Act Internațional

Protocolul privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea Sistemului Internațional și a Organizației de Comunicații Spațiale - INTERSPUTNIK din 30.11.1996 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Părțile contractante,

acționând în direcția scopurilor și obiectivelor Organizației Internaționale de Comunicații Spațiale INTERSPUTNIK,

recunoscând necesitatea îmbunătățirii bazei legale a activității Organizației Internaționale de Comunicații Spațiale INTERSPUTNIK și luând în considerare tranziția INTERSPUTNIK către operarea pe baze comerciale a sistemului de comunicații prin satelit administrat de INTERSPUTNIK,

au convenit să introducă următoarele amendamente și revizuiri la Acordul cu privire la crearea Sistemului Internațional și a Organizației de Comunicații Spațiale - INTERSPUTNIK, datat 15 noiembrie 1971, denumit în continuare Acord:

ARTICOLUL 1

Articolul 1 din Acord se modifică după cum urmează:

1. În paragraful 2 se introduce următorul subparagraf: "INTERSPUTNIK este o organizație internațională deschisă."

2. Se adaugă noile paragrafe 3 și 4:

"

3. În termenii prezentului acord:

membru al Organizației înseamnă un guvern pentru care prezentul acord a intrat în vigoare;

Acord de exploatare înseamnă Acordul de exploatare al Organizației Internaționale de Comunicații Spațiale INTERSPUTNIK;

semnatar înseamnă o entitate de telecomunicații și/sau administrație de telecomunicații desemnată de către un membru al Organizației conform prevederilor art. 2, pentru care Acordul de exploatare a intrat în vigoare;

segment spațial al Organizației înseamnă sateliți de comunicații cu translatoare, sisteme de ghidare a sateliților și facilități de control la sol, care asigură operarea normală a sateliților deținuți sau închiriați de Organizație;

capital social în acțiuni înseamnă capitalul propriu al Organizației format de semnatari, pentru sprijinirea activității Organizației;

proprietatea Organizației înseamnă orice lucru care, indiferent de natura sa, poate fi subiectul unui drept de proprietate, inclusiv drepturile contractuale și alte drepturi, venituri și dobânzi.

4. Conform prevederilor acestuia, se înființează Acordul de exploatare."

ARTICOLUL 2

Articolul 2 din Acord se modifică după cum urmează:

1. Se exclud paragrafele 1 și 2.

2. Se includ următoarele paragrafe noi:

"

1. Fiecare membru al Organizației va numi un semnatar aflat sub jurisdicția sa, care să semneze Acordul de exploatare. Oricare membru al Organizației poate numi mai mulți semnatari.

2. Un membru al Organizației va notifica în scris depozitarului prezentului acord și depozitarului Acordului de exploatare numele semnatarului sau semnatarilor numiți de acesta.

3. Relațiile dintre un membru al Organizației și semnatar vor fi guvernate de legile naționale proprii. Membrul Organizației va da directive necesare semnatarului în conformitate cu legile naționale.

4. Un membru al Organizației nu va fi răspunzător pentru niciuna dintre obligațiile semnatarilor."

ARTICOLUL 3

La articolul 3 din Acord se adaugă următorul text:

"

Dacă se recomandă de Comitetul operațional, Consiliul poate decide reamplasarea sediului central al Organizației în una dintre țările membre."

ARTICOLUL 4

La articolul 4 din Acord, în paragraful 2 se înlocuiește:

"

... de la membrii Organizației care posedă asemenea sisteme" cu "... de către Organizație".

ARTICOLUL 5

La articolul 5 din Acord, în prima frază din subparagraful 3 se înlocuiește:

"

... de la membrii ei" cu "... de către Organizație".

ARTICOLUL 6

Articolul 6 din Acord se modifică după cum urmează:

"

Lansarea, poziționarea pe orbită și controlul sateliților de telecomunicații care sunt în proprietatea Organizației se realizează de către membrii Organizației care posedă mijloace corespunzătoare sau de alți contractori pe bază de acorduri relevante."

ARTICOLUL 7

În paragraful 2 din articolul 10 din Acord se înlocuiește:

"

părților contractante, după cum părțile contractante nu sunt răspunzătoare pentru angajamentele contractate de Organizație" cu "Membrii Organizației și în mod similar nici membrii Organizației nu sunt răspunzători pentru angajamentele contractate de Organizație".

