Furnizarea de informații, control și sancțiuni | Lege 159/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL VI Furnizarea de informații, control și sancțiuni

Art. 40. -

(1) ANCOM are dreptul să solicite furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, operatorilor de rețea, organismelor din sectorul public și autorităților administrației publice centrale ori locale, precum și persoanelor care participă la implementarea proiectelor prevăzute la art. 25 alin. (1), după caz, orice informații necesare în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de prezenta lege.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate de către ANCOM, în special în următoarele scopuri:

a) verificarea respectării obligațiilor prevăzute de dispozițiile prezentei legi ori impuse de ANCOM în conformitate cu aceste dispoziții;

b) aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (2) și (3);

c) exercitarea atribuțiilor stabilite de dispozițiile art. 25 alin. (2);

d) soluționarea litigiilor prevăzute la cap. V;

e) exercitarea atribuțiilor stabilite de dispozițiile art. 47 alin. (9);

f) stabilirea tarifelor prevăzute la art. 6 alin. (4) și art. 23 alin. (1).

(3) În vederea facilitării și stimulării extinderii rețelelor de comunicații electronice prin reducerea costurilor asociate acestei extinderi, ANCOM va realiza un inventar al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice având obligația de a transmite ANCOM, precum și de a actualiza informații complete privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune. Puneri în aplicare (1)

(4) Modalitatea de aplicare a dispozițiilor alin. (3), inclusiv termenele de actualizare a informațiilor, precum și formatul informațiilor ce trebuie transmise se stabilesc prin decizie a președintelui ANCOM. Puneri în aplicare (1)

(5) Transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (3) se va realiza în termen de maximum 6 luni de la data la care ANCOM pune la dispoziția furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice o aplicație informatică prin intermediul căreia se pot transmite respectivele informații.

(6) Prin decizia președintelui ANCOM prevăzută la alin. (4) se pot impune în sarcina operatorilor de rețea ori a autorităților administrației publice centrale sau locale care dețin în proprietate, administrare sau concesiune elemente de infrastructură fizică obligații privind transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (3).

(7) Informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi solicitate în scris și motivat, stabilindu-se totodată și termenul până la care acestea vor fi transmise, iar cantitatea și natura acestora trebuie să fie proporționale cu scopul pentru care au fost solicitate.

(8) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a pune la dispoziție informațiile în termenul, la nivelul de detaliu și în condițiile indicate de ANCOM.

Art. 41. -

ANCOM are obligația de a respecta procedura de consultare stabilită de prevederile art. 135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, ori de câte ori intenționează să adopte măsurile prevăzute de art. 12 alin. (7) și (11), art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 39 alin. (1) și art. 40 alin. (4).

Art. 42. -

(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, astfel:

a) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) și (8) a obligației prevăzute la art. 7 alin. (1);

b) nerespectarea de către titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, a obligațiilor prevăzute de dispozițiile art. 12 alin. (5) și art. 13 alin. (5);

c) nerespectarea de către furnizorii de rețele de comunicații electronice a obligației prevăzute de dispozițiile art. 12 alin. (6), în conformitate cu modalitatea și condițiile stabilite potrivit art. 12 alin. (7) și în termenul stabilit de prevederile art. 12 alin. (8);

d) nerespectarea de către furnizorii de rețele de comunicații electronice a dispozițiilor art. 13 alin. (6) referitoare la obligația de a transmite ANCOM o copie a hotărârii judecătorești definitive privind exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (7);

e) nerespectarea de către operatorii de rețea a obligației prevăzute de dispozițiile art. 19 alin. (5);

f) necomunicarea de către operatorii de rețea a motivelor care au determinat refuzul de acordare a accesului la informațiile prevăzute la art. 20 alin. (1), conform dispozițiilor art. 20 alin. (5);

g) nerespectarea de către operatorii de rețea și de organismele din sectorul public a obligației de a pune la dispoziția ANCOM informațiile prevăzute la art. 20 alin. (1), conform dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (3);

