional, folosind forme de comunicare electronică;

. . . . . . . . . .

43. unitate de cogenerare - unitate care poate funcționa în regim de cogenerare;".

7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Autoritățile administrațiilor publice centrale achiziționează doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanțe înalte de eficiență energetică, în măsura în care acestea corespund cerințelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum și unui nivel suficient de concurență, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1."

8. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Autoritățile competente, potrivit atribuțiilor de organizare și funcționare specifice fiecăreia și conform legislației în vigoare, promovează materiale informative, precum și alte măsuri pentru:

a) încurajarea organismelor publice, inclusiv a celor de la nivel local și regional, potrivit competențelor și structurii administrative ale acestora, să urmeze exemplul administrației publice centrale să achiziționeze doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanțe ridicate de eficiență energetică, în măsura în care acestea corespund cerințelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum și unui nivel suficient de concurență;

b) încurajarea organismelor publice, inclusiv a celor de la nivel local și regional, ca la achiziționarea de servicii cu un conținut energetic semnificativ să evalueze posibilitatea încheierii de contracte de performanță energetică pe termen lung, care oferă economii de energie pe termen lung."

9. La articolul 8, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (41)-(43), cu următorul cuprins:

"

(41) Măsurile prevăzute la alin. (3) se implementează prin programe naționale de eficiență energetică și cuprind următoarele:

a) perioade intermediare de evaluare, respectiv 31 decembrie 2016 și 31 decembrie 2018, pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (1);

b) responsabilitățile fiecărei părți mandatate, părți participante sau autorități publice, după caz, în funcție de relevanța acestora se regăsesc în cadrul programelor naționale de eficiență energetică, precum și al celor sectoriale;

c) calculele economiilor de energie, utilizând metodele și principiile prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1 și 2;

d) un raport anual privind economiile de energie realizate, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil, întocmit de părțile participante, iar respectivul raport este pus la dispoziția publicului;

e) monitorizarea se realizează de către ANRE prin Departamentul pentru eficiență energetică, conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b) și o), și propune măsuri adecvate, în situația în care constată că progresele sunt nesatisfăcătoare;

f) un sistem de control care include și verificarea independentă a unei părți semnificative din punct de vedere statistic la nivelul fiecărei părți participante, părți mandatate sau autorități publice.

(42) Reglementările și acordurile voluntare prevăzute la alin. (3) lit. f) respectă prevederile alin. (4), (41) și (8).

(43) Măsurile de politică menționate la alin. (3) lit. a)-e) și g)-i) respectă prevederile alin. (4), alin. (41) lit. a), b), d), f) și alin. (8)."

10. La articolul 8, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Cantitatea de economii de energie necesară sau care urmează a fi obținută prin măsura de politică energetică este exprimată în consum de energie primară sau finală, iar economiile de energie sunt calculate utilizând metodele și principiile cuprinse în anexa nr. 3."

11. La articolul 8, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (81) și (82), cu următorul cuprins:

"

(81) ANRE, prin Departamentul pentru eficiență energetică, va informa Guvernul asupra conformării instituțiilor implicate în implementarea prezentei legi, la termenul legal de transmitere a rapoartelor, până la data de 15 aprilie.

(82) În situația în care impactul măsurilor de politică se suprapune cu cel al acțiunilor individuale, părțile participante, părțile mandatate și autoritățile publice se asigură că nu se va face o contabilizare dublă a economiilor de energie."

12. La articolul 9, litera a) a alineatului (1) și alineatele (6) - (14) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) să efectueze o dată la 4 ani un audit energetic pe un contur de consum energetic stabilit de operatorul economic, care să reprezinte cel puțin 50% din consumul energetic total al operatorului economic; auditul este elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii și stă la baza stabilirii și aplicării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice;

. . . . . . . . . .

(6) În cazul operatorilor economici care au în structură subunități care consumă anual o cantitate de energie mai mare de 1.000 tone echivalent petrol, precum și una sau mai multe subunități al căror consum anual de energie este mai mic de 1.000 tone echivalent petrol, auditul energetic se realizează astfel:

a) pentru subunitatea independentă se realizează audit energetic conform alin. (2);

b) pentru subunitățile al căror consum anual individual de energie este sub 1.000 tone echivalent petrol și însumat consumul anual de energie al subunităților depășește 1.000 tone echivalent petrol se realizează audit energetic luând în considerare un contur de consum energetic înglobând cel puțin 50% din consumul anual de energie al acestor subunități;

c) pentru subunitățile al căror consum anual individual de energie este sub 1.000 tone echivalent petrol și însumat consumul anual de energie al subunităților nu depășește 1.000 tone echivalent petrol se realizează audit energetic pe un contur de consum energetic reprezentativ ales de către operatorul economic.

