Banca Națională a României - BNR

Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

Modificări (5), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 2009 până la 30 iunie 2012, fiind abrogat și înlocuit prin Regulament 5/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) și ale art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006, și ale pct. 402 din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, al art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 72 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, precum și instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare nebancare străine, cu excepția celor ce se încadrează în prevederile titlului I, cap. IV secțiunea a 2-a "Instituțiile financiare din alte state membre" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, înscrise în Registrul general deschis la Banca Națională a României, și reglementează: Modificări (2)

a) în cazul instituțiilor de credit:

- clasificarea creditelor acordate debitorilor din afara sectorului instituțiilor de credit;

- clasificarea creditelor acordate altor instituții de credit și a plasamentelor constituite la acestea;

- determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor/plasamentelor clasificate;

- constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit;

b) în cazul instituțiilor financiare nebancare:

- clasificarea creditelor acordate debitorilor din afara sectorului instituțiilor de credit;

- determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor clasificate;

- constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.

(2) Prevederile prezentului regulament, referitoare la expunerile din credite/plasamente, înregistrate față de instituții de credit, sunt aplicabile numai în cazul instituțiilor de credit.

Art. 2. -

Expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) instituții de credit - entități definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

b) instituții financiare nebancare - entități definite potrivit Ordonanței Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006;

c) împrumutători - instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare cărora li se aplică prezentul regulament; Modificări (2)

d) grupul împrumutătorului - grupul format din societatea-mamă, filialele societății-mamă și filialele împrumutătorului;

e) țări din categoria A - statele membre ale Uniunii Europene1) și țările care sunt membre depline ale Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și acele țări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar Internațional (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut (GAB); în cazul în care o țară din această categorie își reeșalonează datoria publică externă, țara respectivă este exclusă din categoria A pe o perioadă de 5 ani;

f) bănci de dezvoltare multilaterală - Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (the International Bank for Reconstruction and Development), Societatea Financiară Internațională (the International Finance Corporation), Banca Interamericană de Dezvoltare (the Inter-American Development Bank), Banca Asiatică de Dezvoltare (the Asian Development Bank), Banca Africană de Dezvoltare (the African Development Bank), Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (the Council of Europe Development Bank), Banca Nordică de Investiții (the Nordic Investment Bank), Banca de Dezvoltare din Caraibe (the Caribbean Development Bank), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (the European Bank for Reconstruction and Development), Fondul European de Investiții (the European Investment Fund), Societatea Interamericană de Investiții (the Inter-American Investment Corporation);

g) debitor - entitate față de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite/plasamente, inclusiv entitatea față de care împrumutătorul înregistrează numai expuneri care constituie debite potențiale, cum sunt, de exemplu, angajamentele de finanțare sau de garantare;

h) debitor, persoană fizică, expus la riscul valutar - debitor, persoană fizică, ce nu generează fluxuri de numerar nete pozitive în valuta de exprimare a creditului, care să permită rambursarea la termen a fiecărei rate de credit (principal și dobândă). Intrările de numerar se ajustează în funcție de gradul de certitudine și de caracterul de permanență al acestora;

i) situații financiare - situațiile financiare anuale și periodice, întocmite conform reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice sau de autorități cu competențe similare din alte țări;

j) serviciul datoriei - numărul de zile de întârziere la plată față de data scadenței datoriei;

k) performanță financiară - reflectarea potențialului economic și a solidității financiare ale unei entități, obținută în urma analizării unui ansamblu de factori cantitativi și calitativi;

l) inițiere de proceduri judiciare - cel puțin una dintre următoarele măsuri luate în scopul recuperării creanțelor:

- darea de către instanță a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;

- declanșarea procedurii de executare silită față de persoanele fizice sau juridice.

Se aplică același regim și pentru învestirea cu formulă executorie a contractelor de credit, contractelor de garanție și a hotărârilor judecătorești definitive ce dispun asupra contractelor de credit, precum și asupra contractelor de garanție, dacă este cazul, sau asupra contractelor de plasament;

m) principal - sumele avansate de împrumutători debitorilor sub forma capitalului împrumutat, inclusiv cele care s-ar putea încadra în această categorie în cazul în care devin exigibile obligațiile împrumutătorilor din angajamentele de finanțare și din cele de garantare asumate de aceștia, precum și depozitele plasate la instituțiile de credit;

n) credite și plasamente - categoriile de credite și plasamente care se clasifică de împrumutători în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al cerinței privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenenței debitorului la sectorul instituțiilor de credit, al structurării, după caz, în principal și dobândă, precum și al conturilor în care sunt evidențiate. Acestea sunt prezentate la secțiunea I "Credite", respectiv la secțiunea a II-a "Plasamente" din cadrul anexei nr. 1;

o) garanții - garanțiile primite care pot fi luate în considerare de împrumutători pentru diminuarea expunerii față de debitor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al categoriei garanției, precum și al conturilor în care sunt evidențiate. Acestea sunt prezentate la secțiunea a III-a "Garanții" din cadrul anexei nr. 1. Garanțiile se împart în următoarele categorii:

