Cerințe de natură informațională | Regulament 3/2009

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VI Cerințe de natură informațională

Art. 24. -

Pentru scopurile aplicării prezentului regulament, împrumutătorii trebuie să dispună de metode adecvate de organizare a informației și de proceduri, care să asigure îndeplinirea cerințelor legate de clasificarea creditelor/ plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum și de constituirea/ regularizarea/utilizarea acestora. În particular, printre cerințele a căror îndeplinire trebuie asigurată de metodele și procedurile menționate, împrumutătorii trebuie să aibă în vedere și următoarele cerințe5):

a) realizarea și păstrarea corespondenței dintre garanțiile reale/personale eligibile și operațiunile reprezentând credite/plasamente pe care acestea le garantează;

b) identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente și în conturile de garanții, care se regăsesc în bilanț, în afara bilanțului și în evidența tehnico-operativă, a tuturor extraselor aferente unei anumite operațiuni și, pentru fiecare dintre aceste extrase, stabilirea/atașarea tuturor atributelor necesare pentru realizarea operațiunii de clasificare/provizionare;

c) ajustarea sumelor înregistrate în contabilitate, aferente garanțiilor, în scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri, extrase din conturile de credite/plasamente;

d) identificarea tuturor operațiunilor, reprezentând credite/plasamente și garanții aferente, desfășurate cu un anumit debitor;

e) identificarea tuturor debitorilor față de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite/plasamente;

f) realizarea și păstrarea corespondenței dintre extrasele din conturile de provizioane specifice de risc și extrasele aferente

5) Cerințele cu privire la garanții sunt obligatorii numai în cazurile în care garanțiile se utilizează în scopul diminuării expunerilor. operațiunilor de credit/plasament pentru care acestea au fost constituite.

Art. 25. -

Împrumutătorii au obligația să dispună de metode adecvate de organizare și conservare a informației, precum și de proceduri care să permită verificarea datelor primare și a modului în care acestea au fost prelucrate în scopul clasificării creditelor/plasamentelor și al determinării necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum și în scopul constituirii/regularizării/utilizării acestora, pentru fiecare închidere contabilă.

Art. 26. -

(1) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), împrumutătorii raportează Băncii Naționale a României, periodic, situațiile privind clasificarea expunerilor din credite/plasamente și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora.

(2) Forma și conținutul formularelor de raportare, precum și frecvența și modalitățile de transmitere a situațiilor menționate la alin. (1) se stabilesc prin ordin emis de Banca Națională a României.

(3) La solicitarea Băncii Naționale a României, împrumutătorii raportează orice altă situație care poate fi obținută pe baza informațiilor utilizate pentru întocmirea situațiilor menționate la alin. (1).

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament 3/2009:
Dispoziții generale
Performanța financiară a debitorilor
Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Cerințe de natură informațională
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...