Art 19 Organizarea și conducerea contabilității | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și conducerea contabilității -
Art. 19.
- Jurisprudență, Reviste (12)

(1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârșitul exercițiului financiar. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Rezultatul definitiv al exercițiului financiar se stabilește la închiderea acestuia. Jurisprudență

(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților. Jurisprudență

(5) La instituțiile publice rezultatul execuției bugetare se stabilește anual prin închiderea conturilor care reflectă încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar. Modificări (1)

(6) Excedentul sau deficitul patrimonial se determină de către instituțiile publice, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Din conținutul, exhaustiv de altfel, al definiției date termenului ca atare de „dividend”, coroborat însă cu prevederile art. 2721 pct. 2 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, reiese că momentul în care intervine permisivitatea distribuirii dividendelor nu poate fi anterior definitivării situațiilor financiare anuale. Pornind de la conținutul cognitiv al art. 19 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (conform căruia profitul sau pierderea, după caz, se stabilește, din punct de vedere contabil, cumulat de la începutul exercițiului financiar, prin închiderea conturilor de venituri și cheltuieli la sfârșitul exercițiului financiar), art. 19 Codul fiscal. (privind regulile generale de calcul al profitului impozabil) și art. 35 alin. (1) Codul fiscal. (în care se menționează obligația contribuabililor de adepune declarația anuală de impozit pe profit până la data de 25 aprilie inclusiv aanului următor, desigur cu excepțiile enumerate în mod limitativ de referențialul normativ în materie), rezultă că profitul aferent unui exercițiu financiar are un caracter cert și definitiv numai ulterior datei de depunere adeclarației anuale de impozit pe profit (care, la rândul său, nu trebuie să exceadă datei de 25 aprilie aanului următor), care îndeplinește rolul de „situație financiară”. Altfel spus, dividendele nu pot fi acordate decât ulterior depunerii declarației anuale de impozit pe profit și bilanțului contabil anual, prin care se certifică caracterul definitiv al profitului și repartizarea acestuia pe destinația dividende (conform hotărârii adunării generale aacționarilor sau asociaților, după caz, în funcție de forma juridică de organizare asocietății comerciale în cauză). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Organizarea și conducerea contabilității
Art 11 Organizarea și conducerea contabilității
Art 12 Organizarea și conducerea contabilității
Art 13 Organizarea și conducerea contabilității
Art 14 Organizarea și conducerea contabilității
Art 15 Organizarea și conducerea contabilității
Art 16 Organizarea și conducerea contabilității
Art 17 Organizarea și conducerea contabilității
Art 18 Organizarea și conducerea contabilității
Art 19 Organizarea și conducerea contabilității
Art 20 Registrele de contabilitate
Art 21 Registrele de contabilitate
Art 22 Registrele de contabilitate
Art 23 Registrele de contabilitate
Art 24 Registrele de contabilitate
Art 25 Registrele de contabilitate
Art 26 Registrele de contabilitate
Art 27 Situații financiare
Art 28 Situații financiare
Art 29 Situații financiare
Reviste:
Cum se înregistrează în contabilitate creanțele reactivate?
Cum se înregistrează în contabilitate valoarea studiilor și a contractelor de cercetare pentru care nu s-au întocmit facturi?
Cum se înregistrează în contabilitate drepturile de personal neridicate, prescrise?
Cum se înregistrează în contabilitate sumele datorate de stat, altele decât impozite și taxe?
Cum se înregistrează în contabilitate sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate?
Cum se înregistrează în contabilitate valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terților?
Înregistrarea în contabilitate a valorii despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate de terți
Înregistrarea în contabilitate a valorii dobânzilor cuvenite acționarilor / asociaților pentru disponibilitățile lăsate temporar la dispoziția entității
Cum se înregistrează în contabilitate bunurile sau valorile primite gratuit?
Cum se înregistrează în contabilitate bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări?
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...