(i) garanții personale - se referă la garanții furnizate de terți (de exemplu: cauțiunea, avalul etc.), ce pot fi încadrate, în funcție de caracteristicile pe care le prezintă, după cum urmează:

- garanție expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecției este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;

- garanție irevocabilă - în afara nerespectării de către cumpărătorul protecției a obligației de a plăti la scadență costul protecției, contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protecției să anuleze unilateral garanția sau ar putea să conducă la creșterea costului efectiv al garanției;

- garanție necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecției (instituția de credit/instituția financiară nebancară) nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente; Modificări (1)

(ii) garanții reale - se referă la bunuri corporale sau necorporale primite în garanție pentru operațiunile realizate (de exemplu: ipoteca, gajul cu deposedare, inclusiv depozitul colateral, gajul fără deposedare etc.);

(iii) garanții reale intrinseci - se referă la garanții incluse în caracteristicile operațiunii înseși și care nu fac obiectul înregistrării în posturile din afara bilanțului (de exemplu: valorile primite în pensiune simplă, titluri primite în pensiune livrată, bunurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar etc.); împrumutătorii înregistrează garanțiile reale intrinseci în contul de evidență tehnico-operativă 9981 - Alte valori primite;

p) provizioane specifice de risc de credit - provizioanele care se constituie de împrumutători în scopul acoperirii unor pierderi potențiale din credite/plasamente, sistematizate din punctul de vedere al categoriilor de active pe care le rectifică, al structurării în principal și dobândă a categoriei de active rectificate, precum și al conturilor în care sunt evidențiate. Acestea sunt prezentate la secțiunea a IV-a "Provizioane" din cadrul anexei nr. 1;

q) valoare justă - suma la care poate fi tranzacționat un activ, de bunăvoie, între părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții în care prețul este determinat obiectiv.

1) Pentru scopurile prezentului regulament, România este tratată separat de celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Art. 3. -

(1) Normele interne ale împrumutătorilor, la care se face referire în prezentul regulament, se constituie ca un singur act normativ.

(2) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă, în cazul instituțiilor de credit (altele decât organizațiile cooperatiste), de către organele cu funcție de conducere ale acestora, iar în cazul organizațiilor cooperatiste de credit, de către organele cu funcție de conducere ale caselor centrale.

(3) În vederea aplicării, normele interne ale instituțiilor de credit trebuie validate de Banca Națională a României - Direcția supraveghere.

(4) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă, în cazul instituțiilor financiare nebancare, la nivelul organelor statutare ale acestora. Modificări (2)

(5) Normele interne ale instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special se transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere. Modificări (2)

CAPITOLUL II Performanța financiară a debitorilor

Art. 4. -

(1) Instituțiile de credit încadrează debitorii din afara sectorului instituțiilor de credit în categorii de performanță financiară, care se notează de la A la E, în ordinea descrescătoare a calității acesteia.

(2) Evaluarea performanței financiare a unui debitor, persoană fizică, se realizează potrivit criteriilor stabilite de instituțiile de credit prin norme interne, pornindu-se de la procedura de clasificare a clientelei pe categorii de risc de nerambursare, elaborată de acestea.

(3) Evaluarea performanței financiare a unui debitor, persoană juridică, din afara sectorului instituțiilor de credit se realizează potrivit normelor interne ale instituțiilor de credit, pe bază de punctaj atribuit unor factori cantitativi și calitativi. Factorii cantitativi se referă în principal la următorii indicatori, acolo unde aceștia pot fi determinați: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate și risc, inclusiv riscul valutar. Factorii calitativi se referă cel puțin la aspecte legate de modul de administrare a entității analizate, de calitatea acționariatului, de garanțiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii față de debitor), de condițiile de piață în care aceasta își desfășoară activitatea.

