Organizarea și conducerea contabilității | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Organizarea și conducerea contabilității

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(1) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării unității respective. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Contabilitatea se organizează și se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Contabilitatea poate fi organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Reviste (4), Doctrină (1)

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-șef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(5) Instituțiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au personal încadrat cu contract individual de muncă, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu societăți comerciale de expertiză contabilă sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achizițiile publice de bunuri și servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinație. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

Deținerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar și alte drepturi și obligații, precum și efectuarea de operațiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise. Jurisprudență

Art. 12. - Jurisprudență

(1) Contabilitatea imobilizărilor se ține pe categorii și pe fiecare obiect de evidență. Jurisprudență

(2) Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric sau numai valoric, în condițiile stabilite de reglementările legale. Jurisprudență

Art. 13. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (10)

Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achiziție, de producție sau la valoarea justă pentru alte intrări decât cele prin achiziție sau producție, după caz.

Art. 14. - Jurisprudență

Creanțele și datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Art. 15. -

Valoarea acțiunilor emise sau a altor titluri, precum și vărsămintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectă distinct în contabilitate.

Art. 16. - Jurisprudență, Reviste (1)

Contabilitatea clienților și furnizorilor, a celorlalte creanțe și obligații se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Art. 17. - Jurisprudență

(1) Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, după caz.

(2) Contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz. Reviste (1)

(3) Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetului general consolidat se ține pe subdiviziunile clasificației bugetare.

Art. 18. - Jurisprudență

Contabilitatea instituțiilor publice asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăților de casă și a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificației bugetare, potrivit bugetului aprobat și normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 19. - Jurisprudență, Reviste (12)

(1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârșitul exercițiului financiar. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Rezultatul definitiv al exercițiului financiar se stabilește la închiderea acestuia. Jurisprudență

(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților. Jurisprudență

(5) La instituțiile publice rezultatul execuției bugetare se stabilește anual prin închiderea conturilor care reflectă încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar. Modificări (1)

(6) Excedentul sau deficitul patrimonial se determină de către instituțiile publice, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    În acest sens avem în vedere faptul că, potrivit art. 10 din Legea nr. 82/1991, republicată, răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării entității respective. [ Mai mult... ] 

.....
    În măsura în care contabilitatea nu este organizată și condusă de persoane de specialitate (persoane cu studii economice superioare ori persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România), atunci răspunderea pentru nevirarea sumelor reținute la sursă revine în întregime administratorului, așa cum rezultă din dispozițiile art. 10 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, precum și din interpretarea per acontrario adispozițiilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 82/1991, republicată. [ Mai mult... ] 
.....
    Potrivit art. 10 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării unității respective. [ Mai mult... ] 
.....
    Potrivit art. 10 alin. (4) din Legea nr. 82/1991, republicată, răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare areglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-șef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, împreună cu personalul din subordine. [ Mai mult... ] 
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Din conținutul, exhaustiv de altfel, al definiției date termenului ca atare de „dividend”, coroborat însă cu prevederile art. 2721 pct. 2 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, reiese că momentul în care intervine permisivitatea distribuirii dividendelor nu poate fi anterior definitivării situațiilor financiare anuale. Pornind de la conținutul cognitiv al art. 19 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (conform căruia profitul sau pierderea, după caz, se stabilește, din punct de vedere contabil, cumulat de la începutul exercițiului financiar, prin închiderea conturilor de venituri și cheltuieli la sfârșitul exercițiului financiar), art. 19 Codul fiscal. (privind regulile generale de calcul al profitului impozabil) și art. 35 alin. (1) Codul fiscal. (în care se menționează obligația contribuabililor de adepune declarația anuală de impozit pe profit până la data de 25 aprilie inclusiv aanului următor, desigur cu excepțiile enumerate în mod limitativ de referențialul normativ în materie), rezultă că profitul aferent unui exercițiu financiar are un caracter cert și definitiv numai ulterior datei de depunere adeclarației anuale de impozit pe profit (care, la rândul său, nu trebuie să exceadă datei de 25 aprilie aanului următor), care îndeplinește rolul de „situație financiară”. Altfel spus, dividendele nu pot fi acordate decât ulterior depunerii declarației anuale de impozit pe profit și bilanțului contabil anual, prin care se certifică caracterul definitiv al profitului și repartizarea acestuia pe destinația dividende (conform hotărârii adunării generale aacționarilor sau asociaților, după caz, în funcție de forma juridică de organizare asocietății comerciale în cauză). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Dispoziții generale
Organizarea și conducerea contabilității
Registrele de contabilitate
Situații financiare
Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Contravenții și infracțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Evaziunea fiscală
Cum ar trebui să procedăm în situația în care un client refuză o factură
Infracțiunile de evaziune fiscală: subiect activ general sau special?
Răspunderea patrimonială. Lipsa fișei postului. Examen de practică judiciară
Care sunt regulile actuale privind organizarea și conducerea contabilității?
Practici contabile 2020: Reactivare creanțe
Cum se reflectă în contabilitate parfumurile, ceasurile de lux și obiectele de artă achiziționate pentru asociați?
Studiu de caz - Când poate interveni răspunderea administratorului conform legii insolvenței?
Drept fiscal. Antrenare răspundere solidară. Condiția relei-credințe/Tax law. Bringing out the solidary liability. The condition of the bad faith
Răspunderea instituită de art. 138 din Legea nr. 85/2006 - formă specială a răspunderii juridice (art. 998 C. civ.). Culpa - elementul esențial. Culpă prin pasivitate
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...