Parlamentul României

Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 1996
Formă aplicabilă de la 07 noiembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Se constituie și se organizează Depozitul legal de documente, denumit în continuare Depozitul legal.

(2) Depozitul legal reprezintă fondul intangibil al patrimoniului cultural național mobil.

Art. 2. -

Depozitul legal cuprinde următoarele categorii de documente, produse în serie, indiferent dacă sunt destinate unei difuzări comerciale sau gratuite:

a) cărți, broșuri, fascicole;

b) ziare, reviste, almanahuri, calendare și publicații seriale;

c) extrase din publicații seriale;

d) partituri muzicale;

e) reproduceri în serie ale albumelor, lucrărilor de artă grafică, plastică, decorativă și fotografică, precum și ale ilustratelor și cărților poștale ilustrate;

f) atlase, hărți plane, în relief și globulare, planuri tipărite;

g) materiale de comunicare propagandistică, având caracter politic, administrativ, cultural-artistic, științific, educativ, religios, sportiv: programe, anunțuri, afișe, proclamații, planșe;

h) teze de doctorat și rezumate ale acestora, precum și cursuri universitare;

i) documente în formă electronică, pe următorul tip de suport: disc, casetă, videocasetă, CD, DVD și, respectiv, cele pe următorul tip de suport: diafilm, diapozitiv, microfilm, microfișă;

j) publicații, având caracter oficial, ale autorităților publice centrale și locale, precum și culegeri de acte normative;

k) standarde și norme tehnice și de funcționare;

l) documente numismatice și filatelice;

m) orice alte documente tipărite sau multiplicate prin proceduri grafice sau fizico-chimice, cum sunt: litografierea, fotografierea, fono- și videografierea etc., cu excepția celor prevăzute la art. 5.

CAPITOLUL II Organizarea Depozitului legal

Art. 3. -

(1) Depozitul legal este organizat, la nivel central, de către Biblioteca Națională a României și are ca beneficiari: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iași, Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" Timișoara, Biblioteca Militară Națională și Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Pitești.

(2) Depozitul legal este organizat, la nivel local, de bibliotecile județene și de Biblioteca Metropolitană București.

Art. 4. -

(1) Sunt supuse obligației de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele prevăzute la art. 2 produse în România, precum și cele realizate în străinătate de către persoane juridice române ori executate pentru acestea, indiferent dacă sunt destinate difuzării în România sau în străinătate.

(2) Documentele prevăzute la art. 2 realizate în străinătate de către persoane fizice române ori executate pentru acestea, indiferent dacă sunt destinate difuzării în România sau în străinătate, pot fi trimise cu titlu de depozit legal.

Art. 5. -

Nu sunt supuse obligației de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele cu valoare informațională redusă - agende, cărți de vizită, ferpare, plicuri de corespondență, formulare cu caracter administrativ-contabil, registre, borderouri, state de plată, boniere, antete, lucrări de mercantilaj - produse în serie și destinate difuzării comerciale sau gratuite, indiferent de suportul material și de procedeul tehnic utilizat pentru producerea, editarea sau difuzarea lor, documentele de valoare - documente bancare, bilete de transport și de spectacole, acte de stare civilă sau de identitate, titluri de proprietate, filme artistice și documentare de lung și scurt metraj, materiale de publicitate și de reclamă cu caracter comercial, materiale ce conțin informații secrete de stat sau secrete de serviciu.

Art. 6. -

(1) Pentru documentele prevăzute la art. 2, produse în România, obligația de trimitere, cu titlu de depozit legal, aparține producătorilor: edituri, persoane fizice sau juridice care realizează documente în regie proprie, ateliere, case/studiouri de înregistrare, Banca Națională a României, Regia Autonomă "Monetăria Statului", Compania Națională "Poșta Română" - S.A., precum și altor asemenea producători.

(2) În cazul documentelor realizate în străinătate de către sau pentru persoane juridice române, obligația de trimitere, cu titlu de depozit legal, revine acestora.

Art. 7. -

(1) Se trimit la Biblioteca Națională a României, în 7 exemplare, următoarele documente:

a) cărțile, cu excepția edițiilor rare și bibliofile;

b) broșurile;

c) extrasele din publicații seriale.

(2) Biblioteca Națională a României reține 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru Depozitul legal propriu, un exemplar pentru semnalare statistică și elaborarea Bibliografiei naționale curente a României și un exemplar destinat schimbului internațional de publicații, și distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" Iași, Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran" Timișoara.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1), care se referă la domeniul militar, elaborate de persoane fizice și juridice care nu sunt încadrate în armată, se transmit, într-un exemplar, suplimentar față de cele care se trimit Bibliotecii Naționale a României, la Biblioteca Militară Națională și la Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Pitești.

