Guvernul României

Ordonanța nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (6)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 ianuarie 1994
Formă aplicabilă de la 05 decembrie 2007 până la 18 decembrie 2013, fiind înlocuită prin republicarea (r5) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 806 din 19 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Reducerea riscului seismic al construcțiilor constituie o acțiune complexă, de interes național, în contextul atenuării efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure și cuprinde măsuri de intervenție la construcțiile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice.

Art. 2. -

(1) Proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții vor acționa pentru:

a) identificarea construcțiilor din proprietate sau din administrare, descrise la art. 1; Modificări (1)

b) expertizarea tehnică a construcțiilor de către experți tehnici atestați, în conformitate cu reglementările tehnice;

c) aprobarea deciziei de intervenție și continuarea acțiunilor definite la alin. (4), în funcție de concluziile fundamentale din raportul de expertiză tehnică.

(2) Proprietarii și, după caz, administratorii spațiilor publice cu altă destinație, situate la parterul și, după caz, la subsolul și/sau la alte niveluri ale clădirilor de locuit multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978, au obligația să acționeze proporțional, în solidar cu proprietarii locuințelor și cu asociația de proprietari, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistență a întregii clădiri, în termen de 2 ani de la data primirii notificării prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. b). Modificări (1)

(3) În cazul prezentei ordonanțe, prin sintagma spații publice cu altă destinație se înțelege spațiile realizate în scopul desfășurării de activități care implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziții, de lectură, spații pentru comerț, structuri turistice de cazare și alimentație publică și prestări de servicii, asistență socială și medicală, administrație publică și altele asemenea, indiferent dacă aceste spații sunt rezultatul concepției inițiale a construcției ori, după caz, al unor amenajări ulterioare. Modificări (1)

(4) Pentru construcțiile expertizate tehnic și încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții sunt obligate să procedeze la: Modificări (1)

a) realizarea proiectării lucrărilor de intervenție de către persoane fizice sau juridice autorizate și verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestați, în termen de 2 ani de la data primirii notificării încadrării în clasa I de risc seismic a clădirii expertizate;

b) execuția lucrărilor de intervenție de către persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu execuția atestați, inclusiv urmărirea, verificarea și recepția execuției lucrărilor de intervenție prin diriginți de șantier autorizați, în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului de consolidare.

(5) În vederea stabilirii de către primărie a obligației de plată, în raport cu cotele-părți indivize din proprietatea comună aferente fiecărei proprietăți individuale, proprietarii și asociațiile de proprietari sunt obligați să procedeze la întocmirea documentațiilor cadastrale și să le pună la dispoziția autorităților administrației publice locale, la solicitarea acestora.

(6) În vederea avertizării populației din zonele expuse riscului la cutremure proprietarii și, după caz, administratorii spațiilor publice cu altă destinație situate la parterul și, după caz, la subsolul și/sau la alte niveluri ale clădirilor expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic au obligația de realizare și amplasare a unor panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică.

Art. 3. - Modificări (1)

Măsurile de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente se stabilesc prin reglementări tehnice și se vor realiza cu respectarea cerințelor de calitate și a celorlalte obligații impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, precum și a condițiilor tehnice prevăzute de Normativul de proiectare antiseismică.

Art. 4. -

(1) Coordonarea din punct de vedere tehnic a activității în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente se realizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor prin: Modificări (1)

a) organizarea elaborării, avizarea și aprobarea reglementărilor tehnice în domeniul protecției antiseismice;

b) avizarea din punct de vedere tehnic a soluțiilor de intervenție pentru construcțiile de importanță vitală pentru societate, a căror funcționalitate, în timpul cutremurului și imediat după cutremur, trebuie să fie asigurată integral. În acest scop, în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor se organizează Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, formată din personalități în domeniu.

(2) Comisiile județene, respectiv a municipiului București, de apărare împotriva dezastrelor vor acționa, în aria lor de autoritate, pentru: Modificări (1)

a) elaborarea programelor și monitorizarea acțiunilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor;

b) educarea antiseismică a populației.