(4) Indicatorii prevăzuți la alin. (3) se calculează pe baza datelor cuprinse în situațiile financiare ale debitorului, iar categoria de performanță financiară se determină și contribuie la stabilirea categoriei de clasificare a creditelor în luna următoare celei în care instituției de credit i se prezintă raportările respective.

(5) În cazul în care instituțiile de credit se găsesc în imposibilitate de a evalua performanța financiară a unui debitor, persoană juridică, din afara sectorului instituțiilor de credit, aceasta se încadrează direct în categoria E.

(6) Frecvența cu care se determină categoria de performanță financiară a unui debitor, persoană juridică, din afara sectorului instituțiilor de credit coincide cu frecvența cu care se întocmesc situațiile financiare.

(7) În vederea clasificării creditelor, pe perioada cuprinsă între două întocmiri ale situațiilor financiare, se menține ultima categorie de performanță financiară determinată.

(8) Prima clasificare a creditelor pentru debitorii, persoane juridice, din afara sectorului instituțiilor de credit, efectuată potrivit prezentului regulament, ia în considerare categoria de performanță financiară determinată în funcție de ultimele situații financiare.

Art. 5. -

În cazul debitorilor din sectorul instituțiilor de credit, performanța financiară se încadrează direct în categoria A.

CAPITOLUL III Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor

Art. 6. -

Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute în cap. VI "Cerințe de natură informațională", referitoare la garanții.

Art. 7. -

În scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri din credite/plasamente, sumele înregistrate în contabilitate, aferente garanțiilor eligibile, se ajustează prin aplicarea de coeficienți, cu valoarea cuprinsă între 0 și 1, rezultatul urmând a fi limitat la nivelul sumelor garantate.

Art. 8. -

Garanțiile care pot fi luate în considerare de către împrumutători în vederea diminuării expunerii față de debitor sunt cele din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, precum și alte garanții reale în conformitate cu normele interne ale împrumutătorilor.

Art. 9. -

(1) În vederea deducerii din expunerea față de debitor, coeficienții cu care se ajustează sumele înregistrate în contabilitate, aferente garanțiilor din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, se stabilesc de împrumutător, pentru fiecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienți nu poate depăși valoarea maximă prevăzută în cadrul tabelului.

(2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentația de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienților prevăzuți la alin. (1).

Art. 10. -

(1) Orice garanție reală, cu excepția gajului general, a garanțiilor constituite asupra bunurilor viitoare2) și a garanțiilor reale prevăzute în tabelul din anexa nr. 2, poate fi luată în considerare pentru diminuarea expunerii împrumutătorului față de debitor, la o valoare ce nu poate depăși valoarea sa justă. În acest scop, împrumutătorii pot lua în considerare numai acele garanții reale pentru care aceștia pot determina valoarea justă pe bază de metodologii proprii3) prevăzute în cadrul normelor interne. În scopul ajustării valorii juste, împrumutătorul stabilește coeficienți, pentru fiecare categorie/caz. Jurisprudență

2) Garanțiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decât din momentul în care debitorul obține proprietatea asupra bunurilor și, în consecință, nu pot fi luate în considerare în scopul diminuării expunerilor. Cu titlu de exemplu, pot fi menționate: garanții reprezentate de cesionarea despăgubirilor din polițe de asigurare care au ca obiect acoperirea riscului de credit, a despăgubirilor din polițe de asigurare de viață; garanții reprezentate de cesionarea încasărilor din creanțe viitoare.

3) Întrucât valoarea justă este o categorie definită și reglementată în cadrul Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), împrumutătorii elaborează metodologiile pentru determinarea valorii juste a garanțiilor reale primite, având în vedere standardele contabile menționate.

(2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentația de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienților prevăzuți la alin. (1).

Art. 11. -

Polițele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată se asimilează scrisorilor de garanție emise de instituțiile de credit și, în consecință, pot fi luate în considerare de împrumutători în calitate de diminuator de risc de credit, în situația în care sunt îndeplinite concomitent următoarele condiții:

- au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garanție emise de instituțiile de credit (care trebuie să fie exprese, irevocabile și necondiționate);

- riscul de credit a fost transferat în afara grupului împrumutătorului prin intermediul operațiunilor de asigurare/reasigurare încheiate cu societăți de asigurare/reasigurare, iar societățile de asigurare/reasigurare din afara grupului, care au preluat riscul, respectă cerințele prevăzute de standardele comunitare în materie (sau de standarde aplicabile societăților de asigurare/reasigurare, pe care, în urma analizei efectuate, împrumutătorul le consideră în mod justificat echivalente standardelor comunitare). În cazul în care riscul de credit a fost parțial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a poliței de asigurare poate fi luată în considerare numai pentru partea transferată;

- normele interne ale împrumutătorului prevăd un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea acestuia față de debitor, precum și modalitatea de determinare a calității societăților de asigurare/reasigurare emitente și a nivelului coeficienților pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenți.