Art. 8. -

(1) Se trimit la Biblioteca Națională a României, în 6 exemplare, următoarele documente:

a) publicațiile seriale;

b) publicațiile cu caracter oficial ale autorităților administrației publice centrale și locale, precum și culegerile de acte normative;

c) manualele școlare;

d) documentele audiovizuale stocate pe discuri, casete, videocasete, CD-uri, DVD-uri;

e) documentele în formă electronică difuzate pe dischetă, CD-uri, DVD-uri.

(2) Biblioteca Națională a României reține două exemplare pentru Depozitul legal propriu și pentru elaborarea Bibliografiei naționale curente a României și distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" Iași și Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran" Timișoara.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1), care se referă la domeniul militar, elaborate de persoane fizice și juridice care nu sunt încadrate în armată, se trimit, într-un exemplar, suplimentar față de cele care se trimit Bibliotecii Naționale a României, la Biblioteca Militară Națională și la Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Pitești.

(4) Tezele de doctorat se trimit, în câte un exemplar, la Biblioteca Națională a României, de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, și la Biblioteca Academiei Române, de către universitățile responsabile.

Art. 9. - Practică judiciară (1)

(1) Se trimit la Biblioteca Națională a României, în 3 exemplare, următoarele documente:

a) partiturile muzicale;

b) programele, anunțurile, afișele, proclamațiile, cu valoare de memorie culturală;

c) atlasele, albumele, hărțile plane, în relief și globulare, planurile tipărite;

d) reproducerile în serie ale lucrărilor de artă grafică, plastică, decorativă și fotografică, precum și ale cărților poștale și cărților poștale ilustrate;

e) microfilmele, microfișele.

(2) Biblioteca Națională a României reține două exemplare pentru Depozitul legal propriu și pentru elaborarea Bibliografiei naționale curente a României și distribuie un exemplar Bibliotecii Academiei Române.

Art. 10. -

(1) Se trimit la Biblioteca Națională a României, în două exemplare, următoarele documente:

a) edițiile rare și bibliofile;

b) cursurile universitare tipărite sau multigrafiate;

c) rezumatele tezelor de doctorat;

d) standardele și normele tehnice și de funcționare;

e) fascicolele.

(2) Biblioteca Națională a României reține un exemplar pentru Depozitul legal propriu și distribuie celălalt exemplar Bibliotecii Academiei Române.

Art. 11. -

Se trimit în câte un exemplar la Biblioteca Academiei Române documentele numismatice și filatelice, cum sunt: bancnotele, monedele, medaliile și mărcile poștale.

Art. 12. -

În cazul documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) și art. 8 alin. (1), persoanele prevăzute la art. 6 trimit un exemplar suplimentar cu titlu de depozit legal la biblioteca județeană din județul în care își au sediul, respectiv domiciliul, și un exemplar la Biblioteca Metropolitană București, în vederea includerii documentelor în Depozitul legal local.

Art. 13. -

(1) Trimiterea documentelor cu titlu de depozit legal către bibliotecile prevăzute la art. 7 și art. 8-11 are caracter obligatoriu. Documentele se trimit cu titlu gratuit.

(2) Cheltuielile de expediere a documentelor cu titlu de depozit legal trimise de către persoanele prevăzute la art. 6 se asigură de către acestea, iar cheltuielile de expediere între biblioteci se suportă de către bibliotecile care le expediază, din sumele prevăzute în bugetele proprii.

(3) Trimiterea prevăzută la alin. (1) se efectuează din prima tranșă de tiraj, în termen de maximum 30 de zile de la data apariției.

(4) Nu se trimit documente tipărite produse în tiraje suplimentare. Pentru acestea se trimit la sfârșitul fiecărui an, la Biblioteca Națională a României, declarații globale ale cifrelor de tiraj.

Art. 14. -

(1) Persoanele fizice și juridice care trimit documente pentru Depozitul legal sunt obligate să înscrie în actele însoțitoare următoarele date necesare identificării fiecărui exemplar trimis: autorul, titlul, tirajul, prețul și numărul de comandă. Aceste date se adaptează în funcție de categoria documentelor trimise.