(3) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, și consiliile municipiilor, orașelor și comunelor vor acționa, în aria lor de autoritate, pentru:

a) stabilirea și aplicarea restricțiilor din punct de vedere al riscului seismic datorită condițiilor locale de amplasament impuse prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;

b) identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, descrise la art. 1, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale, a instituțiilor publice și a operatorilor economici, și monitorizarea acțiunilor de intervenție privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție;

c) fundamentarea, verificarea și avizarea documentațiilor privind acțiunile de intervenție finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz. Consiliile municipiilor, orașelor și comunelor vor asigura locuințele de necesitate, pentru cazarea temporară a persoanelor și a familiilor, pe perioada executării intervențiilor care nu se pot efectua în clădiri ocupate. Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, pentru construcțiile cu destinația de locuință, expertizate tehnic și încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiilor de proprietari, precum și persoanelor juridice care au în administrare aceste construcții, obligațiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, precum și faptul că își asumă riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor în situația în care nu se conformează obligațiilor legale;

d) realizarea și amplasarea panourilor de înștiințare în dreptul intrărilor principale în clădirile de locuit expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică în vederea avertizării populației din zonele expuse riscului la cutremure. Modificări (1)

(4) Primarii municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv primarul general al municipiului București, vor acționa, în aria lor de competență, pentru:

a) identificarea și inventarierea clădirilor prevăzute la art. 2 alin. (2);

b) notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, și a asociațiilor de proprietari, precum și, după caz, a persoanelor juridice care au în administrare clădiri/părți din clădirile prevăzute la art. 2 alin. (2), cu privire la obligația ce le revine de a acționa, în solidar, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistență a întregii clădiri;

c) renotificarea proprietarilor/asociațiilor de proprietari notificați/notificate potrivit alin. (3) lit. c);

d) aprobarea prin dispoziție de primar a deciziei de intervenție privind expertizarea tehnică/proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la construcțiile expertizate tehnic și încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, în cazul în care proprietarii/asociațiile de proprietari notificați/notificate/renotificați/renotificate potrivit alin. (3) lit. c) și alin. (4) lit. b) și c) nu au procedat la aprobarea deciziei prin hotărârea asociației, fiindu-le aplicabile prevederile prezentei ordonanțe. Modificări (1)

(5) Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC din subordinea Guvernului și în coordonarea Cancelariei Primului Ministru, prin inspectoratele teritoriale în construcții din subordinea acestuia, vor aviza din punct de vedere tehnic listele cuprinzând prioritățile, pe categorii de construcții, privind expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. Modificări (2)

(6) La expirarea termenelor stabilite de prezenta ordonanță pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare, dacă nu s-a procedat la realizarea proiectării, respectiv la începerea execuției lucrărilor de consolidare, precum și la întocmirea documentațiilor cadastrale, aceste situații vor fi constatate prin proces-verbal, întocmit de reprezentantul primarilor municipiilor și orașelor și, respectiv, al primarului general al municipiului București. Modificări (1)

(7) Autoritățile prevăzute la alin. (6) vor constata prin proces-verbal orice împiedicare în desfășurarea ori continuarea lucrărilor de expertizare, de proiectare sau de execuție.

(8) În temeiul proceselor-verbale prevăzute la alin. (6) și (7), autoritățile administrației publice locale vor proceda de îndată la sancționarea persoanelor vinovate de încălcarea obligațiilor stabilite de prezenta ordonanță cu amendă, luarea oricărei alte măsuri prevăzute de aceasta, inclusiv sesizarea instanțelor de judecată, în vederea restrângerii folosinței spațiului locativ ori pentru evacuarea celor în cauză din imobilul supus lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