(7) Operatorii economici care folosesc o cantitate de energie mai mică de 1.000 tone echivalent petrol pe an completează și transmit Departamentului pentru eficiență energetică, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, declarația de consum total anual de energie.

(8) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1), (2) și (5) care nu au realizat audituri energetice până la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligați să le realizeze până la 5 decembrie 2015.

(9) Operatorii economici care au realizat audituri energetice după data de 1 ianuarie 2013 realizează următorul audit energetic, în condițiile legii, în termen de 4 ani de la data realizării acestor audituri.

(10) Auditul energetic realizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se consideră ca fiind echivalent cu un audit energetic care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa nr. 4.

(11) În vederea asigurării calității auditurilor energetice, pentru orice client final, Departamentul pentru eficiență energetică emite criteriile minime pentru auditurile energetice în baza cerințelor prevăzute în anexa nr. 4, precum și un regulament privind atestarea managerilor și autorizarea auditorilor energetici, cu excepția auditorilor energetici pentru clădiri.

(12) Accesul pe piață al participanților care oferă servicii energetice se bazează pe criterii concurențiale, transparente și nediscriminatorii.

(13) ANRE, prin Departamentul pentru eficiență energetică, încurajează programele de formare pentru calificarea auditorilor energetici, vizând asigurarea unui număr suficient de experți disponibili.

(14) Auditurile energetice nu cuprind clauze care să împiedice transferul rezultatelor auditului către orice furnizor calificat/acreditat de servicii energetice, cu condiția să nu existe obiecții din partea clientului."

13. La articolul 9, după alineatul (14) se introduc opt noi alineate, alineatele (15)-(22), cu următorul cuprins:

"

(15) Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri dezvoltă programe pentru a încuraja IMM-urile să se supună auditurilor energetice, precum și pentru punerea ulterioară în aplicare a recomandărilor acestor audituri.

(16) Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri poate să instituie scheme de sprijin pentru IMM-uri, inclusiv în cazul în care au încheiat acorduri voluntare, pentru a acoperi costurile unui audit energetic și ale punerii în aplicare a recomandărilor rentabile formulate în urma auditurilor energetice, în cazul în care măsurile propuse sunt puse în aplicare, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.

(17) Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri promovează, în condițiile legii, materiale informative referitoare la sistemele de gestionare a energiei, în vederea îmbunătățirii activității IMM-urilor.

(18) Auditurile energetice care rezultă din acordurile voluntare prevăzute la alin. (16) se consideră că îndeplinesc cerințele prevăzute în anexa nr. 4.

(19) Operatorii economici care nu sunt IMM-uri în înțelesul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și care pun în aplicare:

a) un sistem de management al energiei certificat de către un organism de certificare acreditat de un organism de acreditare conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, în conformitate cu standardul de referință SR EN ISO 50001:2011, sunt exceptați de la elaborarea unui audit energetic o dată la 4 ani dacă fac dovada că certificarea sistemului de management s-a făcut având la bază un audit energetic elaborat în condițiile prezentei legi;

b) un sistem de management al mediului certificat de către un organism de certificare acreditat de un organism de acreditare conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008, în conformitate cu standardul de referință SR EN ISO 14001:2005, sunt exceptați de la elaborarea unui audit energetic o dată la 4 ani dacă fac dovada că certificarea sistemului de management s-a făcut având la bază un audit energetic elaborat în condițiile prezentei legi.

(20) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori au obligația să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în care includ măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (14) lit. a) și b).

(21) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori au obligația:

a) să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în care includ măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (14) lit. a) și b);

b) să numească un manager energetic, atestat conform legislației în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condițiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condițiile legii.

(22) Programele de îmbunătățire a eficienței energetice prevăzute la alin. (20) și alin. (21) lit. a) se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru eficiență energetică și se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate."

14. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar și proporțional în raport cu economiile de energie potențiale, operatorii de distribuție implementează sisteme de măsurare inteligentă și montează contoare inteligente de gaze naturale și/sau de energie electrică, în conformitate cu Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele condiții:

a) sistemele de măsurare inteligentă furnizează consumatorilor finali informații privind perioada de utilizare reală, iar obiectivele privind eficiența energetică și beneficiile pentru consumatorii finali sunt luate în considerare pe deplin în momentul stabilirii funcționalităților minime ale contoarelor și a obligațiilor impuse participanților la piață;

b) sistemele de măsurare inteligentă asigură securitatea contoarelor inteligente și comunicarea datelor, precum și dreptul la viață privată al consumatorilor finali, în conformitate cu legislația privind protecția datelor și a vieții private, în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

c) la cererea consumatorului final, sistemele de măsurare inteligentă pot măsura energia electrică exportată către rețea de la sediul consumatorului final."