ARTICOLUL 8

Articolul 11 din Acord se modifică după cum urmează:

1. În paragraful 1 se înlocuiește "conducerea" cu "îndeplinirea".

2. La paragraful 1 se adaugă un nou alineat între alineatele "Consiliul" și "Direcția":

"

Comitetul operațional - un organ al Organizației, pentru examinarea imediată și luarea de decizii pe diferite probleme referitoare la activitatea Organizației;".

3. Se exclude ultimul subparagraf din paragraful 1.

4. Se exclude paragraful 2.

5. Paragraful 4 se modifică după cum urmează: "Consiliul și Comitetul operațional pot constitui, în cadrul competențelor lor, organe auxiliare indispensabile pentru realizarea scopurilor prezentului acord și ale Acordului de exploatare."

6. Se introduce paragraful 5: "Adunările organelor Organizației pot să aibă loc nu numai în teritoriile membrilor Organizației, dar și în oricare alt loc considerat de Organizație ca fiind cel mai favorabil pentru activitatea sa."

ARTICOLUL 9

Articolul 12 din Acord se modifică după cum urmează:

1. La paragraful 3 se adaugă cuvintele "a Comitetului operațional" după cuvintele "oricărui membru al Organizației".

2. Se exclude al doilea subparagraf din paragraful 4.

3. Se reformulează paragraful 6 după cum urmează:

"

6. Consiliul are competența:

6.1. să ia decizii în domeniul politicii generale și al obiectivelor pe termen lung ale Organizației, inclusiv reglementarea și accesul nediscriminatoriu la segmentul spațial;

6.2. să supravegheze executarea prevederilor prezentului acord și ale Acordului de exploatare;

6.3. să asigure că activitatea Organizației este în conformitate cu obiectivele și principiile Cartei Națiunilor Unite, precum și cu prevederile oricărui alt acord internațional care generează obligații Organizației prin decizia sa;

6.4. să ia decizii în baza recomandărilor Comitetului operațional;

6.5. să analizeze și să aprobe rapoartele anuale ale Comitetului operațional referitoare la activitatea sa;

6.6. să analizeze și să aprobe rapoartele anuale ale directorului general referitoare la activitatea Organizației;

6.7. să aprobe propriile reguli de procedură;

6.8. să definească regiunile geografice pe baza reprezentării geografice corecte în Comitetul operațional și să aleagă un număr adecvat de membri ai Comitetului operațional din fiecare regiune;

6.9. să ia decizii cu privire la probleme referitoare la relațiile oficiale ale Organizației cu statele atât membre, cât și nemembre ale Organizației și cu organizații internaționale;

6.10. să ia decizii cu privire la orice amendamente la prezentul acord sau la Acordul de exploatare;".

4. Se reformulează paragraful 7 după cum urmează:

"

7. Consiliul trebuie să tindă ca hotărârile sale să fie aprobate în unanimitate. Dacă acest lucru nu poate fi realizat, hotărârile Consiliului se consideră adoptate dacă pentru ele s-au obținut cel puțin două treimi din voturile membrilor Organizației care au participat și au votat. Hotărârile aprobate devin obligatorii pentru fiecare membru al Organizației.

O hotărâre nu devine obligatorie pentru oricare membru al Organizației care nu a aprobat-o și ca o consecință directă se retrage din Organizație.

Orice hotărâre referitoare la structura existentă sau la obiectivele majore ale Organizației poate fi aprobată doar prin consimțământul comun al membrilor Organizației.

Pentru a stabili dacă hotărârea Consiliului are drept rezultat modificarea structurii sau a obiectivelor majore ale Organizației, se aplică procedura menționată în primul subparagraf din paragraful 7 al prezentului articol."

5. Se exclude paragraful 9.

ARTICOLUL 10

Se adaugă articolul 12 bis:

ARTICOLUL 12 bis

1. Comitetul operațional este organul Organizației înființat în scopul luării în considerație a luării de decizii rapide cu privire la activitatea Organizației. Orice semnatar poate fi membru al comitetului.