(9) În cazul clădirilor de locuit incluse în programele anuale de acțiuni privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare, în procesul-verbal prevăzut la alin. (6) se vor înscrie și cotele-părți indivize din proprietatea comună care revin fiecărei proprietăți individuale, măsurile de realizare efectivă a lucrărilor, precum și orice alte acțiuni necesare îndeplinirii acestora. În temeiul acestui proces-verbal, primarii municipiilor și orașelor, respectiv primarul general al municipiului București, în condițiile prezentei ordonanțe, vor putea proceda la efectuarea expertizării, precum și la contractarea proiectării și execuției lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) În vederea prevenirii unui potențial dezastru provocat de cutremure, proprietarii și deținătorii cu orice titlu ai construcțiilor supuse reglementărilor prezentei ordonanțe au obligația de a permite intrarea în imobilele pe care le dețin, pentru desfășurarea activităților de expertizare, proiectare sau de execuție a lucrărilor de consolidare a clădirilor sau a altor asemenea lucrări. În acest scop, persoanele respective vor fi înștiințate cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începerea lucrărilor. Modificări (1)

(2) În caz de refuz, intrarea în orice încăpere a construcțiilor supuse lucrărilor necesare de expertizare, proiectare, execuție sau altor asemenea lucrări se va face cu autorizarea instanței judecătorești, prin ordonanță președințială, potrivit dispozițiilor din Codul de procedură civilă, dată cu citarea părților. Potrivit acelorași dispoziții, dacă este necesar, instanța judecătorească va putea dispune restrângerea folosinței încăperilor din construcțiile supuse lucrărilor respective sau evacuarea, pe timpul desfășurării lucrărilor de consolidare a construcțiilor în cauză, a persoanelor care nu au eliberat în termen spațiul deținut în construcțiile supuse consolidării. În cazul în care instanța dispune evacuarea, prevederile art. 4 alin. (3) lit. c) teza a doua sunt aplicabile. Modificări (1)

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), la cererea primarilor municipiilor și orașelor și, respectiv, a primarului general al municipiului București sau a executorului judecătoresc, după caz, organele de poliție, jandarmeria ori alți agenți ai forței publice sunt obligați să acorde sprijinul necesar pentru realizarea efectivă și fără întârziere a lucrărilor de expertizare, de proiectare și/sau de execuție, precum și pentru punerea în executare a ordonanței președințiale.

Art. 6. -

(1) Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la construcțiile existente se vor asigura după cum urmează: Modificări (1)

a) la construcțiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice:

(i) din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investiții ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la poziția globală "Alte cheltuieli de investiții";

(ii) din veniturile proprii ale instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare;

b) la construcțiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea operatorilor economici, din fondurile proprii ale operatorilor economici.

(2) Pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice fondurile necesare privind finanțarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare se vor asigura astfel: Modificări (1)

a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor pentru expertizarea tehnică; Modificări (1)

b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societățile de asigurare și/sau din credite, pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, se includ în programe anuale de acțiuni privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale. Modificări (1)

(2) Clădirile menționate la alin. (1) prezintă pericol public în situațiile în care, după caz: Modificări (1)

a) cuprind spații publice cu altă destinație decât aceea de locuință, ocupate temporar/permanent de un număr mare de persoane;

b) sunt amplasate în zone dens circulate și/sau cu aglomerări de persoane;

c) adăpostesc valori materiale și/sau de patrimoniu cultural.

(3) Programele anuale se elaborează de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor împreună cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative, în baza priorităților stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului București și de consiliile județene și avizate de Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație. Modificări (1)

(4) Consiliul General al Municipiului București și consiliile județene, împreună cu consiliile municipiilor și orașelor care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor anuale, sunt obligate să pună la dispoziție Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea și oportunitatea sumelor solicitate, precum și pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădirile incluse în programele anuale se vor asigura astfel: Modificări (1)

a) din transferuri de la bugetul de stat și/sau din credite, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice, prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (2) lit. b); Modificări (1)

b) din bugetele locale, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale;

c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu această destinație pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituții publice, în funcție de subordonarea instituțiilor respective;

d) din fondurile proprii ale operatorilor economici, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora;

e) din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice și/sau juridice, după caz, ai spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.