h) nerespectarea de către operatorii de rețea și de organismele din sectorul public a obligației stabilite de art. 21 alin. (5) de a transmite ANCOM orice actualizare sau element nou privind informațiile prevăzute la art. 20 alin. (1), în condițiile stabilite potrivit art. 21 alin. (3);

i) necomunicarea de către operatorul de rețea a motivelor care au determinat refuzul solicitării de autorizare a inspecției, conform dispozițiilor art. 22 alin. (4);

j) nerespectarea de către autoritățile administrației publice a obligațiilor prevăzute la art. 26 alin. (2), în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4);

k) nerespectarea de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice a obligației privind transmiterea și actualizarea informațiilor prevăzute de art. 40 alin. (3), în condițiile stabilite potrivit art. 40 alin. (4);

l) nerespectarea de către operatorii de rețea sau de către autoritățile administrației publice centrale sau locale a obligațiilor impuse în temeiul art. 40 alin. (6).

(2) În vederea individualizării sancțiunii, pe lângă criteriile prevăzute la art. 21 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se vor lua în considerare perioada de timp în care obligația legală a fost încălcată, precum și, dacă este cazul, consecințele încălcării asupra concurenței.

(3) În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute de prezentul articol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 43. -

(1) Controlul respectării prevederilor prezentei legi revine ANCOM, care acționează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop, denumit în continuare personal de control.

(2) Personalul de control, precum și atribuțiile acestuia se stabilesc prin decizie a președintelui ANCOM.

(3) În exercitarea atribuțiilor specifice, personalul de control poate să efectueze acțiuni de control, inclusiv inopinate, în cadrul cărora poate să solicite, menționând temeiul legal și scopul solicitării, orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar- contabile și comerciale ori alte acte sau documente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) În cadrul acțiunilor de control, personalul de control poate să solicite și să primească, la fața locului sau la termenul solicitat, orice informații necesare pentru efectuarea controlului și poate stabili termene până la care aceste informații să îi fie furnizate, sub sancțiunea prevăzută la art. 46 alin. (1) lit. a), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) Rezultatul acțiunilor de control efectuate de către personalul de control va fi consemnat într-o notă de control, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 44 alin. (1).

Art. 44. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 42 se constată de către personalul de control prin procesul-verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii, iar sancțiunea se aplică de către președintele ANCOM, prin rezoluție scrisă pe procesul- verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii.

(2) Amenzile prevăzute ca sancțiuni pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 42 pot fi aplicate atât persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice.

Art. 45. -

(1) În cazul constatării oricăreia dintre contravențiile prevăzute la art. 42, ANCOM poate dispune orice măsuri necesare pentru a asigura încetarea încălcării și remedierea situației produse.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi adecvate și proporționale cu încălcarea săvârșită și vor prevedea un termen în care furnizorul trebuie să se conformeze acestora.

Art. 46. -

(1) ANCOM poate aplica amenzi administrative în cuantum de până la 30.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată și data de la care acestea se calculează, pentru a determina:

a) furnizarea în mod corect și complet a informațiilor solicitate de ANCOM în conformitate cu dispozițiile prezentei legi;

b) permiterea efectuării verificării prevăzute la art. 37 alin. (4);

c) respectarea deciziei emise în conformitate cu prevederile art. 38;

d) supunerea la controlul prevăzut la art. 43;

e) conformarea la măsurile dispuse potrivit prevederilor art. 45;

f) respectarea obligațiilor prevăzute de dispozițiile art. 47 alin. (6) și (10).

(2) Decizia președintelui ANCOM prin care se aplică sancțiunile prevăzute la alin. (1) poate fi atacată în contencios administrativ în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, și constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

(3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) se rețin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziția ANCOM, și vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 159/2016:
Dispoziții generale
Dreptul de acces pe proprietăți
Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea
Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice
Soluționarea litigiilor
Furnizarea de informații, control și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...