2. Comitetul operațional:

2.1. examinează și aprobă probleme referitoare la construcția, procurarea sau închirierea, precum și operarea segmentului spațial;

2.2 aprobă planuri de dezvoltare și îmbunătățire a sistemului de comunicații al Organizației;

2.3. definește specificații tehnice pentru sateliții de comunicații ai Organizației;

2.4. examinează și aprobă programele de plasare pe orbită pentru sateliții de comunicații ai Organizației;

2.5. aprobă planurile de alocare a canalelor de comunicații membrilor Organizației și semnatarilor, precum și criteriul adecvat pentru folosirea segmentului spațial al Organizației de către alți utilizatori, inclusiv procedura de autorizare a acestei utilizări;

2.6. definește specificații tehnice pentru stații de sol; stabilește procedura de acceptare a unei stații de sol pentru acces;

2.7. hotărăște dacă o stație de sol care intenționează să acceseze sistemul de comunicații al Organizației corespunde specificațiilor tehnice;

2.8. în cadrul competențelor sale, dacă este necesar, creează organe auxiliare și organizează adunări specializate;

2.9. aprobă structura și personalul Direcției, precum și regulamentele cu privire la activitatea Direcției;

2.10. aprobă planul de acțiune al Organizației pentru următorul an calendaristic;

2.11. adoptă politica de finanțare a Organizației, examinează și aprobă regulile financiare, bugetele anuale și rapoartele financiare anuale, stabilește tarifele pentru transmisia unităților de informație sau taxele pentru închirierea canalelor asociate cu folosirea sateliților de comunicații ai Organizației și ia decizii referitoare la oricare alte probleme financiare, inclusiv investiția de acțiuni și redistribuirea lor;

2.12. stabilește mărimea capitalului social în acțiuni;

2.13. ia decizii referitoare la tratarea cu instituțiile bancare naționale sau internaționale în vederea obținerii de credite și definește termenii și condițiile finanțărilor externe din alte surse;

2.14. examinează și aprobă rapoartele directorului general referitoare la activitatea Organizației;

2.15. alege președintele și membrii Comisiei de revizie, aprobă procedura de lucru și rapoartele acestei comisii;

2.16. aprobă amendamente la Acordul de exploatare și le supune Consiliului pentru ratificare;

2.17. anual, prezintă Consiliului rapoartele sale de activitate;

2.18. numește un arbitru atunci când Organizația este implicată într-o acțiune de arbitraj;

2.19. formulează și urmărește politica Organizației de protecție a proprietății intelectuale și industriale referitoare la invenții sau la informații tehnologice create ca rezultat al activității Organizației sau în cadrul contractelor cu Organizația;

2.20. supraveghează activitatea Direcției;

2.21. aprobă procedura pentru lucrările sale;

2.22. îndeplinește oricare alte funcții, potrivit prevederilor oricărui alt articol al prezentului acord sau al Acordului de exploatare, precum și oricare alte funcții necesare pentru atingerea scopurilor Organizației."

ARTICOLUL 11

Articolul 13 din Acord se modifică după cum urmează:

1. Din paragraful 2 se elimină "acționând pe principiul conducerii unice".

2. Paragraful 3 se reformulează după cum urmează: "Directorul general este răspunzător în fața Consiliului și Comitetului operațional și acționează în limitele împuternicirilor sale, iar în cadrul acestei activități este îndrumat prin hotărârile Consiliului și ale Comitetului operațional."

3. Subparagrafele paragrafului 4 se numerotează după cum urmează: 4.1, 4.2, 4.3 și se modifică astfel:

a) La subparagraful 1 se adaugă: "... și ale Comitetului operațional".

b) Din subparagraful 2 se exclude: "cu administrațiile de telecomunicații, cu organizațiile de proiectare și întreprinderile industriale ale membrilor Organizației".

c) La subparagraful 4 se adaugă "în numele Organizației" după "încheie".

d) În subparagrafele 5 și 7 se înlocuiește "Consiliu" cu "Comitetul operațional".

e) La subparagraful 6 se adaugă: "și Comitetului operațional" după "Consiliului"; se înlocuiește "Direcției" cu "Organizației".

f) La subparagraful 8 se adaugă: "ale Comitetului operațional și ale organelor lor auxiliare".