Art. 12. -

(1) Garanțiile exprese, irevocabile și necondiționate, acordate de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România prin intermedierea resurselor alocate în acest sens de autoritățile centrale și pentru care acestea își asumă răspunderea, pot fi considerate garanții exprese, irevocabile și necondiționate emise de stat4), dacă:

- fondurile alocate sunt efectiv transferate FGC de autoritățile centrale; și

- FGC demonstrează împrumutătorului că dispun de o gestiune care să evidențieze distinct respectivele fonduri, iar acestea sunt utilizate doar pentru garantarea riscurilor aferente.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică numai în condițiile în care împrumutătorul dispune de documentația care să ateste îndeplinirea cerințelor prevăzute.

4) Garanțiile exprese, irevocabile și necondiționate emise de stat au, potrivit tabelului din anexa nr. 2, un coeficient de deducere de maximum 1.

Art. 13. -

(1) Garanțiile aferente expunerilor reprezentând principalul creditelor/plasamentelor clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile și/sau în cazul cărora au fost inițiate proceduri judiciare față de operațiune ori față de debitor, se ajustează prin aplicarea de coeficienți stabiliți de împrumutător, pentru fiecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienți nu poate fi mai mare de 0,25.

(2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentația de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienților prevăzuți la alin. (1).

(3) Garanțiile aferente expunerilor reprezentând dobânzi curente/restante, atașate creditelor/plasamentelor menționate la alin. (1), nu se iau în considerare, coeficientul care se aplică sumelor aferente respectivelor garanții având valoarea zero.

CAPITOLUL IV Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit

Art. 14. -

Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute în cap. VI "Cerințe de natură informațională".

Art. 15. -

(1) Expunerile din credite, înregistrate de împrumutători față de debitorii din afara sectorului instituțiilor de credit, se clasifică în următoarele categorii:

a) standard;

b) în observație;

c) substandard;

d) îndoielnic;

e) pierdere.

(2) Expunerile din credite/plasamente, înregistrate de instituțiile de credit față de alte instituții de credit, se clasifică numai în categoria "standard" sau "pierdere".

Art. 16. -

Expunerile din credite/plasamente, înregistrate de împrumutători față de un anumit debitor, se încadrează într-o singură categorie de clasificare, pe baza principiului declasării prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.

Art. 17. -

Operațiunile acoperite, integral și pe toată durata desfășurării acestora, cu depozit colateral plasat la instituția de credit împrumutătoare, pot fi excluse din portofoliul operațiunilor care fac obiectul clasificării și provizionării. Opțiunea se exercită în mod unitar pentru toate operațiunile de acest tip aflate în portofoliu.

Art. 18. -

În scopul clasificării creditelor/plasamentelor și al determinării necesarului de provizioane specifice de risc de credit, se parcurg următoarele etape:

1. clasificarea creditelor și/sau a plasamentelor:

1.1. identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente a tuturor extraselor reprezentând expuneri din operațiuni derulate cu un anumit debitor și, pentru fiecare dintre aceste expuneri, identificarea celorlalte atribute necesare pentru realizarea operațiunii de clasificare/provizionare;

1.2. clasificarea acestor expuneri prin aplicarea simultană a următoarelor criterii:

a) în cazul instituțiilor de credit:

- serviciul datoriei;

- performanța financiară;

- inițierea de proceduri judiciare.

Corespondența dintre criterii și categoriile de clasificare este prevăzută în tabelele nr. 1.A și 1.B din anexa nr. 3;

b) în cazul instituțiilor financiare nebancare: Modificări (2)

- serviciul datoriei;

- inițierea de proceduri judiciare.

Corespondența dintre criterii și categoriile de clasificare este prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3;

1.3. reclasificarea acestor expuneri într-o singură categorie, pe baza principiului declasării prin contaminare.

NOTĂ: Pentru scopuri de optimizare, ultimele două etape pot fi integrate într-o singură etapă care să asigure direct încadrarea globală a expunerilor respective, fără a se mai stabili categorii individuale de clasificare;

2. determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit:

2.1. etapă cu caracter opțional - diminuarea expunerilor, de la etapa anterioară, care sunt garantate, în conformitate cu prevederile cap. III "Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor";

2.2. aplicarea coeficientului de provizionare asupra expunerilor prelucrate anterior și care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit; corespondența dintre categoriile de clasificare și coeficienții de provizionare este prevăzută în tabelul nr. 3 din anexa nr. 3;

3. reluarea etapelor 1 și 2 pentru toți ceilalți debitori față de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite/plasamente.

