Contravenții și infracțiuni | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Contravenții și infracțiuni

Art. 41. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (16)

Constituie contravenții la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni: Jurisprudență, Reviste (1)

1. deținerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar și alte drepturi și obligații, precum și efectuarea de operațiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate; Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (1)

2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Economiei și Finanțelor cu privire la: Jurisprudență

a) utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate; Jurisprudență, Reviste (7)

b) întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

c) efectuarea inventarierii; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (20)

d) întocmirea și auditarea situațiilor financiare anuale; Jurisprudență, Reviste (1)

e) depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor a situațiilor financiare anuale; Jurisprudență, Reviste (1)

f) întocmirea și depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor a situațiilor financiare periodice sau a raportărilor contabile stabilite potrivit legii; Jurisprudență, Reviste (2)

g) nedepunerea declarației din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 nu au desfășurat activitate; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

h) publicarea situațiilor financiare anuale, potrivit legii.

3. prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare; Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (1)

4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declarațiilor prevăzute la art. 30 și 31; Reviste (1)

5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere de a întocmi și publica situațiile financiare anuale; Jurisprudență, Reviste (1)

6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere ale societății-mamă de a întocmi și publica situațiile financiare anuale consolidate. Reviste (1)

Art. 42. - Jurisprudență, Reviste (17)

(1) Contravenția prevăzută la art. 41 pct. 2 lit. h) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 30.000 lei, cea prevăzută la pct. 1, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. c), d), e), pct. 4 și 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei, cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. a) și b), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei, cea prevăzută la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 lei. Criteriile în funcție de care se stabilește nivelul amenzii se corelează cu nivelul cifrei de afaceri, după caz. Modificări (1), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (14)

(2) Amenda pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 41 pct. 2 lit. f) este de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 și 30 de zile lucrătoare, și de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare. Referințe (1), Jurisprudență

(3) Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor, poate modifica nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) în funcție de rata inflației.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și de comisarii Gărzii Financiare, precum și de personalul altor direcții din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, stabilit prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor în cazul asociațiilor de proprietari se fac de persoanele cu atribuții de control din cadrul consiliilor locale ale municipiilor, orașelor, comunelor și ale sectoarelor municipiului București și de alte persoane anume împuternicite de consiliile județene, respectiv de Consiliul General al Municipiului București.

(6) Amenzile contravenționale prevăzute la alin. (1) și (2) se suportă de persoanele vinovate. Jurisprudență, Reviste (1)

(7) Contravențiilor prevăzute la art. 41 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(8) În situația în care în termen de 10 zile lucrătoare de la aplicarea amenzii prevăzute la alin. (2) nu se depun situațiile financiare prevăzute la art. 36 alin. (5), Ministerul Economiei și Finanțelor va lua următoarele măsuri: Modificări (1), Referințe (2), Reviste (1)

a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări de sănătate și ai bugetelor locale;

b) blocarea conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului pe numele autorităților și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

(9) Se exceptează de la prevederile alin. (8) următoarele operațiuni: Reviste (1)

a) plățile din fonduri externe nerambursabile ori finanțări primite de la instituții sau organizații internaționale pentru derularea unor programe și proiecte, precum și fondurile de cofinanțare și prefinanțare aferente;

b) plata drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, precum și a drepturilor de asigurări și asistență socială;

c) rambursările de credite interne și externe, comisioanele și alte costuri aferente;

d) contribuții și cotizații către organizații internaționale;

e) plățile din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, potrivit legii.

Art. 43. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6)

Efectuarea cu știință de înregistrări inexacte, precum și omisiunea cu știință a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecință denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum și a elementelor de activ și de pasiv ce se reflectă în bilanț, constituie infracțiunea de fals intelectual și se pedepsește conform legii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Dispoziții generale
Organizarea și conducerea contabilității
Registrele de contabilitate
Situații financiare
Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Contravenții și infracțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Lista celor 16 de sancțiuni prevăzute de Legea contabilității. Amenzile variază între 100 lei și pot ajunge la 40.000 lei
Evaziunea fiscală
CONTABILITATE PRACTICĂ: Angajatorul plătește prime reprezentând participarea salariaților la profit
CONTABILITATE PRACTICĂ: Acționariatul unei societăți decide să acopere prin contribuție proprie o pierdere contabilă
CONTABILITATE PRACTICĂ: Achiziție de materie primă când (nu) se poate recupera TVA
CONTABILITATE PRACTICĂ: Societatea primește un utilaj prin donație
Ordinul MFP nr. 840/2017: Procedura de sancționare a derapajelor privind situațiile financiare anuale ale instituțiilor publice în 7 puncte
Cum ar trebui să procedăm în situația în care un client refuză o factură
Contabilitate practică: Problema scoaterii din evidența contabilă a licențelor depășite fizic și moral
Contabilitate practică: Se pune problema dacă o societate poate realiza venituri din vânzarea de bunuri, dat fiind faptul că obiectul de activitate se referă la prestări de servicii
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...