Parlamentul României

Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 261 din 22 aprilie 2009.

În vigoare de la 25 octombrie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Casele de ajutor reciproc ale salariaților sunt asociații fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimțământ al salariaților, în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor lor. Membrii unei case de ajutor reciproc a salariaților pot fi numai persoane fizice salariate. Casele de ajutor reciproc ale salariaților își desfășoară activitatea exclusiv cu membrii acestora. Jurisprudență

(2) Casele de ajutor reciproc ale salariaților, constituite potrivit alin. (1), se pot asocia în uniuni teritoriale afiliate la Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România, denumită în continuare Uniunea Națională, în scopul reprezentării la nivel național și internațional. Casele de ajutor reciproc nu pot fi afiliate în același timp la două sau mai multe uniuni teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariaților.

(3) Casele de ajutor reciproc ale salariaților au obligația de a prezenta anual situațiile financiare uniunilor teritoriale județene, Uniunii Naționale, precum și direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

(4) Uniunea Națională primește, verifică și centralizează situațiile financiare anuale ale caselor de ajutor reciproc ale salariaților și ale uniunilor teritoriale ale acestora, în vederea depunerii la Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 2. -

(1) Obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariaților îl constituie acordarea de împrumuturi cu dobândă către membrii acestora. Dobânda la împrumuturi se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare.

(2) Uniunea Națională, precum și uniunile constituite la nivel teritorial urmăresc asigurarea stabilității financiare a caselor de ajutor reciproc ale salariaților și prestează servicii adaptate specificului activității acestora.

(3) Casele de ajutor reciproc ale salariaților acordă împrumuturi numai membrilor lor, pe baza unor contracte de împrumut în formă scrisă, din care să rezulte clar toți termenii și condițiile de acordare prevăzute în statut. Contractele de împrumut sunt titluri executorii.

(4) Prin dispozițiile statutare casele de ajutor reciproc ale salariaților trebuie să se asigure că fondurile lor, rezervele și lichiditățile sunt suficiente pentru a asigura echilibrul structurii financiare și aplicarea regulilor de previziune și de risc în acordarea împrumuturilor.

Art. 3. -

(1) Fondurile utilizate de casa de ajutor reciproc pentru acordarea de împrumuturi membrilor săi sunt: fondul social al membrilor, constituit prin contribuțiile acumulate ale acestora, la care se adaugă dobânzile anuale, fondurile proprii ale casei de ajutor reciproc și mijloacele bănești obținute de la uniunea teritorială județeană sau de la Uniunea Națională.

(2) Casele de ajutor reciproc nu pot atrage depozite de orice natură ori fonduri rambursabile, altele decât cele prevăzute la alin. (1). Jurisprudență

(3) Nu intră sub incidența interdicției prevăzute la alin. (2) contribuțiile la fondul social al membrilor, în condițiile în care acesta se restituie la încetarea calității de membru.

Art. 4. -

(1) Casele de ajutor reciproc ale salariaților se pot înființa de către salariați sau alte persoane care obțin venituri de natură salarială, prin asociere, în unitățile în care aceștia își desfășoară activitatea sau la nivel teritorial.

(2) Actul constitutiv și statutul casei de ajutor reciproc a salariaților se depun, împreună cu cererea pentru dobândirea personalității juridice, la judecătoria în a cărei rază teritorială aceasta își are sediul. Reviste (1)

Art. 5. -

Casele de ajutor reciproc ale salariaților și uniunile acestora se constituie, se organizează și funcționează ca persoane juridice potrivit dispozițiilor prezentei legi, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare.

Art. 6. -

Modul de asociere, de organizare și funcționare a caselor de ajutor reciproc ale salariaților se stabilește prin statutele proprii.

Art. 7. -

(1) Uniunea Națională și uniunile teritoriale supraveghează activitatea caselor de ajutor reciproc ale salariaților. Controlul activităților desfășurate de casele de ajutor reciproc se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice în condițiile legii.

(2) Uniunea Națională controlează activitatea uniunilor teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariaților.

(3) Uniunea Națională poate iniția procedura de dizolvare a caselor de ajutor reciproc ale salariaților sau a uniunilor teritoriale, în condițiile legii.

Art. 8. -

Actele și operațiunile caselor de ajutor reciproc ale salariaților, făcute în legătură cu obiectul de activitate al acestora, sunt scutite de orice impozite și taxe.

Art. 9. -

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, casele de ajutor reciproc ale salariaților, care funcționează în baza Decretului nr. 358/1949, vor pune de acord statutele proprii cu prevederile legale, înregistrându-se la judecătoria în a cărei rază teritorială își au sediul.

Art. 10. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 358/1949 privind organizarea caselor de ajutor reciproc pe lângă sindicate, precum și orice alte dispoziții contrare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Legea dialogului social - Art. 208. Conflictele individuale de muncă (comentariu)
;
se încarcă...