CAPITOLUL V Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

Art. 19. -

Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se referă la crearea acestora și se realizează prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentând nivelul necesarului de provizioane specifice de risc de credit.

Art. 20. -

Regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la modificarea nivelului existent al acestora în vederea restabilirii egalității dintre nivelul existent și cel al necesarului și se realizează prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând diferența dintre nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit și nivelul necesarului.

Art. 21. -

Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la anularea provizioanelor specifice de risc de credit și se realizează prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor/plasamentelor pentru care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- au fost epuizate posibilitățile legale de recuperare ori s-a împlinit termenul de prescripție;

- au fost transferate drepturile contractuale aferente respectivului credit/plasament.

Art. 22. -

Împrumutătorii constituie și/sau regularizează lunar provizioanele specifice de risc de credit aferente creditelor/plasamentelor evidențiate în sold la finele lunii respective, prin includerea pe cheltuieli și/sau prin reluarea pe venituri, indiferent de rezultatul financiar înregistrat al perioadei.

Art. 23. -

Împrumutătorii constituie, regularizează și utilizează provizioanele specifice de risc de credit, utilizând moneda de exprimare a creditelor/plasamentelor pe care le corectează.

CAPITOLUL VI Cerințe de natură informațională

Art. 24. -

Pentru scopurile aplicării prezentului regulament, împrumutătorii trebuie să dispună de metode adecvate de organizare a informației și de proceduri, care să asigure îndeplinirea cerințelor legate de clasificarea creditelor/ plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum și de constituirea/ regularizarea/utilizarea acestora. În particular, printre cerințele a căror îndeplinire trebuie asigurată de metodele și procedurile menționate, împrumutătorii trebuie să aibă în vedere și următoarele cerințe5):

a) realizarea și păstrarea corespondenței dintre garanțiile reale/personale eligibile și operațiunile reprezentând credite/plasamente pe care acestea le garantează;

b) identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente și în conturile de garanții, care se regăsesc în bilanț, în afara bilanțului și în evidența tehnico-operativă, a tuturor extraselor aferente unei anumite operațiuni și, pentru fiecare dintre aceste extrase, stabilirea/atașarea tuturor atributelor necesare pentru realizarea operațiunii de clasificare/provizionare;

c) ajustarea sumelor înregistrate în contabilitate, aferente garanțiilor, în scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri, extrase din conturile de credite/plasamente;

d) identificarea tuturor operațiunilor, reprezentând credite/plasamente și garanții aferente, desfășurate cu un anumit debitor;

e) identificarea tuturor debitorilor față de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite/plasamente;

f) realizarea și păstrarea corespondenței dintre extrasele din conturile de provizioane specifice de risc și extrasele aferente

5) Cerințele cu privire la garanții sunt obligatorii numai în cazurile în care garanțiile se utilizează în scopul diminuării expunerilor. operațiunilor de credit/plasament pentru care acestea au fost constituite.

Art. 25. -

Împrumutătorii au obligația să dispună de metode adecvate de organizare și conservare a informației, precum și de proceduri care să permită verificarea datelor primare și a modului în care acestea au fost prelucrate în scopul clasificării creditelor/plasamentelor și al determinării necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum și în scopul constituirii/regularizării/utilizării acestora, pentru fiecare închidere contabilă.

Art. 26. -

(1) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), împrumutătorii raportează Băncii Naționale a României, periodic, situațiile privind clasificarea expunerilor din credite/plasamente și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora.

(2) Forma și conținutul formularelor de raportare, precum și frecvența și modalitățile de transmitere a situațiilor menționate la alin. (1) se stabilesc prin ordin emis de Banca Națională a României.

(3) La solicitarea Băncii Naționale a României, împrumutătorii raportează orice altă situație care poate fi obținută pe baza informațiilor utilizate pentru întocmirea situațiilor menționate la alin. (1).

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 27. -

(1) Prezentul regulament intră în vigoare începând cu prima zi din luna imediat următoare celei în care a avut loc publicarea.