(2) Instituțiile publice și operatorii economici care dețin locuințe sau spații cu altă destinație decât cea de locuință în clădirile incluse în programele anuale sunt obligați să asigure finanțarea proiectării și execuției lucrărilor de consolidare, proporțional cu cota-parte indiviză pe care o dețin din proprietatea comună. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Proprietarii locuințelor, persoane fizice, din clădirile incluse în programele anuale vor acționa potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) și vor beneficia de finanțare din transferuri de la bugetul de stat pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare, în următoarele condiții: Modificări (1)

a) existența hotărârii asociației de proprietari, adoptată cu acordul majorității proprietarilor clădirilor prevăzute la art. 7 alin. (1), privind aprobarea deciziei de intervenție pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare, precum și a documentațiilor cadastrale în vederea stabilirii cotei-părți indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăți individuale; Modificări (1)

b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinței; Modificări (1)

c) restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuția lucrărilor de consolidare, în rate lunare egale fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de consolidare; în cazul întârzierii la plată a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condițiile legii, pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare. Modificări (1)

(2) Pentru cazurile de insolvabilitate privind rambursarea costurilor lucrărilor de consolidare, consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului București, la cererea proprietarului, îl poate despăgubi cu valoarea locuinței, asigurându-i totodată calitatea de chiriaș în spațiul deținut. Modificări (1)

(3) Radierea ipotecii se face numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuția lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

(4) Instituirea și radierea ipotecii sunt scutite de plata taxei de timbru. Modificări (1)

Art. 10. -

Proprietarii locuințelor, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri sunt scutiți de la plata ratelor lunare, prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1) lit. c); obligația de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuția lucrărilor de consolidare se diminuează cu sumele aferente perioadelor de scutire la plată a ratelor lunare. Modificări (1)

Art. 11. -

(1) Pentru clădirile incluse în programele anuale primarii municipiilor și orașelor, respectiv primarul general al municipiului București, vor lua măsurile necesare pentru:

a) contractarea proiectării lucrărilor de consolidare și aprobarea studiilor de fezabilitate; Modificări (2)

b) contractarea execuției lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

c) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, la care urmează să se execute lucrări de consolidare finanțate din transferuri de la bugetul de stat; Modificări (1)

d) asigurarea diriginților de șantier autorizați;

e) verificarea și decontarea documentației de proiectare, precum și a situațiilor de lucrări executate, conform soluției de intervenție din documentația aprobată care cuprinde, după caz: Modificări (1)

(i) consolidarea sistemului structural al clădirii existente sau a unor elemente structurale ale acesteia;

(ii) introducerea unor elemente structurale suplimentare și/sau repararea elementelor nestructurale ale clădirii existente;

(iii) îmbunătățirea terenului de fundare, termoizolarea și/sau hidroizolarea clădirii și/sau a instalațiilor aferente în zona de intervenție;

(iv) desfacerea și refacerea finisajelor în zona de intervenție;

(v) desfacerea și refacerea instalațiilor și/sau a echipamentelor în zona de intervenție și, după caz, înlocuirea acestora sau a unor elemente componente;

(vi) alte lucrări strict necesare în zona de intervenție, justificate din punct de vedere tehnic prin soluția de intervenție adoptată și reglementările tehnice în vigoare;

f) organizarea recepției la terminarea lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

g) stabilirea situației valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate și repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru execuția lucrărilor de consolidare, proporțional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar; Modificări (1)

h) încheierea contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuția lucrărilor de consolidare, evidența, calcularea și încasarea ratelor lunare și urmărirea, potrivit legii, a debitorilor restanți; Modificări (1)

i) întocmirea unui proces-verbal de constatare a refuzului privind încheierea contractului prevăzut la lit. h). Prin același proces-verbal se vor stabili și cuantumul sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuția lucrărilor, precum și modalitățile de restituire a acestor sume.