15. La articolul 11, literele a) și b) ale alineatului (1), alineatul (2) și partea introductivă a alineatului (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) operatorii de distribuție asigură un interval de citire a contoarelor de cel mult 6 luni, în vederea emiterii facturii pentru consumatorii finali;

b) operatorii de distribuție/furnizorii convin prin contract un interval de emitere a facturilor de regulă lunar sau de cel mult 3 luni.

(2) În cazul în care, conform prevederilor contractuale, citirea contoarelor se realizează la intervale mai mari decât intervalul de facturare, cantitatea de energie electrică facturată între citiri se determină pe baza indexului transmis furnizorului de către clientul final prin autocitire, cu periodicitatea prevăzută în contract. Dacă clientul final nu transmite indexul în termenul convenit, furnizorul stabilește cantitatea de energie electrică facturată pe baza unui consum estimat de energie electrică, de preferință stabilit de comun acord cu clientul final.

(3) Clienților finali care au fost integrați în sisteme de măsurare inteligente care permit stocarea și furnizarea de informații exacte privind datele de consum real utilizate la facturare li se asigură de către operatorii de distribuție/furnizori posibilitatea de a verifica corectitudinea facturilor, prin accesarea cu ușurință a următoarelor tipuri de informații suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică:".

16. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Evaluarea prevăzută la alin. (1) va ține pe deplin seama de analiza potențialului național de cogenerare de înaltă eficiență realizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare."

17. La articolul 14, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:

"

(101) Prin excepție de la prevederile alin. (10), în cazul instalațiilor care nu intră în sfera de autorizare a ANRE stabilită prin Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, criteriile de autorizare sau criteriile echivalente pentru acordarea autorizației prevăzute la alin. (10) se stabilesc de către autoritățile competente pentru reglementarea acestor tipuri de instalații sau pentru reglementarea serviciilor prestate prin intermediul acestora."

18. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Până la data de 30 iunie 2017 se revizuiesc de către operatori și se transmit la ANRE, o dată la 2 ani, raportul de evaluare a potențialului de creștere a eficienței energetice a rețelelor de energie electrică și gaze naturale și programul de măsuri și investiții anuale pentru îmbunătățirea eficienței energetice a rețelelor."

19. La articolul 17, partea introductivă a alineatului (1), punctul (i) al literei a) și litera b) a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) ANRE, prin Departamentul pentru eficiență energetică, în colaborare cu celelalte autorități competente, promovează dezvoltarea pieței serviciilor energetice și reglementează accesul la aceasta, în special pentru IMM-uri, prin:

. . . . . . . . . .

(i) contractele disponibile de servicii energetice și clauzele care trebuie incluse în aceste contracte, conform anexei nr. 10, pentru a se garanta economiile de energie și drepturile consumatorilor finali;

. . . . . . . . . .

b) adoptarea de măsuri vizând eliminarea barierelor de reglementare, precum și a celor de altă natură, care împiedică încheierea de contracte de performanță energetică și adoptarea altor modele de servicii de eficiență energetică în vederea identificării și/sau punerii în aplicare a măsurilor destinate economisirii de energie;".

20. La articolul 18, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea de către instituțiile publice a prevederilor art. 6 alin. (9) privind realizarea și afișarea inventarului clădirilor încălzite și/sau răcite pentru asigurarea climatului interior;

b) netransmiterea rapoartelor prevăzute la art. 8 alin. (8) de către instituțiile implicate în implementarea prezentei legi referitoare la aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1);

c) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a);

d) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b);

e) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c);

f) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (3) lit. b);

g) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (4);

h) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (5);

i) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (7);

j) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (8);

k) nerespectarea de către operatorii de distribuție a prevederilor art. 10 alin. (3);

l) nerespectarea de către furnizorii de energie electrică a prevederilor art. 11 alin. (1) și (3);

m) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 11 alin. (2) și (4);

n) nerespectarea de către furnizorii de energie electrică a prevederilor art. 11 alin. (5);

o) nerespectarea de către operatorii de transport și de sistem și operatorii de distribuție de energie electrică și gaze naturale a prevederilor art. 15 alin. (4) și (41);

p) nerespectarea de către operatorii de transport și de sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice a prevederilor art. 15 alin. (8);

q) nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice a prevederilor art. 15 alin. (10);

r) nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice a cerințelor prevăzute la art. 15 alin. (12), (13) și (17).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a) contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și j), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

b) contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și i), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

c) contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c), cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei, calculată proporțional cu mărimea consumului, astfel:

P = 0,9 x C + 10.000 lei, unde:

P = valoarea penalității în lei;

C = consumul anual de combustibil în tone echivalent petrol/an;

d) contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. d), cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;

e) contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. e), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

f) contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. f), cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;

g) contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. g) și h), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

h) contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. k), l), m), n), p) și r), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei;

i) contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. o) și q), cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei."

Art. II. -

Dispozițiile art. 18 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
FLORIN IORDACHE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 19 iulie 2016.

Nr. 160.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...