Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 265/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 iulie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Augustin Zegrean - președinte
Valer Dorneanu - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Simona-Maya Teodoroiu - judecător
Valentina Bărbățeanu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminița Nicolescu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Ioan-Viorel-Romeo Mihăilă și Maria-Otilia Mihăilă în Dosarul nr. 398/269/2015 al Judecătoriei Oltenița și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.013D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele nr. 1.827D/2015, nr. 1.837D/2015 și nr. 1.838D/2015, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a aceluiași text de lege, ridicată de Aurelian Jorăscu în Dosarul nr. 7.565/233/2015 al Judecătoriei Galați - Secția civilă, respectiv de Societatea "Lorin" - S.R.L. din Galați în dosarele nr. 12.342/233/2015 și nr. 13.034/233/2015 ale aceleiași instanțe.

4. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Având în vedere obiectul excepției de neconstituționalitate în dosarele mai sus menționate, Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor nr. 1.827D/2015, nr. 1.837D/2015 și nr. 1.838D/2015 la Dosarul nr. 1.013D/2015. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.827D/2015, nr. 1.837D/2015 și nr. 1.838D/2015 la Dosarul nr. 1.013D/2015, care a fost primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate, având în vedere că prin Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 Curtea a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 666 din Codul de procedură civilă.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

7. Prin încheierile din 11 mai 2015, 25 noiembrie 2015 și 2 decembrie 2015, pronunțate în dosarele nr. 398/269/2015, respectiv nr. 7.565/233/2015, nr. 12.342/233/2015 și nr. 13.034/233/2015, Judecătoria Oltenița și Judecătoria Galați - Secția civilă au sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă. Excepția a fost ridicată de Ioan-Viorel-Romeo Mihăilă și Maria-Otilia Mihăilă, respectiv de Aurelian Jorăscu și Societatea "Lorin" - S.R.L. din Galați în cauze având ca obiect soluționarea unor contestații la executare silită prin care s-au solicitat, în principal, anularea încheierilor de încuviințare a executării silite date de executorul judecătoresc, precum și anularea tuturor formelor de executare.

8. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia critică, în esență, faptul că legiuitorul a transferat prerogativa încuviințării silite de la instanța judecătorească la executorul judecătoresc. Se arată că, prin înlăturarea controlului judecătoresc asupra începerii executării silite, s-a atribuit executorului judecătoresc competența de a decide atât legalitatea, cât și temeinicia cererii de executare, adică existența și legalitatea titlului executoriu, caracterul cert, lichid și exigibil al creanței, calitatea părților în procedura de executare silită și altele asemenea, în condițiile în care executorii judecătorești nu fac parte din autoritatea judecătorească, iar activitatea acestora se desfășoară sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției. Invocă în susținerea neconstituționalității textului de lege criticat argumentele în baza cărora Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 458 din 31 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 17 aprilie 2009, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 cuprinse în Codul de procedură civilă din 1865, care aveau un conținut normativ similar cu cele supuse în prezenta cauză controlului de constituționalitate.

9. Judecătoria Oltenița apreciază că textele de lege criticate sunt constituționale, întrucât în cadrul procedurii execuționale executorul judecătoresc nu are de soluționat un litigiu, nu realizează o activitate jurisdicțională, ci execută dispoziții din titlurile executorii, sens în care are prerogativa de a emite o încheiere de încuviințare a executării silite, care poate fi supusă controlului instanței de executare pe calea contestației la executare. Prin urmare, justițiabilii au deschisă o cale de atac în situația în care această încheiere nu ar fi dată conform prevederilor legale sau executorul ar refuza să efectueze o executare. Precizează, de asemenea, că executorul judecătoresc încuviințează executarea silită a unui titlu executoriu învestit cu formulă executorie de către o instanță de judecată, care verifică, în prealabil, dacă înscrisul întrunește toate condițiile de formă cerute de lege pentru a fi titlu executoriu.

10. Judecătoria Galați - Secția civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, dispozițiile de lege criticate necontravenind dreptului la un proces echitabil.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

12. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, conform art. 29 alin. (3) și (5) teza întâi din Legea nr. 47/1992, întrucât prin Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 Curtea a admis excepția invocată.

13. Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă nesocotesc dreptul la un proces echitabil, întrucât instituie monopolul executorului judecătoresc în ce privește exercitarea activității de executare silită. Face referire, de asemenea, la Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015.

14. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

15. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

16. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă prevederile art. 666 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, care la data ridicării excepției aveau următoarea redactare: " (2) Executorul judecătoresc se pronunță asupra încuviințării executării silite, prin încheiere, fără citarea părților. Motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunțare."