4. La paragraful 5 se adaugă: "Directorul general este ales în comun de Consiliu și de Comitetul operațional, care, dacă este necesar, îl pot revoca din post."

5. Paragraful 6 se reformulează după cum urmează: "Personalul Direcției se alege dintre cetățenii statelor ale căror guverne sunt membre ale Organizației, ținându-se seama de competența lor profesională și de reprezentarea geografică echitabilă, și, dacă este necesar, în cazuri excepționale, din cetățeni ai statelor ale căror guverne nu sunt membre ale Organizației."

ARTICOLUL 12

Articolul 14 din Acord se modifică după cum urmează:

La paragraful 1 se înlocuiește "Consiliul" cu "Comitetul operațional".

La paragraful 3 se înlocuiește "se prezintă Consiliului" cu "se aprobă de Comitetul operațional".

ARTICOLUL 13

Articolul 15 din Acord se reformulează după cum urmează:

"

1. În vederea susținerii activităților Organizației se instituie un capital social în acțiuni din contribuțiile semnatarilor.

2. Investiția de acțiuni în capitalul social în acțiuni trebuie să fie corespunzătoare satisfacerii cheltuielilor ulterioare ale Organizației pentru extindere, în măsura în care încasările din exploatare sunt insuficiente pentru acest scop:

a) costuri pentru cercetare și dezvoltare referitoare la segmentul spațial și la sistemul terestru de control al sateliților de comunicații;

b) costuri pentru proiectarea, construirea, procurarea sau închirierea de segment spațial și sisteme terestre de control al sateliților de comunicații;

c) costuri pentru lansarea și plasarea pe orbită a sateliților de comunicații ai Organizației;

d) alte costuri asociate activității Organizației."

ARTICOLUL 14

Articolul 16 din Acord se modifică după cum urmează:

1. La paragraful 1 se înlocuiește "membrilor Organizației" cu "semnatarilor".

2. La paragraful 2 se înlocuiește "membrilor Organizației" cu "semnatarilor".

3. Paragraful 3 se reformulează astfel: "Căile de telecomunicații disponibile se oferă contra plată, conform tarifelor stabilite de Comitetul operațional."

ARTICOLUL 15

Articolul 17 din Acord se modifică după cum urmează:

"

1. Oricare membru al Organizației sau semnatar poate să se retragă în mod voluntar din Organizație oricând, înștiințând în scris depozitarul asupra acestui lucru. Notificarea corespunzătoare retragerii unui semnatar din Organizație este prezentată în scris de membrul din Organizație care a desemnat respectivul semnatar.

Retragerea unui membru al Organizației atrage retragerea simultană a oricărui semnatar desemnat de acest membru.

2. După primirea de către depozitar a înștiințării cu privire la hotărârea de retragere, membrul Organizației care a dat o asemenea înștiințare și oricare semnatar desemnat de acesta sau un semnatar a cărui retragere a fost notificată pierde dreptul de reprezentare și dreptul de vot în oricare dintre organele Organizației și nu își asumă nicio obligație după data primirii acestei notificări. Totuși, după retragerea oricărui semnatar, atât Organizația, cât și semnatarul rămân răspunzătoare pentru angajamentele financiare. Retragerea devine efectivă și prezentul acord și/sau Acordul de exploatare își pierd valabilitatea pentru orice membru al Organizației și/sau semnatar la expirarea a 3 luni de la data primirii înștiințării scrise de către depozitar, așa cum a fost menționat în paragraful 1.

3. Ori de câte ori un semnatar se retrage din Organizație, membrul Organizației care a desemnat acel semnatar, înainte de data efectivă de retragere, poate să desemneze un nou semnatar de la acea dată sau de la data retragerii din Organizație. Dacă un membru al Organizației nu reușește să îndeplinească măsurile menționate înainte de data efectivă de retragere a semnatarului, se consideră că acesta încetează a fi membru de la data menționată.

4. Dacă din orice motiv un membru al Organizației dorește să desemneze un nou semnatar, acest membru al Organizației înștiințează depozitarul, în scris, în acest sens. Acordul de exploatare intră în vigoare pentru noul semnatar și își pierde valabilitatea pentru cel anterior din momentul în care noul semnatar își asumă obligațiile pe care predecesorul său nu a reușit să le îndeplinească și semnează Acordul de exploatare."