(2) Instituțiile de credit aplică prevederile prezentului regulament începând cu luna următoare celei în care Direcția supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României comunică decizia privind validarea normelor interne, conform art. 3. Modificări (1)

Art. 28. -

(1) De la momentul la care un împrumutător începe aplicarea prezentului regulament, Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările și completările ulterioare, și Normele metodologice ale Băncii Naționale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea pentru împrumutătorul în cauză.

(2) La momentul la care își încetează aplicabilitatea pentru toți împrumutătorii, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2009, Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, și Normele metodologice ale Băncii Naționale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 în 23 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 29. - Modificări (2)

Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor și/sau a sancțiunilor prevăzute la art. 226 și 229 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 52 și 53 din titlul I al Ordonanței Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006.

Art. 30. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 31. -

Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului de administrație al
Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 19 martie 2009.

Nr. 3.

ANEXA Nr. 1

Secțiunea I- Credite

1. credite pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit

1.1. credite acordate debitorilor din afara sectorului instituțiilor de credit

1.1.1. principal

90311 - Garanții imobiliare

90312 - Deschideri de credite documentare

90319 - Alte deschideri de credite confirmate

9032 - Acceptări sau angajamente de plată

9039 - Alte angajamente în favoarea clientelei

91311 - Cauțiuni imobiliare

91312 - Cauțiuni administrative și fiscale

91313 - Garanții financiare

91314 - Garanții de rambursare a creditelor acordate de alte instituții

91319 - Alte cauțiuni și avaluri

9139 - Alte garanții date pentru clientelă

9623 - Alte angajamente date (extras)

981 - Angajamente îndoielnice (extras)

1.2. credite acordate instituțiilor de credit

1.2.1. principal

901 - Angajamente în favoarea instituțiilor de credit (extras)

9111 - Confirmări de deschideri de credite documentare (extras)

9112 - Acceptări de plată (extras)

9119 - Alte garanții date instituțiilor de credit (extras)

9623 - Alte angajamente date (extras)

981 - Angajamente îndoielnice (extras)

2. credite pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit

2.1. credite acordate debitorilor din afara sectorului instituțiilor de credit

2.1.1. principal

20111 - Scont (extras)

20112 - Factoring cu recurs (extras)

20119 - Alte creanțe comerciale [extras1)]

20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente

20212 - Credit global de exploatare

20213 - Diferențe de rambursat legate de utilizarea cardurilor

20219 - Alte credite de trezorerie

20311 - Credite de consum pentru nevoi personale

20312 - Credite de consum pentru achiziționarea de bunuri

2032 - Vânzări în rate

2041 - Credite pentru import

2042 - Credite pentru export

2051 - Credite pentru finanțarea stocurilor

2052 - Credite pentru echipamente

20611 - Credite ipotecare

20619 - Alte credite pentru investiții imobiliare

2091 - Alte credite acordate clientelei

2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare

2312 - Credite la termen acordate instituțiilor financiare

2411 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

2412 - Valori primite în pensiune la termen

2511 - Conturi curente (solduri debitoare)

2611 - Valori de recuperat (extras)

2811 - Creanțe restante (extras)

2821 - Creanțe îndoielnice (extras)

4711 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (extras)

4712 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (extras)

4811 - Creanțe restante (extras)

4821 - Creanțe îndoielnice (extras)

2.1.2. dobândă

2017 - Creanțe atașate (extras)

2027 - Creanțe atașate

2037 - Creanțe atașate

2047 - Creanțe atașate

2057 - Creanțe atașate

2067 - Creanțe atașate

2097 - Creanțe atașate

2317 - Creanțe atașate

2417 - Creanțe atașate

25171 - Creanțe atașate

2617 - Creanțe atașate (extras)

2812 - Dobânzi restante (extras)

2817 - Creanțe atașate (extras)

2822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

2827 - Creanțe atașate (extras)

4717 - Creanțe atașate (extras)

4812 - Dobânzi restante (extras)

4817 - Creanțe atașate (extras)

4822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

4827 - Creanțe atașate (extras)

2.2. credite acordate instituțiilor de credit2)

2.2.1. principal

1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor de credit (extras)

1412 - Credite la termen acordate instituțiilor de credit (extras)

1511 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta (extras)

1512 - Valori primite în pensiune la termen (extras)

1611 - Valori de recuperat (extras)

17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei

17412 - Credite la termen acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei

17611 - Valori de recuperat (extras)

17811 - Creanțe restante (extras)

17821 - Creanțe îndoielnice (extras)

1811 - Creanțe restante (extras)

1821 - Creanțe îndoielnice (extras)

20111 - Scont (extras)