(2) Contractul și procesul-verbal prevăzute la alin. (1) lit. h) și i) au valoare de înscris autentic și constituie titluri executorii. Ipoteca legală prevăzută la alin. (1) lit. c), contractul, precum și procesul-verbal prevăzute la alin. (1) lit. h) și i), însoțite de documentația cadastrală, vor fi înscrise în cartea funciară, cu notarea interdicției de înstrăinare a construcției înainte de rambursarea integrală a ratelor neachitate în condițiile prevăzute la art. 12. Modificări (1)

(3) Creanțele fiscale generate de titlurile executorii prevăzute la alin. (2) se execută silit de către organele competente, în condițiile stabilite de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru realizarea în condiții de siguranță a lucrărilor de consolidare și asigurarea continuității acestora, activitățile comerciale și nonprofit desfășurate în spațiile existente din clădirile nominalizate în programele anuale se suspendă de drept pe durata execuției lucrărilor de consolidare. Modificări (1)

(5) Furnizorii de utilități sunt obligați să realizeze în regim de urgență, pe baza contractelor încheiate în condițiile legii, lucrările de specialitate determinate de soluțiile de consolidare adoptate și cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare, care să asigure funcționalitatea clădirii.

Art. 12. -

(1) Înstrăinarea, în decurs de 25 de ani de la recepția terminării lucrărilor de consolidare, a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale și la care s-au executat lucrări de consolidare finanțate prin transferuri de la bugetul de stat este condiționată de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidenței consiliului local, actualizate la data înstrăinării. Modificări (1)

(2) Actualizarea se efectuează în funcție de indicele prețurilor de consum total al populației, publicat lunar de Institutul Național de Statistică în Buletinul statistic de prețuri, pentru intervalul cuprins între luna de referință a recepției la terminarea lucrărilor de consolidare și luna actualizării ratelor neachitate. Modificări (1)

Art. 13. - Modificări (1)

Sumele încasate din ratele lunare, precum și cele aferente ratelor rămase de achitat și actualizate la data înstrăinării se virează în contul de venituri cu destinație specială al unității administrativ-teritoriale, deschis la Trezoreria Statului, pentru finanțarea în continuare a acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință.

Art. 14. -

Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 12 sunt lovite de nulitate absolută. Nicio persoană care încheie astfel de acte nu poate invoca buna-credință în asemenea cazuri.

Art. 15. - Modificări (1)

Apartamentele proprietate privată a persoanelor fizice din imobilele cu destinația de locuințe încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, dobândite în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, incluse în programele anuale și la care se finanțează, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare, se vor ipoteca odată cu dobândirea dreptului de proprietate, prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1) lit. b).

Art. 16. - Modificări (1)

Proprietarii, persoane fizice, beneficiază, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizației de construire pentru execuția lucrărilor de consolidare a construcțiilor cu destinația de locuință din proprietate, precum și de taxa privind timbrul arhitecturii.

Art. 17. -

Oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, alte instituții implicate, precum și orice alte persoane, în condițiile legii, au obligația să dea autorităților administrației publice locale concursul, precum și informațiile necesare îndeplinirii activităților prevăzute de prezenta ordonanță.

Art. 18. - Modificări (1)

Autoritățile administrației publice locale sunt scutite de orice taxe de timbru, tarife, comisioane sau cauțiuni pentru cererile și acțiunile adresate justiției în temeiul prevederilor prezentei ordonanțe, pentru executarea lucrărilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, precum și de tarifele pentru întabularea dreptului de ipotecă sau privilegiu în favoarea autorităților administrației publice locale, inclusiv radierea drepturilor reale de garanție.

Art. 19. -

(1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) și la art. 8 alin. (1) lit. a) se fundamentează distinct de către consiliile locale cu ocazia elaborării bugetului de stat și se transmit consiliului județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București.