17. În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse la art. 1 alin. (3) care enumeră caracteristicile statului român și valorile care stau la baza acestuia, art. 1 alin. (4) care statuează principiul separației și echilibrului puterilor în stat, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil și art. 126 referitor la realizarea justiției. Sunt invocate, de asemenea, prevederile art. 6 paragraful 1 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

18. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că, prin Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 4 februarie 2016, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 666 din Codul de procedură civilă și a constatat că prevederile de lege criticate sunt neconstituționale. Curtea a statuat că nu este de competența executorului judecătoresc să dispună el însuși executarea titlului executoriu, acesta putând efectua numai acte de executare în cadrul procedurii declanșate de către o instanță judecătorească. În același timp, Curtea a subliniat că intervenția instanței judecătorești nu se poate realiza ex post, pe calea soluționării unei eventuale contestații la executare, conform art. 712 din Codul de procedură civilă, întrucât hotărârea acesteia nu poate nici înlătura și nici acoperi viciul de neconstituționalitate al actului care a declanșat executarea silită ca fază a procesului civil, respectiv caracterul său extrajudiciar. Curtea a reținut, totodată, că executorul judecătoresc, deși îndeplinește un serviciu public, îl reprezintă pe creditor în raportul execuțional care s-a născut între creditor și debitor, fiind practic un agent al acestuia; de altfel, onorariul său, parte a cheltuielilor de executare, chiar dacă, în final, cade în sarcina debitorului, este avansat de creditor.

19. Prin aceeași decizie Curtea a reținut că executorul judecătoresc nu face parte din autoritatea judecătorească, iar activitatea sa, potrivit art. 4 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2000, se află sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției. Mai mult, acesta nu dispune de imperium - atribut care caracterizează numai judecătorul - pentru a da o hotărâre în baza căreia se dispune declanșarea executării silite, respectiv încheierea de încuviințare a executării silite, și nu beneficiază de atributele de imparțialitate și de independență specifice numai instanțelor judecătorești.

20. În consecință, prin Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015, Curtea a constatat că prevederile art. 666 din Codul de procedură civilă, în redactarea criticată și în prezenta cauză, încalcă dispozițiile art. 21 alin. (3) și art. 124 din Constituție, prin prisma faptului că începerea/declanșarea procedurii executării silite este sustrasă controlului judecătoresc, astfel că nu sunt respectate exigențele dreptului la un proces echitabil, sub aspectul imparțialității și independenței autorității, înfăptuirea justiției fiind "delegată" executorului judecătoresc, precum și cele ale art. 147 alin. (4) din Constituție, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia Curții Constituționale nr. 458 din 31 martie 2009, prin care s-a constatat neconstituționalitatea prevederilor art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 459/2006, care reglementau o soluție legislativă similară, ignorând exigențele constituționale stabilite prin aceasta. De asemenea, Curtea a constatat că soluția legislativă contravine și dispozițiilor art. 1 alin. (4) și art. 126 alin. (1) din Constituție, prin prisma exercitării de către executorii judecătorești a unei activități specifice instanțelor judecătorești.

21. Potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale. Având în vedere că prezenta excepție de neconstituționalitate a fost ridicată anterior publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei de admitere mai sus citate, soluția ce urmează să fie pronunțată în cauza de față este cea de respingere a excepției ca devenită inadmisibilă.

22. Potrivit jurisprudenței Curții, reprezentată, de exemplu, Decizia nr. 22 din 21 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 9 martie 2015, paragraful 18, prezenta decizie poate constitui motiv de revizuire, conform art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă, după caz.

23. Totodată, Curtea observă că, ulterior pronunțării Deciziei nr. 895 din 17 decembrie 2015, textul de lege criticat a fost pus de acord cu dispozițiile Constituției a căror nesocotire a fost constatată prin decizia de admitere mai sus citată. Astfel, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2016, s-a stabilit că executorul judecătoresc înregistrează cererea de executare, dar va solicita încuviințarea acesteia de către instanța judecătorească de executare.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe, excepție ridicată de Ioan-Viorel-Romeo Mihăilă și Maria-Otilia Mihăilă în Dosarul nr. 398/269/2015 al Judecătoriei Oltenița, respectiv de Aurelian Jorăscu și de Societatea "Lorin" - S.R.L. din Galați în dosarele nr. 7.565/233/2015, nr. 12.342/233/2015 și, respectiv, nr. 13.034/233/2015 ale Judecătoriei Galați - Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Oltenița și Judecătoriei Galați - Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 10 mai 2016.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Valentina Bărbățeanu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...