20112 - Factoring cu recurs (extras)

20119 - Alte creanțe comerciale [extras3) ]

2811 - Creanțe restante (extras)

2821 - Creanțe îndoielnice (extras)

4711 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (extras)

4712 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (extras)

4811 - Creanțe restante (extras)

4821 - Creanțe îndoielnice (extras)

2.2.2. dobândă

1417 - Creanțe atașate (extras)

1517 - Creanțe atașate (extras)

1617 - Creanțe atașate (extras)

17417 - Creanțe atașate

17617 - Creanțe atașate (extras)

17812 - Dobânzi restante (extras)

17817 - Creanțe atașate (extras)

17822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

17827 - Creanțe atașate (extras)

1812 - Dobânzi restante (extras)

1817 - Creanțe atașate (extras)

1822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

1827 - Creanțe atașate (extras)

2017 - Creanțe atașate (extras)

2812 - Dobânzi restante (extras)

2817 - Creanțe atașate (extras)

2822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

2827 - Creanțe atașate (extras)

4717 - Creanțe atașate (extras)

4812 - Dobânzi restante (extras)

4817 - Creanțe atașate (extras)

4822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

4827 - Creanțe atașate (extras)

1) Extrasul nu conține operațiunile fără recurs, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicării prezentului regulament, operațiunilor de creditare.

2) Nu se iau în considerare expunerile față de băncile centrale.

3) Extrasul nu conține operațiunile fără recurs, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicării prezentului regulament, operațiunilor de creditare.

Secțiunea a II-a - Plasamente

1. plasamente pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit

1.1. plasamente constituite la instituții de credit4)

1.1.1. principal

121 - Conturi de corespondent la instituții de credit (nostro) (extras)

1311 - Depozite la vedere la instituții de credit (extras)

1312 - Depozite la termen la instituții de credit (extras)

1711 - Cont curent la casa centrală

17311 - Depozite la vedere la casa centrală

17312 - Depozite la termen la casa centrală

17811 - Creanțe restante (extras)

17821 - Creanțe îndoielnice (extras)

1811 - Creanțe restante (extras)

1821 - Creanțe îndoielnice (extras)

1.1.2. dobândă

1271 - Creanțe atașate (extras)

1317 - Creanțe atașate (extras)

17171 - Creanțe atașate

17317 - Creanțe atașate (extras)

17812 - Dobânzi restante (extras)

17817 - Creanțe atașate (extras)

17822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

17827 - Creanțe atașate (extras)

1812 - Dobânzi restante (extras)

1817 - Creanțe atașate (extras)

1822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

1827 - Creanțe atașate (extras)

4) Nu se iau în considerare expunerile față de băncile centrale.

Secțiunea a III-a - Garanții

1. garanții personale și reale

1.1. din bilanț

1323 - Depozite colaterale ale instituțiilor de credit [extras5)]

17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate [extras6)]

25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive

25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garanție

25336 - Alte depozite colaterale [extras7)]

1.2. din afara bilanțului

912 - Cauțiuni, avaluri și alte garanții primite de la instituții de credit

9141 - Garanții primite de la instituțiile administrației publice și asimilate

9142 - Garanții primite de la societăți de asigurare și reasigurare

9143 - Garanții primite de la alte instituții financiare

9144 - Garanții primite de la instituții nefinanciare

9145 - Ipoteci imobiliare

9146 - Gajuri cu deposedare

9147 - Gajuri fără deposedare

9149 - Alte garanții primite de la clientelă

9612 - Alte valori primite în garanție

9613 - Alte angajamente primite [extras8)]

2. garanții reale intrinseci

2.1. din evidența tehnico-operativă 9981 - Alte valori primite (extras)

5) Se referă la depozitele constituite în scop de garantare, asociate operațiunilor de credit, și nu la cele constituite pentru efectuarea unor plăți ulterioare determinate.

6) A se vedea nota de subsol anterioară.

7) A se vedea nota de subsol anterioară.

8) Se referă la angajamentele de garanție primite, asociate operațiunilor de credit.

