Art 47 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 159/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 47. -

(1) La solicitarea entităților prevăzute la art. 6 alin. (1) ori a furnizorilor de rețele de comunicații electronice, clauzele cuprinse în contractele de exercitare a dreptului de acces pe imobile proprietate publică încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi modificate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4), în vederea asigurării respectării dispozițiilor prezentei legi.

(2) Până la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4), cererilor de acces pe proprietatea publică a statului și a unităților administrativ- teritoriale le sunt aplicabile dispozițiile art. 6, 8 și 13 din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, precum și actele administrative emise în aplicarea acestor dispoziții.

(3) În cazul în care, până la data publicării condițiilor de acces potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1), au fost realizate lucrări de acces pe proprietăți, dar nu au fost încheiate contracte de exercitare a dreptului de acces pe proprietăți, entitățile responsabile au obligația de a încheia aceste contracte în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4).

(4) După expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) și (3), clauzele privind tarifele pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilelor proprietate publică, stabilite și practicate cu încălcarea dispozițiilor deciziei președintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4), sunt considerate nescrise, iar sumele astfel încasate se restituie furnizorilor de rețele de comunicații electronice de la care au fost percepute.

(5) În cazul nerespectării obligației de publicare a condițiilor în care se realizează exercitarea dreptului de acces, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), (2) sau (8), precum și în cazul stabilirii unor condiții de acces ori obligații cu nerespectarea prevederilor art. 6, art. 9 alin. (4) sau art. 12 alin. (3) și (4), ANCOM sau, după caz, orice persoană interesată se poate adresa direct instanței competente, în vederea obligării entităților prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) sau (8) de a stabili și/sau de a publica condiții de acces, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(6) În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul proiectelor de instalare de infrastructură fizică sau de fibră optică neechipată prevăzute la art. 25 alin. (1), pentru care nu s-au solicitat până la data intrării în vigoare a prezentei legi emiterea unui aviz conform potrivit dispozițiilor Legii nr. 154/2012, autoritățile administrației publice centrale sau locale care participă ori sprijină realizarea acestor proiecte sau le finanțează au obligația de a transmite ANCOM condițiile tehnice și economice în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, în vederea aplicării art. 25 alin. (2), în condițiile stabilite de acest articol.

(7) Procedurile de emitere a avizului conform prevăzut la art. 37 alin. (3) și art. 10 alin. (3) din Legea nr. 154/2012, nefinalizate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și actele emise de ANCOM în cadrul acestor proceduri sunt supuse legislației în vigoare la data inițierii, respectiv emiterii acestora.

(8) Orice modificări sau completări ale condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura instalată prin implementarea proiectelor prevăzute la alin. (7) se supun aprobării ANCOM conform dispozițiilor prezentei legi.

(9) În cazul nerespectării de către autoritățile administrației publice centrale sau locale a prevederilor alin. (6) ori neimplementării în termen de maximum 90 de zile a aprobării emise de ANCOM conform art. 25 alin. (2) pentru proiectele prevăzute la alin. (6) sau neimplementării în termen de maximum 90 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi a avizelor conforme emise de ANCOM în temeiul Legii nr. 154/2012, prin decizia președintelui ANCOM se vor stabili și impune persoanelor care implementează respectivele proiecte de infrastructură fizică sau de fibră optică neechipată, avându-se în vedere în cazul avizului conform și conținutul acestuia, condițiile tehnice și economice în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice.

(10) În termen de maximum 60 de zile de la data comunicării deciziei președintelui ANCOM prevăzute la alin. (9), persoanele care implementează proiectele de infrastructură fizică au obligația de a pune în acord contractele de exercitare a dreptului de acces deja încheiate cu condițiile tehnice și economice de acces stabilite de ANCOM.

(11) Cu respectarea dispozițiilor alin. (12), contractele de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea privată aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi își produc în continuare efectele juridice în baza legislației în vigoare la data încheierii acestora până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate.

(12) În cazul contractelor de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, în termen de 90 de zile de la data intrării in vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4), titularii dreptului de proprietate, titularii altor drepturi reale principale, titularii dreptului de folosință ori de administrare asupra acestor imobile, după caz, vor analiza conformitatea tarifelor existente cu tarifele orientative prevăzute la art. 12 alin. (11).

(13) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, dispozițiile actelor normative sau actelor administrative emise de autoritățile administrației publice centrale ori locale în temeiul cărora ori prin care a fost impusă respectarea anumitor condiții sau plata unor impozite, taxe, tarife și orice alte sume pentru accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura operatorilor de rețea își încetează aplicabilitatea, cererile de acces formulate în temeiul dispozițiilor art. 19 urmând a fi soluționate, inclusiv în ceea ce privește tarifele de acces, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

(14) Clauzele cuprinse în contractele de acces la infrastructura operatorilor de rețea, încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, care au fost impuse conform dispozițiilor din actele administrative prevăzute la alin. (12), continuă să își producă efectele, inclusiv în ceea ce privește tarifele, numai până la data modificării acestora în acord cu dispozițiile prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 159/2016:
Art 37 Soluționarea litigiilor
Art 38 Soluționarea litigiilor
Art 39 Soluționarea litigiilor
Art 40 Furnizarea de informații, control și sancțiuni
Art 41 Furnizarea de informații, control și sancțiuni
Art 42 Furnizarea de informații, control și sancțiuni
Art 43 Furnizarea de informații, control și sancțiuni
Art 44 Furnizarea de informații, control și sancțiuni
Art 45 Furnizarea de informații, control și sancțiuni
Art 46 Furnizarea de informații, control și sancțiuni
Art 47 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 48 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 49 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 7^2 "
Art 50 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 13^1 "
Art 135 "
Art 51 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 52 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...