ARTICOLUL 16

Articolul 18 din Acord se modifică după cum urmează:

1. În primul subparagraf al paragrafului 1 se înlocuiește "părților contractante" cu "membrilor Organizației".

La al treilea subparagraf al paragrafului 1 se adaugă: "în baza recomandărilor înaintate acestuia de către Comitetul operațional" după "Consiliu".

2. La articolul 18, paragraful 2 se modifică astfel:

"

2. În cazul lichidării Organizației orice costuri rezultate din vânzarea proprietăților sale vor fi plătite după ce Organizația își îndeplinește toate obligațiile sale față de semnatari, în funcție de acțiunile acestora la capitalul social în acțiuni al Organizației."

ARTICOLUL 17

La articolul 22 din Acord se adaugă două noi paragrafe, paragrafele 3 și 4, cu următorul cuprins:

"

3. Niciun stat nu poate continua să fie sau să devină membru al Organizației decât dacă oricare semnatar numit de acesta semnează Acordul de exploatare.

4. Nu se admit rezerve la prezentul acord și la Acordul de exploatare."

ARTICOLUL 18

Articolul 24 din Acord se modifică după cum urmează:

"

1. Oricare membru al Organizației poate propune amendamente la prezentul acord.

Textul conținând propuneri de amendamente se înaintează Direcției, care în termen de 3 luni de la primirea propunerilor va solicita membrilor Organizației și semnatarilor acestora comentarii și va pune în circulație aceste comentarii.

Comitetul operațional va examina și va aproba o recomandare referitoare la un amendament dat în cadrul următoarei sale reuniuni, dar în niciun caz mai devreme de expirarea perioadei de 3 luni de la data punerii în circulație.

2. După ce un amendament propus este examinat de Comitetul operațional, acesta va fi revizuit la următoarea sesiune a Consiliului Organizației. Dacă Consiliul aprobă amendamentul, acesta va intra în vigoare la data primirii de către depozitar a ultimelor înștiințări de acceptare din partea a două treimi din numărul membrilor Organizației. Un amendament care intră în vigoare devine obligatoriu pentru toți membrii Organizației."

ARTICOLUL 19

1. Prezentul protocol va fi acceptat de fiecare membru al Organizației în conformitate cu procedurile sale interne. Notificările de acceptare a prezentului protocol vor fi înaintate depozitarului Acordului.

2. Prezentul protocol va intra în vigoare începând cu data primirii de către depozitar a notificărilor menționate în paragraful 1 din partea a două treimi din numărul guvernelor care vor fi membre ale Organizației la data când textul protocolului este acceptat.

3. Prezentul protocol devine obligatoriu pentru oricare membru al Organizației care îl acceptă după intrarea sa în vigoare, de la data când un astfel de membru al Organizației înaintează o notificare corespunzătoare depozitarului.

4. Membrii Organizației pot să declare că acceptă aplicarea provizorie a Acordului privind crearea sistemului internațional și a Organizației de telecomunicații spațiale INTERSPUTNIK, așa cum sunt amendate de prezentul protocol, cu o notificare corespunzătoare adresată depozitarului.

5. Pentru oricare membru al Organizației care a confirmat acceptarea textului prezentului protocol sau a înaintat notificarea depozitarului, așa cum se menționează în paragraful 4, prevederile Acordului care stabilesc reguli, altele decât cele ce reies din prezentul protocol, vor fi suspendate împreună cu protocolul la Acord din 26 noiembrie 1982, începând cu data acceptării textului prezentului protocol sau cu data notificării de către un astfel de membru către depozitarul prezentului protocol.

6. Nu se admit rezerve la prezentul protocol.

ARTICOLUL 20

1. Depozitarul prezentului protocol, care este depozitarul Acordului, va notifica tuturor membrilor Organizației despre data fiecărei acceptări, depuneri a oricărui document de accedere, intrarea în vigoare a prezentului protocol sau despre orice alte înștiințări primite.

2. Prezentul protocol, ale cărui versiuni în limbile rusă, engleză, spaniolă și franceză sunt în egală măsură autentice, se depozitează în arhivele depozitarului. Copiile protocolului corespunzător legalizate vor fi trimise de către depozitar membrilor Organizației.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...