Secțiunea a IV-a - Provizioane

1. aferente creditelor acordate debitorilor din afara sectorului instituțiilor de credit

1.1. aferente principalului

2911 - Ajustări pentru deprecierea creditelor (extras)

493 - Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiar (extras)

1.2. aferente dobânzii

2912 - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor (extras)

493 - Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiar (extras)

2. aferente creditelor acordate instituțiilor de credit

2.1. aferente principalului

1911 - Ajustări pentru deprecierea creditelor (extras)

2911 - Ajustări pentru deprecierea creditelor [extras9)]

493 - Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiar (extras)

2.2. aferente dobânzii

1912 - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor (extras)

2912 - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor [extras10)]

493 - Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiar (extras)

3. aferente plasamentelor constituite la instituții de credit

3.1. aferente principalului

1911 - Ajustări pentru deprecierea creditelor (extras)

3.2. aferente dobânzii

1912 - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor (extras)

9) Pentru creanțele comerciale derulate cu instituțiile de credit.

10) A se vedea nota de subsol anterioară.

ANEXA Nr. 2

Tipul de garanție Coeficientul maxim pentru deducere din expunerea împrumutătorului față de debitor
Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale administrației centrale a statului român sau ale Băncii Naționale a României 1
Titluri emise de administrația centrală a statului român sau de Banca Națională a României 1
Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale administrațiilor centrale ori ale băncilor centrale, din țările din categoria A, sau ale Comunității Europene 1
Titluri emise de administrațiile centrale ori de băncile centrale, din țările din categoria A, sau de Comunitatea Europeană 1
Depozite colaterale plasate la instituția de credit împrumutătoare 1
Certificate de depozit sau instrumente similare, emise de instituția de credit împrumutătoare și încredințate acesteia 1
Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale băncilor de dezvoltare multilaterală sau ale Băncii Europene de Investiții 0,8
Titluri emise de băncile de dezvoltare multilaterală sau de Banca Europeană de Investiții 0,8
Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale administrațiilor regionale sau ale autorităților locale din România 0,8
Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale instituțiilor de credit din România 0,8
Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale administrațiilor regionale sau ale autorităților locale, din țările din categoria A 0,8
Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale instituțiilor de credit din țările din categoria A 0,8
Garanții exprese, irevocabile și necondiționate emise de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România 0,5

ANEXA Nr. 3

Tabelul nr. 1.A - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de instituțiile de credit față de debitorii din afara sectorului instituțiilor de credit

Performanța financiară A B C D E
Serviciul datoriei
0-15 zile Standard/ /Pierdere În observație/ /Pierdere Substandard/ /Pierdere Îndoielnic/ /Pierdere Pierdere/ /Pierdere Nu s-au inițiat proceduri judiciare
16-30 de zile În observație/ /Pierdere Substandard/ /Pierdere Îndoielnic/ /Pierdere Pierdere/ /Pierdere Pierdere/ /Pierdere
31-60 de zile Substandard/ /Pierdere Îndoielnic/ /Pierdere Pierdere/ /Pierdere Pierdere/ /Pierdere Pierdere/ /Pierdere
61-90 de zile Îndoielnic/ /Pierdere Pierdere/ /Pierdere Pierdere/ /Pierdere Pierdere/ /Pierdere Pierdere/ /Pierdere
S-au inițiat proceduri judiciare
minimum 91 de zile Pierdere/ /Pierdere Pierdere/ /Pierdere Pierdere/ /Pierdere Pierdere/ /Pierdere Pierdere/ /Pierdere

Tabelul nr. 1.B - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite/plasamente, înregistrate de instituțiile de credit față de alte instituții de credit

Performanța financiară A
Serviciul datoriei
Bănci Organizații cooperatiste de credit
0-7 zile lucrătoare 0-30 de zile lucrătoare Standard Nu s-au inițiat proceduri judiciare
Pierdere
minimum 8 zile lucrătoare minimum 31 de zile lucrătoare Pierdere
S-au inițiat proceduri judiciare
Pierdere

Tabelul nr. 2 - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de instituțiile financiare nebancare față de debitorii din afara sectorului instituțiilor de credit Modificări (2)

Inițierea de proceduri judiciare Nu s-au inițiat proceduri judiciare S-au inițiat proceduri judiciare
Serviciul datoriei
0-15 zile standard pierdere
16-30 de zile în observație pierdere
31-60 de zile substandard pierdere
61-90 de zile îndoielnic pierdere
minimum 91 de zile pierdere pierdere

Tabelul nr. 3 - Coeficienți de provizionare aferenți categoriilor de clasificare

Coeficienți de provizionare Credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, acordate debitorilor, persoane fizice, expuși la riscul valutar Credite*)/plasamente [*) altele decât cele din coloana precedentă]
Categorii de clasificare a creditelor/plasamentelor
Standard 0,07 0
În observație 0,08 0,05
Substandard 0,23 0,2
Îndoielnic 0,53 0,5
Pierdere 1 1

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...