(2) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București analizează, verifică și centralizează situațiile primite, stabilesc prioritățile la nivel de județ, respectiv municipiul București, și transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor valoarea cheltuielilor necesare. Modificări (1)

(3) În execuția bugetului de stat transferurile se repartizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor consiliilor județene și Consiliului General al Municipiului București și se acordă consiliilor locale beneficiare, potrivit normelor metodologice. Modificări (1)

(4) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, și consiliile municipiilor, orașelor și comunelor răspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare și de folosirea cu eficiență a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat.

Art. 20. -

Contractarea expertizării tehnice, proiectării și execuției lucrărilor de consolidare finanțate din fonduri publice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice. Modificări (1)

Art. 21. -

În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei ordonanțe, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și Ministerul Economiei și Finanțelor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe*). Modificări (1)

*) În anul 2001, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și Ministerul Finanțelor Publice au elaborat Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 5 februarie 2002.

Art. 22. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 709/1991, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 23. -

Obligațiile și răspunderile proprietarilor construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiilor de proprietari, precum și ale persoanelor juridice care au în administrare construcții, se completează cu dispozițiile legislației civile.

Art. 24. -

(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea, în termen de 2 ani de la notificare, a obligației prevăzute la art. 2 alin. (2) privind expertizarea tehnică:

b) nerespectarea obligației de a proceda la proiectarea lucrărilor de consolidare, în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I de risc seismic a clădirii expertizate; Modificări (1)

c) neînceperea execuției lucrărilor de consolidare în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului de consolidare; Modificări (1)

d) nerespectarea obligației de a depune documentația pe baza căreia primăria poate să stabilească obligația de plată, în raport cu cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale, în termen de 60 de zile de la solicitarea acesteia de către autoritățile administrației publice locale;

e) nerespectarea obligației de realizare și amplasare a panourilor de înștiințare în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică;

f) nerespectarea prevederilor privind inventarierea clădirilor prevăzute la art. 2 alin. (2) și notificarea în scris a proprietarilor/asociațiilor de proprietari a obligațiilor ce le revin privind expertizarea/proiectarea lucrărilor de consolidare; Modificări (1)

g) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) și b) privind contractarea proiectării/execuției lucrărilor de consolidare în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I de risc seismic a clădirii, respectiv de la data finalizării proiectului de consolidare. Modificări (1)

(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel: Modificări (1)

a) nerespectarea prevederilor lit. a), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor lit. b), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor lit. d), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor lit. e), cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor lit. f), cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor lit. g), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

(3) Contravențiile se aplică proprietarilor, administratorilor sau autorităților administrației publice locale, după caz. Modificări (1)

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele cu atribuții de control ale primăriilor municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului București, în cazul proprietarilor sau administratorilor, și de către prefect, în cazul autorităților administrației publice locale. Modificări (1)

Art. 25. -

Contravențiilor prevăzute în art. 24 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente și ale art. II și III din Ordonanța Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994, cu modificările aduse prin Legea nr. 128/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994, texte care nu sunt încorporate în forma republicată a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994.

- Art. II din Legea nr. 460/2001:

"

Art. II. -

Proprietarii locuințelor, persoane fizice, din clădirile de locuit încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de proiecte de consolidare finanțate din transferuri de la bugetul de stat, finalizate sau contractate și aflate în curs de elaborare, vor continua execuția lucrărilor de consolidare în condițiile prezentei legi."

- Art. II și III din Ordonanța Guvernului nr. 14/2006:

"

Art. II. -

(1) În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, primarii municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv primarul general al municipiului București, vor duce la îndeplinire prevederile alin. (31) al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru proprietarii și asociațiile de proprietari prevăzuți la art. 4 alin. (31) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenele de 2 ani prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) și b) din același act normativ încep să curgă din momentul primirii renotificării.

Art. III. -

Prefecții județelor și prefectul municipiului București, în calitate de președinți ai comitetelor județene, respectiv al municipiului București, pentru situații de urgență, vor urmări realizarea măsurilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...