Dispoziții generale | Regulament 3/2009

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, precum și instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare nebancare străine, cu excepția celor ce se încadrează în prevederile titlului I, cap. IV secțiunea a 2-a "Instituțiile financiare din alte state membre" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, înscrise în Registrul general deschis la Banca Națională a României, și reglementează: Modificări (2)

a) în cazul instituțiilor de credit:

- clasificarea creditelor acordate debitorilor din afara sectorului instituțiilor de credit;

- clasificarea creditelor acordate altor instituții de credit și a plasamentelor constituite la acestea;

- determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor/plasamentelor clasificate;

- constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit;

b) în cazul instituțiilor financiare nebancare:

- clasificarea creditelor acordate debitorilor din afara sectorului instituțiilor de credit;

- determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor clasificate;

- constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.

(2) Prevederile prezentului regulament, referitoare la expunerile din credite/plasamente, înregistrate față de instituții de credit, sunt aplicabile numai în cazul instituțiilor de credit.

Art. 2. -

Expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) instituții de credit - entități definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

b) instituții financiare nebancare - entități definite potrivit Ordonanței Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006;

c) împrumutători - instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare cărora li se aplică prezentul regulament; Modificări (2)

d) grupul împrumutătorului - grupul format din societatea-mamă, filialele societății-mamă și filialele împrumutătorului;

e) țări din categoria A - statele membre ale Uniunii Europene1) și țările care sunt membre depline ale Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și acele țări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar Internațional (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut (GAB); în cazul în care o țară din această categorie își reeșalonează datoria publică externă, țara respectivă este exclusă din categoria A pe o perioadă de 5 ani;

f) bănci de dezvoltare multilaterală - Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (the International Bank for Reconstruction and Development), Societatea Financiară Internațională (the International Finance Corporation), Banca Interamericană de Dezvoltare (the Inter-American Development Bank), Banca Asiatică de Dezvoltare (the Asian Development Bank), Banca Africană de Dezvoltare (the African Development Bank), Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (the Council of Europe Development Bank), Banca Nordică de Investiții (the Nordic Investment Bank), Banca de Dezvoltare din Caraibe (the Caribbean Development Bank), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (the European Bank for Reconstruction and Development), Fondul European de Investiții (the European Investment Fund), Societatea Interamericană de Investiții (the Inter-American Investment Corporation);

g) debitor - entitate față de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite/plasamente, inclusiv entitatea față de care împrumutătorul înregistrează numai expuneri care constituie debite potențiale, cum sunt, de exemplu, angajamentele de finanțare sau de garantare;

h) debitor, persoană fizică, expus la riscul valutar - debitor, persoană fizică, ce nu generează fluxuri de numerar nete pozitive în valuta de exprimare a creditului, care să permită rambursarea la termen a fiecărei rate de credit (principal și dobândă). Intrările de numerar se ajustează în funcție de gradul de certitudine și de caracterul de permanență al acestora;

i) situații financiare - situațiile financiare anuale și periodice, întocmite conform reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice sau de autorități cu competențe similare din alte țări;

j) serviciul datoriei - numărul de zile de întârziere la plată față de data scadenței datoriei;

k) performanță financiară - reflectarea potențialului economic și a solidității financiare ale unei entități, obținută în urma analizării unui ansamblu de factori cantitativi și calitativi;

l) inițiere de proceduri judiciare - cel puțin una dintre următoarele măsuri luate în scopul recuperării creanțelor:

- darea de către instanță a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;

- declanșarea procedurii de executare silită față de persoanele fizice sau juridice.

Se aplică același regim și pentru învestirea cu formulă executorie a contractelor de credit, contractelor de garanție și a hotărârilor judecătorești definitive ce dispun asupra contractelor de credit, precum și asupra contractelor de garanție, dacă este cazul, sau asupra contractelor de plasament;

m) principal - sumele avansate de împrumutători debitorilor sub forma capitalului împrumutat, inclusiv cele care s-ar putea încadra în această categorie în cazul în care devin exigibile obligațiile împrumutătorilor din angajamentele de finanțare și din cele de garantare asumate de aceștia, precum și depozitele plasate la instituțiile de credit;

n) credite și plasamente - categoriile de credite și plasamente care se clasifică de împrumutători în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al cerinței privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenenței debitorului la sectorul instituțiilor de credit, al structurării, după caz, în principal și dobândă, precum și al conturilor în care sunt evidențiate. Acestea sunt prezentate la secțiunea I "Credite", respectiv la secțiunea a II-a "Plasamente" din cadrul anexei nr. 1;

o) garanții - garanțiile primite care pot fi luate în considerare de împrumutători pentru diminuarea expunerii față de debitor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al categoriei garanției, precum și al conturilor în care sunt evidențiate. Acestea sunt prezentate la secțiunea a III-a "Garanții" din cadrul anexei nr. 1. Garanțiile se împart în următoarele categorii:

(i) garanții personale - se referă la garanții furnizate de terți (de exemplu: cauțiunea, avalul etc.), ce pot fi încadrate, în funcție de caracteristicile pe care le prezintă, după cum urmează:

- garanție expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecției este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;

- garanție irevocabilă - în afara nerespectării de către cumpărătorul protecției a obligației de a plăti la scadență costul protecției, contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protecției să anuleze unilateral garanția sau ar putea să conducă la creșterea costului efectiv al garanției;

- garanție necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecției (instituția de credit/instituția financiară nebancară) nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente; Modificări (1)

(ii) garanții reale - se referă la bunuri corporale sau necorporale primite în garanție pentru operațiunile realizate (de exemplu: ipoteca, gajul cu deposedare, inclusiv depozitul colateral, gajul fără deposedare etc.);

(iii) garanții reale intrinseci - se referă la garanții incluse în caracteristicile operațiunii înseși și care nu fac obiectul înregistrării în posturile din afara bilanțului (de exemplu: valorile primite în pensiune simplă, titluri primite în pensiune livrată, bunurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar etc.); împrumutătorii înregistrează garanțiile reale intrinseci în contul de evidență tehnico-operativă 9981 - Alte valori primite;

p) provizioane specifice de risc de credit - provizioanele care se constituie de împrumutători în scopul acoperirii unor pierderi potențiale din credite/plasamente, sistematizate din punctul de vedere al categoriilor de active pe care le rectifică, al structurării în principal și dobândă a categoriei de active rectificate, precum și al conturilor în care sunt evidențiate. Acestea sunt prezentate la secțiunea a IV-a "Provizioane" din cadrul anexei nr. 1;

q) valoare justă - suma la care poate fi tranzacționat un activ, de bunăvoie, între părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții în care prețul este determinat obiectiv.

1) Pentru scopurile prezentului regulament, România este tratată separat de celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Art. 3. -

(1) Normele interne ale împrumutătorilor, la care se face referire în prezentul regulament, se constituie ca un singur act normativ.

(2) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă, în cazul instituțiilor de credit (altele decât organizațiile cooperatiste), de către organele cu funcție de conducere ale acestora, iar în cazul organizațiilor cooperatiste de credit, de către organele cu funcție de conducere ale caselor centrale.

(3) În vederea aplicării, normele interne ale instituțiilor de credit trebuie validate de Banca Națională a României - Direcția supraveghere.

(4) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă, în cazul instituțiilor financiare nebancare, la nivelul organelor statutare ale acestora. Modificări (2)

(5) Normele interne ale instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special se transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament 3/2009:
Dispoziții generale
Performanța financiară a debitorilor
Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Cerințe de natură informațională
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...