Dispoziții generale | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

(1) Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial, precum și persoanele fizice care desfășoară activități producătoare de venituri au, de asemenea, obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară și, după caz, contabilitatea de gestiune. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu sediul sau domiciliul în România, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor juridice și fizice prevăzute la art. 1, trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Contabilitatea publică cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;

b) contabilitatea Trezoreriei Statului;

c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau a deficitului patrimonial;

d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.

(3) Contabilitatea instituțiilor publice asigură informații ordonatorilor de credite cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum și pentru întocmirea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum și a conturilor anuale de execuție ale bugetelor locale.

Art. 3. - Reviste (1)

(1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Jurisprudență

(2) Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. Jurisprudență

(3) Pentru necesitățile proprii de informare, persoanele prevăzute la art. 1 pot opta pentru întocmirea situațiilor financiare și într-o altă monedă.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează și emite norme și reglementări în domeniul contabilității, planul de conturi general, modelele situațiilor financiare, registrelor și formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă, normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora. Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează și emite norme privind contabilitatea în partidă simplă.

(3) Normele și reglementările contabile pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, societățile de asigurare-reasigurare autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum și pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare se elaborează și se emit corespunzător de Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor. Modificări (2), Referințe (1), Reviste (1)

(4) Elaborarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), (2) și (3) se face cu consultarea organismelor profesionale de profil.

Art. 5. - Puneri în aplicare (2), Referințe (2), Jurisprudență

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să conducă contabilitatea în partidă dublă și să întocmească situații financiare anuale. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Categoriile de persoane care pot ține contabilitatea în partidă simplă se stabilesc prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

(3) Pentru organizații patronale și sindicale, precum și pentru alte categorii de organizații fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, Ministerul Economiei și Finanțelor aprobă un sistem simplificat de raportare financiară, având în vedere și cerințele organismelor europene de profil.

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (2)

(1) Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (1)

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ și de pasiv deținute la începutul activității, cel puțin o dată pe an pe parcursul funcționării lor, în cazul fuziunii sau încetării activității, precum și în alte situații prevăzute de lege. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Ministerul Economiei și Finanțelor poate aproba excepții de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea instituțiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

(3) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Jurisprudență

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Evaluarea elementelor deținute cu ocazia inventarierii și prezentarea acestora în situațiile financiare anuale se fac potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Puneri în aplicare (1)

(2) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanțului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(3) Evaluarea elementelor monetare în valută și a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor contabile și aplicabile. Modificări (1)

(4) Valoarea activelor și datoriilor, cu ocazia reorganizărilor efectuate potrivit legii, se determină, de regulă, de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Documentele oficiale de prezentare a situației economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 sunt situațiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Pentru instituțiile publice documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli este situația financiară trimestrială și anuală.

(3) Societățile-mamă, definite astfel în reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăți, întocmesc și prezintă și situații financiare anuale consolidate. Modificări (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    La nivelulimplicațiilor fiscale asupra contribuabililor care derulează tranzacții comerciale cu cei declarați ca fiind inactivi, precizăm că acestea sunt reglementate, la modul general (fără aține cont de categoria de impozite sau taxe „afectate”), în cuprinsul art. 11 alin. (12) Codul fiscal, conform căruia: „nu sunt luate în considerare de autoritățile fiscale tranzacțiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală”. Cum s-ar traduce acest aspect din punct de vedere fiscal? Spre exemplu, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) lit. r) Codul fiscal., în cazul unui contribuabil care derulează tranzacții comerciale cu un altul declarat inactiv, cheltuielile înregistrate în evidența contabilă nu vor fi admise la deductibilitatea fiscală privind baza impozabilă aprofitului, deoarece au la bază un document emis de un contribuabil inactiv. De asemenea, se menționează, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) lit. f) Codul fiscal., ca fiind nedeductibile fiscal acele categorii de cheltuieli înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ potrivit legii; în speță, documentul emis de contribuabilul inactiv nu întrunește calitatea de document justificativ nici din punct de vedere fiscal (referitor la regimul de impozitare aprofitului), dar nici din perspectiva conformității din punct de vedere contabil (iar aici trebuie să ne raportăm la prevederile art. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare). [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    Cum s-ar traduce acest aspect din punct de vedere fiscal? Spre exemplu, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) lit. r) Codul fiscal., în cazul unui contribuabil care derulează tranzacții comerciale cu un altul declarat inactiv, cheltuielile înregistrate în evidența contabilă nu vor fi admise la deductibilitatea fiscală privind baza impozabilă aprofitului, deoarece au la bază un document emis de un contribuabil inactiv. În speță, documentul emis de contribuabilul inactiv nu întrunește calitatea de document justificativ nici din punct de vedere fiscal (referitor la regimul de impozitare aprofitului), dar nici din punct de vedere contabil, dacă ne raportăm și la prevederile art. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ, iar potrivit alin. (2) din același articol de lege, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și acelor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz. [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    În aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (4) lit. f) și ale art. 145 alin. (8) lit. a) și b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și ale art. 6 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, instanțele judecătorești nu au un punct de vedere unitar. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Potrivit art. 9 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/19911, documentele oficiale de prezentare asituației economico-financiare sunt situațiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere oimagine fidelă apoziției financiare, performanței financiare și acelorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată. Aceasta este cea mai importantă cerință asituațiilor financiare anuale și reprezintă un criteriu relevant pentru acționari atunci când li se solicită de către consiliul de administrație votul pentru aprobarea situaților financiare anuale. 
    1 Republicată (M.Of. nr. 454 din 18 iunie 2008).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Dispoziții generale
Organizarea și conducerea contabilității
Registrele de contabilitate
Situații financiare
Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Contravenții și infracțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Care sunt regulile actuale privind organizarea și conducerea contabilității?
Revista Curierul fiscal nr. 3/2019
Elementele răspunderii patrimoniale. Sarcina probei. Rolul activ al judecătorului
Evaziunea fiscală
Despre registrele profesioniștilor din perspectiva Codului de procedură civilă
CONTABILITATE PRACTICĂ: Clientul returnează o parte din produse, din cauza unor defecțiuni
Condițiile substanțiale și procesuale generale ale nulității civile [General substantive conditions of civil nullity]
Începutul anului 2018 - 7 lucruri bine de știut de către un contabil
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2017
Contabilitate practică: Clientul returnează o parte din produsele achiziționate din cauza unor defecțiuni descoperite ulterior
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicată și ale art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind aprobarea Codului fiscal, referitor la posibilitatea deducerii taxei pe valoarea adăugată și a diminuării bazei impozabile la stabilirea impozitului pe profit în cazul în care documentele justificative cuprind mențiuni incomplete, inexacte sau care nu corespund realității
;
se încarcă...