Parlamentul României

Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (1), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 august 1990
Formă aplicabilă de la 05 mai 2009 până la 17 februarie 2014, fiind înlocuită prin republicarea (r3) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 121 din 18 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență

Constituie activități comerciale ilicite și atrag răspunderea contravențională sau penală, după caz, față de cei care le-au săvârșit, următoarele fapte:

a) efectuarea de acte sau fapte de comerț de natura celor prevăzute în ~Codul~ comercial sau în alte legi, fără îndeplinirea condițiilor stabilite prin lege; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

b) vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primării sau prefecturi; Jurisprudență

c) condiționarea vânzării unor mărfuri sau prestării unor servicii de cumpărarea altor mărfuri sau de prestarea de servicii;

d) expunerea spre vânzare sau vânzarea de mărfuri sau orice alte produse fără specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat; Jurisprudență

e) efectuarea de acte sau fapte de comerț cu bunuri a căror proveniență nu este dovedită, în condițiile legii. Documentele de proveniență vor însoți mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege; Jurisprudență

f) nedeclararea de către operatorii economici la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale și a celor de comision;

g) cumpărarea de mărfuri sau produse în scop de revânzare, de la unitățile de desfacere cu amănuntul, de alimentație publică, cantine, unități de turism și alte unități similare; Jurisprudență

h) omisiunea întocmirii și afișării, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, de către operatorii economici a prețurilor și tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de prețuri și tarife; Jurisprudență

i) refuzul furnizorului de a încheia contractul pentru livrarea produselor necesare consumului populației, stabilite prin hotărâri ale Guvernului și repartizate pe bază de balanță;

j) livrarea sau cumpărarea, fără repartiție, a produselor prevăzute la lit. i), în defavoarea titularilor de repartiție; Jurisprudență

k) neexpunerea la vânzare a mărfurilor existente, vânzarea preferențială, refuzul nejustificat al vânzării acestora sau al prestării de servicii cuprinse în obiectul de activitate al operatorului economic;

l) acumularea de mărfuri de pe piața internă în scopul creării unui deficit pe piață și revânzării lor ulterioare sau al suprimării concurenței loiale;

m) depășirea, de către operatorii economici cu capital majoritar de stat, a nivelurilor maxime de prețuri de vânzare cu ridicata sau de tarife stabilite prin hotărâri ale Guvernului;

n) depășirea de către orice operator economic a adaosurilor maxime stabilite prin hotărâri ale Guvernului, la formarea prețurilor de vânzare cu amănuntul, indiferent de numărul verigilor prin care circulă mărfurile, cât și depășirea adaosurilor comerciale și celor de comision stabilite și declarate de către operatorii economici la organele fiscale; Jurisprudență

o) vânzarea cu lipsă la cântar sau măsurătoare;

p) falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum și expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate sau substituite. Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Constituie contravenții faptele prevăzute la art. 1 lit. a) - k) și se sancționează după cum urmează: Jurisprudență

a) faptele prevăzute la lit. d) și h), cu prestarea unei activități în folosul comunității sau cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; Jurisprudență

b) faptele prevăzute la lit. c) și f), cu prestarea unei activități în folosul comunității sau cu amendă de la 700 lei la 1.250 lei;

c) faptele prevăzute la lit. a), b), e), g), i), j) și k), cu prestarea unei activități în folosul comunității sau cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei; Jurisprudență

d) faptele prevăzute la lit. d) și h), în cazul în care au fost săvârșite de persoane juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei;

e) faptele prevăzute la lit. c) și f), în cazul în care au fost săvârșite de persoane juridice, cu amendă de la 3.000 lei la 18.000 lei;

f) faptele prevăzute la lit. a), b), e), g), i), j) și k), în cazul în care au fost săvârșite de persoane juridice, cu amendă de la 6.000 lei la 20.000 lei. Jurisprudență

(2) Sancțiunile prevăzute în alin. (1) se aplică și persoanelor din cadrul regiilor autonome, societăților comerciale și altor operatori economici care, prin activitatea lor, au participat în orice mod la săvârșirea faptelor ce constituie contravenții, potrivit prezentei legi.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către funcționarii din aparatul de specialitate al primarului, organele Gărzii Financiare, organele controlului financiar și de personalul Poliției Române, Jandarmeriei Române și Poliției de Frontieră Române. Jurisprudență

(4) Contravențiile prevăzute la art. 1 lit. b), c), d), h), k), o) și p) se constată și se sancționează și de către inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

(5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Jurisprudență

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Faptele prevăzute la art. 1 lit. l) - p) constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, dacă prin legea penală nu se prevede o pedeapsă mai mare.

(2) Hotărârile de condamnare privind comercianții se comunică la registrul comerțului.

Art. 4. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Mărfurile sau produsele care au servit sau au fost destinate să servească la săvârșirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 1 lit. a), b), d), e), g) și j), dacă sunt ale contravenientului sau ale operatorului economic, precum și sumele de bani și lucrurile dobândite prin săvârșirea contravenției se confiscă și se valorifică în condițiile legii, contravaloarea lor făcându-se venit la bugetul administrației publice centrale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Veniturile obținute ilicit de persoanele fizice sau juridice din activitățile prevăzute la art. 1, cât și încasările în întregime din vânzarea mărfurilor a căror proveniență nu este dovedită se confiscă și se fac venit la bugetul administrației publice centrale. Jurisprudență

Art. 5. -

Infracțiunile de luare de mită, primire de foloase necuvenite și trafic de influență, comise de agenții constatatori, organele de urmărire penală sau de judecată a faptelor ce constituie contravenții sau infracțiuni prevăzute de prezenta lege, se pedepsesc în conformitate cu dispozițiile ~art. 254~, ~256~ și ~257~ din Codul penal, ale căror minim și maxim se majorează cu câte 2 ani.

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului penal și ale ~Codului~ de procedură penală.

(2) Infracțiunile prevăzute de art. 3 se urmăresc și se judecă după procedura de urgență prevăzută pentru infracțiunile flagrante.

Art. 7. -

Aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta lege nu înlătură răspunderea disciplinară a făptuitorilor.

Art. 8. -

(1) Pentru urmărirea desfășurării activității comerciale în condițiile prevăzute de lege, la primării se va constitui un corp de control comercial.

(2) Primăriile la care se va constitui un corp de control comercial, atribuțiile și structura organizatorică ale corpurilor de control, precum și modul de salarizare a controlorilor comerciali se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. -

La data publicării prezentei legi*) se abrogă dispozițiile art. 295 lit. c) și d) din Codul penal, art. 70-87 din Legea nr. 3/1972**) cu privire la activitatea de comerț interior, precum și orice alte dispoziții contrare.

*) Legea nr. 12/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 august 1990.

**) Abrogată prin Legea nr. 7/1998 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 13 ianuarie 1998.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...