(2) Pe exemplarele de carte trimise pentru Depozitul legal trebuie să figureze descrierea C.I.P. a Bibliotecii Naționale a României, precum și următoarelor date: numele/denumirea și domiciliul/sediul producătorului, luna și anul tipăririi, numărul internațional standardizat - I.S.B.N., tirajul și, în cazul tipăririi în străinătate, țara în care a fost tipărită cartea.

Art. 15. -

Biblioteca Națională a României este autorizată să exercite funcția de agenție națională pentru Depozit legal și are, în această calitate, următoarele atribuții:

a) asigură controlul bibliografic național - C.B.N. - asupra documentelor prevăzute la art. 2 din prezenta lege;

b) întocmește statistica oficială a edițiilor naționale;

c) atribuie numărul de Depozit legal;

d) atribuie numerele internaționale standardizate ale cărților - I.S.B.N. - și ale publicațiilor seriale - I.S.S.N. - și întocmește catalogarea înaintea publicării - C.I.P.;

e) creează și gestionează baza de date a editurilor cu sediul în România;

f) urmărește și controlează modul în care persoanele fizice și juridice, obligate să efectueze trimiteri cu titlu de depozit legal, se conformează acestei obligații;

g) urmărește și controlează modul în care bibliotecile beneficiare prelucrează, depozitează și conservă cărțile și celelalte documente primite cu titlu de depozit legal;

h) reține, prelucrează, depozitează și conservă, ca fond intangibil, câte un exemplar din documentele primite cu titlu de depozit legal și distribuie celelalte exemplare beneficiarilor prevăzuți la art. 7 și art. 8-10.

Art. 16. -

Instituțiile beneficiare ale exemplarelor de depozit legal au următoarele obligații:

a) să primească materialele care li se trimit cu acest titlu și să le ia în evidență;

b) să le prelucreze potrivit normelor biblioteconomice în vigoare;

c) să asigure depozitarea, conservarea și gestionarea lor corectă;

d) să dispună măsuri pentru asigurarea integrității și securității materialelor primite;

e) să urmărească primirea materialelor care le sunt destinate, sesizând Biblioteca Națională a României despre eventualele lipsuri.

CAPITOLUL III Contravenții și sancțiuni

Art. 17. -

(1) Biblioteca Națională a României, respectiv Biblioteca Metropolitană București și bibliotecile județene, controlează, prin personalul lor de specialitate, împuternicit în acest scop, activitatea tuturor persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 6, cu privire la îndeplinirea obligațiilor de depunere a documentelor care fac obiectul Depozitului legal, respectiv al Depozitelor legale locale, constată contravențiile prevăzute la art. 19 alin. (1) și aplică amenzi contravenționale. Puneri în aplicare (1)

(2) Sumele provenite din amenzi, care revin Bibliotecii Naționale a României, Bibliotecii Metropolitane București, respectiv bibliotecilor județene, ca venituri extrabugetare, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, vor fi folosite de acestea pentru achiziționarea documentelor prevăzute la art. 2.

(3) Ministerul Culturii și Cultelor eliberează legitimații speciale pentru personalul de control prevăzut la alin. (1).

Art. 18. -

Controlul activității producătorilor din subordinea Ministerului Apărării și Ministerului Internelor și Reformei Administrative, constatarea contravențiilor săvârșite de aceștia și aplicarea amenzilor contravenționale se realizează de către personalul desemnat de cele două ministere.

Art. 19. -

(1) Nerespectarea obligației de trimitere a documentelor cu titlu de Depozit legal în termenul prevăzut la art. 13 alin. (3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 300 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice și de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, în funcție de prețul de vânzare al documentului sau valoarea documentară. Fac excepție documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b).

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către personalul prevăzut la art. 17 alin. (1).

(3) Contravențiilor le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 20. -

(1) În termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contravenționale pentru săvârșirea contravenției prevăzute la art. 19 alin. (1), contravenienții sunt obligați să trimită pentru Depozitul legal documentele a căror netransmitere a făcut obiectul contravenției.

(2) Netransmiterea documentelor conform alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională între limitele prevăzute la art. 19 alin. (1), reduse la jumătate. Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în situația în care contravenienții probează că, anterior sau începând cu data aplicării amenzii contravenționale pentru săvârșirea contravenției prevăzute la art. 19 alin. (1), nu mai dețin documentele a căror netransmitere a făcut obiectul contravenției.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 21. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 41 din Decretul nr. 17 din 14 ianuarie 1949 privind editarea și difuzarea cărții, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 209/2007, care nu au fost încorporate în forma republicată a Legii nr. 111/1995 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr. 209/2007:

"

Art. II. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...